01/02/2016

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - VERSLAG

Lees dit verslag aandachtig en volledig. Het bevat belangrijke informatie!

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592 Secretariaat: Benny Croes                    Dekkenstraat 73                    tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com ___________________________________________________________

                                                      

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: Cafetaria K FC Zwartberg G. Gallopinstraat z/n, 3600 Genk.

Datum/uur: 18 januari 2016 om 20u00

1. Agenda: Woord van de voorzitter
                   Opname van de aanwezigheden
                   Boekhoudkundig verslag 2015
                   Verslag commissarissen financieel beleid
                   Mededelingen van de secretaris 
                   Beker van de sportiviteit
                   Lidgeld en verzekering VLB
                   Regio werking
                   Promotie KLBS
                   Bekendmaking organisator finale beker KLBS
                   Presentatie website & formulieren
                   Slotwoord van de voorzitter en opening Nieuwjaarsreceptie
2.Aanwezigen   
Voltallig bestuur KLBS behalve Magné P, Martens M en Oeyen F (verontschuldigd) en het volledig scheidsrechtercomité 
Alle clubs behalve: Cosmos Spouwen en K FC Vlam Eisden

3.Welkomstwoord van de voorzitter
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een gezond, vreugdevol en succesrijk 2016. Vervolgens bedankt hij de vele die hun steun en medeleven betuigden bij het overlijden van zijn moeder. 

4.Boekhoudkundig verslag door de schatbewaarster
Het boekhoudkundig jaar 2015 werd afgesloten met een negatief saldo van € 6438,22. Dit komt hoofdzakelijk op het actief van de nieuwe website (€ 5872,05), maar ook het feit dat we ingevolge herstructureringen binnen de KBVB niet meer terecht kunnen in het Bondsgebouw KBVB/VFV in Hasselt, voor onze zittingen en dat we de algemene vergaderingen van de scheidsrechters niet meer in de kantine van een club houden (insinuaties vanwege tegenstanders) brengen extra kosten met zich.   
De commissarissen financieel beleid stelden bij de controle van de boekhouding vast dat deze gebeurde volgens de voorgeschreven regels en dat de inschrijvingen juist waren.

5.Mededelingen vanwege de secretaris

 a.Uitgestelde wedstrijden
De weergoden zijn ons tot nu toe relatief gunstig gezind, zodat er slechts een beperkt aantal uitgestelde wedstrijden zijn. Dit kan natuurlijk nog veranderen in de komende weken. Uitgestelde wedstrijden zullen zo vlug mogelijk voorzien  worden op de kalender. Hiervoor zullen o.a. in de mate van het mogelijke 06/02/2016 en 26/03/2016, data van de ¼ en de ½ finales beker en indien nodig 28/03/2016 (Paasmaandag) gebruikt worden, indien de zaterdagen in april, aansluitend op de normale kalender niet zouden volstaan om de competitie af te sluiten, ten laatste begin mei 2016.   

b.Aanvang seizoen 2016/2017     
De eerste wedstrijd van het seizoen 2016/2017, beker of competitie zal gespeeld worden op 03/09/2016

c.Groene aansluitingskaarten spelers
Het einde van de stock aan groene aansluitingskaarten komt in zicht. Deze stock wordt niet meer aangevuld maw zodra de huidige groene kaarten op zijn zullen alle aansluitingen van spelers via het elektronisch aansluitingsformulier gebeuren.

d.Wedstrijdbladen
    
Veel wedstrijdbladen komen pas toe op woensdag en dikwijls pas op donderdag of zelfs vrijdag. Deponeer de wedstrijdbladen zo snel mogelijk in de postbus, de diensten van de Post zorgen al te dikwijls zo wie zo al voor vertraging.

e.KLBS Site als communicatiemedium     
Er werd aan herinnerd dat de KLBS site www.klbs.be het belangrijkste communicatiemedium is voor KLBS en dit met name voor de verspreiding van Week-End, de vermelding van de gegevens van de ploegen, de competitie, de      KLBS beker, afgelastingen en algemene informatie maar ook voor het Reglement van Inwendige Orde KLBS, informatie over de verzekering en formulieren allerhande.

f.Gegevens secretarissen     
Wijzigingen van E-mail adressen, telefoonnummers en adressen dienen onmiddellijk overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.

g.Communicatie met de clubs     
De cummunicatie bestuur KLBS – clubs en omgekeerd, zal enkel gebeuren via de secretaris gc en/of de voorzitter van de clubs. Mails van anderen worden niet beantwoord.   

