Reglementen & richtlijnen

 

1. Intern Reglement KLBS


2. Bijkomende richtlijnen KLBS


3. Reglement beker van de sportiviteit


4. Aanduidingen en vergoedingen scheidsrechters

 

5. Samenvatting veranderingen spelregels KBVB/VFV vanaf seizoen 2016-2017

 

 

1. Intern Reglement KLBS

 

 

INTERNE REGLEMENT

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND

AFDELING VOETBAL

K.B.V.B. stamnummer 4592


ALGEMEEN


Art.1: KLBS - voetbal
Art.2: zetel K.L.B.S.-voetbal
Art.3: ontbinding (minimum aantal leden)
Art.4: relatie met K.B.V.B.
Art.5: bedragen (aanpassingen)
Art.6: maatschappelijk jaar
Art.7: verplichte algemene vergadering
Art 8: voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS
Art.9: verplichte verzekering
BEHEER
Art.10: samenstelling, organisatie en bevoegdheden van de bestuursorganen
Art.11: stemgerechtigheid
Art.12: beslissen betreffende zaken of leden van een club van een bestuurslid
Art.13: bestuursleden tijdens de wedstrijden
Art.14: administratief beheer – secretaris
Art.15: financieel beheer – schatbewaar(d)(st)er - controles
Art.16:vergaderingen
Art.17: bevoegdheden bestuur
Art.18: aansluiting clubs – naamswijziging
Art.19: bedrijfsvoetbalspelers
Art.20: aanvullende spelers
Art.21: bestuursleden van een club
Art.22: leeftijdsgrens spelers
Art.23: kwalificatie van een speler
Art.24: ledenlijst van de clubs
Art.25: wie mag optreden als speler
Art.26: beperking inzake het opstellen van een nieuwe speler
Art.27: transfermogelijkheden
Art.28: tucht en fairplay – verantwoordelijkheden van het clubbestuur
Art.29: maximum aantal wissel
VOETBALKAMPIOENSCHAPPEN – ALGEMEEN
Art.30: KLBS –voetbalkampioenschappen
Art.31: deelname aan kampioenschappen
Art.32: aanvangsdatum kampioenschap
Art.33: duur van een officiële wedstrijd
Art.34: jaarlijkse financiële bijdrage (inschrijvingsgeld)
Art.35: inschrijvingsdatum
Art.36: procedure van schrapping
Art.37: deelname door de KLBS -voetbal in vertegenwoordigende kompetities
Art.38 vrij
Art.39 vrij
VOETBALKOMPETITIE – REGLEMENT
Art.40: bevoegdheid bestuur KLBS -voetbal
Art.41: kampioenschap – verloop – rangschikking
Art 42: de terreinen – verantwoordelijkheden
Art.43: verantwoordelijkheden clubs bij schade – verlies – ongevallen
Art.44: bezochte club (thuisclub)
Art 45: wedstrijdblad – verantwoordelijkheden van de clubs
Art.46: terreinafgevaardigde – personen in de neutrale-/instructiezone
Art.47: uitgestelde wedstrijden
Art.48: spelers (ook) aangesloten bij de K.B.V.B
Art.49: wederkerigheid straffen K.B.V.B. en KLBS
Art.50: gele kaarten
Art.51: rode kaarten
Art.52: ambtshalve sanctie
Art.53: gemandateerd bestuurslid
Art 54: aanvangsuur van de wedstrijden KLBS
Art 55: prioriteit van uitrusting.
Art.56: stijgers en dalers
Art.57: thuisvoordeel bij bekerwedstrijden
Art.58 vrij
Art.59 vrij
KLACHTEN
Art.60: klachten – procedure
Art.61: weigering voorstel van minnelijke schikking
Art.62 vrij
Art.63 vrij
Art.64 vrij
WEDSTRIJDEN
Art.65: wedstrijdblad (behandeling) - uitslag van een officiële wedstrijd
Art.66: onderlinge wedstrijden
Art.67: uitrusting spelers – verantwoordelijkheden clubs
Art.68: rugnummers en beenbeschermers
Art.69 vrij
FORFAITS
Art.70: forfaits
Art.71: schrapping – ontslag - algemeen forfait
Art.72: algemeen forfait (procedure)
Art.73 vrij
Art.74 vrij
AANSLUITING – KWALIFICATIE
Art.75: uitgestelde wedstrijd – speelgerechtigheid spelers
Art.76: aansluiting en opstelling van spelers door clubs welke meerder elftallen in
         lijn brengen.
Art.77: clubs met een A, B (of meer) ploegen – interne overgangen van spelers
Art.78: clubs met een A, B (of meer) ploegen – geschorste spelers
Art.79 vrij
SCHEIDSRECHTERS
Art.80: scheidsrechterkosten
Art.81: afwezigheid van de scheidsrechter
Art.82: hoger beroep bij de K.B.V.B.
Art.83: gevallen niet voorzien in dit reglement

ALGEMEEN

Art.1 (Er 4 dd 16/06/2014) (Er 5 dd 20/06/2016)

K.L.B.S.-voetbal is een onafhankelijke VZW met statuten die bindend zijn voor de leden en hun clubs. afdeling van de Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (VLB). Een club die toetreedt tot K.L.B.S.-voetbal wordt, automatisch lid van de VLB, bij aanvaarding door zijn beheerraad. De statuten van de VLB zijn bindend.

Art.2

De zetel van K.L.B.S.-voetbal is gevestigd bij de dienstdoende secretaris.

Art.3

Indien het aantal aangesloten actieve clubs tot minder dan VIER (04) zou dalen wordt K.L.B.S.-voetbal ontbonden.

Art.4

De artikelen van de overeenkomst gesloten tussen de K.B.V.B. en K.L.B.S.-voetbal en die in dit reglement niet besproken worden, zijn doorslaggevend bij eventuele betwistingen.

Art.5

Alle bedragen voorzien in dit interne reglement kunnen worden aangepast naargelang de noodwendigheden.

Art.6

Het maatschappelijk jaar loopt gelijk met het boekhoudkundig jaar.

Art.7

De verplichte algemene vergadering zal gehouden worden tijdens de maand juni.

Art 8 (Er 3 dd 17/06/2013) (Er 4 dd 16/06/2014) (Er 5 dd 15/06/2015)

Indienen van een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS

Een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS kan rechtmatig, hetzij door iedere actieve club, rechtstreeks of via haar regionaal comité, hetzij door een regionaal comité, hetzij door de Provinciale Commissie KLBS, worden ingediend bij de secretaris KLBS.

De indienende club moet volwaardig lid zijn van KLBS. en haar Het voorstel moet op straffe van nietigheid ondertekend zijn door haar de secretaris g.c. van de respectievelijk de club of het regionaal comité.

