06/06/2012

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS 18 / 06 / 2012

Bundel voor de Algemene Statutaiere Vergadering KLBS.

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL

Uitnodiging en dagorde

Jaarverslag sportief

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Overzicht Beker van de Sportiviteit seizoen 2011/2012

Toegepaste boetes seizoen 2012/2013

Reglement beker van de sportiviteit 2012/2013

Aandachtspunten terreinen en accommodaties

 

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592s

Secretariaat: Benny Croes
                      Dekkenstraat 73, 3800 Sint - Truiden
                      Tel.:011/592260  e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                  Sint - Truiden, 06 juni 2012.

 

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN

De algemene statutaire vergadering van de voetbalafdeling/KLBS gaat door op MAANDAG 18 JUNI 2012 in het bondsgebouw van de KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt .

 

                            Aanvang: 20u00

 

Dagorde :

 

1.Welkomwoord van de voorzitter

 

2.Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

 

4.Jaarverslagen financieel en sportief

 

5.Verslag commissarissen financieel beleid

 

6. Huldigingen

 

7. Goedkeuring heractivering SK Bosporus

 

8. Voorstelling en aanvaarding nieuwe clubs (Ataspor en Eisden Cité)

 

9.Samenstelling Raad van bestuur.
   Kandidaturen: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets

 

10.Gelegenheidsbestuursleden KLBS

 

11.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement.

 

12.Woord van de vertegenwoordiger PC-Limburg

 

13.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2012/2013

 

14.Slotwoord van de voorzitter.

Namens het KLBS,

Secretaris g.c.

 

 

Benny Croes

 

 

KLBS    KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73 3800 Sint-Truiden
                   Tel.011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com

__________________________________________________________________

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2011-2012

1.Samenstelling Provinciale Commissie

   Voorzitter:            Valère Mantels

     Ondervoorzitter:    Roger Cleuren

   Schatbewaarder:   Inge Hermans

   Secretaris g.c.:     Benny Croes
     Leden:Marcel Asnong (tot 17/10/2011), Roger Vernijns, Fernand Oeyen,
               Marc Martens, Dominique Peeters, Marc Smets en Bart Nelissen

 

2.Aantal zittingen : 17 huidige algemene vergadering niet inbegrepen

   Aanwezigheden:

      V Mantels, B Croes, R Cleuren                                                                 17
      M. Smets                                                                                                16
      F Oeyen, W Poosen (waarnemer SC)                                                            15
      D Peeters                                                                                                14

      M Martens                                                                                               13

      B Nelissen                                                                                                09

      M. Asnong                                                                                               03/04

      R Vernijns                                                                                                03

      Hendrik Hendrix (waarnemer SC)                                                              02

      J Billen (waarnemer SC)                                                                           01
      I Hermans                                                                                               01

3.KLBS was vertegenwoordigd op:

   Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding

   Vergaderingen VLB Raad van Bestuur te Berchem

   Nieuwjaarsreceptie KBVB Hasselt
   VLB algemene statutaire vergaderingen. Op de algemene statutaire vergadering van
     24/03/2012 werden Valère Mantels en Benny Croes verkozen als leden van de Raad
     van Bestuur van de VLB. Op de aansluitende vergadering van de Raad van Bestuur
     van de VLB werd Valère Mantels bovendien verkozen als schatbewaarder van de VLB.
   Uitreiking VLB awards op 11/03/2012 te Edegem

4.Aantal clubs: 39
   TWEE (02)verenigingen traden aan met een A-en een B ploeg : VK Wieze Boys en Ford Keroma

  
   Ploegen per reeks:

         Reeks 1:        14

         Reeks 2:        14

         Reeks 3:        13

         Beker KLBS: alle ploegen.

 

   Naamsveranderingen clubs:
    Ford Keroma Limburg VZW wordt Pool Keroma Limburg VZW afgekort Pool Keroma
    Stock Bilzen wordt Palmaers Bilzen

    Swijsen-Schepers M80 wordt Mees 80

   Geheractiveerde club: SK Bosporus


   Nieuwe clubs seizoen 2012/2013: Eisden Cité en Ataspor

 

   Aantal leden : dd.31/05/2012:1780

5.Verslagen

         Aantal scheidsrechtersverslagen: 61

         Aantal sancties gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking": 62         Verzet minnelijke schikking: 05

         Ingediende klachten: 0ntvankelijk en gegrond: 00
                                         Ontvankelijk maar niet gegrond:01
         Hoger beroep: 01

         Gehoorde clubs: 01

 

