30/06/2005

Week-End 18/2004-2005

Verslag zitting 06/06/05

Verslag zitting 21/06/05

Verslag ASV van 21/06/05 met info over het nieuwe seizoen

                                               WEEK-END(18/2004-2005)

 

                                                                                              Hasselt, 28   juni 2005.

 

Verslag vergadering comit? dd.06/06/05 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers, Marcel Asnong,Roger Cleuren, Jean Brebels, Freddy Daniels,   Roger Vernijns, Fernand Oeyen.  

 

Verontsch :Kris Asnong, Val?re Mantels en Robert Caubergh

 

1.Vorig verslag:verslag zitting 17/05/05 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

         - 19/05/05: aanvraag naamswijziging Mees 80

         - 24/05/05: aanvraag naamswijziging Zwaluwen Jacobs Transport

 

3. 2de oproeping

klacht van club FC Friuli houdende:overtreding van art.KBVB VII/45 +

bijlage VI en art.43 interne reglement KLBS opstellen van een niet speelgerechtigde

(wegens schorsing) speler tijdens wedstrijd FC Friuli ? SV Vrolingen van 09/04/05

Opgeroepen (verplicht):speler Diederich POISKET(?30/12/70) en afgevaardigde Jozef PORTUGAELS(?05/09/39)( speler Guy VANHEES(?08/10/80) ? werd reeds telefonisch verontschuldigd ) van SV Vrolingen en vrijblijvend: afgevaardigde B. DE

PALMA(?04/10/57) van FC Friuli, Marc MARTENS(?19/05/60) van FC Banneux als

getuige.

         Aanwezig: speler Diederich POISKET en afgevaardigde Jozef PORTUGAELS van SV Vro-

         lingen.

         Uitspraak:Gezien door de KBVB en dus KLBS foto?s niet kunnen weerhouden worden als

         bewijsmateriaal en gezien er heden geen confrontatie mogelijk is oordeelt het comit?

         dat aan SV Vrolingen en haar afgevaardigde, dhr J.Portugaels, geen straf of boete kan

         worden gegeven wegens onvoldoende bewijslast.

         Aan speler Diederich POISKET, wordt wegens zijn houding ter zitting, een ambtshalve

         schorsing van ??n (1) speelzaterdag opgelegd vanaf 15/06/05.

         Kosten van het geding ten bedrage van ? 15,00 (verschijningskost) zijn ten laste van

         de indiener, FC Friuli.    

 

 

4.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 07/05/05:

         Ford Keroma B: A.Brodzinski zonder I.K.

         Sporting Caetsbeek: J.Vandermierde en S.Rodriguez zonder I.K.

 

 

   Kostenbedoening:

         Ford Keroma:            ? 1,25

         Sp.Caetsbeek:          2 x 1,25 = ? 2,50

 

        

5.Mededelingen/beslissingen:

         Aansluiting nieuwe clubs:

                   De dossiers van zes nieuwe clubs werden aanvaard en zullen, voorzien van

                   de goedkeuring door PC-Limburg, worden overgemaakt aan de KBVB te

                   Brussel.

                   Het dossier van kandidaat United Lanaken werd onvoldoende en niet consequent

geacht.De kandidatuur van deze club werd verworpen.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.21/06/05 - KBVB-Hasselt ? 18u45

 

Aanwezig:   Marcel Raymakers, Marcel Asnong, Robert Caubergh,   Freddy Daniels, Roger Vernijns,   Jean Brebels, Roger Cleuren, Val?re Mantels

Ter ondertekening en verontsch. voor de zitting:Kris Asnong en Fernand Oeyen

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 06/06/05 voorgelezen en goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 06/06/05: KBVB rekeninguittreksel

         - 06/06/05: PC-Limburg: uitnodiging algemene vergadering 17/06/05

         - 09/06/05: KBVB aanvaarding naamswijziging Mees 80 en Zwaluwen Jacobs Transport

 

3.Inschrijvingen seizoen 2005-2006:

         Al de actieve clubs einde seizoen 04-05 behoudens:

                            VC Melaer

 

Nieuwe clubs: Century Hasselt, FC Heideweelde, A.F.I.Waterschei, Merem Bilzen,

C.S.Italiano en Ay-Yildiz Kolderbos dossiers overgemaakt aan de KBVB.

 

4.Stichting vzw KLBS afdeling Voetbal:

         Aanwezige leden aanvaarden de voorgelegde tekst van de statuten van de nieuw op te

         richten vzw KLBS afdeling Voetbal, behoudens een aanpassing in verband met de te

         vermelden wetgeving en een specifieke vermelding van de zetel van de vzw.