Te volgen procedure:

- Het voorstel dient te worden ingediend laatste tegen 01/04 bij de secretaris KLBS.

- 1ste vergadering april: 1ste interne behandeling/bespreking van de voorstellen binnen het bestuur KLBS

- Voor 15/04: uitsturen van de voorstellen met de toevoegingen van het bestuur KLBS naar de clubs secretarissen van de regionale comités (secretarissen) voor commentaar, op- en aanmerkingen tegen uiterlijk 01/05 bij de secretaris KLBS.

- 1ste vergadering mei: 2de interne: behandeling/bespreking van de voorstellen samen met de commentaren, op- en aanmerkingen van de clubs binnen het bestuur KLBS. Beslissing tot al dan niet uitnodigen van de indieners van voorstellen voor een informatie/consultatief gesprek.

- 2de vergadering mei: eventuele informatieve/consultatieve gesprekken met de indieners van de voorstellen. Beslissing over de vorm waarin het voorstel zal voorgelegd worden aan de Statutaire Algemene Vergadering, al dan niet vergezeld van commentaren van het bestuur KLBS.

- Eind mei/begin juni verspreiding van de voorstellen ter wijziging van de Art van het Inw Regl KLBS, samen met de andere documenten voor de Statutaire Algemene Vergadering naar de clubs.

- Statutaire Algemene Vergadering: voorleggen van het voorstel en stemming na een open discussie (indiener – bestuur KLBS – regionale comités - clubs)

- Een voorstel tot wijziging van het Inwendig Reglement wordt enkel goedgekeurd na stemming op de Statutaire Algemene Vergadering waarbij een 2/3 meerderheid werd behaald.

Art.9 Verplichte verzekering (Er 5 dd 20/06/2016)

De globale verzekering die KLBS - voetbal afgesloten heeft is verplicht voor alle leden en hun clubs.
Enkel clubs die verzekerd zijn via hun werkgever kunnen hierop een uitzondering vormen, voor zover de verzekering van de werkgever minimaal gelijkwaardig is aan de globale verzekering afgesloten door KLBS - voetbal.

BEHEER

Art.10 (Er1 dd 20/06/2011) (Er 4 dd 16/06/2014)(Er 6 dd 19/06/2017)

Samenstelling, organisatie en bevoegdheden van de bestuursorganen

1.KLBS-voetbal wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, genoemd de Provinciale Commissie. De Provinciale Commissie bestaat die maximaal uit ELF (11) verkozen leden bestaat, zijnde TIEN (10), door de regionale comités voorgedragen afgevaardigden à rato van het aantal clubs TWEE (02)  per regio en een, door de algemene vergadering rechtstreeks te verkiezen, voorzitter. De functie van ondervoorzitter wordt ingevuld door de voorzitters van de comités zoals vermeld onder punt 2 hierna. De secretaris en penningmeester worden aangesteld door dit beheersorgaan en zijn niet aan herkiezing onderworpen. Binnen de Provinciale Commissie kunnen een aantal subcommissies worden gevormd met een specifieke taak. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen en leggen steeds hun bevindingen voor aan de eerstvolgende vergadering van de Provinciale Commissie.

2.Ondergeschikt aan de Provinciale Commissie is er het beleidsniveau van de comités en de subcommissies.

Binnen de Provinciale Commissie kunnen een aantal comités en subcommissies worden gevormd met een specifieke taak. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen en leggen steeds hun bevindingen voor aan de eerstvolgende vergadering van de Provinciale Commissie.

Disciplinaire comités

Een Comité Minnelijke Schikking , bestaande uit maximaal VIJF (05) verkozen leden, bevoegd voor disciplinaire zaken, dat na onderzoek, kan bestraffen met maximum VIER (04) ACHT (08) effectieve speeldagen en/of een boete van maximum 50,00 150,00 Euro. voor de clubs en maximum 150,00 Euro voor de niet-voorziene boetes.

Een Sport Comité Sport en Discipline, bestaande uit maximaal VIJF (05) verkozen leden, bevoegd voor alle disciplinaire zaken doorverwezen door het Comité Minnelijke Schikking en voor deze welke de bevoegdheid van dit laatste comité overschrijden.

Een Scheidsrechter Comité bevoegd voor alle zaken welke betrekking hebben op de functionering van de scheidsrechters binnen de KLBS voetbal.

De comités Minnelijke Schikkingen en Sport en Discipline worden samengesteld uit leden welke zetelen in de Provinciale Commissie. De leden van het Scheidsrechter Comité of worden rechtstreeks, volgens de noodwendigheden, aangeduid door de Provinciale Commissie. Ieder comité kiest uit haar leden een voorzitter. De voorzitters van de Comités Minnelijke Schikkingen en Sport en Discipline worden ambtshalve ondervoorzitter van de Provinciale Commissie. De verslagen van iedere comitézitting worden ter kennisgeving en voor het nodige gevolg overgemaakt aan de eerstvolgende zitting van de Provinciale Commissie.

>

3.De regio’s – regionale comités

Het regionaal comité is het orgaan waarin de actieve clubs zich, volgens geografische ligging (regio), groeperen om hun te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen.

Er worden DRIE (03) VIJF (05) regionale comités voorzien:
Regionaal Comité Noord-West (RCNW)
Regionaal Comité Noord – Oost (RCNO)
Regionaal Comité Genk + (RCG +)
Regionaal Comite Zuid - West (RCZW)
Regionaal Comité Zuid – Oost (RCZO)

Ze zijn geen tegenhanger van een disciplinair comité of commissie, maar functioneren ter ondersteuning ervan, om het werk van de officiële organismen te vergemakkelijken en te verbeteren en om advies te verlenen. Ze zullen de belangen van de clubs behartigen, de sportgeest binnen KLBS onderhouden en de onderlinge verstandhouding tussen de clubs bevorderen.

Een regionaal comité is samengesteld uit clubleden van de clubs uit de betreffende regio. Het regionaal comité kiest uit haar leden een voorzitter en secretaris g. c. Als zelfstandige entiteit wordt er naar eigen behoefte overleg georganiseerd.

Taken/ bevoegdheden van het regionaal comité:

-        Aanduiden van 2 de regionale afgevaardigden;
-        Verwerken, bespreken van informatie vanuit de PC en indien gevraagd standpunt van het
           regionaal comité bepalen ten aanzien van een bevraging van de PC;
-        Gemotiveerde adviezen ontwikkelen tav de PC;
-        Gemotiveerde voorstellen tot wijziging interne reglement indienen;
-        Begeleiden van terreinkeuringen;
-        Adviseren bij de kandidaturen van nieuwe clubs
-        Begeleiden van nieuwe clubs
-        Bemiddelen en oplossingen geven aan structurele en organisatorische problemen van of tussen
          clubs uit eigen regio;
-        Antennefunctie en informatiepunt bij afgelasting wedstrijden.

