23/06/2011

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS 2011

Verslag ASV KLBS 2011.

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                   Tel:011/592260
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                 Sint-Truiden, 23 juni 2011

 

 

VERSLAG  ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS - VOETBAL

Plaats : Bondsgebouw KBVB Afd Limburg,Boekstraat 130 , 3500 Hasselt.

 Datum/uur: 20 juni 2011 om 20u00

1. Dagorde

 

   Welkomstwoord van de voorzitter
   Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete indien afwezig)

   Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

   Jaarverslagen financieel en sportief

   Verslag commissarissen financieel beleid
   Huldigingen
   Voorstel tot en beslissing van schrapping club(s)

   Voorstelling en aanvaarding nieuwe clubs: Freya Vreren, FC Klotbroek

   Samenstelling Raad van bestuur:
       Kandidaturen M. Asnong, R. Cleuren, F. Oeyen en R. Vernijns

   Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement

   Bespreking en inlichtingen seizoen 2011/2012
   Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter

   Voorzitter V. Mantels heet de aanwezigen welkom, waarna hij
   iedereen dankt voor het geleverde werk in het vorige seizoen en
   de aanwezigen een vruchtbare vergadering wenst.
 
3. Aanwezigheden

   a. Bestuur: - voltallig bestuur KLBS uitgezonderd de heer F. Oeyen
                         (verontschuldigd) en de heren M. Raymaekers en
                        R. Caubergh (met verlof om persoonlijke redenen)
                   - de heer W. Poosen (scheidsrechterscomité KLBS)

   b. Clubs: alle clubs (35) behalve FC Global Impact, Hellas 2000 en
                  SK Bosporus  
                nieuwe clubs Freya Vreren en FC Klotbroek als waarnemer

    c. De heer H. Reynders van de KBVB Afd Limburg

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

   De heren Kim Mommen (FC Gors Opleeuw) en Tony Elsen (RP Products)

5. Jaarverslagen

   a. Sportief (B. Croes)
       Korte weergave van het vooraf via de website verspreidde
        jaarverslag. Voor nadere informatie: zie website.

   b. Financieel (I. Hermans)
      Op dit ogenblik is er een tegoed van ongeveer € 22.000. In vergelijking
      met de financiële situatie van 31/12/2010 is dit een vermindering van
      € 4000. Deze vermindering is er omdat de uitgaven relatief gelijkmatig
      gespreid zijn over het ganse jaar, daar waar de inkomsten zich
      voornamelijk situeren in het 4de kwartaal. Ten opzichte van de financiële
      situatie een jaar geleden is er een stijging van het tegoed met +/- € 2000.

6. Verslag commissarissen financieel beleid

      Controle commissarissen M. Martens en D. Peeters controleerden de
        boekhouding en stelden geen gebreken of onvolkomenheden vast.

7. Huldigingen

a. Kampioenen:
.     Reeks I (algemeen kampioen): Kotem VV
    Reeks II: Welkenhuysen Tuinwijk
    Reeks III: VK Wieze Boys B

b. Beker KLBS: Kotem VV

c. Beker sportiviteit: Transport Jacobs

8. Voorstel tot en beslissing van schrapping club SK Bosporus

    Ingevolge het niet nakomen van zijn financiële verplichtingen ten
    opzichte van KLBS voetbal en de VLB, het ontbreken van een inschrijving
    voor en de betaling van het inschrijvingsgeld voor het seizoen 2011/2012
    en dit ondanks een aangetekend schrijven dien aangaande,
    dd.02/06/2011 worden de club SK Bosporus, die zich al in aanleg tot
    schrapping bevindt en zijn bestuursleden voorgesteld tot schrapping.
    De aanwezige leden van KLBS-voetbal beslissen met eenparigheid van
    stemmen (35/35) tot schrapping van SK Bosporus en zijn bestuursleden.
9. Voorstelling en aanvaarding nieuwe clubs

    De nieuwe clubs Freya Vreren en FC Klotbroek werden kort
     voorgesteld   waarna ze door de vergadering als lid van KLBS-voetbal
    werden aanvaard op voorwaarde van aanvaarding door de KBVB.

10. Samenstelling Raad van bestuur

     De kandidaten M. Asnong (35/35), R. Cleuren (34/35), F. Oeyen
    (35/35) en R. Vernijns (35/35) worden allen verkozen als bestuurslid.

11. Intern Reglement
     De voorgestelde wijzigingen en toevoegingen (volledige tekst werd
     eerder verspreid via de website) worden met uitzondering van deze
     aan Art 76 goedgekeurd.
     Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

12. Woord vertegenwoordiger KBVB Afd Limburg

     De heer H Reynders looft de goede werking van KLBS voetbal. Tevens wijst
     hij op de verbeterde verstandhouding en samenwerking. Verder stelt hij
     dat ook binnen de KBVB dezelfde fenomenen optreden die ook wij kennen
     (veel gele en rode kaarten, toenemende agressie t.o.v. de scheidsrechter)
     en dat zij met alle mogelijke middelen (niet enkel de overtreders straffen,
     maar ook sportiviteit belonen) Zo wensen zij, indien haalbaar de boetes
     rechtstreeks te verhalen op de boosdoeners ipv op de clubs. Ten slotte
     verzekert de heer H. Reynders ons dat hij in de toekomst weer vaker zal
     aanwezig zijn bij onze vergaderingen.
 