         De comit?leden, zoals vermeld, gelden als oprichters van de vzw. Hun mandaat gaat in

         vanaf heden.

         De oprichting en aanvaarding zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering,

         aansluitend op deze zitting.    

 

5.Beslissingen/voorbereiding ASV:

- Naamswijzigingen:   Mees 80                                     wordt: Swijsen-Schepers M.80

                            Zwaluwen Jacobs Transport           wordt: Transport Jacobs

 

- Stichting vzw zoals gezegd onder punt 4 hiervoor.

 

- Kosten WE en website: er werd een jaarrekening aangemaakt in verband met deze twee

         uitgavenposten.Er wordt besloten om de kost van de papieren versie van WE op

jaarbasis en per club gezien de meerlast van het materi?le werk(printen,kopi?ren,

omslagen,zegelen,posten) af te ronden naar boven op ? 60,00.

Daartegenover wordt de kost van de websiteversie afgerond naar beneden op

? 40,00.

Iedere club zal een kost van ? 40,00 worden aangerekend + ? 60,00 per papieren

versie.

 

- ASV PC-Limburg te Hasselt op 17/06/05: indien een speler, die geen geldig indetiteitsbewijs

kan voorleggen, toch deelneemt aan een wedstrijd, verliest zijn club die wedstrijd.

 

- Vastleggen reeksindeling seizoen 2005-2006

 

- Vastleggen speeldata.Bekerprogramma wordt verder teruggebracht tot de eigenlijke bedoe-

         ling: een competitie met rechtstreekse uitschakeling tussen alle ploegen.Om het aantal

         terug te brengen tot 16(1/8ste finale) en om enig klassement mogelijk te maken zal

         de eerste ronde worden gespeeld met een heen- en terugwedstrijd. Gezien het start-

         aantal (43) wordt de bekerwinnaar van vorig seizoen, Kotem VV, vrijgesteld voor de

         eerste ronde.

 

 

Verslag algemene vergadering KLBS-Voetbal dinsdag 21/06/05 ? KBVB Hasselt

 

Aanwezige: alle comit?leden,behoudens Kris Asnong en Fernand Oeyen,verontschuldigd en

dhr.H.Reynders (PC-Limburg), eveneens verontschuldigd.

 

1.Welkomwoord.

 

2.Opname aanwezigheden:

         Volgende club niet aanwezig:         Olympia Tongeren

 

Gebruikelijke boete van 12,50 EUR

 

3.Aanduiding van twee stemopnemers:

dhrn.Uytdebroeks(FC Beukenhof) en Rigotti(VNA Winterslag)

 

4.Jaarverslagen:

Financieel:door schatbewaarder Kris Asnong

en

Sportief door secretaris V.Mantels.                    zie bundel voorafgaandelijk verzonden.

 

5.Financieel beheer goedgekeurd.

Controle commissarissen Marcel Raymakers en Val?re Mantels.

 

6.Verkiezing bestuur:

         Uitredend en te herbenoemen: dhr.Marcel Asnong, zie punt 7

 

7.Oprichting vzw KLBS afdeling Voetbal/goedkeuring statuten.

         Eenparig aanvaard door al de aanwezige clubs.

         Het mandaat van de comit?leden/oprichters gaat in vanaf heden.

 

         HULDIGING

 

         Kampioenen:            Reeks 1(algemeen kampioen):         Wieze Boys A

                                     Reeks 2:                                     Kotem VV

                                     Reeks 3:                                     VC Mireille

 

         Winnaar Beker KLBS:           Kotem VV

         Winnaar Beker Sportiviteit:            FC Banneux

 

8.Bespreking seizoen 2005-2006:

         De komst van zeven nieuwe ploegen (6 nieuwkomers + een tweede ploeg van VNA

Winterslag) zorgt voor een belangrijke herindeling in de zin van bijkomende stijgers.

Bovendien schreef VC Melaer(reeks 1) zich niet terug in voor het komende seizoen,

waardoor er nog een bijkomende stijger is.

 

         Reeksindeling:3 reeksen.