4. Aantal bestuursleden per regio
Het aantal bestuursleden waarop een regio recht heeft wordt mathematisch, op de volgende wijze bepaald: aantal clubs in KLBS gedeeld door 10 (aantal verkozen bestuursleden zonder de voorzitter) = X aantal clubs per regio gedeeld door X geeft, na afronding het aantal mogelijke bestuursleden per regio. afronding (< 0,5 = 0, = of >0,5 = +1) Indien door de afronding er maximaal meer dan 10 (11) bestuursleden zouden zijn wordt een bestuurslid van de regio met de kleinste breuk geschrapt.

5.De regio waartoe de voorzitter behoort blijft gerechtigd om TWEE (02) andere leden af te vaardigen in de PC.

5. Indien een regio niet al zijn bestuur plaatsen invult mogen deze opgevuld worden door een andere regio.

6. 4.Een kandidaat lid of voorzitter voor de PC, moet op datum van benoeming minstens 18 jaar oud zijn, minstens 1 jaar toegewezen zijn aan zijn club en mag niet geschorst zijn.
De leden van de Provinciale Commissie en a fortiori van de comités worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.
Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun mandaat worden vergoed, mits beslissing van de Provinciale Commissie.

7. 5.De bestuursleden KLBS evenals de voorzitter KLBS worden voorgedragen door de regionale comités en benoemd door de clubs op de algemene vergadering van juni voor respectievelijk DRIE (03) – bestuursleden- en VIER (04) - voorzitter - jaar en zijn her verkiesbaar. De minimale duur dat een bestuurslid zetelt is 1 jaar (geen tussentijdse vervanging mogelijk).

Wordt een bestuurslid in de loop van zijn mandaat geschorst voor lange duur (ACHT (08) weken of meer), dan wordt hij/zij ambtshalve ontslagen als bestuurslid KLBS.

8. 6.Indien een bestuur(d)(st)er gedurende een seizoen geen 50% aanwezigheid haalt verliest hij/zij, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden (vb langdurige ziekte) automatisch zijn/haar mandaat.

9. 7.De kandidaturen voor bestuurslid en voorzitter dienen uiterlijk op 01 juni bij de secretaris KLBS toe te komen.

Art.11

De bestuursleden hebben recht op een stem in geval er beslissingen dienen genomen bij stemming. De beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Art.12

Bij het behandelen van en beslissen over een zaak in verband met leden van een club waartoe ook bestuursleden behoren, dienen deze laatsten zolang de vergadering te verlaten.

Art.13

De bestuursleden mogen tijdens de wedstrijden een officiële functie uitoefenen en ook als speler worden opgesteld onder dezelfde voorwaarden zoals voorzien onder Art.24 en 25

Art.14

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de voetbalafdeling. Van iedere vergadering van de Provinciale Commissie stelt hij een verslag op, aangevuld met de verslagen van de comitézittingen welke vooraf ter kennisgeving werden overgemaakt. De aansluitende publicatie van het globale verslag, notulen en officiële berichten (Week-End) gebeurt uitsluitend via internet. Als referentiedatum geldt de datum van publicatie op internet. Verder is hij belast met de briefwisseling welke enkel aan hem dient te worden gericht. Alle stukken welke de afdeling aanbelangen dienen door hem te worden ondertekend.

Art.15

De schatbewaar(d)(st)er houdt een financieel dagboek bij waarin alle inkomsten en uitgaven zijn aangetekend. Ieder kwartaal zal hij/zij het bestuur een financieel verslag voorleggen waarin de inkomsten en de uitgaven gedetailleerd vermeld worden. Op aanvraag, doch minstens EEN (01) maal per jaar zullen TWEE (02) commissarissen de boeken aan een nazicht onderwerpen. Bij aanvang van ieder kalenderjaar is hij/zij genoodzaakt een gedetailleerde begroting aan het bestuur voor te leggen.

Art.16

Het bestuur vergadert naargelang de noodwendigheden, maar minstens een maal per maand (behalve tijdens de maand juli).

Art.17

Enkel het bestuur is bevoegd inzake de voetbalaangelegenheden: onder meer de organisatie van de competitie, indeling der reeksen, opstellen van de kalender, vastleggen van het aantal stijgers en dalers, behandeling der klachten.

Art.18 (Er 4 dd 16/06/2014)

Iedere bedrijfssportclub kan worden aangenomen door de KLBS - voetbal mits de door de KBVB vereiste formaliteiten te vervullen en aan de KLBS voetbal de voorziene waarborg te betalen ten bedrage van 75 175,00 Euro.

Indien een club haar benaming verandert of wijzigt, moet zij die nieuwe benaming behouden gedurende minstens VIJF (05) jaar. Aanvulling toepasbaar met terugwerkende kracht op al de eerdere toegestane naamswijzigingen.

Art.19

Worden beschouwd als eigen en volwaardige bedrijfsvoetbalspelers: Alle werknemers van de firma of instelling waaruit de bedrijfsvoetbalclub ontsproten is en die als firmalid ingeschreven zijn. Dit geldt eveneens voor de familierelaties van de werknemers in eerste lijn, zoals vaders, zonen, broers en voor vrouwelijke werkneemsters ook de echtgenoot of partner. Deze leden dienen bij aansluiting een gele lidkaart te ondertekenen. Zij moeten bij de firma, bedrijf of instelling ingeschreven zijn in het personeelsregister van de betrokken werkgever en dienen hiervan op eerste verzoek een bewijs voor te leggen.

 

Art.20

Elke bedrijfsvoetbalclub mag zijn spelerspotentieel verhogen door middel van het aansluiten van aanvullende spelers. Dit zijn spelers die niet tot de firma, het bedrijf of de instelling behoren. Deze leden dienen bij aansluiting een groene lidkaart te ondertekenen.

Art.21

Bestuursleden, tevens verantwoordelijken van de club, dienen een blauwe bestuurslidkaart te ondertekenen. Iedere club is gehouden tot minimum VIJF (05) bestuursleden.


Art.22

Het is de clubs toegelaten spelers aan te sluiten en actief te laten deelnemen aan wedstrijden vanaf de leeftijd van ZESTIEN (16) jaar.

