10/06/2010

Algemene statutaire vergadering KLBS 2010

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL

Uitnodiging en dagorde

Jaarverslag sportief

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Toegepaste boetes

Reglement beker van de sportiviteit

Aandachtspunten terreinen en accommodaties

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73, 3800 Sint - Truiden
                   Tel.:011/592260  e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                       Sint - Truiden, 10 juni 2010.

 

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN

De algemene statutaire vergadering van de voetbalafdeling/KLBS gaat door op MAANDAG 21 JUNI 2010 in het bondsgebouw van de KBVB,Boekstraat 130 te Hasselt.

 

                        Aanvang: 20u00

 

Dagorde :

 

1.Welkomwoord van de voorzitter

 

2.Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete indien afwezig)

 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

 

4.Jaarverslagen financieel en sportief

 

5.Verslag commissarissen financieel beleid

 

6. Huldigingen

 

7. Voorstelling en aanvaarding nieuwe clubs (SK Bosporus en VC Sluizen)

 

8.Samenstelling Raad van bestuur. Kandidatuur: Valère Mantels

 

9.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement.

 

10.Eventueel woord vertegenwoordiger PC-Limburg

 

11.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2010/2011

 

12.Slotwoord van de voorzitter.

Namens het KLBS,

Secretaris g.c.

 

 

Benny Croes

 

KLBS    KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73 300 Sint-Truiden
                   Tel.011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com

__________________________________________________________________

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2009-2010

1.Samenstelling Provinciale Commissie

   Voorzitter:             Marcel Raymakers

  Ondervoorzitter:     Roger Cleuren

  Schatbewaarder:    Els Schreurs

  Secretaris g.c.:       Benny Croes (Valère Mantels t.e.m 31/10/2009)

  Leden:Marcel Asnong,Roger Vernijns,Robert Caubergh,Freddy Daniels,Fernand Oeyen,
              Marc Martens, Dominique Peeters, Marc Smets, Jos Bollen (50%) en Bart
            Nelissen (50%),Benny Croes(t.e.m.31/10/09), Valère Mantels (vanaf 01/11/09)

 

2.Aantal zittingen : 18 huidige alg.vergadering niet inbegrepen

   Aanwezigheden:

      R.Cleuren,M. Raymakers, M.Martens, M. Smets                                       17

      M. Asnong                                                                                              16
       B. Croes, F. Oeyen                                                                                  15

      V.Mantels, D. Peeters, W. Poosen (waarnemer SC)                                 14
      R. Vernijns                                                                                            13
      J. Bollen (50/50), R. Caubergh, F. Daniels, M. Appeltans (waarnemer SC)   11
      B. Nelissen (50/50)                                                                                10  

Bijkomende vergadering KLBS:

         Werking ivm scheidsrechters 26/08/09

KLBS was vertegenwoordigd op:

         - Vergaderingen Limburgse Verstandhouding

         - Vergaderingen VLB Raad van Bestuur te Berchem

         - Nieuwjaarsinstuif KBVB Hasselt op11/01/10
         - VLB algemene statutaire vergadering te Berchem
         - Banket VLB op 05/06/10 te Holsbeek

3.Aantal clubs

         Reeks 1:        14

         Reeks 2:        14

         Reeks 3:        14

         Beker KLBS: alle ploegen.

 

Twee verenigingen traden aan met een A-en een B ploeg : Wieze Boys en Ford Keroma

 

Uitgetreden clubs:(7343) Citroën Steegen/CS Bilzen
                          (9185) Vanhelmont Sport/Errea Heusen

Nieuwe clubs seizoen 2010/2011: SK Bosporus
                                                 VC Sluizen
        
Aantal leden : dd.31/05/10: 1.892

 

4.Verslagen

         Aantal scheidsrechtersverslagen: 49

         Aantal sancties gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking": 47

         Verzet minnelijke schikking: 0

         Ingediende klachten: 0ntvankelijk en gegrond: 05
                                         Ontvankelijk maar niet gegrond: 03
          Opheffing langdurige schorsing: 0

         Hoger beroep: 1 (onontvankelijk)

         Gehoorde clubs: 3

 

5.Statistische gegevens-algemeen

         Aantal effectief betwiste wedstrijden: 583

         Stopgezet: 09 waarvan 03 door overmacht
          Niet aangevangen als gevolg van gebrek aan organisatie: 02

          Aantal te herspelen wedstrijden: 02

         Aantal FF:Competitie+beker: 08 waarvan 1 tijdig en 07 laattijdig                  

                           

6.Repressief gedeelte

         Schorsingen(kampioenschap + beker)

         Aantal rode kaarten: 57
                   01 speeldag:            34 (ambtshalve inbegrepen)

         02 speeldagen:         28

         03 speeldagen:         05

         04 speeldagen:         01

         05 speeldagen          02

         06 speeldagen:         01
          Schorsing tot het einde van het seizoen: 02
          Schorsing voor EEN (01) jaar: 01
          Schorsing voor onbepaalde duur (min DRIE (03) jaar): 02
          Blaam: 01    

         Vermaning aan club: 03

         Verbod   afgevaardigden/trainer uitoefenen van alle officiële functies: 03

         Verbod neutrale zone: 02

 

         Financiële sancties (boete):

         Afwezig bijzondere AV: 05

         Afwezig horing: 03

         Wanordelijkheden: 02….

