28/06/2009

Week-End 18/2008-2009

Info 18 ter beschikking: verslag zitting 18/06/09 en de aansluitende ASV

                                                           WEEK-END(18/2008-2009)

 

                                                                                              Hasselt, 28 juni 2009.

 

 

Reeds vermeld op de website dd 28/05/09

 

Comité minnelijke schikkingen (intern overleg)

Freddy Daniels, Marcel Asnong, Robert Caubergh, Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 03/06/09 dus over te dragen naar volgend seizoen

 

         Een (1) speeldag

         Niels VAN GEEL (°09/02/84)                    Swijsen-Schepers M.80

         Michael DEDRIJ (°13/07/84)                    Olympia Tongeren

 

IV.Administratief

Administratieve overtredingen :

 

Speeldag 16/05/09 :

         FC Berg: foutieve datum

         Welkenhuyzen: geen bloknummer, geen aanvangsuur

 

   Kostenbedoening

         Swijsen-Schepers M.80:      € 5,00

         Olympia Tongeren:             € 5,00

         FC Berg:                           € 2,50

         Welkenhuyzen:                  € 2,50

 

Verslag vergadering comité dd.18/06/09 - KBVB-Hasselt – 19u15

 

Comité minnelijke schikking en sportcomité : geen zitting

Comité beheerszaken en beslissingen :

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren,

Fernand Oeyen, Robert Caubergh, Tamara Raymakers en Valère Mantels

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 18/05/09 goedgekeurd

 

2.Briefwisseling:

         - Ford Keroma: uitnodiging receptie kampioenenviering zaterdag 4 juli 2009

         - 30/05/09: Olympia Tongeren in verband met FF 29/11/08 (cfr punt 4)

         - 04/06/09: KBVB bevestiging ontslag A.F.I. Waterschei

         - 02/06/09 en 05/06/09 Vanhelmont Sport aanvraag naamswijziging

         - 05/06/09 Aviaclub herinnering kandidaatstellingen vroegere werkvergadering

 

3.Inschrijvingen seizoen 2009-2010:

         Al de actieve clubs einde seizoen 08-09, behoudens:

Kerkuilen Kessenich, melding uitschrijving

Gibraltar Hasselt, melding uitschrijving

FC Gualco, geen inschrijvingsblad

FC Nitto Europe, geen inschrijvingsblad, deze clubs krijgen vanaf heden nog 1 week de tijd om zich in te schrijven mits toepassing van de reglementaire boete x 2

 

Van volgende clubs werd het inschrijvingsblad of de betaling van het inschrijvingsgeld laattijdig ontvangen:

Inschrijvingsblad:      CBW Zonhoven (14/6)

                            FC Tamara (18/6)

                            Sporting Caetsbeek (09/6)

                            FC Gors Opleeuw (10/06)

                            Cosmos Spouwen (09/06)

                            Kanaalboys Rotem (15/6)

 

Inschrijvingsgeld:      FC Berg (15/6)

                            Aviaclub (16/6)

                            FC Banneux (18/6)

                            Kotem VV (18/6)

 

Aan al deze clubs de reglementaire boete van : € 12,50

 

Nieuwe club:            dossier                   terrein                    status

FC Beukenhof                    KBVB             keuring onnodig        in afwachting           

 

4.Beslissingen/voorbereiding ASV:

- Schrijven Olympia Tongeren in verband met wedstrijd 29/11/08: Olympia Tongeren – RP Products met tijdige FF door RP Products.

Er is geen melding nog sanctie opgenomen in de verslagen.

Nazicht documenten: opmerking gegrond.

Volgens de reglementen van de KBVB kan dit alsnog worden opgenomen in de notulen van het seizoen 2008-2009

Aldus toe te voegen:

Speeldag 29/11/08

Administratieve overtreding

RP Products: tijdige FF

 

Kostenbedoening

RP Products: € 10,00 aan KLBS en € 25,00 aan Olympia Tongeren.

 

Aanvraag naamswijziging Vanhelmont Sport:

Geweigerd. Laattijdig ingediend. Een dergelijke aanvraag dient in de loop van de maand mei via KLBS ingediend bij de KBVB te Brussel.

