26/08/2010

Week-End 01 / 2010-2011

Dit Week-End bevat belangrijke informatie voor het verloop van het volgende seizoen!

                            WEEK-END 01/2010-2011
                                                                                           
                                                                                  Sint-Truiden,26 augustus 2010.

Verslag vergadering comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 18/08/10 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Cafe Centrum Tulpenstraat, Houthalen-Oost

I.Comité minnelijke schikkingen

Geen zitting

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Marcel Asnong, Roger Vernijns, Marc Smets, Robert Caubergh, Bart Nelissen, Jos Bollen, Dominique Peeters, Roger Cleuren, Valère Mantels, Marc Martens, Inge Hermans, als waarnemer Jos Billen, Martin Appeltans en Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Fernand Oeyen en Marcel Raymakers

1. Verslag vorig zitting 21/06/10 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven KBVB: uitnodigingskaarten.
    - Schrijven Cosmos Spouwen: wijziging secretaris en schatbewaarder (zie IV, 3)

    - Schrijven Cosmos Spouwen: wijziging terrein (zie IV, 3)

    - Schrijven Ford Keroma: overgang spelers van B-ploeg naar A ploeg (zie IV, 3)

3. Bijkomende richtlijnen voor de competitie 2010/2011
  a. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
   
  De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd
      en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden per sms aan het
      nummer
    0492/887414 (secretaris KLBS).

  b. Scheidsrechtersbladen
      Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker) mogen enkel nog de nieuwe
     scheidsrechtersbladen
, bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden.
      - Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de
        wedstrijd om 24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd.
      - Het tweede is voor de scheidsrechter,
      - Het derde voor de thuisploeg
      - Het vierde voor de bezoekers.

      Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een scheidsrechtersblad ingevuld en
      overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de
      bezoekers de plicht om een reglementair correct ingevuld scheidsrechtersblad over te maken
      aan het secretariaat .

 

  c. Aanduidingen scheidsrechters
      De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be
      - Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
      - Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.
      Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.

      Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de
        verplaatsingskosten en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per
        gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten zal dragen.

  d. Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten-
      - Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
      - Tijdig invullen scheidsrechterblad:
         - bezoekers ten laatste 20 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
         - thuisploeg ten laatste 10 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
      - Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de thuisploeg mag de scheidsrechter
        maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de
        wedstrijd.

      - Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
      - Ontvangst van de tegenstander

      - Beschikbaarheid afgevaardigde(n)

      - Houding in de neutrale en de instructiezone
      - Houding en gedrag spelers en supporters
       - Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook III, 3, e)
      - Toestand van de accommodatie:
        - neutrale zone
        - beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
        - instructiezone
        - plaatsen van de wisselspelers
        - omheining
        - belijning
        - kleedkamers
      - Algemene organisatie

  e. Personen in de neutrale/instructiezone  
      - Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden,
        trainers, verzorgers, terreincommissarissen)moeten de met hun functie overeenstemmende
        armband dragen en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter. Bij gebrek hieraan
        worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de
        terreinafgevaardigde. De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt
        van het scheidsrechtersblad en de scheidsrechter maakt een verslag op.

      - Armbanden
            terreinafgevaardigde --------  wit
            afgevaardigde bezoekers----  drie kleur
            commissarissen--------------- clubkleuren
            verzorger---------------------- geel
            trainer-------------------------  rood


  f. Kunstgrasvelden
     De volgende ploegen spelen op kunstgrasvelden, aangepast schoeisel is vereist:

     FC Banneux

     FC Global Impact
     Aviaclub
     SK Bosporus
     VK Grammenrode

  f. Controle door KLBS
     Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op
     organisatie en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en supporters
     (zie III,3,d & e hiervoor). Verslagen worden opgesteld en overgemaakt aan het bestuur KLBS,
     dat in het voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen. Herhaling van
     tekortkomingen zal aanleiding geven tot oproepingen, het nemen van sancties en kan eventueel
     leiden tot de schorsing van de betrokken club.

4. Reglementswijzigingen ten opzichte van vorig seizoen komende vanuit de KBVB
    - Officiële identiteitsbewijzen
      Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
      - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
      - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van
        verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
      - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB;

      - de Primo-kaart wordt niet meer aanvaard als geldig identiteitsbewijs.

