05/06/2009

Info algemene vergadering

Hierna de gegevens met betrekking tot de algemene vergadering welke doorgaat op donderdag 18/06/09

 

 

 

INHOUD

 

 

Uitnodiging en dagorde algemene statutaire vergadering

 

 

Jaarverslag sportief

 

 

Voorstellen tot wijziging interne reglement

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat:      Valère Mantels
                        Anne Frankplein 13 bus 5 3500 Hasselt
                        tel.:011/23.26.86 e-mail: vmantels@skynet.be
__________________________________________________________________

                                                                                                          Hasselt, 4 juni 2009.

 

 

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN

De algemene statutaire vergadering van de voetbalafdeling/KLBS gaat door op DONDERDAG 18  JUNI 2009 in het bondsgebouw van de KBVB,Boekstraat 130 te Hasselt.

 

                                   Aanvang: 20u00

 

Dagorde:

 

1.Welkomwoord van de heer voorzitter

 

2.Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete indien afwezig)

 

3.Aanduiding van twee officiële stemopnemers

 

4.Jaarverslagen financieel en sportief

 

5.Huldigingen

 

6.Verslag commissarissen financieel beleid

 

7.Samenstelling Raad van bestuur.      

                        Kandidaturen: Genoteerd en te bevestigen: M.Martens (FC Banneux) –

                        D.Peeters (Century Hasselt) – B.Nelissen ½ (RVG Hoeselt) – J.Bollen ½ (ZD

Overath)

 

8.Indiening/stemming voorstel(len) tot wijziging interne reglement.

 

9.Eventueel woord vertegenwoordiger   PC-Limburg

 

10.Besprekingen en/of inlichtingen seizoen 2009-2010

 

11.Slotwoord van de heer voorzitter.   

 

KLBS    KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat: Valère Mantels
                   Anne Frankplein 13 bus 5   3500 Hasselt
                   tel.011/23.26.86 e-mail: vmantels@skynet.be
__________________________________________________________________

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2008-2009

1.Samenstelling comité

         Voorzitter:               dhr.Marcel Raymakers

         Ondervoorzitter:       dhr.Roger Cleuren

         Schatbewaarder:      Mevr.Tamara Raymakers

         Secretaris g.c.:        dhr.Valère Mantels

         Leden:                    dhrn Marcel Asnong,Roger Vernijns,Robert Caubergh,Freddy                                            Daniels,Fernand Oeyen

 

2.Aantal zittingen : 17 huidige alg.vergadering niet inbegrepen

         Aanwezigheden:

                            R.Cleuren                                             17      

                            F.Daniels, M.Asnong, M.Raymakers 16

                            V.Mantels                                            15

                            F.Oeyen                                              13      

                            R.Vernijns                                            12      

                            R.Caubergh                                          6

 

Bijkomende vergaderingen KLBS:

         Algemeen problematiek KBVB/KLBS 28/10/08

         Werking ivm scheidsrechters 26/05/09

                  

KLBS was vertegenwoordigd op:

         - Vergaderingen Limburgse Verstandhouding

         - Vergaderingen VLB Raad van Bestuur te Berchem

         - KBVB Hasselt 11/09/08

         - VLB Bijzondere algemene vergadering 16/10/08

         - VLB algemene statutaire vergadering te Berchem 21/03/09

         - KBVB Brussel 14/04/09

 

3.Aantal clubs

         Reeks 1:        14

         Reeks 2:        12

         Reeks 3 A:      10

         Reeks 3 B:      10

         Beker KLBS: alle ploegen.

 

Twee verenigingen traden aan met een A-en een B ploeg : Wieze Boys en Ford Keroma

Uitgetreden clubs:     (9032) Terlaemen 04

                            (5449) A.F.I. Waterschei (in loop van het seizoen)

 

Aantal leden : dd.31/05/09: 1.956

 

4.Verslagen

         Aantal scheidsrechtersverslagen: 40

         30 sancties werden gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking"

         Verzet minnelijke schikking: 5

         Ingediende klachten: 0

         Opheffing langdurige schorsing: 1

         Hoger beroep: 1 (onontvankelijk)

         Horing clubs: 3

 

5.Statistische gegevens-algemeen

         Aantal effectief betwiste wedstrijden:   526

 

         stopgezet: 2

         Aantal FF:      Kompetitie+beker:   12 waarvan 1 tijdig en 10 laattijdig

                            1 algemeen FF voor aanvang terugronde van de competitie

                            (A.F.I. Waterschei)

 

6.Repressief gedeelte

         Schorsingen(kampioenschap + beker)

         Uitsluiting voldoende: 1

         1 speeldag:              13 (ambtshalve inbegrepen)

         2 speeldagen:           10

         3 speeldagen:           10

         4 speeldagen:           4

         5 speeldagen            1

         7 speeldagen:           1

        

         Verbod uitoefenen functie van kapitein: 1

         Berisping aan club: 2

         Vermaning aan club: 3

         Verbod   afgevaardigden/trainer uitoefenen van alle officiële functies: 5

         Verbod neutrale zone: 1

 

         Financiële sancties (boete):