 

- Probleem scheidsrechters:

         Niet rooskleuring. Slechts 11 scheidsrechters stuurden een inschrijvingsblad voor het

leiden van wedstrijden van KLBS terug. De heer J.Billen (bij uitbreiding het SC) zal

trachten om bijkomend mensen te rekruteren.

Op 01/06/09 werd een brief gestuurd aan de KBVB (PSC Limburg) om opnieuw hun

intenties te kennen.

 

- Wijzigingen/Toevoegingen interne reglement voor te leggen aan de ASV

         1) Toevoeging art.30bis en 43bis

         2) wijziging art. 8 en 14                zoals opgenomen in de info voorafgaandelijk

                                                        aan de ASV opgemaakt per website

 

- Vastleggen reeksindeling seizoen 2009-2010:

         Aantal clubs: nog onzeker 41, 42, 43 ?

Het comité opteert voor 3 reeksen:

         Principe reeks 1: 14, reeks 2: 14 (?), reeks 3: overige

         De verruiming van het aantal ploegen in reeks 2 gebeurd door bijkomende stijgers uit

reeks 3, bovendien wordt de vrijgekomen plaats van K.Kessenich eveneens aangevuld

met een bijkomende stijger uit reeks 3. De bijkomende plaatsen worden ingevuld aan

de hand van de algemene eindrangschikking Reeks 3

         Vanzelfsprekend wordt er geen nacompetitie meer voorzien, noch een testwedstrijd

         tussen een ploeg uit reeksen 2 en 3 voor een eventueel bijkomende stijging/daling.

         Het bekerprogramma wordt door het terugvallen op 3 reeksen eveneens aangepast.

         Geen voorronde poulesysteem, maar wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling.

______________________________________________________________________________

 

 

Verslag algemene vergadering KLBS-Voetbal donderdag 18/06/09 – KBVB Hasselt

 

Aanwezigen comité: alle leden, aangevuld met dhr. J.Billen, scheidsrechterscommissie

 

1.Welkomwoord.

 

2.Opname aanwezigheden:

         Afwezig        Cosmos Spouwen

                            FC Gors Opleeuw

                            Het Spoor

                           

Gebruikelijke boete van 12,50 EUR

 

3.Aanduiding van twee stemopnemers:

dhrn. S. Raymaekers en M. Smets ( Aviaclub)

 

4.Jaarverslagen:

Financieel (T. Raymakers): Op dit ogenblik een tegoed van ongeveer € 24.000.

Alle rekeningen betaald behalve door club Gibraltar Hasselt.

 

Sportief (V.Mantels)

Korte voorlezing van het vooraf opgemaakte jaarverslag, voor details : zie weergave

Website.

 

         HULDIGING

 

Kampioenen:            Reeks 1(algemeen kampioen):       Kotem VV

                            Reeks 2:                                    Ford Keroma A        

                            Reeks 3 A:                                 FC Global Impact

                            Reeks 3 B(algemeen Reeks 3):       FC Heideweelde

 

Winnaar Beker KLBS:                   Olympia Tongeren

 

Winnaar Beker Sportiviteit:            Niet van toepassing

 

5.Financieel beheer.

Controle commissarissen Roger Cleuren en Roger Vernijns.

Er werden geen gebreken of onvolkomenheden vastgesteld.

         Boekhouding jaargang 2008 goedgekeurd.

 

6.Verkiezing bestuur:

         Kandidaturen: Marc Martens (FC Banneux) – Dominique Peeters (Century Hasselt)

         Marc Smets (Aviaclub) – Benny Croes (Aviaclub) – Bart Nelissen ½ (RVG Hoeselt)

         en Jos Bollen ½ (ZD Overath): gezien de bijkomende structurele werking allen

         aanvaard.

         Toe te voegen: scheidsrechterscommissie

         In de loop van het seizoen reeds tijdens specifieke werkvergaderingen samengesteld en

         thans benoemd: Jos Billen, Martin Appeltans, Willy Poosen, Martin Pannemans en Hervé

         Santermans.

 

7. Interne reglement. (volledige tekst zie eerder op website)

  Toevoeging

Art.30bis: sanctie aanleg tot schrapping indien gebrek aan betaling KLBS en/of verzekering.

Art.43bis: verzet MS binnen de 3 werkdagen per gewoon schrijven door betrokkene persoonlijk in te dienen.