         Oorzaak stopzetten wedstrijd: 09….

         Houding op terrein: 06…..

         Houding na uitsluiting: 02

         Gebrek organisatie: 03

        

         Ambtshalve sancties:

         Omzetten uitslag in enkele FF: 22  

 

7.Nazicht scheidsrechtersbladen

           Schorsingen gele kaarten:

          2x zelfde wedstrijd :     88

          3 gele kaarten:         109

           6de gele kaart:             05

          2 geel/beker:          …03

                              totaal: 305

         Overige reglementaire boetes:

                   scheidsrechtersblad te laat:           13.

                   scheidsrechtersblad onvolledig:       103 waarvan 71. voor fout in
                                                                       identiteitgegevens

                   uitslag te laat:                             05.

                   FF:                                          08

                  

8.Kostenbedoening

  Zie verslagen in Week-End.

 

9.Transfers

         Vlaams Decreet: 02

         Interne Regl.(wijziging kwalificatie A/B):04

 

10.Meldingen

         Aanmaning tot betaling aan KLBS: 05
          Aanmaning tot betaling aan VLB: 02

 

11.Kampioenen en Bekerwinnaars

         Reeks 1:

                   Algemeen kampioen KLBS:       FC Olympia Tongeren

                   Vice:                                           Het Spoor

 

         Reeks 2:

                   Kampioen:                                SV De Conde

                   Vice:                                          BVC Park Houthalen
                    Bijkomende stijger naar Reeks 1: VNA Winterslag

 

         Reeks 3 :

                   Kampioen:                                  FC Beukenhof

                   Vice:                                          VV Voeren
                    Bijkomende stijger naar Reeks 2: OH Bergmans   

 

          Beker KLBS:                                          Century Hasselt

 

          Beker van de Sportiviteit:    Niet van toepassing in het seizoen 2009-2010      

 

Een dikke proficiat aan de bekerwinnaar, de kampioenen, de vice-kampioenen en de bijkomende stijgers.

 

12.Afsluiter

Tot slot wens ik iedereen een prettige verlof en een succesvol en sportief seizoen 2010/2011.

 

 

                                                                  Sint-Truiden, 10 juni 2010.

                                                                  Secretaris,g.c.

 

 

                                                                  B. Croes

 

 

                                                                   

 

 

INTERNE REGLEMENT

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND

AFDELING VOETBAL

K.B.V.B. stamnummer 4592

 

 

Art.1

K.L.B.S.-voetbal is een afdeling van de Koninklijke Limburgse Bedrijfssportbond Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (VLB) . Een club die toetreed t tot de afdeling K.L.B.S.-voetbal wordt, automatisch lid van de K.L.B.S. VLB , bij aanvaarding door zijn beheerraad. De statu tuten van  de K.L.B.S. VLB zijn bindend.

Art.2

De zetel van K.L.B.S.-voetbal is gevestigd bij de dienstdoende secretaris.

Art.3

Indien het aantal aangesloten actieve clubs tot minder dan VIER (04 ) zou dalen wordt K.L.B.S.-voetbal ontbonden.

Art.4

Het is vanzelfsprekend dat De artikelen van de overeenkomst gesloten tussen de K.B.V.B. en K.L.B.S.-voetbal en die in dit reglement niet besproken worden, zijn doorslaggevend blijven bij eventuele betwistingen.

Art.5

Alle bedragen voorzien in dit interne reglement kunnen worden aangepast naargelang de noodwendigheden.

Art.6

Haat Het maatschappelijk jaar loopt gelijk met het boekhoudkundig jaar.

Art.7

De verplichte algemene vergadering zal gehouden worden tijdens de maand juni.

BEHEER

Art.8 (wijz 18/06/09) Art.10

1. KLBS- voetbal wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, genoemd de Provinciale Commissie. De Provinciale Commissie kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De secretaris en penningmeester worden aangesteld door dit beheersorgaan en zijn niet aan herkiezing onderworpen. Binnen de Provinciale Commissie kunnen een aantal subcommissies worden gevormd met een specifieke taak. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen en leggen steeds hun bevindingen voor aan de eerstvolgende vergadering van de Provinciale Commissie.

2. Ondergeschikt aan de Provinciale Commissie is er het beleidsniveau van de comites.

Een Comite Minnelijke schikking bevoegd voor disciplinaire zaken, dat na onderzoek, kan meent te moeten bestraffen met maximum vier VIER (04) effectieve speeldagen of een boete van maximum 50,00 Euro voor de clubs en maximum 150,00 Euro voor de niet-voorziene boeten.

