05/06/2011

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL 2011

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL

Uitnodiging en dagorde

Jaarverslag sportief

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Overzicht Beker van de Sportieviteit seizoen 2010/2011

Toegepaste boetes seizoen 2011/2012

Reglement beker van de sportiviteit 2011/2012

Aandachtspunten terreinen en accommodaties

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73, 3800 Sint - Truiden
                   Tel.:011/592260  e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                       Sint - Truiden, 05 juni 2011.

 

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN

De algemene statutaire vergadering van de voetbalafdeling/KLBS gaat door op MAANDAG 20 JUNI 2011 in het bondsgebouw van de KBVB,Boekstraat 130 te Hasselt.

 

                        Aanvang: 20u00

 

Dagorde :

 

1.Welkomwoord van de voorzitter

 

2.Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete indien afwezig)

 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

 

4.Jaarverslagen financieel en sportief

 

5.Verslag commissarissen financieel beleid

 

6.Huldigingen

7.Voorstel tot en beslissing van schrapping club(s)

 

8. Voorstelling en aanvaarding nieuwe clubs: Freya Vreren, FC Klotbroek

 

9.Samenstelling Raad van bestuur. Kandidaturen:Marcel ASNONG
   (Welkenhuyzen Tuinwijk), Roger CLEUREN (FC Rusticana), Fernand
   OEYEN (SV De Conde) en Roger VERNIJNS (VK Wieze Boys)

 

10.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement.

 

11.Bespreking en inlichtingen seizoen 2011/2012

 

12.Slotwoord van de voorzitter.


Namens het KLBS,

Secretaris g.c.

Benny Croes

 


 

KLBS    KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73 3800 Sint-Truiden
                   Tel.011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com

__________________________________________________________________

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2010-2011

1.Samenstelling Provinciale Commissie

  Voorzitter:             Valère Mantels

  Ondervoorzitter:     Roger Cleuren

  Schatbewaarder:    Inge Hermans

  Secretaris g.c.:      Benny Croes
  Leden:Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh, Fernand Oeyen,
             Marc Martens, Dominique Peeters, Marc Smets, Jos Bollen, Bart
            Nelissen en Marcel Raymakers

 

2.Aantal zittingen : 18 huidige alg.vergadering niet inbegrepen

   Aanwezigheden:

      V Mantels, B Croes, W Poosen (waarnemer SC)                                         18
      R Cleuren, M. Asnong, R Vernijns                                                             17
      M Martens, M Smets, D Peeters                                                                     16

      F Oeyen, B Nelissen (50/50)                                                                    14

      J Bollen (50/50)                                                                                      10
       R. Caubergh                                                                                             7
      J Billen (waarnemer SC)                                                                            5

      I Hermans                                                                                                2
      M. Appeltans (waarnemer SC)                                                                    1
      Marcel Raymakers                                                                                       0

KLBS was vertegenwoordigd op:

         - Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding

         - Vergaderingen VLB Raad van Bestuur te Berchem

         - Nieuwjaarsinstuif KBVB Hasselt
         - VLB algemene statutaire vergadering te Berchem
         - Banket VLB op 28/05/2011 te Gent, waar onze voorzitter de award van VLB
             medewerker 2010 in de wacht sleepte

KLBS organiseerde, in samenwerking met VLB en Transport Jacobs op 14 mei 2011 het VLB Kampioenschap voetbal in Zwartberg/Genk 

3.Aantal clubs

         Reeks 1:        14

         Reeks 2:        14

         Reeks 3:        13

         Beker KLBS: alle ploegen.