h.Reglement van Inwendige Orde KLBS     
De volgende artikelen van het Reglement van Inwendige Orde KLBS werden in herinnering gebracht:
Spelen uitgestelde wedstrijden Art 47       
Gele en Rode kaarten Art 50 & 51       
Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden Art 75   

i.Terreinen en accommodaties     
Alle keuringen werden uitgevoerd. De nieuwe installaties waren in orde.     
De clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid en het in orde brengen van de terreinen als de wedstrijden van de eerste elftallen in provinciale doorgaan.

j.Reglement van Inwendige Orde KLBS
Voorstellen ter aanpassing/wijziging van het Reglement van Inwendige Orde KLBS kunnen het ganse jaar door, schriftelijk aan de secretaris KLBS gericht worden. De afsluitingsdatum voor behandeling op de algemene      vergadering van 20/06/2016 is 01/04/2016.

k.Scheidsrechters
De scheidsrechters worden nauwgezet opgevolgd door het scheidsrechtercomité. Indien een scheidsrechter zich niet aan de richtlijnen en de gemaakte afspraken houdt, wordt er tegen hem opgetreden.

l.Houding bestuursleden
Bestuursleden en clubverantwoordelijken (afgevaardigden, trainers…) hebben een voorbeeld functie. Er wordt van hen verwacht dat ze zich ook zo gedragen. Van de thuisploegen wordt tevens verwacht dat ten laatste 45 min voor de aanvang van de wedstrijd een verantwoordelijke (bij voorkeur de terreinafgevaardigde) aanwezig is om de scheidsrechter en de bezoekende ploeg naar behoren op te vangen.

m.Lidgelden VLB
Vanaf september 2012 worden lidgelden a rato van € 2,50 per persoon per seizoen, rechtstreeks geïnd door de VLB. Gelijktijdig heeft KLBS zijn lidgelden a rato van € 1,25 per persoon per seizoen opgeschort, en de belofte gedaan, indien de subsidies van VLB het zouden toelaten, de lidgelden betaald door de clubs aan de VLB te compenseren.      Voor het jaar 2014 ontving KLBS eind december de subsidies. Bij de laatste rekening van het seizoen 2015-2016 zullen de aan de VLB betaalde lidgelden voor de personen aangesloten zijn bij KLBS (op de website KLBS staan) in mindering gebracht worden. Er werd echter vastgesteld dat een aantal ploegen veel meer spelers bij KLBS aangesloten hebben dan bij de VLB. Teneinde aan deze praktijk een einde te maken zal, vanaf het jaar 2015 (terugbetaling laatste rekening seizoen 2016-2017) van het in mindering gebrachte bedrag, € 1,25 per bij de KLBS aangesloten persoon die niet aangesloten is bij de VLB, afgetrokken worden.

6.Beker van de sportiviteit
FC Global Impact heeft de leiding in dit klassement, gevolgd door FC Beukenhof, Stokrooie United en 0H Bergmans.    Het volledige klassement zal tijdens het seizoen maandelijks, afgesloten op de laatste dag van de maand, de eerste week van de volgende maand op de website geplaatst worden onder de “tab Beker”. 

7.Lidgeld en verzekering VLB   
Vanaf 2016 bedraagt het lidgeld van een afdeling van VLB, dus voor KLBS Voetbal € 100,00 (was € 50,00)
Het lidgeld van de VLB stijgt in 2016 van € 2,50 naar € 3,00 per lid     
Vanaf 2016 wordt de volledige premie door de VLB betaald aan ETHIAS voor de verzekering doorgerekend (+ € 2,40 per speler)     
Vanaf 2016 worden de subsidies voor de afdelingen verminderd met 15%.     
Na deze mededelingen stellen de clubs de volgende vragen: “ Waarom zijn wij aangesloten bij de VLB? Wat hebben wij aan de VLB? Moeten wij aangesloten blijven bij de VLB? De KBVB is verzekerd bij ARENA, waarom wij niet?”      Samengevat komt het erop neer dat een kosten/baten analyse van het lidmaatschap bij de VLB dient gemaakt en voorgelegd op de Algemene Vergadering in juni 2016, waarna die vergadering zal beslissen of KLBS Voetbal lid blijft van de VLB of niet.