6.Statistische gegevens-algemeen

   Aantal effectief betwiste wedstrijden: 560

   Stopgezet: 04
   Aantal te herspelen wedstrijden: 02

   Aantal FF:Competitie+beker: 8 waarvan 05 tijdig en 03 laattijdig               

7.Repressief gedeelte

     Schorsingen(kampioenschap + beker)

    Aantal rode kaarten: 53
    01 speeldag:             21 (ambtshalve inbegrepen)

    02 speeldagen:         22

    03 speeldagen:         16

    04 speeldagen:         08

    05 speeldagen:         02

    06 speeldagen           01

    08 speeldagen           01

    Berisping:                01

    Verbod uitoefenen van alle officiële functies: 04

    Verbod neutrale zone: 03

 

   Financiële sancties (boete):

    Afwezig bijzondere AV: 07

    Afwezig horing: 02

    Wanordelijkheden: 05

    Oorzaak stopzetten wedstrijd: 03

    Houding op terrein: 01

    Houding na de wedtrijd: 02

    Gebrek organisatie: 03

    Laattijdige betaling rekeningen: 10

   Ambtshalve sancties:

    Omzetten uitslag in enkele FF: 27

    Omzetten uitslag in dubbele FF: 01

 

8.Nazicht scheidsrechtersbladen

   Schorsingen gele kaarten:

    2x zelfde wedstrijd :     68

    3 gele kaarten:          165

    6de gele kaart:             18

    2 geel/beker:           …08

                          totaal: 259

   Overige reglementaire boetes:

    scheidsrechtersblad te laat:       12

    scheidsrechtersblad onvolledig:   94

    uitslag te laat:                        16

    FF:                                                08

9.Kostenbedoening

   Zie verslagen in Week-End.

 

10.Transfers

   Vlaams Decreet: 06

   Intern Regl.Art 77 (wijziging kwalificatie A/B):03

   Intern Regl. Art 27 punt 4 (amateur 35 jaar): 01

11.Meldingen

   Aanmaning tot betaling aan KLBS:10
   Aanmaning tot betaling aan VLB: 03

 

12.Kampioenen en Bekerwinnaars

         Reeks 1:

                   Algemeen kampioen KLBS:        FC Olympia Tongeren

 

                   Vice:                                             Kotem VV

            Reeks 2:

                   Kampioen:                                   FC Tamara

                   Vice:                                             Stock Bilzen

         Reeks 3:

                  Kampioen:                                   KFC Vlam Eisden

                   Vice:                                            SV Vrolingen
 
          Beker KLBS:                                          Kotem VV

 

          Beker van de Sportiviteit:                         VNA Winterslag

 

Een dikke proficiat aan de bekerwinnaars, de kampioenen en de vice-kampioenen.

 

13.Afsluiter

Tot slot wens ik iedereen een prettige verlof en een succesvol en sportief seizoen 2012/2013.

 

 

                                                                  Sint-Truiden, 06 juni 2012.

                                                                  Secretaris,g.c.

 

 

                                                                  B. Croes

 

 

 

INTERNE REGLEMENT

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND

AFDELING VOETBAL

K.B.V.B. stamnummer 4592

VOORSTELLEN TER WIJZIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING (18/06/2012)

Art.27

Transfermogelijkheden:

2. Transfer bij gewone overeenkomst: Na ieder seizoen kan een club de tot dan aangesloten leden en dus vermeld op de ledenlijst, laten schrappen van  deze lijst door de bijhorende lidkaart ter vernietiging over te maken aan het secretariaat voor 30 juni. Het lid wordt dan ambtshalve geschrapt van de bondslijsten. Vanaf de datum van schrapping staat het dit lid vrij om zich aan te sluiten bij gelijk welke andere club. Na 30 juni en dit tot en met 15 augustus kunnen spelers binnen KLBS voetbal enkel nog van club veranderen indien samen met de aansluitingskaart /het aansluitingsformulier bij de nieuwe club ook de aansluitingskaart /het aansluitingsformulier van de oude club wordt overgemaakt aan het secretariaat.

Art.48 (voorstel wijziging ingediend door RP Products)

De spelers welke de tegelijkertijd aangesloten zijn bij de KBVB en de KLBS -voetbal behoren in de eerste plaats aan hun werkende club.