 

Twee verenigingen traden aan met een A-en een B ploeg : Wieze Boys en Ford Keroma

 

Uitgetreden clubs: BVC Park Houthalen
                           FC Mireille

Nieuwe clubs seizoen 2011/2012: Freya Vreren
                                                  FC Klotbroek
        
Aantal leden : dd.31/05/11:1782

4.Verslagen

         Aantal scheidsrechtersverslagen: 47

         Aantal sancties gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking": 43

         Verzet minnelijke schikking: 03

         Ingediende klachten: 0ntvankelijk en gegrond: 00
                                         Ontvankelijk maar niet gegrond:00
         Hoger beroep: 00

         Gehoorde clubs: 00

 

5.Statistische gegevens-algemeen

         Aantal effectief betwiste wedstrijden: 551

         Stopgezet: 07
          Niet aangevangen als gevolg van gebrek aan organisatie: 01

          Aantal te herspelen wedstrijden: 00

         Aantal FF:Competitie+beker: 13 waarvan 07 tijdig en 06 laattijdig                 

                           

6.Repressief gedeelte

         Schorsingen(kampioenschap + beker)

         Aantal rode kaarten: 45
                   01 speeldag:            15 (ambtshalve inbegrepen)

         02 speeldagen:         24

         03 speeldagen:         06

         04 speeldagen:         05

          07 speeldagen:          01
          Schorsing tot het einde van het seizoen: 02
          Schorsing voor ZES (06) maanden: 01
          Schorsing voor DRIE (03) jaar: 04
          Blaam: 00    

         Vermaning aan club: 00

         Verbod afgevaardigden/trainer uitoefenen van alle officiële functies: 12

         Verbod neutrale zone: 00

 

         Financiële sancties (boete):

         Afwezig bijzondere AV: 05

         Afwezig horing: 13

         Wanordelijkheden: 05

         Oorzaak stopzetten wedstrijd: 05

         Houding op terrein: 02

         Houding na uitsluiting: 01

         Gebrek organisatie: 01

        

         Ambtshalve sancties:

         Omzetten uitslag in enkele FF: 15

         Omzetten uitslag in dubbele FF: 01

 

7.Nazicht scheidsrechtersbladen

          Schorsingen gele kaarten:

          2x zelfde wedstrijd :     78

          3 gele kaarten:         145

           6de gele kaart:             07

          2 geel/beker:           …04

                              totaal: 234

         Overige reglementaire boetes:

                   scheidsrechtersblad te laat:           13.

                   scheidsrechtersblad onvolledig:       134 waarvan 53 voor fout in
                                                                        identiteitgegevens

                   uitslag te laat:                            13.

                   FF:                                          13

                  

8.Kostenbedoening

  Zie verslagen in Week-End.

 

9.Transfers

         Vlaams Decreet: 03

         Interne Regl.(wijziging kwalificatie A/B):05

 10.Meldingen

         Aanmaning tot betaling aan KLBS:13
          Aanmaning tot betaling aan VLB: 02

 

11.Kampioenen en Bekerwinnaars

         Reeks 1:

                   Algemeen kampioen KLBS:       Kotem VV

                   Vice:                                           RP Products

 

         Reeks 2 :

                   Kampioen:                                Welkenhuyzen Tuinwijk

                   Vice:                                          FC Beukenhof

         Reeks 3:

                   Kampioen:                                  VK Wieze Boys B

                   Vice:                                          SV Sluizen
                    Bijkomende stijger naar Reeks 2: Cosmos Spouwen


          Beker KLBS:                                           Kotem VV

 

          Beker van de Sportiviteit:    Transport Jacobs

 

Een dikke proficiat aan de bekerwinnaars, de kampioenen, de vice-kampioenen en de bijkomende stijger.

 

12.Afsluiter

Tot slot wens ik iedereen een prettige verlof en een succesvol en sportief seizoen 2011/2012.

 

 

                                                                  05 juni 2011.

                                                                  Secretaris,g.c.

 

 

                                                                  B. Croes


 

INTERNE REGLEMENT

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND

AFDELING VOETBAL

VOORGESTELDE AANPASSINGEN


Art.10

1. KLBS-voetbal wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, genoemd de Provinciale Commissie. De Provinciale Commissie, die maximaal uit ELF (11) verkozen leden bestaat , kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De secretaris en penningmeester worden aangesteld door dit beheersorgaan en zijn niet aan herkiezing onderworpen. Binnen de Provinciale Commissie kunnen een aantal subcommissies worden gevormd met een specifieke taak. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen en leggen steeds hun bevindingen voor aan de eerstvolgende vergadering van de Provinciale Commissie.