8.Regio werking – VZW  
De regio werking was tot nu toe niet echt een succes. Twee regio’s leveren zeer degelijk werk maar de andere drie blijven duidelijk in gebreke. Een voorzitter en secretaris vinden lijkt een heel karwei, laat staan twee leden voorzien voor de Provinciale Commissie. Dit is des te onbegrijpelijker omdat ze op deze manier zichzelf buitenspel zetten bij het beslissingsproces binnen KLBS Voetbal.
Een laatste poging wordt ondernomen om de drie achterop hinkende regio’s op kruissnelheid te krijgen. De twee werkende regio’s zullen als locomotief gebruikt worden en de clubs van de andere regio’s uitnodigen op hun    komende vergaderingen, zodat ze hopelijk de smaak te pakken krijgen.  (regio ZW nodigt de clubs van de regio NW en de regio Genk deze van regio’s NO en ZO uit).   
Een goede werking van de regio’s kan enkel bijdragen tot een betere werking van het bestuur KLBS en dit zeker zodra KLBS Voetbal een VZW wordt. 10 jaar geleden werd al gewerkt aan de opmaak van degelijke statuten met het oog op de omvorming van KLBS tot een VZW, maar ten gevolge van een aantal, weliswaar oplosbare, problemen werd de start van de VZW steeds verder vooruit geschoven. De evolutie van de laatste paar jaren noodzaakt ons nu daar, zonder verder uitstel werk van te maken. Als VZW leden zullen de regio’s een basis vormen van de VZW KLBS Voetbal.   
Gezien voorgaande wordt met aandrang gevraagd aan de achterop hinkende regio’s een structuur op poten te zetten (voorzitter, secretaris) en twee personen aan te duiden om te zetelen in de Provinciale Commissie KLBS.
De voorzitter verzoekt de regio’s en clubs om mee te werken.   

9. Promotie KLBS   
We hebben behoefte aan goede nieuwe clubs. Indien jullie een contact persoon van een mogelijk geïnteresseerde club kennen, gelieve zijn gegevens over te maken aan de secretaris KLBS Voetbal, zodat we verdere contacten kunnen leggen.   
Vanuit het bestuur KLBS Voetbal werden contacten gelegd met het Belang van Limburg, met de bedoeling meer informatie over de competitie van KLBS in de media te krijgen. Hélaas blijft, ondanks de inspanningen, de    berichtgeving, één artikel uitgezonderd, summier, minimaal en ver verwijderd van de “Goed nieuws show” die wij beogen. Blijkbaar is de interesse groter voor het post negatieve nieuws dan het positie. Het is niet evident om zo te werken.   
Het opstarten van een zondagvoormiddag competitie, naast de zaterdag competitie behoort tot de mogelijkheden, indien er voldoende interesse is.

10.Finale beker KLBS
De organisatie van de finale van de beker KLBS op 05/05/2016 (Hemelvaartsdag) wordt toegewezen aan UD Barcelona. 

11.Presentatie van de website   
De laptops, het scherm, de beamer, de aansluiting laptop – beamer waren alle in orde, alleen de Wi-Fi ten huize K FC Zwartberg liet ons in de steek, waardoor de wervelende website presentatie voorbereid door Marc Smets    noodgedwongen vervangen werd door een opsomming van de recente en te verwachten aanpassingen aan de website:
nieuw: tab “Aansluiting nieuwe clubs”, waaronder alle informatie ten behoeve van nieuwe clubs gegroepeerd wordt.   
“Over ons” wordt “Organisatie en werking”, met daaronder o.a. alle informatie over de regio’s   
onder “ Beker” wordt alle informatie van de Beker KLBS en de Beker Sportiviteit samengebracht, met een
                      maandelijkse situatie van deze laatste.   
onder “ Reglementen & Richtlijnen” worden alle reglementen en richtlijnen samengebracht.   
onder “ Keuring terreinen” wordt alle informatie betreffende de verschillende keuringen van de terreinen en
                                       accommodatie en de te volgen procedures weergeven.   
in rubriek “ formulieren” worden alle gebruikte formulieren hernomen.   


Ook zal een werkgroep “face book” opgestart worden het is de intentie langs deze weg potentiele nieuwe clubs te bereiken. Bij de acties op face book zal o.a. gebruik gemaakt worden van links naar onze website www.klbs.be.

12.Nieuwjaarsreceptie. 
De jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering werd afgesloten met de traditionele receptie. Met een speciale dank aan het personeel van K FC Zwartberg voor de ontvangst en goede verzorging en Transport Jacobs voor de coördinatie.

 

 

KLBS

Benny Croes

Secretaris g.c.