Een Sport Comite bevoegd voor alle disciplinaire zaken doorverwezen door het comit é Minnelijke Schikking en voor deze welke de bevoegdheid van dit laatste comit é overschrijden.

Een Scheidsrechters Comit é bevoegd voo or alle zaken welke betrekking hebben op de functionering van de scheidsrechters binnen de KLBS voetbal.

De comit és worden samengesteld uit leden welke zetelen in de Provinciale Commissie of worden rechtstreeks, volgens de noodwendigheden, aangeduid door de Provinciale Commissie. Ieder comit é kiest uit haar leden een voorzitter. De verslagen van iedere comit ézitting worden ter kennisgeving en voor het nodige gevolg overgemaakt aan de eerstvolgende zitting van de Provinciale Commissie.

3. De leden van de Provinciale Commissie en comit és worden benoemd door de algemene vergadering en zijn  te allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun mandaat worden vergoed, mits beslissing van de Provinciale Commissie.

4. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie DRIE (03) jaar en zijn herverkiesbaar.

Art. 9 Art.11

De bestuursleden evenals de secretaris en de schatbewaarder hebben recht op een stem in geval er beslissingen dienen genomen bij stemming. De beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Art.10 Art.12

Bij het behandelen van en beslissen over een zaak in verband   met leden van een club waartoe ook bestuursleden behoren, dienen deze laatste n zolang de vergadering te verlaten.

Art.11 Art.13

De bestuursleden mogen tijdens de wedstrijden een officiële functie uitoefenen en ook als speler worden opgesteld onder dezelfde voorwaarden zoals voorzien onder art.21 Art.24 en 25

Art.12 Art.14

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de voetbalafdeling. Na iedere vergadering stelt hij er een verslag van op. Het verslag wordt opgenomen in de eerstvolgende uitgave van Week-End   Van iedere vergadering van de Provinciale Commissie stelt hij een verslag op, aangevuld met de verslagen van de comitézittingen welke vooraf ter kennisgeving werden overgemaakt. De aansluitende publicatie van het globale verslag, notulen en officiële berichten (Week-End) gebeurt uitsluitend via internet. Als referentiedatum geldt de datum van publicatie op internet. Verder is hij belast met de briefwisseling welke enkel aan hem dient te worden gericht. Alle stukken welke de afdeling aanbelangen dienen door hem te worden ondertekend.

Art.13 Art.15

De schatbewaarder houdt een financieel dagboek bij waarin alle inkomsten en uitgaven zijn aangetekend. Ieder kwartaal zal hij het bestuur een financieel verslag voorleggen waarin de inkomsten en de uitgaven gedetailleerd vermeld worden. Op aanvraag, doch minstens een maal per jaar zullen twee TWEE (02) commissarissen de boeken aan een nazicht onderwerpen. Bij aanvang van ieder kalenderjaar is hij genoodzaakt een gedetailleerde begroting aan het bestuur voor te leggen.

Art.14 Art.16

Het bestuur vergadert naargelang de noodwendigheden, maar minstens een maal per maand (behalve tijdens de maand juli).

Art.15 Art.17

Enkel het bestuur is bevoegd inzake de voetbalaangelegenheden: onder meer de organisatie van de competitie, indeling der reeksen, opstellen van de kalender, vastleggen van het aantal stijgers en dalers, behandeling der klachten.

Art.16 Art.18

Iedere bedrijfssportclub kan worden aangenomen door de KLBS voetbal mits de door de KBVB vereiste formaliteiten te vervullen en aan de KLBS voetbal de voorziene waarborg te betalen ten bedrage van 75 100 Euro.

(ASV 18/06/07) Indien een club haar benaming verandert of wijzigt, moet zij die nieuwe benaming behouden gedurende minstens VIJF (05) vijf jaar. Aanvulling toepasbaar met terugwerkende kracht op al de eerdere toegestane naamswijzigingen.

Art.17 Art.19

Worden beschouwd als eigen en volwaardige bedrijfsvoetbalspelers: Alle werknemers van de firma of instelling waaruit de bedrijfsvoetbalclub ontsproten is en die als firmalid ingeschreven zijn. Dit geldt eveneens voor de familierelaties van de werknemers in eerste lijn, zoals vaders, zonen, broers en voor vrouwelijke werkneemsters ook de echtgenoot of partner. Deze leden dienen bij aansluiting een gele lidkaart te ondertekenen. Zij moeten bij de firma, bedrijf of instelling ingeschreven zijn in het personeelsregister van de betrokken werkgever en dienen hiervan op eerste verzoek een bewijs voor te leggen.

Art.18 Art.20

Elke bedrijfsvoetbalclub mag zijn spelerspotentieel verhogen  door middel van het aansluiten van aanvullende spelers. Dit zijn spelers die niet tot de firma, het bedrijf of de instelling behoren. Deze leden dienen bij aansluiting een groene lidkaart te ondertekenen.

