24/08/2009

Verslag vergaderingen PC

Volgt het verslag van de bijzondere vergaderingen van de PC - KLBS van 16/07/09 en 18/08/09, omvattende maatregelen leiding en organisatie KLBS

 

VERSLAG VERGADERINGEN Provinciale Commissie KLBS

 

Bijzondere vergadering PC 16/07/2009 – Hassotel te Hasselt – 19u30

 

 

Agenda:

  1. Scheidsrechtersprobleem
  2. Situatie schatbewaarster

Aanwezig:

 M. Raymakers, R.Cleuren, M.Asnong, R.Caubergh, J.Bollen, B.Croes, M.Smets, M.Martens, R.Vernijns, B.Nelissen en V.Mantels en leden SC 

Verontschuldigd:

M.Pannemans, D.Peeters, F.Daniels, F.Oeyen en Tamara Raymakers.

 

1.Probleem scheidsrechters:

 

Dhr.Billen (SC) laat weten dat er inzake rekrutering geen vooruitgang is ten aanzien van het aantal kandidaten en dit   in vergelijking met het aantal (11) dat gekend was na de vergadering van 26/05/09.

 

Volgens de beschikbare gegevens komt men tot de bevinding dat er drie groepen van scheidsrechters kunnen gevormd worden. Groep 1: de gekende kandidaten, groep 2: beschikbaar indien vrij KBVB, groep 3: afvallers KBVB, andere en aangebrachte clubs.

 

Volgens de huidige gegevens zal, om ernstige problemen te voorkomen, het aantal beschikbare scheidsrechters merkelijk moeten worden aangevuld. Het ziet er naar uit dat de clubs zullen moeten worden aangespoord om scheidsrechters “te leveren” aan KLBS, waarvoor KLBS een opleiding en bijscholing kan voorzien.

Om de clubs aan te zetten tot actie worden twee methodes overwogen:

-           Een sanctionerende dus bestraffing in geval de club geen scheidsrechter bij KLBS doet aansluiten;

-           Een belonende dus tegemoetkoming in geval de club een scheidsrechter beschikbaar maakt.

 

Besluiten:

-           Met de beschikbare scheidsrechters zal de competitie worden aangevat. Het contingent zal evenwel moeten aangevuld. Vanaf heden dienen de gegevens meer te worden gecoördineerd. Alle nuttige gegevens moeten aan de leiding van de SC worden gemeld. 

-           Op 18/08/09 is de volgende vergadering voorzien. Dan, of eventueel tussentijds, zal een stand van zaken worden opgemaakt en beslist over mogelijk bijkomende maatregelen.

 

2.Situatie schatbewaarster:

 

In de voorbereiding van de ASV en met de gestelde doelstellingen inzake de financiële controles blijkt dat de huidige schatbewaarster, T.Raymakers, wegens een gebrek aan tijd niet kan voldoen aan deze doelstellingen en wel volgens de huidige voorwaarden.

Deze problematiek was gekend. Een aantal kandidaten werden daarom gepolst en ook bereid gevonden om de taak van schatbewaarder over te nemen.

 

Besluit: Ofschoon er niets valt af te dingen op de degelijkheid van het geleverde werk van T.Raymakers zal er met het oog op een overdracht contact worden opgenomen met de kandidaten. De nodige afspraken zullen worden gemaakt.

 

 

Bijzondere vergadering PC 18/08/2009 – Café Centrum te Houthalen – 19u30

 

Agenda:

  1. Bespreking situatie scheidsrechters
  2. Praktische organisatie seizoen 2009-2010

Listing meldingen aan clubs

Kwijting/ontlasting boekhouding

Briefwisseling

Diverse

 

1.Bespreking situatie scheidsrechters:

 

Overlopen kandidaturen.

Aanwezig: KLBS: M.Raymakers, M.Martens, D.Peeters, J.Bollen, B.Croes, B.Nelissen, M.Smets, F.Oeyen, R.Vernijns, M.Asnong, R.Cleuren, leden SC en V.Mantels

Verontschuldigd KLBS: R.Caubergh, F.Daniels

 

Toelichting:

Uitleg en en aandacht wordt gevraagd voor volgende punten:

-           de organisatie

-           het scheidsrechtersblad en tijdige opmaak

-           de voorbereiding van de wedstrijd en richtlijn maximum wachttijd: 10min

-           de leiding

-           de fysieke paraatheid

-           de opmaak van een verslag te versturen via mail of briefwisseling

-           de aanwezigheid van controle

 

Toelichting V.Mantels

-           Al de scheidsrechters die zie verbinden tot het leiden van wedstrijden van KLBS worden op kosten van KLBS via de VLB verzekerd. Badge / insigne KLBS te voorzien

-          Gekende  versie van het “scheidsrechtersverslag” blijft behouden

 

Toelichting in verband met werking 

-           Uitleg in verband met de aanduidingen, organisatie van afmeldingen en wijze van weergave van de aanduidingen op de website van KLBS.