Reeks 1: 15 ploegen;reeks 2: 14 ploegen; reeks 3: 14 ploegen

 

Reeks 1 (15 ploegen)

Wieze Boys A , FC Berg , Citro?n Steegen , Terlaemen 04 , Welkenhuyzen , RP Products , Heylen Bricks

Olympia Tongeren , SV De Conde , Kotem VV , UD Barcelona , VNA Winterslag A , Vanhelmont Sport

FC Beukenhof , BVC Park Houthalen

Reeks 2 (14 ploegen)

Swijsen-Schepers M.80 , BM Knapen , Vlam Eisden,FC Mondeoflowers , Cosmos Spouwen , Ford Keroma A , VC Mireille , FC Banneux , SV Vrolingen , Hellas 2000 , Transport JacobsVK Grammen-rode , FC Friuli , ZD Overath

 

Reeks 3 (14 ploegen)

Wieze Boys B , OH Rus Games , CBW Zonhoven , Sporting Caetsbeek , Aviaclub , FC Gors Opleeuw

Ford Keroma B , Century Hasselt , FC Heideweelde , A.F.I. Waterschei , C.S.Italaino , Merem Bilzen

VNA Winterslag B , Ay-Yildiz Kolderbos

 

Aanvang van het seizoen:    Zaterdag 03/09/05

 

Bekerkompetitie: Eerste ronde: lottrekking 42 ploegen (Kotem VV, bekerwinnaar 2004-2005 is

vrijgesteld), rechtstreekse confrontatie en uitschakeling in een heen- en terugwedstrijd.

Zoals vastgelegd in de zitting van 18/06/02 worden bij de lottrekking de ploegen vooraf onderling ingedeeld in twee groepen.

         Groep 1: ploegen reeks 1 + bovenste helft reeks 2(volgens eindrangschikking)

         Groep 2: overige ploegen.

         Zodra de terreinbezetting van alle ploegen gekend is wordt lottrekking bekend gemaakt

         Volgens belofte te voorzien in de eerste week van juli.

         Komen tot de 1/8ste finales: de winnaars uit de voorronde te verminderen met de zes

         winnaars met het slechtste resultaat + Kotem VV.

In het onderlinge duel zijn indien nodig het aantal gemaakte doelpunten op verplaatsing

en desgevallend winst bij strafschoppen doorslaggevend om de winnaar aan te duiden.

De winnaars worden gerangschikt volgens het aantal behaalde punten/ doelpuntensal-

do/ gemaakte doelpunten/aantal tegendoelpunten/lot.

Opmerking: voorafgaand het lot is een ploeg welke zich plaatste via strafschoppen steeds ondergeschikt aan een winnaar met dezelfde winstcijfers, maar die zich wist te

plaatsen door een doorslaggevend doelpunt op verplaatsing.

         Voorziene data wedstrijden:

         Eerste ronde: 03/09/05 (heen) en 01/10/05 (terug)

         1/8 finale: 17/12/05

         1/4 finale: 11/02/06

         ? finale:25/03/06

         Finale: normaal te voorzien op 13/05/06

        

         Competitie: Kalender wordt verstuurd 2de helft van juli.

 

Allerlei:

-         KLBS neemt het reglement van de KBVB over waarbij het opstellen van een speler die geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen het verlies van de wedstrijd tot gevolg heeft.

KLBS zal hierin ambtshalve optreden en bijkomend een boete voorzien van ? 12,50 per

overtreding.

 

-         De kostenverhouding van Week-End wordt vastgelegd op ? 40,00 forfetair (kosten

website) en ? 60,00 per gevraagd papieren exemplaar.

         Het aantal gewenste papieren exemplaren( zoals vastgelegd op het inschrijvingsblad)

         kan nog aangepast tot ten laatste de week voor aanvang van het seizoen door middel

         van een door de secretaris ondertekende schriftelijke melding (de op de algemene

         vergadering gemelde mondelinge wijzigingen zijn genoteerd en geldig).

 

-        Naamswijzigingen:     Mees 80                            wordt: Swijsen-Schepers M.80

                            Zwaluwen Jacobs Transport           wordt: Transport Jacobs

 

-         Info/mededelingen,de echt te verklaren ledenlijst plus de scheidsrechtersbladen (voor de nieuwe ploegen en de afwezige op de algemene vergadering) worden als steeds verstuurd omstreeks 20 augustus.

 

9.Slotwoord voorzitter.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansluitend vergadering comit? KLBS/Voetbal

Samenstelling comit?:

         Voorzitter:Marcel Raymakers

         Onder-voorzitter:Roger Cleuren

         Secretaris:Val?re Mantels

         Schatbewaarder:Kris Asnong

         Leden:Marcel Asnong,Roger Vernijns,Robert Caubergh,Fernand Oeyen,Jean Brebels,

                   Freddy Daniels.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ADDENDUM

 

 

Sportief jaarverslag 2004-2005 ingevolge extra zitting van 06/06/05 als volgt aan te passen:

 

Punt 2 :          aantal zittingen:       18

                  Aanwezigheden:        alle leden behalve V.Mantels en R.Caubergh plus 1

 

Punt 6 :         Repressief

                  1 speelzaterdag: 24

 

 

 

 

 

 

 

 

K.L.B.S. afdeling VOETBAL