13. Bespreking en inlichtingen seizoen 2010/2011

   a. C ompetitie
    1. Reeks indeling
        Het definitief stoppen van TWEE (02) ploegen (BVC Park Houthalen
        en  VC Mireille), de beslissing tot schrapping van SK Bosporus en de
        aansluiting van TWEE (02) nieuwe clubs (Freya Vreren en
        FC Klotbroek) brengt het totaal van de actieve clubs op 39 die 41
        ploegen in lijn brengen. Wat aanleiding geeft tot TWEE (02)
        reeksen van 14 en EEN (01) reeks van 13 ploegen:
        Reeks I:   Century Hasselt, FC Banneux, FC Berg, FC Beukenhof,
        FC Heideweelde, FC Olympia Tongeren, Ford Keroma A, Het Spoor,
        Kotem V V, RP Products, SV De Conde, SV Rusticana, VK Wieze Boys A,
        Welkenhuysen Tuinwijk
        Reeks II: Cosmos Spouwen, FC Global Impact, FC Tamara, Genk 96,
        Hellas 2000, OH Bergmans, Sporting Caetsbeek, Stock Bilzen,
        Swijssen-Schepers M80, VC Sluizen, VK WiezeBoys B,VNA Winterslag,
        VV Voeren, Weerstand Zonhoven
        Reeks III: Aviaclub, FC Gors Opleeuw, FC Klotbroek, Freya Vreren,
        Ford keroma B, Kanaalboys Rotem, FC Vlam Eisden, SV Vrolingen,
        Transport Jacobs,’t Siebelke Romershoven, UD Barcelona-Heca NV,
        VK Grammenrode, ZD Hansa Flex

    2. Kalender
        Aanvang: 27/08/2011
        Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 05/11/2011 tot en met
         14/01/2012
        Geen wedstrijden op 24/12/2011 en 31/12/2011.

   b. Beker
    1. De beker zal gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling.
    2. Eerste speeldag: 27/08/11 (1ste ronde: ploegen Reeks II & III)
         Gaan door naar 1/16 finales: vrijgelote ploeg (bay), winnaars en de
         VIER (04) beste verliezers (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten, lot)
    3. Volgende voorziene speeldagen
          29/10/11 (1/16), (ploegen Reeks I + doorgaande ploegen 1ste ronde)
          17/12/11 (1/8),
          11/02/12 (1/4),
          10/03/12 (1/2),
          08/04/12 (Finale op Paasmaandag)

c. Beker van de sportiviteit
    Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden
   werd door de vergadering aangenomen en zal geplaatst worden onder
     de rubriek reglementen op de website.

d. Scheidsrechters
   Alle wedstrijden kregen een aangeduide scheidsrechter. Volgend seizoen zal
   volgens hetzelfde stramien gewerkt worden met hopelijk  hetzelfde resultaat.
   De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar
   gemaakt.
   Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige
   invulling van het scheidsrechtersblad en/of de laattijdige aanvang van de
   wedstrijd evenals de oorzaak hiervan duidelijk op het scheidsrechtersblad
   te vermelden. De afgevaardigden dienen zich echter hiervan te gewissen
   alvorens zij het scheidsrechtersblad aftekenen.
   Het is en blijft, hoe dan ook de verantwoordelijkheid van de clubs
   (bestuursleden, trainers, spelers en supporters) om de scheidsrechters op de
   gepaste wijze te ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
   Daar de verplaatsingskosten van de scheidsrechters KLBS niet langer
   terugbetaald worden door de KBVB, hebben de clubs meer uitgaven. De
   KBVB werkt in dit verband aan een voorstel tot afschaffing van de lidgelden
   van de clubs als de KBVB geen scheidsrechters aanduid. Enkel KLBS zal dan
   nog een bijdrage aan de KBVB dienen te betalen.
   De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen die in
     KLBS wenst te komen fluiten zijn gegevens over te maken aan de heer Willy

   Poosen van het scheidsrechterscomité of de secretaris KLBS.  

f. Neutrale zone en instructie zone
   Daar dit onderwerp een pijnpunt blijft wordt er bij de clubs speciaal op
     aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen
     en na te leven. Tevens wordt eraan herinnerd dat de personen in deze zone
   een voorbeeldfunctie hebben en dat hun gedrag onberispelijk moet zijn.

g. Terreinen en accommodaties
    De clubs werden herinnerd aan de vastgestelde tekortkomingen en
    gebreken (voorafgaand verspreid via website) en het feit dat zij de
    nodige verbeteringen/aanpassingen dienen aan te (laten) brengen.

h. Boetes
    De lijst met de boetes die zullen toegepast worden (eerder verspreid
    via website) werd door de vergadering aangenomen. Deze lijst zal
    geplaatst worden onder de rubriek reglementen van de website.

i. Belangrijke bemerkingen
 
1. Behalve 27/08/2011 die een gemengde beker- en competitiedatum
     is, maken de overige data van de bekercompetitie deel uit van de
     competitiedagen voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden
    gepland worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van
    deze data ligt bij het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn
    ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door
    beide partijen ondertekend schrijven dat ten laatste VEERTIEN (14) dagen
    voor de eerste van de desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van
    de betrokken wedstrijd bij de secretaris toekomen.

15. Slotwoord van de voorzitter

    In zijn slotwoord bedankt de voorzitter de uittredende bestuursleden,
    benadrukt het belang van de sportiviteit en geeft aan dat vanaf 2013 de
     VLB de lidgelden rechtstreeks van de clubs zal innen i.p.v. via KLBS waarbij
    2012 een overgangsjaar zal zijn. Meer informatie volgt. De voorzitter
    benadrukt dat deze nieuwe wijze van werken geen bijkomende financiële last
    voor de clubs met zich zal brengen. Hij eindigt met een ogenblik stilte ter
    nagedachtenis voor de overleden binnen de KLBS-voetbal familie, waarna hij
    iedereen nog een aangename avond en een goed verlof wenst.

KLBS,

Secretaris, gc

Benny Croes