2. Ondergeschikt aan de Provinciale Commissie is er het beleidsniveau van de comités.

Een Comité Minnelijke schikking, bestaande uit maximaal VIJF (05) verkozen leden bevoegd voor disciplinaire zaken, dat na onderzoek, kan bestraffen met maximum VIER (04) effectieve speeldagen of een boete van maximum 50,00 Euro voor de clubs en maximum 150,00 Euro voor de niet-voorziene boetes.

Een Sport Comité , bestaande uit maximaal VIJF (05) verkozen leden , bevoegd voor alle disciplinaire zaken doorverwezen door het comité Minnelijke Schikking en voor deze welke de bevoegdheid van dit laatste comité overschrijden.

Een ScheidsrechtersComité bevoegd voor alle zaken welke betrekking hebben op de functionering van de scheidsrechters binnen de KLBS voetbal.

De comités worden samengesteld uit leden welke zetelen in de Provinciale Commissie of worden rechtstreeks, volgens de noodwendigheden, aangeduid door de Provinciale Commissie. Ieder comité kiest uit haar leden een voorzitter. De verslagen van iedere comitézitting worden ter kennisgeving en voor het nodige gevolg overgemaakt aan de eerstvolgende zitting van de Provinciale Commissie.

3. De leden van de Provinciale Commissie en de comités worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun mandaat worden vergoed, mits beslissing van de Provinciale Commissie.

4. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van DRIE (03) jaar en zijn herverkiesbaar.

5. De kandidaturen voor bestuurlid dienen uiterlijk op 01 juni bij de secretaris toe te komen.

6. Indien een bestuur(d)(st)er gedurende een seizoen geen 50% aanwezigheid haalt verliest hij/zij, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden (vb langdurige ziekte) automatisch haar mandaad.

Art.23

Kwalificatie van een speler: elke speler moet ACHT (08) kalenderdagen wachten alvorens aan een wedstrijd van de officiële KLBS voetbalcompetitie te mogen deelnemen.

Zijn begrepen in deze wachttijd: de dag van de wedstrijd en de dag waarop de aansluiting ingaat.

Art.26

Beperking inzake het opstellen van een nieuwe speler:

1. competitie: spelers aangesloten na de VIER (04)de laatste wedstrijd van hun club mogen niet meer deelnemen aan de nog voor dat seizoen resterende competitiewedstrijden van hun club

2. bekerwedstrijden: spelers aangesloten na de 1/4de finale mogen niet deelnemen aan de 1/2de finale en de finale.

3. Behoudens de doelman dienen gerechtigde spelers die deelnemen aan de bekerfinale minimaal ZEVEN (07) wedstrijden gespeeld te hebben in dat seizoen van de KLBS voetbalcompetitie.

Art.27

Transfermogelijkheden:

1. Transfer overeenkomstig het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24/07/96 en van kracht sedert 01/01/97: Het lidmaatschap tussen een speler en zijn club kan jaarlijks worden beëindigd. Dit gebeurt op straffe van nietigheid per aangetekend schrijven aan de opgezegde club en aan het secretariaat. De poststempel geldt als bewijs van verzending. Deze vorm van vrijheidsregeling kan slechts aangewend gedurende een vastgelegde periode van 1 maand. Wat KLBS voetbal betreft is dit gedurende de periode van 01 tot en met 30 april. Het niet naleven van het decreet wordt bestraft met de sancties zoals voorzien in voormeld decreet.

2. Transfer bij gewone overeenkomst: Na ieder seizoen kan een club de tot dan aangesloten leden en dus vermeld op de ledenlijst, laten schrappen van  deze lijst door de bijhorende lidkaart ter vernietiging over te maken aan het secretariaat voor 30 juni. Het lid wordt dan ambtshalve geschrapt van de bondslijsten. Vanaf de datum van schrapping staat het dit lid vrij om zich aan te sluiten bij gelijk welke andere club. Na 30 juni en dit tot en met 15 augustus kunnen spelers binnen KLBS voetbal enkel nog van club veranderen indien samen met de aansluitingskaart bij de nieuwe club ook de aansluitingskaart van de oude club wordt overgemaakt aan het secretariaat.