    - Nemen van een strafschop
      Bij het nemen van een strafschop, mag de aanloop onderbroken worden. De trap zelf moet wel
      in één beweging gebeuren .

    - Gevaarlijke tackle  
        Elke gevaarlijke tackle, ook al wordt de bal gespeeld, moet worden bestraft .

    - Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter
      -
Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd
        leidt, of hij nu actieve scheidsrechter is of niet.

      - De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 20,00 EUR als wedstrijdvergoeding,
        doch ontvangt geen verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat

        De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende
        scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 10,00 EUR als
        wedstrijdvergoeding. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
        De te laat komende scheidsrechter ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn
        verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze
         niet aanvangen
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 20,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de
        gekwetste scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt. De gelegenheidsscheidsrechter
        ontvangt geen verplaatsingskosten. De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn
        verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd
        De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en
        verplaatsingskosten. De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft
        geen recht op een vergoeding of verplaatsingskosten.
      - Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 20,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch geen
        verplaatsingskosten.
      - Afgelaste wedstrijd
        De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter
        een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

5. Beker (1ste ronde)

 

    Bye: Transport Jacobs

 

    Wedstrijden gespeeld op 04/09/2010 om 15u00 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

    Winnaars en VIER (04) beste verliezers (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten, lot ) gaan door
     naar de 1/16 finales)


    KFC VLAM Eisden – Genk 96

    Cosmos Spouwen - Hellas 2000

    VC Sluizen – Aviaclub

    Kanaalboys Rotem – Ford Keroma B

    Swijsen–Schepers M80 – FC Beukenhof

    SV Vrolingen - FC Global Impact

    Stock Bilzen – FC Gors Opleeuw

    SK Bosporus – FC Tamara

    Sporting Caetsbeek – VV Voeren

    OH Bergmans – Weerstand Zonhoven

    ZD Overath – RVG Hoeselt

    Welkenhuysen Tuinwijk – VK Wiese Boys B

    VK Grammenrode – UD Barcelona–Heca NV

6. Kwijting/ontlasting boekhouding
    - De overgave/overname van de boekhouding gebeurde op 09/08/2010
       KLBS verleent heden kwijting en ontlasting over het beheer van de boekhouding aan
       Els Schruers.

    - Wordt aangesteld als opvolgster:

       HERMANS Inge
       Tongersesteenweg 330
       3724 VLIERMAAL

       Tel: 0474/583329

       Mail: hermansinge@hotmail.be

 

IV.Administratief


1.Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening seizoen 2009/2010

   OH Bergmans (na 24/06/10)

   Welkenhuyzen Tuinwijk (na 24/06/10)
   Transport Jacobs (na 24/06/10)

   FC Gors Opleeuw(na 24/06/10)

   Genk 96 (na 06/07/10)

   VK Grammenrode (na 06/07/10)

   FC Tamara (na 06/07/10)

2.Kostenbedoening

   OH Bergmans: (IV,1) €12,50
   Welkenhuyzen Tuinwijk (IV,1) €12,50
   Transport Jacobs: (IV,1) € 12,50
   FC Gors Opleeuw: (IV,1) €12,50

   VK Grammenrode: (IV,1) €25,00

   Genk 96: (IV,1) € 25,00

   FC Tamara: (IV,1) €25,00


3.Mededelingen
   - Cosmos Spouwen – wijziging bestuur
      Kristof STASSEN (°26/12/1981) wordt secretaris (gegevens zie website KLBS)

      Guy CLAESEN wordt schatbewaarder

   - Cosmos Spouwen – wijziging terrein

      Cosmos Spouwen zal voortaan zijn thuiswedstrijden spelen op het terrein gelegen
      Kloosterstraat 14/16, 3770 Vlijtingen -.Riemst

   - Ford Keroma - overgang spelers van B naar A ploeg

      Volgende spelers werden in het tussenseizoen overgeheveld van de B naar de A ploeg:
      BAHCIVAN Savka (°19/02/1981)
      JABLONSKY Zbigniew (°26/06/1973)
      MBI Barnabas (°12/11/1975)


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 08/09/10