Art.23: Kwalificatie van een speler (Er 9 dd. 31/08/2020) 

Kwalificatie van een speler: elke speler moet ACHT (08) kalenderdagen wachten alvorens aan een wedstrijd van de officiële KLBS voetbalcompetitie te mogen deelnemen.
Zijn begrepen in deze wachttijd: de dag van de wedstrijd en de dag waarop de aansluiting ingaat.
Elke speler is speelgerechtigd voor de eerst volgende wedstrijd van de officiële KLBS voetbalcompetitie als het aansluitingsformulier / de – kaart, conform de geldende procedure, volledig ingevuld en ondertekend door de speler en de secretaris, gerechtigde correspondent van de club, voor woensdagavond 24h00, lokale tijd, bij de secretaris KLBS toekomt.

Art.24

De ledenlijst van iedere club is deze zoals ze vermeld wordt op het internet. Het zijn enkel deze lijsten die uitmaken of een persoon lid is van een club en bij uitbreiding van KLBS -voetbal en sedert welke datum.

Art.25

Enkel spelers voorkomend op de op internet gepubliceerde ledenlijst mogen aan wedstrijden deelnemen. Reglementair geregistreerde bestuursleden van de club, kunnen hun eigen onvolledig elftal aanvullen, doch dan mogen in totaal niet meer dan ELF (11) namen ingevuld worden op het scheidsrechtersblad.
De club blijft verantwoordelijk inzake de verzekering van een zodanig opgestelde speler. Het bestuur zal vanzelfsprekend zeer streng optreden bij elk vastgesteld vergrijp. Iedere moedwillige overtreding wordt bestraft met het verlies van de wedstrijd met forfaitscore en de reglementaire boete. Alle geschillen voortspruitend uit dit artikel zullen uitsluitend door het KLBS voetbal bestuur beslecht worden. Hun uitspraak is onherroepelijk.

Art.26

Beperking inzake het opstellen van een nieuwe speler:

 1. competitie: spelers aangesloten na de VIER (04)de laatste wedstrijd van hun club mogen niet meer deelnemen aan de nog voor dat seizoen resterende competitiewedstrijden van hun club
 2. bekerwedstrijden: spelers aangesloten na de 1/4de finale mogen niet deelnemen aan de 1/2de finale en de finale.
 3. behoudens de doelman dienen gerechtigde spelers die deelnemen aan de bekerfinale minimaal ZEVEN (07) wedstrijden gespeeld te hebben in dat seizoen van de KLBS voetbalcompetitie.


Art.27 (Er1 dd 20/06/2011) (Er 2 dd 18/06/2012) (Er 4 dd 16/06/2014) (Er 6 dd 19/06/2017)

Transfermogelijkheden:

 1. Transfer overeenkomstig het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24/07/96 en van kracht sedert 01/01/97: Het lidmaatschap tussen een speler en zijn club kan jaarlijks worden beëindigd. Dit gebeurt op straffe van nietigheid per aangetekend schrijven aan de opgezegde club en aan het secretariaat. De poststempel geldt als bewijs van verzending. Deze vorm van vrijheidsregeling kan slechts aangewend gedurende een vastgelegde periode van 1 maand. Wat KLBS voetbal betreft is dit gedurende de periode van 01 tot en met 30 april. Het niet naleven van het decreet wordt bestraft met de sancties zoals voorzien in voormeld decreet.

 2. Transfer bij gewone overeenkomst: Na ieder seizoen kan een club de tot dan aangesloten leden en dus vermeld op de ledenlijst, laten schrappen van deze lijst door de bijhorende lidkaart ter vernietiging over te maken aan het secretariaat voor 30 juni. Het lid wordt dan ambtshalve geschrapt van de bondslijsten. Vanaf de datum van schrapping staat het dit lid vrij om zich aan te sluiten bij gelijk welke andere club. Na 30 juni en dit tot en met 15 augustus kunnen spelers binnen KLBS voetbal enkel nog van club veranderen indien samen met de aansluitingskaart /het aansluitingsformulier bij de nieuwe club ook de aansluitingskaart /het aansluitingsformulier van de oude club wordt overgemaakt aan het secretariaat. Van 25 tot en met 31december kan een speler veranderen van club (transfert), mits wederzijds akkoord van beide clubs . Gele en rode kaarten evenals schorsingen worden meegenomen naar nieuwe club. De wijzigingen worden gepubliceerd in de uitgave van Week End volgend op 31/12.
 3. Transfers zijn na 15 augustus en derhalve ook tijdens het voetbalseizoen, uitgesloten, met uitzondering van de transfertperiode van 25 tot en met 31 december en dit met wederzijds akkoord van de desbetreffende clubs.

 4. Zodra een speler/amateur de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft, kan hij, zonder het akkoord van de club waaraan hij toegewezen is, een definitieve transfer bekomen.
  Hij mag echter niet spelen in officiële wedstrijden bij een andere club tijdens het lopende seizoen.

 5. 4.5. Wanneer een club ingevolge schrapping, ontslag, schorsing van activiteit of algemeen forfait in de loop van het kampioenschap wegvalt kunnen de spelers een transfer wegens speciale omstandigheden naar een andere club verkrijgen. Ze zijn speelgerechtigd voor zover aan Art 23 en 26 hiervoor voldaan is.

Art.28

Iedere club is gehouden haar spelers de regels van tucht en fairplay op te leggen. Het clubbestuur is verantwoordelijk voor het gedrag en de houding van zijn aangesloten leden.

Art.29 Maximum aantal wissels (Er 8 dd 24/06/2019)

Binnen KLBS bedraagt het maximum aantal wissels VIER (04). 

VOETBALKAMPIOENSCHAPPEN - ALGEMEEN

Art.30

De KLBS -voetbal richt jaarlijks kampioenschappen in.

Art.31

De kampioenschappen staan open voor al de clubs die reglementair aangesloten zijn bij KLBS -voetbal en de KBVB.

Art.32

De aanvangsdatum van het kampioenschap zal ieder seizoen door het bestuur bepaald worden.

Art.33

De duur van een officiële wedstrijd is tweemaal 40 minuten.

Art.34

De jaarlijkse bijdrage bedraagt:

 1. 37,50 Euro per actief deelnemend elftal.
 2. 6,25 Euro voor inactieve clubs met het recht vriendschappellijke wedstrijden te spelen tegen aangesloten clubs.

Art.35 (Er1 dd 20/06/2011)

De inschrijvingen voor de nieuwe competitie dienen uiterlijk TIEN (10) dagen voor de algemene vergadering op 01 juni op het secretariaat toe te komen. De bijdrage dient eveneens voor die datum gestort en de lopende rekeningen van het vorige seizoen vereffend.

Art.36 (Er 3 dd 17/06/2013) (Er 4 dd 16/06/2014) (Er 5 dd 20/06/2016)

Tegen een club die haar financiële verplichtingen niet nakomt tegenover KLBS- voetbal of tegenover de VLB wordt automatisch de procedure van schrapping opgestart.