 

Art.19 Art.21

Bestuursleden, tevens verantwoordelijken van de club, dienen een blauwe bestuurslidkaart te ondertekenen. Iedere club is gehouden tot minimum VIJF vijf( 05) bestuursleden.

Art.20 Art.22

Het is de clubs toegelaten spelers aan te sluiten en actief te laten deelnemen aan wedstrijden vanaf de leeftijd van ZESTIEN zestien(16) jaar.

20bis (ASV 24/06/99) Art.23

Kwalificatie van een speler: elke speler moet ACHT (08) acht kalenderdagen wachten alvorens aan een wedstrijd van de offici ële KLBS voetbalcompetitie te mogen deelnemen.

Zijn begrepen in deze wachttijd:  - de dag van de wedstrijd en de dag waarop de aansluiting ingaat.

Art. 21 Art.24

Voor aanvang van elk seizoen dient iedere club een lijst samen te stellen van alle op dat ogenblik aangesloten leden met, indien van toepassing, de vermelding van categorie A of B, of meer, per lid. Deze lijst moet overgemaakt aan het secretariaat ten laatste veertien dagen voor aanvang van de competitie.

De ledenlijst van iedere club is deze zoals ze vermeld wordt op het internet. Het zijn enkel deze lijsten die uitmaken of een persoon lid is van een club en bij uitbreiding van KLBS -voetbal en sedert welke datum.

Art.22 Art.25

Enkel de spelers voorkomend op de, voor aanvang van het seizoen ingestuurde, lijst en afgezien van de toegelaten aanvullingen vervolledigingen zoals voorzien in art.17 en 18, mogen aan de wedstrijden deelnemen. Enkel spelers voorkomend op de op internet gepubliceerde ledenlijst mogen aan wedstrijden deelnemen. Reglementair Regelmatig geregistreerde bestuursleden van de club, kunnen hun eigen onvolledig elftal aanvullen, doch dan mogen in totaal niet meer dan ELF (11) elf namen ingevuld worden op het scheidsrechtersblad.
De club blijft verantwoordelijk inzake de verzekering van een zodanig opgestelde speler. Het bestuur zal vanzelfsprekend zeer streng optreden bij elk vastgesteld vergrijp.  Iedere moedwillige overtreding wordt bestraft met het verlies van de wedstrijd met forfaitscore behaalde punten en de reglementaire boete. Alle geschillen voortspruitend uit dit artikel zullen uitsluitend door het KLBS voetbal bestuur beslecht worden. Hun uitspraak is onherroepelijk.

Art.23 Art.26

Beperking inzake het opstellen van een nieuwe speler:

- competitie: spelers aangesloten na de VIER (04 )de laatste wedstrijd van hun club mogen niet meer deelnemen aan de nog voor dat seizoen resterende competitiewedstrijden van hun club

- bekerwedstrijden: spelers aangesloten na de  1/4de finale mogen niet deelnemen aan de 1/2de finale en de finale.

-  (ASV 18/06/2001) en (ASV 22/06/2004) Behoudens de doelman dienen gerechtigde spelers die deelnemen aan de bekerfinale minimaal ZEVEN (07) wedstrijden gespeeld te hebben in dat seizoen van de KLBS voetbalcompetitie.

Art.24 Art.27

Transfermogelijkheden:

1) Transfer overeenkomstig het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24/07/96 en van kracht sedert 01/01/97: Het lidmaatschap tussen een speler en zijn club kan jaarlijks worden be ëindigd. Dit gebeurt op straffe van nietigheid per aangetekend schrijven aan de opgezegde club en aan het secretariaat. De poststempel geldt als bewijs van verzending. Deze vorm van vrijheidsregeling kan slechts aangewend gedurende een vastgelegde periode van 1 maand. Wat betreft KLBS is dit gedurende de maand voorafgaandelijk de dag van de jaarlijkse algemene statutaire vergadering, gewijzigd volgens de reglementen van de KBVB: gedurende de maand april Wat KLBS voetbal betreft is dit gedurende de periode van 01 tot en met 30 april. Het niet naleven van het decreet wordt bestraft met de sancties zoals voorzien in voormeld decreet.

2) Transfer bij gewone overeenkomst: Na ieder seizoen kan een club de tot dan aangesloten leden en dus vermeld op de ledenlijst, laten schrappen van op deze lijst door en de bijhorende lidkaart ter vernietiging over te maken aan het secretariaat voor 30 juni. Het lid wordt dan ambtshalve geschrapt van de bondslijsten. Vanaf de datum van schrapping staat het dit lid vrij om zich aan te sluiten bij gelijk welke andere club. Na 30 juni en dit tot en met 15 augustus kunnen spelers binnen KLBS voetbal enkel nog van club veranderen indien samen met de aansluitingskaart bij de nieuwe club ook de aansluitingskaart van de oude club wordt overgemaakt aan het secretariaat.