         Afwezig bijzondere AV: 7

         Afwezig horing: 1

         Wanordelijkheden: 3

         Oorzaak wanorde: 1

         Oorzaak stopzetten wedstrijd: 2

         Houding supporters: 3

         Houding op terrein: 2

         Houding spelers: 1

         Houding na uitsluiting: 1

         Gebrek organisatie: 2

         Gebrek aan begeleiding: 2

        

         Ambtshalve sancties: 8

         Omzetten uitslag in FF:        enkele FF:   9

         Wedstrijden te herspelen:   0

         Zaken in hoger beroep: 0

 

7.Nazicht scheidsrechtersbladen

         schorsingen gele kaarten:

                   2x zelfde wedstrijd : 38

                   3 gele kaarten:         75

                   2 geel/beker:              6

                            totaal: 119

 

         overige reglementaire boetes:

                   scheidsrechtersblad te laat:           13

                   scheidsrechtersblad onvolledig:       71

waarvan 31 voor fout identiteitgegevens

                   uitslag te laat:                            16

                   FF:                                          13

                  

8.Kostenbedoening

  Zie verslagen in Week-End.

 

9.Transfers

         9.1:dmv gebruik bepalingen Vlaams Decreet:   6

         9.2:dmv interne regl.(wijziging kwalificatie A/B): 0

 

10.Meldingen

         Aanmaning tot betaling aan KLBS: 1

 

11.Kampioenen en Bekerwinnaars

 

         Reeks 1:

                   Algemeen kampioen KLBS:    Kotem VV

                   Vice:             FC Banneux

 

 

         Reeks 2:

                   Kampioen:      Ford Keroma A

                   Vice:             Het Spoor

 

 

         Reeks 3 A:

                   Kampioen:      FC Global Impact

                   Vice:             ZD Overath

 

         Reeks 3 B:              

                   Kampioen en algemeen kampioen Reeks 3:   FC Heideweelde

                   Vice (en winnaar testwedstrijd):     Hellas 2000

 

Een proficiat aan de kampioenen en vice-kampioenen.

 

 

Beker KLBS:                       Olympia Tongeren

 

Beker der Sportiviteit :         Niet van toepassing  

 

 

12.Slot

 

Tot slot wens ik aan iedereen nog een prettige vakantie.

 

 

                                                                  Hasselt, 31 mei 2009.

                                                                  de secretaris,g.c.

 

 

                                                                  V.Mantels

 

Voorstellen comité KLBS-Voetbal ter goedkeuring ASV 18/06/09

 

 

Toevoeging/wijziging interne reglement KLBS/Voetbal

 

1) Toevoeging

Art.30bis:

Tegen een club die haar financiële verplichtingen niet nakomt tegenover de KLBS of tegenover de VLB-verzekering wordt automatisch de procedure van schrapping opgestart.

 

Art.43bis

Minnelijke schikking

Indien een voorstel van minnelijke schikking niet aanvaard wordt, moet de weigering persoonlijk door de betrokken partij per gewone zending kenbaar worden gemaakt aan de algemene secretaris van het verbond binnen een termijn van drie werkdagen die aanvangt de eerste werkdag die volgt op de datum van publicatie van de minnelijke schikking.

 

2) Wijziging

Art.8: wijzigen als volgt:

§ 1. KLBS wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, genoemd de Provinciale commissie. De Provinciale commissie kiest uit zijn leden een voorzitter en één ondervoorzitter. De secretaris en penningmeester worden aangesteld door dit beheersorgaan en zijn niet aan herkiezing onderworpen. Binnen de Provinciale commissie kunnen een aantal subcommissies worden gevormd met een specifieke taak. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen en leggen steeds hun bevindingen voor aan de eerstvolgende vergadering van de Provinciale commissie.

 

§ 2. Ondergeschikt aan de Provinciale commissie is er het beleidsniveau van de comités.

 

Een comité minnelijke schikking bevoegd voor disciplinaire zaken, dat na onderzoek, meent te moeten bestraffen met maximum vier effectieve speeldagen of een boete van maximum 50,00 euro voor de clubs en maximum 150,00 euro voor de niet-voorziene boeten.

 

Een sportcomité bevoegd voor alle disciplinaire zaken doorverwezen door het comité minnelijke schikking en voor deze welke de bevoegdheid van dit laatste comité overschrijden.

 

Een scheidsrechterscomité bevoegd voor alle zaken welke betrekking hebben op de functionering van de scheidsrechters binnen de KLBS.

 

De comités worden samengesteld uit leden welke zetelen in de Provinciale commissie of worden rechtstreeks, volgens de noodwendigheden, aangeduid door de Provinciale commissie.

Ieder comité kiest uit haar leden een voorzitter.

De verslagen van iedere comitézitting worden ter kennisgeving en voor het nodige gevolg overgemaakt aan de eerstvolgende zitting van de Provinciale commissie.

 

§ 3. De leden van commissie en comités worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun mandaat kunnen worden vergoed, mits beslissing van de Provinciale commissie.

 

§ 4. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar.

 

 

Art.14:wijzigen als volgt:

Laatste alinea “Indien nodig….” schrappen en opnemen onder art.8§1

 

 

 

 

Voor KLBS-Voetbal,

de secretaris,g.c.

 

 

 

V.Mantels