Indien deze procedure tegen een club opgestart werd (versturen aangetekend schrijven ter melding van de schorsing van de club), wordt de éénmalige waarborg van deze club verhoogd van € 75,00 175,00 naar € 300,00 400,00.

Deze waarborg dient ontvangen te zijn op de rekening van KLBS-voetbal alvorens de club haar activiteiten mag hervatten in de loop van het seizoen of zich mag inschrijven voor het volgend seizoen.

Art.37

Het bestuur beslist over de al dan niet deelname door de KLBS -voetbal in vertegenwoordigende kompetities. Hetzij inter-gewestelijke kompetities binnen de Vlaamse Gemeenschap hetzij voor nationale of internationale wedstrijden. Het KLBS - voetbal bestuur bepaalt de modaliteiten en samenstelling van het vertegenwoordigend elftal.

Art.38 vrij

Art.39 vrij

VOETBALKOMPETITIE - REGLEMENT

Art.40

Al de door dit reglement of door de algemene reglementen van het voetbalkampioenschap niet voorziene gevallen, zullen door het KLBS -voetbal bestuur beslecht worden.

Art.41 (Er 6 dd 19/06/2017)

Het kampioenschap wordt gespeeld met heen en terugwedstrijden en met optelling van de punten te weten DRIE (03) punten voor een gewonnen wedstrijd en EEN (01) punt aan iedere club in geval van een gelijk spel. De club die de meeste punten behaalt wordt eerste gerangschikt. Wanneer meerdere clubs evenveel punten behalen, worden zij gerangschikt volgens:
- het grootste aantal overwinningen;
- het beste doelsaldo;
- het grootst aantal gemaakte doelpunten;
- het grootst aantal overwinningen op verplaatsing;
- het beste doelsaldo op verplaatsing;
- het grootst aantal gemaakte doelpunten op verplaatsing.
het aantal gewonnen wedstrijden en verder volgens: het behaalde doelsaldo.
Staan de clubs dan nog gelijk in de stand, dan worden, indien nodig, dit is wanneer de clubs gerangschikt staan op een plaats welke aanleiding geeft tot stijgen of dalen:
- de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen ( 2 X 10 min) en een strafschoppenreeks. testwedstrijden gespeeld volgens de modaliteiten van de KBVB.

Art 42 (Er 3 dd 17/06/2013)

De terreinen moeten volledig in orde zijn en in overeenstemming met de reglementen van de KBVB.
1.Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken temaken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB).

2.Indien een ploeg die normaal zijn thuiswedstrijden op een kunstgrasveld speelt, om welke reden dan ook, een thuiswedstrijd speelt op natuurgras of omgekeerd een ploeg die normaal zijn thuiswedstrijden op natuurgras speelt, om welke reden dan ook, een thuiswedstrijd op kunstgras speelt, moeten hiervan de secretaris (g.c.)van de tegenstander en de secretaris KLBS, ten laatste op de donderdag, voorafgaand aan de wedstrijd om 19u00 hiervan ingelicht worden. Bij niet naleving van voorgaande krijgt de thuisploeg een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt) en bij klacht (Cfr Art 60) van de bezoekers
verliest de thuisploeg de wedstrijd met Forfait score.

Art.43

De clubs zijn verantwoordelijk voor alle schade en of verlies welke zij aan instellingen en of materiaal veroorzaken. Zij ontslaan de KLBS -voetbal volledig van iedere verantwoordelijkheid voor ongevallen en dienen te dien einde de nodige verzekeringen af te sluiten.

Art.44

De bezochte club is deze waarvan de naam het eerst voorkomt op de kalender, zelfs wanneer de wedstrijd betwist wordt op het terrein van de bezoekende club.

Art.45 (Er 3 dd 17/06/2013) (Er 5 dd 15/06/2015) (ER 8 dd 24/06/2019)

De bezochte club zal zorgen voor het scheidsrechterswedstrijdblad, dat tijdig en correct dient ingevuld, en de scheidsrechterskosten regelen volgens de bestaande overeenkomsten. Hij dient eveneens te zorgen voor de benodigheden. De verbandkist, in regel, moet gedurende de wedstrijd op het terrein aanwezig zijn. Bij niet naleving zal de scheidsrechter een verslag opmaken.
1.Tijdig invullen wedstrijdblad:.
   thuisploeg ten laatste 20 25 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
   bezoekers ten laatste 10 15 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar

2.Indien het wedstrijdblad te laat ingevuld wordt neemt de scheidsrechter daar nota van op het wedstrijdblad onder aanmerkingen, hierbij vermeldend welke ploeg verantwoordelijk is voor het laattijdig invullen.

23.Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad, dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.

34.Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat.

Art.46

De terreinafgevaardigde, welke verplicht een witte armband dient te dragen, zal de orde verzekeren, eventueel bijgestaan door EEN (01) of TWEE (02) commissarissen voorzien van een armband in clubkleuren. De terreinafgevaardigde kan zo nodig de medewerking vragen van de bezoekende afgevaardigde, welke deze niet mag weigeren. Alle personen die zich binnen de neutrale- /instructiezone bevinden moeten: hun identiteitskaart ter beschikking stellen van de scheidsrechter, de bij hun functie horende armband dragen en een strikt neutrale houding aannemen.
Bij niet naleving laat de scheidsrechter hen verwijderen en stelt een verslag op.

Art.47

In geval van onbespeelbaarheid van het terrein zullen de uitgestelde wedstrijden op een datum aan te duiden door het bestuur betwist worden. In de mate van het mogelijke en rekening houdend met een gelijklopende afwikkeling van het kampioenschap zal de eerste vrije datum hiervoor bij voorkeur in aanmerking komen.

Art.48 (Er 2 dd 18/06/2012) (Er 3 dd17/06/2013)(Er 5 dd 15/06/2015)(Er 7 dd 16/01/2017)

De spelers welke de tegelijkertijd aangesloten zijn bij de KBVB of iedere buitenlandse nationale voetbalbond (lid UEFA) en de KLBS -voetbal behoren in de eerste plaats aan hun werkende club.

Nochtans mogen zij die ten volle ZESTIEN (16) jaar oud zijn eveneens de kleuren van hun bedrijfssportclub verdedigen, behalve:

 1. wanneer zij nog geen TWINTIG (20) jaar oud zijn en er op hen beroep wordt gedaan om daags nadien dat weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag, te spelen voor hun werkende club
 2. indien er op hen beroep gedaan wordt om daags nadien dat weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag te spelen in een afdeling hoger dan 4de provinciale 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste , 2de, 3deprovinciale afdeling en alle buitenlandse afdelingen.  

Inbreuken zullen het verlies van de wedstrijd met forfaitscore tot gevolg hebben.