3) Transfers zijn na 15 augustus en derhalve ook tijdens het een voetbalseizoen ,  zijn uitgesloten.

4) Zodra een speler/amateur de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft, kan hij, zonder het akkoord van de club waaraan hij toegewezen is, een definitieve transfer bekomen.
Hij mag echter niet spelen in officiële wedstrijden bij een andere club tijdens het lopende seizoen.

Art.25 Art.28

Iedere club is gehouden haar spelers de regel s en van tucht en fairplay op te leggen. Het clubbestuur is verantwoordelijk voor het gedrag en de houding van zijn aangesloten leden.

VOETBALKAMPIOENSCHAPPEN - ALGEMEEN

Art.26 Art.30

De KLBS -voetbal richt jaarlijks kampioenschappen in.

Art.27 Art.31

De kampioenschappen staan open voor al de clubs die reglementair aangesloten zijn bij de KLBS -voetbal en de KBVB.

Art.28 Art.32

De aanvangsdatum van het kampioenschap zal ieder seizoen door het bestuur bepaald worden.

28bis (ASV 22/06/00 - goedgek 19/02/01) Art.33

De duur van een offici ële wedstrijd is tweemaal 40 minuten.  

Art.29 Art.34

De jaarlijkse bijdrage beloopt:

A 1) 12,50 eur 37,50 Euro per actief deelnemend elftal + 25,00 eur per elftal, eventueel onder de vorm van een jaarlijkse tombola.

B 2) 6,25 Euro eur voor inactieve clubs met het recht vriendschappellijke wedstrijden te spelen tegen aangesloten clubs.

Deze bedragen kunnen door het bestuur gewijzigd worden indien de financiële toestand zulks vereist.

Art.30 Art.35

De inschrijvingen voor de nieuwe  competitie dienen uiterlijk TIEN (10) dagen voor de algemene vergadering op het secretariaat toe te komen. De bijdrage dient eveneens voor die datum gestort en de lopende rekeningen van het vorige seizoen vereffend. Clubs welke niet aan deze voorwaarden voldoen worden door het bestuur uitgesloten.

30bis (ASV 18/06/09) Art.36

Tegen een club die haar financi ële verplichtingen niet nakomt tegenover KLBS -voetbal of tegenover de VLB verzekering wordt automatisch de procedure van schrapping opgestart.

Art.31 Art.37

Het bestuur beslist over de al dan niet deelname door de KLBS -voetbal in vertegenwoordigende kompetities. Hetzij inter-gewestelijke kompetities binne n de Vlaamse Gemeenschap hetzij voor nationale of internationale wedstrijden. Het KLBS - voetbal bestuur bepaalt de modaliteiten en samenstelling van het vertegenwoordigend elftal.

VOETBALKOMPETITIE - REGLEMENT

Art.32 Art.40

Al de door dit reglement of door de algemene reglementen van het voetbalkampioenschap niet voorziene gevallen, zullen door het KLBS -voetbal bestuur beslecht worden.

Art.33 Art.41

Het kampioenschap wordt gespeeld met heen en terugwedstrijden en met optelling van de punten te weten drie DRIE (03) punten voor een gewonnen wedstrijd en een EEN (01)   punt aan iedere club in geval van een gelijk spel. De club die de meeste punte n behaalt wordt eerste gerangschikt. Wanneer meerdere clubs evenveel punten bekomen, worden zij gerangschikt volgens het aantal gewonnen wedstrijden. Blijft de stand gelijk, dan worden, indien nodig, testwedstrijden gespeeld volgens de modaliteiten van de KBVB. Wanneer meerdere clubs evenveel punten behalen, worden zij gerangschikt volgens het aantal gewonnen wedstrijden en verder volgens het behaalde doelsaldo. Staan de clubs dan nog gelijk in de stand, dan worden, indien nodig, dit is wanneer de clubs gerangschikt staan op een plaats welke aanleiding geeft tot stijgen of dalen, testwedstrijden gespeeld volgens de modaliteiten van de KBVB.

Art.34 Art.42

De terreinen moeten volledig in orde zijn en in overeenstemming met de reglementen van de KBV B.

Art.35 Art.43

De clubs zijn verantwoordelijk voor alle schade en of verlies welke zij aan instellingen en of materiaal veroorzaken. Zij ontslaan de KLBS -voetbal volledig van iedere verantwoordelijkheid voor ongevallen en dienen te dien einde de nodige verzekeringen af te sluiten.

Art.36 Art.44

De bezochte club is deze waarvan de naam het eerst voorkomt op de kalender, zelfs wanneer de wedstrijd betwist wordt op het terrein van de bezoekende club.