 

Algemeen: wordt bij wijze van steun de verzekering gegeven dat de nodige richtlijnen en verplichtingen aan de clubs met nadruk zullen worden gemeld.

 

2.Zitting PC

 

Aanwezig: de onder punt 1 vermelde comitéleden KLBS

 

2.1.Briefwisseling

- Lijst openstaande betalingen verzekering dd 25/06/09

            De Conde:   € 21,08

            K.Kessenich : € 21,08

- 06/07/09: KBVB rekeninguittreksel

- 31/07/09: Olympia Tongeren: wijziging aanvangsuur en probleem wedstrijd 19/09/09. Er wordt gestipuleerd dat de ploeg niet mag beschikken over de vastgelegde vrije data om deze wedstrijd met wederzijds akkoord de verplaatsen.

 

2.2.Organisatie seizoen 2009-2010 en melding aan clubs

 

Op de website zal ter attentie van de clubs een aantal richtlijnen geplaatst worden die ze strikt zullen moeten opvolgen. Blijvende tekortkomingen ondermijnen de bereidheid en bedreigen uiteindelijk het voortbestaan van KLBS

 

Noodzakelijk:

 tijdige aanwezigheid/onberispelijke organisatie en begeleiding/tijdig invullen scheidsrechtersblad

 

Aansluitend bijkomende maatregelen:

a.        Wijziging schorsing gele kaarten in verschillende wedstrijden:

Voortaan zal de regel zijn:

3 gele kaarten: schorsing 1 competitiewedstrijd

6de gele kaart (zelfde speler, zelfde seizoen): geschorst voor 2 competitiewedstrijden

9de gele kaart: geschorst 3 competitiewedstrijden, etc…

 

In de bekercompetitie: zelfde principe, maar dan per 2 gele kaarten.

 

Om de reeks te kunnen volgen zal daarom voortaan achter de datum van de sanctie tussen haakjes het cijfer vermeld worden dat slaat op het aantal gele kaarten dat betrokken speler verzamelde tijdens hetzelfde seizoen.

 

b.       Wedstrijdorganisatie en houding:

Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden worden gecontroleerd op organisatie en houding van ploeg en verantwoordelijken. Verslagen worden opgemaakt, tekortkomingen vastgesteld. Het verslag wordt overgemaakt aan de PC

Deze zal over de ernst oordelen. Herhaling van tekortkomingen zal worden gesanctioneerd, eventueel aanleiding geven tot oproeping en kan uiteindelijk leiden tot de schorsing van de betrokken club.

 

Maatregelen organisatie

a.        Kalender en aanduidingen scheidsrechters

Vermits er geen melding meer komt op de website van de KBVB, wordt iedere speeldag nog eens afzonderlijk vermeld op de website onder het item “nieuws”

Aanduidingen:

Achter de wedstrijd de letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd

Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.

Deze melding kan wijzigen en is dus op te volgen tot en met vrijdag 18u voorafgaandelijk betrokken speeldag.

 

b.       In geval van afwezigheid van een ploeg zal er steeds verplicht een scheidsrechterblad moeten worden opgemaakt en verzonden aan het secretariaat. Dit geldt ook bij afwezigheid van de thuisploeg. De bezoekers hebben dan de plicht om een reglementair correct ingevuld scheidsrechtersblad over te maken aan het secretariaat.

 

c.        Door de loskoppeling van de KBVB inzake aanduidingen vallen de verplaatsingenkosten eveneens ten laste van de clubs. KLBS zal op het einde van het seizoen een totaal maken van deze kosten. Op basis van dit totaal zal een verrekening worden gemaakt zodanig dat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten zal dragen.

 

d.       Indien nodig zullen er bijkomende scheidsrechters gezocht worden via de clubs met de mogelijkheid van sanctie of beloning van de clubs.

 

2.3.Kwijting / ontlasting boekhouding

Bij de overdracht van de boeken op 08/12/09 werd door T.Raymakers aan de opvolgster gevraagd te tekenen voor ontlasting.

Dit is evenwel een verantwoordelijkheid in hoofde van KLBS.

Aldus gevraagd verleend KLBS op heden kwijting en ontlasting over het beheer van de boekhouding aan T.Raymakers.

 

Wordt aangesteld als opvolgster:

Mevr. Els SCHRUERS

Lazarijstraat 121

3500 Hasselt

Tel: 0475/91 33 79, email: schruersels@hotmail.com

 

3.3.Diverse

- vergadering van 1ste dinsdag van september wordt, behoudens dringende noodwendigheden, geschrapt.

- algemene meldingen voorzitter over de werking en taakverdeling KLBS

 

 

 

 

 

 

Namens K.L.B.S.

de secretaris, V.Mantels