Nochtans mogen zij die ten volle ZESTIEN (16) jaar oud zijn eveneens de kleuren van hun bedrijfssportclub verdedigen, behalve:

1. wanneer zij nog geen TWINTIG (20) jaar oud zijn en er op hen beroep wordt gedaan om daags nadien te spelen voor hun werkende club

2. indien er op hen beroep gedaan wordt om daags nadien te spelen in 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste , 2de, 3de provinciale afdeling van de KBVB en alle buitenlandse afdelingen

Inbreuken zullen het verlies van de wedstrijd met forfaitscore tot gevolg hebben.

Alle clubs, aangesloten bij de KLBS moeten de namen van hun spelers die spelen in 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste, 2de, 3de provinciale afdeling en buitenlandse afdelingen overmaken aan de secretaris KLBS met vermelding van de club waarbij ze aangesloten zijn in de KBVB of in het buitenland.

Art.61

Minnelijke schikking

Indien een voorstel van minnelijke schikking niet aanvaard wordt, moet de ondertekende weigering door de betrokken partij (speler, bestuurlid, trainer,…) of door de gerechtigde correspondent (g.c.) van de club per gewone zending kenbaar worden gemaakt aan de secretaris van de KLBS -voetbal binnen een termijn van DRIE (03) werkdagen die aanvangt de eerste werkdag die volgt op de datum van publicatie van de minnelijke schikking . Als alternatief kan deze ondertekende weigering ook ingescand en gemaild worden aan de secretaris van de KLBS – voetbal binnen dezelfde termijn

Art.53 Gemandateerd bestuurslid

Indien een gemandateerd bestuurslid of een lid van het scheidsrechterscomité wangedrag of wantoestanden vaststelt die niet thuishoren op en/of rond het veld,maar onbestraft bleven omdat ze aan het oog van de scheidsrechter ontsnapten (bvb feiten die achter de rug gebeuren) stelt het een verslag analoog met het scheidsrechtersverslag op en maakt dat over aan de secretaris KLBS ten laatste de dag na de wedstrijd.
Dit verslag zal, naar analogie met het scheidsrechtersverslag, behandeld worden door de desbetreffende comités (Minnelijke Schikking en Sport & Discipline).
De voorzitter KLBS is permanent gemandateerd, de andere bestuursleden worden in functie van de behoefte wedstrijd per wedstrijd gemandateerd door de Provinciale Commissie.

 

BEKER VAN DE SPORTIVITEIT 2011 /2012 

CLUB

STRAFPUNTEN / WEDSTRIJDEN / SPORTIVITEITSCOEFICIENT

AVIACLUB

38/27/1,41

CENTURY HASSELT

110/31/3,55

COSMOS SPOUWEN

62/30/2,07

FC BANNEUX

37/28/1,32

FC BERG

26/27/0,96

FC BEUKENHOF

55/27/2,04

FC GLOBAL IMPACT

35/29/1,21

FC GORS OPLEEUW

32/26/1,23

FC HEIDEWEELDE

109/28/3,89

FC KLOTBROEK

64/25/2,56 UITGESLOTEN

FC OLYMPIA TONGEREN

86/27/3,19

FC TAMARA

49/28/1,75

FREYA VREREN

33/25/1,32

FORD KEROMA A

63/28/2,25

FORD KEROMA B

56/27/2,07

GENK 96

61/30/2,03

HELLAS 2000

73/27/2,70 UITGESLOTEN

HET SPOOR

84/27/3,11

KANAALBOYS ROTEM

70/26/2,60

KFC VLAM EISDEN

34/25/1,36

KOTEM VRIJ VOORUIT

51/31/1,65

OH BERGMANS

37/27/1,37

RP PRODUCTS

55/28/1,96

SPORTING CAETSBEEK

30/27/1,11

STOCK BILZEN

40/30/1,33

SV DE CONDE

46/27/1,70

SV RUSTICANA

62/27/2,30

SV VROLINGEN

33/27/1,22

SWIJSEN-SCHEPERS M. 80

33/31/1,06

TRANSPORT JACOBS

25/25/1,00

T SIEBELKE ROMERSHOVEN

39/26/1,50

UD BARCELONA-HECA NV

37/27/1,37

VC SLUIZEN

70/30/2,33 UITGESLOTEN

VK GRAMMENRODE

44/25/1,76 UITGESLOTEN

VK WIEZE BOYS A

58/28/2,07

VK WIEZE BOYS B

33/28/1,18

VNA WINTERSLAG

23/27/0,85

VV VOEREN

47/28/1,68

WEERSTAND ZONHOVEN

28/28/1,00 UITGESLOTEN

WELKENHUYZEN TUINWIJK

75/31/2,42

ZD HANSA FLEX

31/26/1,19