3. Transfers zijn na 15 augustus en derhalve ook tijdens het voetbalseizoen, uitgesloten.

4. Zodra een speler/amateur de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft, kan hij, zonder het akkoord van de club waaraan hij toegewezen is, een definitieve transfer bekomen.
Hij mag echter niet spelen in officiële wedstrijden bij een andere club tijdens het lopende seizoen.

5. Wanneer een club ingevolge schrapping, ontslag, schorsing van activiteit of algemeen forfait in de loop van het kampioenschap wegvalt kunnen de spelers een transfer wegens speciale omstandigheden naar andere club verkrijgen. Ze zijn speelgerechtigd voor zover aan Art 23 en 26 hiervoor voldaan is .

Art.35

De inschrijvingen voor de nieuwe competitie dienen uiterlijk TIEN (10) dagen voor de algemene vergadering op 01 juni op het secretariaat toe te komen. De bijdrage dient eveneens voor die datum gestort en de lopende rekeningen van het vorige seizoen vereffend.

Art.76

Aansluiting en opstelling van spelers door clubs welke meerder elftallen in lijn brengen.

Tijdens officiële wedstrijden, zowel in de gewone kompetitie als in de bekerkompetitie, dienen op het scheidsrechtersblad bij de effectieven van hetzij de A- ploeg, hetzij de B- ploeg steeds minimum ZEVEN (7 ) ZES (06 ) spelers vermeld die als dusdanig voor aanvang van de kompetitie werden aangeduid als hetzij A- speler hetzij B- speler. Bijgevolg dienen er steeds ZEVEN (7 ) ZES (06) spelers opgesteld die behoren tot categorie A of B naargelang het gaat om een wedstrijd van de A- of B ploeg. Bovendien dient deze A- of B ploeg op het terrein steeds vertegenwoordigd door minstens ZEVEN (7) ZES (06 ) spelers van respectievelijk categorie A of B en dit ook na de toegelaten vervangingen.

Art.81

In geval van afwezigheid van de scheidsrechter zal er gehandeld worden volgens de reglementen van de KBVB. Een gelegenheidsscheidsrechter heeft recht op dezelfde vergoeding als een officiële scheidsrechter maar krijgt geen verplaatsingskosten.

OVERZICHT BEKER VAN DE SPORTIVITEIT SEIZOEN 2010/2011

CLUB

Coëficient Sportiviteit

AVIACLUB

1,4

BVC PARK HOUTHALEN

UITG

CENTURY HASSELT

3,18

COSMOS SPOUWEN

1,31

FC BANNEUX

1,81

FC BERG

2,03

FC BEUKENHOF

1,71

FC GLOBAL IMPACT

UITG

FC GORS OPLEEUW

0,72

FC HEIDEWEELDE

2,5

FC OLYMPIA TONGEREN

1,57

FC TAMARA

1,48

FORD KEROMA A

1,28

FORD KEROMA B

2,96

GENK 96

UITG

HELLAS 2000

2,15

HET SPOOR

1,45

KANAALBOYS ROTEM

UITG

KFC VLAM EISDEN

2,35

KOTEM VRIJ VOORUIT

UITG

OH BERGMANS

0,81

RP PRODUCTS

1,11

RVG HOESELT

1,64

SK BOSPORUS

2,58

SPORTING CAETSBEEK

1,82

STOCK BILZEN

1,24

SV DE CONDE

1,82

SV RUSTICANA

1,29

SV VROLINGEN

UITG

SWIJSEN-SCHEPERS M. 80

0,89

TRANSPORT JACOBS

0,4

UD BARCELONA-HECA NV

UITG

VC SLUIZEN

4,18

VK GRAMMENRODE

UITG

VK WIEZE BOYS A

2,48

VK WIEZE BOYS B

1,44

VNA WINTERSLAG

0,67

WEERSTAND ZONHOVEN

0,86

VV VOEREN

1,04

WELKENHUYZEN TUINWIJK

1,34

ZD OVERATH

1,43

 