Alle clubs, aangesloten bij de KLBS moeten de namen van hun spelers die spelen in een afdeling hoger dan 4de provinciale 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste , 2de, 3de provinciale afdeling en buitenlandse afdelingen overmaken aan de secretaris KLBS met vermelding van de club waarbij ze aangesloten zijn in de KBVB of in het buitenland.

De controle op overtredingen tegen Art 48 dient te gebeuren door de clubs. Bij vaststelling van een overtreding dienen zij een klacht in, conform Art 60 van het Inwendig Reglement KLBS, gestaafd met de nodige bewijzen (een uittreksel uit een krantenartikel is geen bewijs, een copy van een wedstrijdblad wel).
Indien uit een klacht en de bijhorende bewijslast blijkt, dat een club nagelaten heeft een speler die ook speelt in een afdeling hoger dan 4de provinciale 1ste,2de, 3de,4de nationale of 1ste, 2de,3de provinciale afdeling of een buitenlandse afdeling, voor zijn eerste wedstrijd in de KLBS, de gegevens van deze speler over te maken aan de secretaris KLBS, met vermelding van de club waarbij hij aangesloten is en speelt in de KBVB of in het buitenland, krijgt deze club een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt € 25,00 - bij één enkele speler, € 37,50 bij meerdere spelers of herhaling).

Art.49

De straffen opgelegd door de KBVB zullen onmiddellijk van kracht zijn bij de KLBS -voetbal, die zich als verwittigd dient te beschouwen door het feit van hun publicatie door de KBVB in het bondsblad “Sportleven” op het internet. De KLBS -voetbal mag voorstellen dat zekere door haar uitgesproken straffen zouden worden uitgebreid tot de KBVB. Ieder geval moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke vraag.

Art. 50

Gele kaarten

Elke club is verantwoordelijk voor het bijhouden van de gele kaarten en de schorsingen ten gevolge van deze gele kaarten van haar spelers.
De gele kaarten van COMPETITIE en BEKER worden AFZONDERLIJK beschouwd:
1. COMPETITIE:
   - TWEE (02) gele kaarten in EEN (01) competitiewedstrijd = schorsing volgende competitiewedstrijd.
   - DRIE (03) gele kaarten in competitie = schorsing volgende competitiewedstrijd
   - ZESDE (06) gele kaart in competitie = schorsing volgende TWEE (02) competitiewedstrijden
   - NEGENDE (09) gele kaart in competitie = schorsing volgende DRIE (03) competitiewedstrijden
     etc
2. BEKER
      - TWEE (02) gele kaarten in EEN (01) bekerwedstrijd = schorsing volgende bekerwedstrijd
     - TWEE (02) gele kaarten in bekerwedstrijden = schorsing volgende bekerwedstrijd.
      - VIERDE (04) gele kaart in bekerwedstrijden = schorsing volgende TWEE (02) bekerwedstrijden
     ect.

De schorsingen ten gevolge van gele kaarten zijn niet gebonden aan een bepaalde wedstrijd maar zijn van toepassing op de volgende competitie- of bekerwedstrijd naar gelang het geval.
Schorsingen ten gevolge van gele kaarten worden niet overgeheveld naar het volgend seizoen.

Art.51

Rode kaarten

Schorsingen ten gevolge van rode kaarten zijn niet gebonden aan een bepaalde wedstrijd maar van toepassing op de volgende wedstrijd na de datum vermeld bij de schorsing in Week-End.
Schorsingen ten gevolge van rode kaarten worden overgeheveld naar het volgend seizoen.

Art.52

Ambtshalve sanctie

Schorsingen ten gevolge van ambtshalve sancties zijn niet gebonden aan een bepaalde wedstrijd maar zijn van toepassing op de volgende competitie- of bekerwedstrijd, naar gelang het geval, na de datum vermeld bij de schorsing in Week-End.
Schorsingen ten gevolge van ambtshalve sancties worden overgeheveld naar het volgend seizoen.

Art.53 Gemandateerd bestuurslid (Er 2 dd 18/06/2012)

Indien een gemandateerd bestuurslid of een lid van het scheidsrechterscomité wangedrag of wantoestanden vaststelt die niet thuishoren op en/of rond het veld,maar onbestraft bleven omdat ze aan het oog van de scheidsrechter ontsnapten (bvb feiten die achter de rug gebeuren) stelt het een verslag analoog met het scheidsrechtersverslag op en maakt dat over aan de secretaris KLBS ten laatste de dag na de wedstrijd.
Dit verslag zal, naar analogie met het scheidsrechtersverslag, behandeld worden door de desbetreffende comités (Minnelijke Schikking en Sport & Discipline).
De voorzitter KLBS is permanent gemandateerd, de andere bestuursleden worden in functie van de behoefte wedstrijd per wedstrijd gemandateerd door de Provinciale Commissie.

Art 54 (Er 3 dd 17/06/2013)

Aanvangsuur van de wedstrijden KLBS

Het normale aanvangsuur van de wedstrijden KLBS is 15u00 (14u30 in de winter). Afwijkingen van deze uren moeten uitzonderingen blijven. (bvb 2 KLBS ploegen die een zelfde veld delen kunnen uitzonderlijk samen thuis spelen).
Een scheidsrechter kan, mits akkoord van de aanwezige ploeg een wedstrijd maximaal TIEN (10) minuten later dan voorzien laten aanvangen.

Art 55 (Er 3 dd 17/06/2013)

Prioriteit van uitrusting.

Indien twee ploegen dezelfde basisuitrusting (vermeld op de website KLBS) hebben, dient bij de onderlinge duels de thuisploeg van uitrusting te wisselen.

Art. 56:. Stijgers en Dalers (Er 9 dd 31/08/2020)

1. De kampioen uit Reeks 2 stijgt naar Reeks 1 en de laatste uit Reeks 1 zakt naar Reeks 2
2. Voor de 2de uit Reeks 2 zijn er TWEE (02) opties:
a. hij wenst te stijgen naar Reeks 1, dan zakt de 2de laatste uit Reeks 1 naar Reeks 2 
b. hij wenst niet te stijgen naar Reeks 1:
(1) in eerste prioriteit contacteert hij de 3de uit Reeks 2 om in zijn plaats te stijgen:
     (a) deze aanvaardt: dan zakt de 2de laatste uit Reeks 1 naar Reeks 2
     (b) deze weigert
(2) in tweede prioriteit contacteert hij de 2de laatste van Reeks 1 om “zijn” plaats in te  nemen in Reeks 1, maw om in Reeks 1 te blijven:
       (a) deze aanvaardt: de 2de laatste van Reeks 1 blijft in Reeks 1 en de 2de van Reeks 2 blijft in Reeks 2
       (bi) deze weigert: de 2de laatste van Reeks 1 zakt naar Reeks 2 en de 2de van Reeks 2 stijgt naar Reeks 1

Art. 57:. Thuisvoordeel bij bekerwedstrijden (Er 9 dd 31/08/2020

In de eerste TWEE (02) rondes van de bekercompetitie wordt het thuisvoordeel steeds toegekend aan de ploeg uit Reeks 2 als deze wordt uitgeloot tegen een ploeg uit Reeks 1.