Art 37

Een club die een eigen terrein bezit moet haar speelveld in orde brengen zelfs wanneer zij als bezoekende ploeg voorkomt op de kalender of wanneer er twee ander ploegen op haar terrein spelen. De bezocht ploeg zal dan de gemaakte kosten voor het in orde brengen van het speelveld dienen te vergoeden.

Art.38 Art.45

De bezochte ploeg zal zorgen voor het scheidsrechtersblad, dat tijdig en correct dient ingevuld, en de scheidsrechterskosten regelen e volgens de bestaande overeenkomsten. H Zij dient eveneens te zorgen voor de benodigdheden. De verbandkist, in regel, moet gedurende de wedstrijd op het terrein aanwezig zijn.
Bij niet naleving zal de scheidsrechter een verslag opmaken.

Art.39 Art.46

De terreinafgevaardigde, welke verplicht een witte armband dient te dragen, zal de orde verzekeren, eventueel desnoods bijgestaan door EEN (01) een of TWEE (02) twee commissarissen voorzien van een armband in clubkleuren. De terreinafgevaardigde kan zo nodig de medewerking vragen van de bezoekende afgevaardigde, welke deze niet mag weigeren. Alle personen die zich binnen de neutrale- /instructiezone bevinden moeten: hun identiteitskaart ter beschikking stellen van de scheidsrechter, de bij hun functie horende een armband dragen en een strikt neutrale houding aannemen.
Bij niet naleving laat de scheidsrechter hen verwijderen en stelt een verslag op.

Art.40 Art.47

In geval van onbespeelbaarheid van het terrein zullen de uitgestelde wedstrijden op een datum aan te duiden door het bestuur betwi ts t worden. In de mate van het mogelijke en rekening houdend met een gelijklopende afwikkeling van het kampioenschap zal de eerste vrije datum hiervoor bij voorkeur in aanmerking komen.

Art.41 Art.48

De spelers welke de tegelijkertijd aangesloten zijn bij de KBVB en de KLBS -voetbal behoren in de eerste plaats aan hun werkende club.

Nochtans mogen zij die ten volle ZESTIEN (16 ) jaar oud zijn eveneens de kleuren van hun bedrijfssportclub verdedigen, behalve:

1) wanneer zij nog geen TWINTIG (20 ) jaar oud zijn en er op hen beroep wordt gedaan om daags nadien te spelen voor hun werkende club

2) indien er op hen beroep gedaan wordt om daags nadien te spelen in 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste provinciale af edeling

Inbreuken zullen zal het verlies van de wedstrijd met forfaitscore der punten ten voordele van de tegenstrever tot gevolg hebben. en worden bovendien bestraft met de reglementaire boetes.

Art.42 Art.49

De straffen opgelegd door de KBVB zullen onmiddellijk van kracht zijn bij de KLBS - voetbal, die zich als verwittigd dient te beschouwen door het feit van hunner afkondiging in het bondsblad door het feit van hun publicatie door de KBVB in het bondsblad “Sportleven” op het internet. De KLBS - voetbal mag zal mogen voorstellen dat zeker e door haar uitg esproken straffen zouden worden uitgebreid tot de KBVB. Ieder geval moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke vraag.


Art. 42bis Art. 50

Gele kaarten

Elke club is verantwoordelijk voor het bijhouden van de gele kaarten en de schorsingen ten gevolge van deze gele kaarten van haar spelers.
De gele kaarten van COMPETITIE en BEKER worden AFZONDERLIJK beschouwd:
1) COMPETITIE:
    - DRIE (03) gele kaarten in competitie = schorsing volgende competitiewedstrijd
    - ZESDE (06) gele kaart in competitie = schorsing volgende TWEE (02) competitiewedstrijden
    - NEGENDE (09) gele kaart in competitie = schorsing volgende DRIE (03) competitiewedstrijden
      etc
   - TWEE (02) gele kaarten in EEN (01) competitiewedstrijd = schorsing volgende competitiewedstrijd.
2) BEKER
   - TWEE (02) gele kaarten in bekerwedstrijden = schorsing volgende bekerwedstrijd.
   - VIERDE (04) gele kaart in bekerwedstrijden = schorsing volgende TWEE (02) bekerwedstrijden
     ect
   - TWEE (02) gele kaarten in EEN (01) bekerwedstrijd = schorsing volgende bekerwedstrijd.

De schorsingen ten gevolge van gele kaarten zijn niet gebonden aan een bepaalde wedstrijd maar zijn van toepassing op de volgende competitie- of bekerwedstrijd naar gelang het geval.
Schorsingen ten gevolge van gele kaarten worden niet overgeheveld naar het volgend seizoen.

Art.42ter Art.51

Rode kaarten

Schorsingen ten gevolge van rode kaarten zijn niet gebonden aan een bepaalde wedstrijd maar van toepassing op de volgende wedstrijd na de datum vermeld bij de schorsing in Week-End.
Schorsingen ten gevolge van rode kaarten worden overgeheveld naar het volgend seizoen.