 

Wijziging

Art.8: aanpassing aan de structuur van KLBS:Provinciale commissie, comité minnelijke schikkingen, sportcomité, scheidsrechterscomité en hun bevoegdheden.

Mogelijkheid tot vormen subcomités. (voorheen vermeld onder art.14)

Art. 14: laatste alinea oprichting subcomités doorhalen en overbrengen naar art.8

 

Aanvaard door al de aanwezige clubs zonder tegenstem.

 

8.Bespreking seizoen 2007-2008:

 

  1. Uiteenzetting in verband met de scheidsrechtersproblematiek.
  2. Bij herhaling en aandrang eist het bestuur van KLBS een aanpak ten gronde door de clubs van het probleem van de blijvende verbale agressie en het blijvend reclameren.

De clubverantwoordelijken moeten het voorbeeld geven en moeten hun spelers intomen.

Met aandrang wordt gevraagd de wedstrijdorganisatie te verbeteren.

Tijdige aanwezigheid, begeleiding scheidsrechter zijn aandachtspunten.

Herhaalde problemen zullen uitsluiting tot gevolg hebben.

  1. Kompetitie:

Wordt gespeeld in 3 Reeksen. Stijgen: 2 ploegen en dalen: 2 ploegen.

Aanvang: 05/09/2009

Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 07/11/09 tem 09/01/10

 

Reeksindeling (volgens de meest recente informatie):

Reeks 1 (14 ploegen)

KotemVV, FC Banneux, Olympia Tongeren, Century Hasselt, Stock Bilzen, VC Mireille, RP products, SV Heylen Bricks, FC Berg, Citroën Steegen, Welkenhuyzen, Wieze Boys A, Ford Keroma A en Het Spoor

Reeks 2 (14 ploegen)

Swijsen-Schepers M.80, VNA Winterslag, BVC Park Houthalen, CBW Zonhoven, UD Barcelona, Vanhelmont Sport, FC Tamara, SV De Conde, FC Heideweelde, FC Global Impact, Hellas 2000, RVG Hoeselt, ZD Overath en Genk 96

Reek 3 (14 ploegen)

Wieze Boys B, VK Grammenrode, VV Voeren, Sp. Caetsbeek, Cosmos Spouwen, K.Vlam Eisden, Transport Jacobs,Aviaclub, Ford Keroma B, Vrolingen, Kanaalboys Rotem, OH Bergmans, FC Gors Opleeuw en FC Beukenhof

 

Bekerkompetitie: Wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling.

1ste ronde: 14 ploegen Reeks 3 plus de laatste 6 vernoemde Reeks 2 (Heideweelde, Global Impact, Hellas 2000, RVG Hoeselt, ZD Overath, Genk 96) samen 20

Vervolgens de 10 winnaars plus de overige 22 samen 32 =1/16, dan 1/8, 1/4 en 1/2 finale.

Voorziene data: 05/09/09, 31/10/09, 19/12/09, 30/01/10, 06/03/10

Finale Paasmaandag.

 

Opmerkingen :

Behalve 05/09 welke een gemengde beker- en kompetitiedatum is, maken de overige data van de bekerkompetitie tevens deel uit van de kompetitiedagen voor de uitgeschakelde ploegen.

De eindbeslissing over de al dan niet invulling van deze data ligt bij het secretariaat.

Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn ondergeschikt aan het kalenderprogramma.

Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord, dient door middel van een door beide partijen ondertekend schrijven, gericht aan het secretariaat en dit ten laatste 14 dagen voor de kalenderdag van betrokken wedstrijd

 

9.Slotwoord voorzitter.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansluitend vergadering comité KLBS/Voetbal

Samenstelling beheer:

         Voorzitter:Marcel Raymakers

         Onder-voorzitter:Roger Cleuren

         Secretaris:Valère Mantels

         Schatbewaarder: Tamara Raymakers

         Leden:Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh, Fernand Oeyen, Freddy

Daniels, Marc Martens, Dominique Peeters, Bart Nelissen, Jos Bollen, Benny Croes, Marc

Smets

Leden Scheidsrechterscomité: Jos Billen, Martin Appeltans, Willy Poosen, Martin

Pannemans, Hervé Santermans.