 Art.58 vrij

Art.59 vrij

KLACHTEN

Art.60

Klachten dienen opgesteld in drievoud en binnen de VIER (04) werkdagen gezonden per aangetekend schrijven aan het secretariaat. Tevens zal binnen dezelfde periode de som van 12,50 Euro gestort worden op de rekening van de KLBS voetbal. Deze som zal verbeurd verklaard worden indien de klacht niet ontvankelijk of ongegrond wordt bevonden. De klachten betreffende de kwalificatie van spelers dienen met bewijzen gestaafd binnen de DERTIG (30) kalenderdagen volgend op de inbreuk en in elk geval uiterlijk binnen de VIER (4) werkdagen volgend op de laatste wedstrijd van het normaal kampioenschap, per aangetekend schrijven gezonden aan het secretariaat. Tevens zal binnen dezelfde periode de som van 12,50 Euro gestort worden op de rekening van de KLBS -voetbal. Deze som zal verbeurd verklaard worden indien de klacht niet ontvankelijk of ongegrond wordt bevonden

Art.61 (Er 2 dd 18/06/2012)

Minnelijke schikking

Indien een voorstel van minnelijke schikking niet aanvaard wordt, moet de weigering persoonlijk door de betrokken partij (speler, bestuurlid, trainer,…) of door de gerechtigde correspondent (g.c.) van de club per gewone zending kenbaar worden gemaakt aan de secretaris van de KLBS -voetbal binnen een termijn van DRIE (03) werkdagen die aanvangt de eerste werkdag die volgt op de datum van publicatie van de minnelijke schikking. Als alternatief kan deze ondertekende weigering ook ingescand en gemaild worden aan de secretaris van de KLBS – voetbal binnen dezelfde termijn.

Art.62 vrij

Art.63 vrij

Art.64 vrij

WEDSTRIJDEN

Art.65 (Er 4 dd 16/06/2014)

Voor iedere wedstrijd wordt een officieel wedstrijdblad opgemaakt volgens de reglementen van de KBVB.

Dit blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om 24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd.

Indien een wedstrijdblad niet binnen de DRIE (03) weken na een wedstrijd bezorgt wordt bij de secretaris KLBS – voetbal krijgt de club, naast de voorziene boetes, een blaam. Bij herhaling krijgt de clubs de voorziene boetes en verliest ze bovendien de wedstrijd met forfait cijfers.

De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden aan de daartoe bevoegde persoon.

Art.66

Zonder voorafgaande toelating van het bestuur mag er door de clubs onderling geen enkele wedstrijd betwist worden.

Art.67

De clubverantwoordelijken zullen in het bijzonder waken over de uitrusting van hun spelers. Spelers die niet voldoen aan de voorschriften zullen verzocht worden onmiddellijk hun uitrusting in orde te brengen, zo niet worden zij uitgesloten.

Art.68

Het is verplicht voor officiële wedstrijden een in de rug duidelijk genummerde trui te dragen. Het dragen van beenbeschermers is verplicht in alle wedstrijden.

Art.69 vrij

FORFAITS

Art.70 (Er 5 dd 15/06/2015) (Er 7 dd 18/06/2018)

Ieder forfait zal voor de in fout zijnde club het verlies van de wedstrijd met de forfaitscore voor gevolg hebben. Verder zullen de hierna vermelde boetes van toepassing zijn:

 1. bij algemeen forfait, wanneer dit ook gegevens wordt voor aanvang van de kompetitie en na opstelling van de kalender 50,00 Euro
  2. bij algemeen forfait voor aanvang van de terugronde 25,00 Euro
 2. bij een forfait aangekondigd voor donderdag 19u00 voorafgaandelijk aan de daaropvolgende speeldag 10,00 Euro aan KLBS voetbal en 25,00 50,00 Euro aan de tegenstrever
 3. bij een forfait later dan onder punt 3: 10,00 Euro aan KLBS voetbal en 75,00 Euro + scheidsrechterskosten aan de tegenstrever.
 4. bij een forfait voor een wedstrijd behorend tot de DRIE (03) laatste van de kompetitie, te begrijpen volgens de kalender en per reeks, 25,00 Euro aan KLBS voetbal en 75,00 Euro + scheidsrechterskosten aan de tegenstrever.
 5. indien een club DRIE (03) keer achtereenvolgens of VIJF (05) keer in de loop van het seizoen forfait verklaart, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven.Art.71

Wanneer een club ingevolge schrapping, ontslag of algemeen forfait in de loop van het kampioenschap wegvalt, worden de uitslagen van al de door haar gespeelde wedstrijden geannuleerd.

Art. 72 (Er 3 dd 17/06/2013)

Het algemeen forfait van een club/ploeg dient schriftelijk, ondertekend door de secretaris g.c en een ander bestuurslid ingediend te worden bij de secretaris KLBS.

Art.73 vrij

Art.74 vrij

AANSLUITING - KWALIFICATIE

Art.75

Wanneer een uitgestelde wedstrijd gespeeld wordt mogen aan die wedstrijd enkel spelers deelnemen waarvan de aansluitingsdatum de dag waarop de wedstrijd voor de eerste maal werd uitgesteld, dus de eerste maal op de kalender stond, niet overschrijdt.

Art.76 (Er 5 dd 20/06/2015) (Er 6 dd 19/06/2017)

Aansluiting en opstelling van spelers door clubs welke meerder elftallen in lijn brengen.

Tijdens officiële wedstrijden, zowel in de gewone als in de bekerkompetitie, mogen op het wedstrijdblad van hetzij de A ploeg, hetzij de B ploeg maximaal DRIE (3) spelers vermeld worden van de lijst van B ploeg hetzij de A ploeg, maw van de lijst van de andere ploeg.
Indien clubs TWEE (02) of meer elftallen in lijn brengen worden deze beschouwd als aparte ploegen met een aparte spelerslijst.

Art.77 (Er 5 dd 20/06/2015) (Er 6 dd 19/06/2017)

Clubs met een A, B (of meer) ploegen kunnen bij aanvang van elk seizoen spelers intern overdragen wat betreft kwalificatie. Deze aanvragen tot wijzigingen, die ingang hebben op eerste competitie/bekerwedstrijd, moeten op het secretariaat toekomen voor 15/8 van het nieuwe seizoen.