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2011-2012) EURO

DISCIPLINAIRE BOETES
Schorsing rode kaart 5
Schorsing gele kaarten 5
Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd 7,5
Scheidsrechtersblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter 5
Gebrek aan organisatie (beperkt) 25
Gebrek aan organisatie (ernstig) 37,5
Gebrek aan begeleiding scheidsrechter 6,25
Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein) 37,5
Onsportieve houding spelers tijdens een incident 7,5
Oorzaak stopzetten wedstrijd 7,5
Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd 12,5
Opstellen niet gekwalificeerde speler 12,5
Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging 2,5
Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..
Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging 5
Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….
Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen 25
Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…) 6,25
Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) 12,5
Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..
Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……) 12,5
Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…
Tijdig Forfait (voor Do 19u00) 10 + 25
Tijdig Forfait (voor Do 19u00) laatste 3 speeldagen competitie 25 + 25
Laattijdig Forfait 10 + 75 +
Scheidskost
Laattijdig Forfait laatste 3 speeldagen competitie 25 + 75 +
Scheidskost

ADMINISTRATIEVE BOETES
Geen rugnummer(s) per speler 2,5
Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….
Geen rugnummer volledige ploeg 12,5
Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..
Laattijdige uitslag 2,5
Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..
Laattijdig scheidsrechtersblad (na Di 24u00) 2,5
Laattijdig scheidsrechtersblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..
Laattijdig scheidsrechtersblad (W+1) 7,5
Laattijdig scheidsrechtersblad (W+1)(herhaling X 2,3,….
Laattijdig scheidsrechtersblad (W+2) 12,5
Laattijdig scheidsrechtersblad (W+2)(herhaing X 2,3…

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET SCHEIDSRECHTERSBLAD
Geen rugnummer(s) per speler 2,5
Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….
Geen rugnummer volledige ploeg 12,5
Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..
Fout in de naam 2,5
Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….
Fout in voornaam 2,5
Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…
Fout in de geboortedatum 2,5
Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…
Geen geboortedatum 2,5
Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…
Geen/foutief bloknummer 2,5
Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…
Geen/foutief stamboeknummer 2,5
Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…
Geen/onvolledige hoofding 2,5
Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...
Geen datum/uur 2,5
Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…
Verkeerde datum/uur 2,5
Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….
Geen terreinbenaming 2,5
Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….
Geen reeks vermelding 2,5
Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…
Geen afdeling 2,5
Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…
Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein 2,5
Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….
Omwisseling naam en voornaam 2,5
Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...
Omwisseling thuisploeg en bezoekers 2,5
Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….
Scheidsrechtersblad niet ingevuld in drukletters 2,5
Scheidsrechtersblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..
Onvolledig scheidsrechtersblad 2,5
Onvolledig scheidsrechtersblad (herhaling) X 2,3,…


REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2011 - 2012)

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing
Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing
Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3
Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15
Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler of zonder identiteitskaart: 5
Art.6 Wanordelijkheden: 10
Art.7 Forfait: uitsluiting
Art.8 Gebrek aan medewerking: 10
Art.9 Blaam: 3
Art.10 Berisping: 2
Art.11 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10
Art.12 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5
Art.13 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15
Art.14 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande verontschuldiging: 3

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

 

 

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES

Voorafgaande bemerking : De hierna volgende aandachtspunten hebben betrekking op de terreinen en accommodaties die de ploegen het voorbije seizoen gebruikten.

NIET REGLEMENTAIRE AFMETINGEN VAN DE DOELEN
(Meer dan VIJF (05) cm afwijking)

FC Heideweelde

Genk 96

Sporting Caetsbeek

VC Sluizen

VV Voeren

Deze clubs dienen de nodige aanpassingenwerken te laten uitvoeren ten einde hieraan te verhelpen voor de aanvang van het seizoen 2011/2012.
In het specifieke geval van Genk 96 (terrein CSI Genk) neemt de secretaris KLBS contact op met de KBVB Afd Limburg. 

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN

Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeurenis de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene,veilige manier kunnen uitvoeren.