Art.42Qua Art.52

Ambtshalve sanctie

Schorsingen ten gevolge van ambtshalve sancties zijn niet gebonden aan een bepaalde wedstrijd maar zijn van toepassing op de volgende competitie- of bekerwedstrijd, naar gelang het geval, na de datum vermeld bij de schorsing in Week-End.
Schorsingen ten gevolge van ambtshalve sancties worden overgeheveld naar het volgend seizoen.


KLACHTEN

Art.43 Art.60

Klachten dienen opgesteld in drievoud en binnen de VIER vier ( 04) werkdagen gezonden per aangetekend schrijven aan het secretariaat. Tevens zal binnen dezelfde periode de, vergezeld van een som van 12,50 euro, welke verbeurd wordt verklaard indien de klacht niet ontvankelijk of ongegrond wordt bevonden gestort worden op de rekening van de KLBS voetbal. Voor ongegronde klachten zal er buiten het verlies van de borg van 12,50 euro nog een boete van 2,50 euro kunne toegepast worden.

De klachten betreffende de kwalificatie van spelers dienen kunnen geldig en met bewijzen gestaaf d toegezonden binnen de DERTIG dertig (30) k a el e anderdagen volgend op de inbreuk en in elk geval uiterlijk binne n de VIER vier (4) werkdagen volgend op de laatste wedstrijd van het normaal kampioenschap , per aangetekend schrijven gezonden aan het secretariaat. Tevens zal binnen dezelfde periode de som van 12,50 Euro, welke verbeurd wordt verklaard indien de klacht niet ontvankelijk of ongegrond wordt bevonden gestort worden op de rekening van de KLBS -voetbal.

Art.43 bis (ASV 18/06/09) Art.61

Minnelijke schikking

Indien een voorstel van minnelijke schikking niet aanvaard wordt, moet de weigering persoonlijk door de betrokken partij per gewone zending kenbaar worden gemaakt aan de algemene secretaris van de KLBS -voetbal het verbond binnen een termijn van DRIE (03) drie werkdagen die aanvan gt de eerste werkdag die volgt op de datum van publicatie van de minnelijke schikking.

WEDSTRIJDEN

Art.44 Art.65

Voor iedere wedstrijd wordt een officieel scheidsrechtersblad opgemaakt volgens de reglementen van de KBVB.
Dit blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om 24u00 binnen de 24 uren na de wedstrijd aan de secretaris van KLBS - voetbal worden bezorgd.
De uitslag van een offici ële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden aan de daartoe bevoegde persoon.
Bij het niet naleven van deze voorschriften wordt de reglementaire boete toegepast.

Art.45 Art.66

Zonder voorafgaande lijke toelating van het bestuur mag e er door de clubs onderling geen enkele wedstrijd betwist worden.

Art.46 Art.67

De clubverantwoordelijken zullen in het bijzonder waken over de uitrusting opde goede kledij van hun spelers. Spelers die niet voldoen aan de voorschriften zullen verzocht worden onmiddellijk hun uitrusting kledij in orde te brengen, zo niet worden zij uitgesloten.

Art.47 Art.68

Het is verplicht voor offici ële wedstrijden een in de rug duidelijk genummerde trui te dragen. Het dragen van beenbeschermers is verplicht in alle wedstrijden. Inbreuken worden bestraft met een boete van 2,50 euro per speler in overtreding en een boete van 12,50 Euro wanneer alle spelers van een ploeg erbij betrokken zijn. De boete wordt verdubbeld bij herhaling in de loop van eenzelfde seizoen.

FORFAITS

Art.48 Art.70

I eder forfait zal voor de in fout zijnde club het verlies van de wedstrijd drie punten met de forfaitscore  0 - 5 voor gevolg hebben. Verder zullen de hierna vermelde boete s n van toepassing zijn:

a 1 ) bij algemeen forfait voor aanvang van de kompetitie en na opstelling van de kalender 50,00 Euro

b 2 ) bij algemeen forfait voor aanvang van de terugronde 25,00 Euro

c 3 ) bij een forfait aangekondigd voor donderdag 19u00 voorafgaandelijk   aan de daaropvolgende speeldag 10,00 Euro aan KLBS voetbal en 25,00 Euro aan de tegenstrever

d 4) bij een forfait later dan onder punt c 3) 10,00 Euro aan KLBS voetbal + 75,00 Euro aan de tegenstrever + scheidsrechterskosten

e 5) bij een forfait voor een wedstrijd behorend tot de DRIE (03 ) laatste van de kompetitie, te begrijpen volgens de kalender en per reeks, 25,00 Euro aan KLBS voetbal+ 75,00 Euro aan de tegenstrever + scheidsrechterskosten

f   6 ) indien een club DRIE (03) keer achtereenvolgens of VIJF (05) keer in de loop van het seizoen forfait verklaart, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven.