Clubs met een A, B (of meer) ploegen kunnen tijdens het seizoen tussen 25/12 en 31/12 spelers intern overdragen wat betreft kwalificatie. Deze aanvragen tot wijzigingen, moeten uiterlijk op 31/12 op het secretariaat KLBS toekomen. De wijzigingen worden gepubliceerd in de uitgave van Week End volgend op 31/12.

Art 78 (Er 5 dd 20/06/2015) (Er 6 dd 19/06/2017)

Wordt een speler die behoort tot een club met A, B (of meer) ploegen geschorst, dan gelden enkel de zaterdag(en) op de welke de ploeg waarbij hij ingeschreven is, respectievelijk A, B (of ander) een officiële wedstrijd betwist, als geschorste speeldag. Bijkomend mag hij niet aantreden als speler of een officiële functie bekleden bij een officiële wedstrijd van de andere ploeg(en) van zijn club, tot hij zijn schorsing uitgezeten heeft.

Art.79 vrij

SCHEIDSRECHTERS

Art.80

De scheidsrechterskosten zijn voor rekening van de bezochte club.

Art.81 (Er1 dd 20/06/2011) 

In geval van afwezigheid van de scheidsrechter zal er gehandeld worden volgens de reglementen van de KBVB. Een gelegenheidsscheidsrechter heeft recht op dezelfde vergoeding als een officiële scheidsrechter maar krijgt geen verplaatsingskosten. 

Art.82

Indien niet voorzien in het huidige interne reglement kunnen clubs tegen beslissingen van het Sportcomité van KLBS -voetbal in hoger beroep gaan bij de KBVB en dit, op straffe van verval, door middel van een aangetekend schrijven, opgemaakt volgens de vormvereisten, aan de Directeur-generaal van de KBVB, binnen de ZES (06) werkdagen, aanvangend op de eerste werkdag die volgt op de uitspraak van de aangevochten beslissing.

Art.83

Alle gevallen niet voorzien in dit reglement zullen door het bestuur (naar gelang de zaak) beslecht worden.

Dit interne reglement vervangt alle voorgaande en wordt ingevoerd tijdens de algemene statutaire vergadering van juni 2010.

 

2. Bijkomende richtlijnen KLBS

 1. Forfait wedstrijden - schorsingen
  In KLBS wordt een wedstrijd waarbij een ploeg forfait geeft beschouwd als een gespeelde wedstrijd.
  Dit houdt in dat schorsingen voor deze wedstrijd uitgezeten zijn.
   
 2. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden per sms aan het nummer 0492/887414 (secretaris KLBS).

 3. Wedstrijdbladen Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker, intra reeks II wedstrijden) mogen enkel de wedstrijdbladen, bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden.
  a. Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om  24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd.
  b. Het tweede is voor de scheidsrechter,
  c. Het derde voor de thuisploeg
  d. Het vierde voor de bezoekers. Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat.

  Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair, correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat.
  Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.
   
 4. Aanduidingen scheidsrechters De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be
  - Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
  - Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.
  - Het cijfer achter de letter “A” geeft het aantal “blokken” aan waarop de scheidsrechter recht heeft als
     verplaatsingsonkosten (aantal blokken X € 3,00).
  Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.

  Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de verplaatsingskosten en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten zal dragen. De vaste scheidsrechtervergoeding bedraagt voor het seizoen 2020-2021: € 25,00

 5. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter
  Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve scheidsrechter is of niet.
  a. De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
  De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 25,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch ontvangt geen verplaatsingskosten.
  b. De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat
  De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 12,50 EUR als wedstrijdvergoeding.
  De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten. De te laat komende scheidsrechter ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn verplaatsingskosten.
  c. De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet aanvangen
  De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 25,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de gekwetste scheidsrechter
  geen wedstrijdvergoeding ontvangt. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen    verplaatsingskosten. De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.
  d. De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd   
  De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en verplaatsingskosten.
  De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen    recht op een vergoeding of verplaatsingskosten.
  e. Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid   
  De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 25,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch geen verplaatsingskosten.
  f. Afgelaste wedstrijd   
  De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

 6. Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten
  a. Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
  b. Tijdig invullen scheidsrechterblad:   
  - thuisploeg ten laatste 25 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar   
  - bezoekers ten laatste 15 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
  c. Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de aanwezige ploeg mag de scheidsrechter maximum
  tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de wedstrijd.
  d. Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
  e. Ontvangst van de tegenstander
  f. Beschikbaarheid afgevaardigde(n)
  g. Houding in de neutrale en de instructiezone
  h. Houding en gedrag spelers en supporters
  i. Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook punt 7)
  j. Toestand van de accommodatie
  k. Neutrale zone
  l. Beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
  m. Instructiezone
  n. Plaatsen van de wisselspelers
  o. Omheining
  p. Belijning
  q. Kleedkamers
  r. Algemene organisatie

 7. Personen in de neutrale/instructiezone Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden, trainers, verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met hun functie overeenstemmende armband dragen, op het wedstrijdblad vermeld worden en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter. Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de terreinafgevaardigde. De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt van het wedstrijd en de scheidsrechter maakt een verslag op.
  Armbanden:
             terreinafgevaardigde -------- wit
             afgevaardigde bezoekers---- drie kleur           
             commissarissen--------------- clubkleuren            
             verzorger---------------------- geel           
             trainer------------------------- rood
  De personen in de neutrale/instructiezone hebben een voorbeeld functie. Roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale/instructiezone is niet aanvaardbaar.

 8. Identiteitscontrole
  Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole gebeuren door de scheidsrechter samen met de TWEE (02) afgevaardigden. Hebben de bezoekers geen afgevaardigde dan neemt de kapitein van de ploeg deze taak over.
  Wil een afgevaardigde, of in het voorkomend geval de kapitein van de bezoekers niet meewerken,dan moet de scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad onder mededelingen.

 9. Officiële identiteitsbewijzen
  Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
       - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
       - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van
          verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
       - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.
   
 10. Juwelen en festivalbandjes
  Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden.
  De scheidsrechter en hij alleen beslist of hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van het feit of ze naar zijn mening gevaarlijk zijn of niet.

 11. Kunstgrasvelden
  De volgende ploegen spelen op een kunstgrasveld, aangepast schoeisel is vereist:
  Aviaclub     
  FC Global Impact
  FC Tamara
  Huwa-San Bilzen
   
 12. Controle door KLBS
  Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op organisatie en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en supporters (zie 6 & 7 hiervoor).
  Verslagen worden opgesteld en via de secretaris KLBS overgemaakt aan het bestuur KLBS, dat in het voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen en sancties opleggen.

3. Reglement beker van de sportiviteit

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing
Art.