Art.49 Art.71

Wanneer een club ingevolge schrapping, ontslag of algemeen forfait in de loop van het kampioenschap wegvalt, worden de uitslagen van al de door haar gespeelde wedstrijden geannuleerd.

In geval zulks zou gebeuren na de heenronde zullen de uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden behouden blijven. Alle wedstrijden van de heenronde moeten in dit geval gespeeld zijn. De eventueel uitgestelde wedstrijden en dus nog niet gespeelde wedstrijden zijn te beschouwen als een afzonderlijk forfait. De andere nog te spelen wedstrijden worden aanzien als gewonnen met 5 - 0 door de tegenpartij. Mocht nochtans bewezen worden dat een club ontslag neemt of zich doet uitsluiten met het doel een ander club te bevoordelen, dan kunnen de drie punten aan deze laatste club ontnomen worden.

AANSLUITING - KWALIFICATIE

Art.50 Art.75

Wanneer een uitgestelde wedstrijd gespeeld wordt mogen aan die wedstrijd enkel spelers deelnemen waarvan de aansluitingsdatum de dag waarop de wedstrijd voor de eerste maal werd uitgesteld, dus de eerste maal op de kalender stond, niet overschrijdt.

Art.51 Art.76

Aansluiting en opstelling van spelers door clubs welke meerder elftallen in lijn brengen.

Overeenkomstig art 21 van dit reglement dient een club voor aanvang van het seizoen op de ledenlijst aan te duiden welke spelers behoren tot categorie A en B (of meer). Tijdens offi eci ële wedstrijden, zowel in de gewone kompetitie als in de bekerkompetitie, diene n op het scheidsrechtersblad bij de effectieven van hetzij de A- ploeg, hetzij de B- ploeg steeds minimum ZEVEN zeven (7) spelers vermeld die als dusdanig voor aanvang van de kompetitie werden aangeduid als hetzij A- speler hetzij B- speler. Bijgevolg dienen er steeds ZEVEN zeven (7) spelers opgesteld die behoren tot categorie A of B naargelang het gaat om een wedstrijd van de A- of B ploeg. Bovendien dient deze A- of B ploeg op het terrein steeds vertegenwoordigd door minstens ZEVEN zeven (7) spelers van respectievelijk categorie A of B en dit ook na de toegelaten vervangingen.

Tijdens het seizoen mag een speler niet van categorie veranderen. De ledenlijst van de hier bedoelde clubs wordt met de vereiste aanduidingen aan alle clubs kenbaar gemaakt. De tijdens het seizoen tot een dergelijke club toetredende speler zal pas speelgerechtigd zijn nadat de club hem de aanduiding categorie A of B heeft gegeven. teneinde de andere clubs hierover te informeren in de loop van het seizoen zal hiervan ook melding gemaakt worden in het officiele orgaan WeekEnd.

Art.51 bis (ASV 22/06/00) (def bijz ASV 19/02/01)  Art.77

Clubs met een A, B (of meer) ploegen kunnen tijdens het  seizoen op 31/12 spelers intern overdragen wat betreft kwalificatie. Deze aanvragen tot wijzigingen, die ingang hebben op 31/12, moeten op het secretariaat toekomen voor 15/12 van het betreffende seizoen. De wijzigingen worden gepubliceerd in de uitgave van WeekEnd volgend op 31/12.  

Art.52 Art.78

Wordt een speler die behoor d t tot een club met een A en B ploeg geschorst dan gelden enkel de zaterdag(en) als geschorst e speeldag op dewelke zowel de A als B ploeg een offici ële wedstrijd betwisten.

SCHEIDSRECHTERS

Art.53 Art.80

De scheidsrechterskosten zijn voor rekening van de bezochte club.

Art.54 Art.81

In geval van afwezigheid van de scheidsrechter zal er gehandeld worden volgens de reglementen van de KBVB.

Art.55 Art.82

De clubs hebben het recht om in hoger beroep te gaan bij het bevoegde comité van de KBVB tegen de beslissingen genomen door de KLBS voetbal en dit volgens de voorschriften van de bestaande reglementen van de KBVB voetbal en enkel indien niet voorzien in het huidige interne reglement(cfr.art 4)
Indien niet voorzien in het huidige interne reglement kunnen clubs tegen beslissingen van het Sportcomité van KLBS -voetbal in hoger beroep gaan bij de KBVB en dit, op straffe van verval, door middel van een aangetekend schrijven, opgemaakt volgens de vormvereisten, aan de Directeur-generaal van de KBVB, binnen de ZES (06) werkdagen, aanvangend op de eerste werkdag die volgt op de uitspraak van de aangevochten beslissing.

Art.56 Art.83

Alle gevallen niet voorzien in dit reglement zullen door het bestuur (naar gelang de zaak) beslecht worden.

Dit interne reglement vervangt alle voorgaande en wordt ingevoerd tijdens de algemene statutaire vergadering van juni 1998 2010.

 

  
BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2010-2011) EURO