22/06/2012

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS 18/06/2012

Dit verslag bevat belangrijke informatie. Lees het aandachtig!

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                   Tel:011/592260
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                 Sint-Truiden, 22 juni 2012

 

 

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS - VOETBAL

Plaats : Bondsgebouw KBVB Afd Limburg,Boekstraat 130 , 3500 Hasselt.

 Datum/uur: 18 juni 2012 om 20u00

1. Dagorde

 

   Welkomstwoord van de voorzitter
   Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

   Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

   Jaarverslagen financieel en sportief

   Verslag commissarissen financieel beleid
   Huldigingen
   Voorstel tot en beslissing van heractivering club SK Bosporus

   Voorstelling en aanvaarding nieuwe clubs: Ataspor en Eisden Cité
   Samenstelling Raad van bestuur:
       Kandidaturen Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets

   Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement

   Woord van de vertegenwoordiger PC- Limburg
   Bespreking en inlichtingen seizoen 2012/2013

   Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter

   Voorzitter V. Mantels heet de aanwezigen welkom, waarna hij iedereen dankt
   voor het geleverde werk in het voorbije seizoen. Vervolgens dringt hij er bij de
   clubs op aan hun rekeningen tijdig te betalen, zodat onnodige spanningen en
    boetes vermeden worden. Tevens benadrukt hij, dat KLBS een degelijk en open
    beleid naar de clubs toe wenst te voeren. Hiervoor zijn echter de nodige
    bestuursleden nodig. Bij gebrek aan kandidaat bestuursleden wordt de werking
    van KLBS hélaas bemoeilijkt en dringen zich alternatieve werkwijzen op. De
    voorzitter hoopt dat de gevoelsbarriere tussen de clubs en het bestuur KLBS,
    die nog al te sterk aanwezig is, snel minder hoog wordt en hopelijk volledig kan
    afgebouwd worden. Tot slot wenst de voorzitter de aanwezigen een vruchtbare
    vergadering.

3. Aanwezigheden

   a. Bestuur: - voltallig bestuur KLBS uitgezonderd de heer R Vernijns (ontslag
                       van ambtswege (Art 10 punt 6), en de heer J. Billen
                       (scheidsrechterscomité KLBS)

   b. Clubs: alle clubs (39) behalve Freya Vreren en Hellas 2000               
                  SK Bosporus, wachtend op de beslissing betreffende zijn heractivering
                 en de nieuwe clubs Ataspor en Eisden Cité als waarnemer
                 De heer H. Reynders van de KBVB/VFV PC - Limburg

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

   De heren L. Beerden en J. Schetz

5. Jaarverslagen

   a. Sportief (B. Croes)
       Korte weergave van het vooraf via de website verspreidde
        jaarverslag. Voor nadere informatie: zie website.

   b. Financieel (I. Hermans)
        Ten opzichte van 31/12/2011 valt er een daling van het financieel tegoed van
        +/- € 3000,00 te noteren.
        Redenen van de daling:
        De kosten lopen iedere maand gespreid, maar de opbrengsten zitten voor het
        grootste deel in september van ieder jaar. Aangezien het boekhoudkundig jaar
        niet gelijk loopt met het voetbalseizoen, zitten we in de helft van het jaar steeds
        met een tekort. Dit wordt normaal weggewerkt in het 2de deel van het jaar,
        maar aangezien het lidgeld voor de leden vanaf dit jaar rechtstreeks wordt
        geind door de VLB en derhalve wegvalt voor de KLBS boekhouding, is de
        verwachting dat er voor 2012 een verlies van +/_ € 2000,00 zal zijn. In 2013

        zou dit verlies aan inkosten, volgens de verwachtingen, gecompenseerd worden
        door een verhoging van subsidie vanwege de VLB.

6. Verslag commissarissen financieel beleid

      Controle commissarissen M. Martens en D. Peeters controleerden de
        boekhouding op regelmatige tijdstippen en stelden geen gebreken of
      onvolkomenheden vast.

7. Huldigingen

a. Kampioenen:
    Reeks I (algemeen kampioen): FC Olympia Tongeren
    Reeks II: FC Tamara
    Reeks III: KFC Vlam Eiden

b. Beker KLBS: Kotem VV

c. Beker sportiviteit: VNA Winterslag

8. Voorstel tot en beslissing tot heractivering van club SK Bosporus

    SK Bosporus heeft zijn schulden aan KLBS uit het verleden vereffend, en
    intern orde op zaken gesteld. Gezien voorgaande en daar iedereen recht op
     een tweede kans heeft worden de club SK Bosporus voorgesteld tot
    heractivering.
    De aanwezige leden van KLBS-voetbal beslissen tot heractivering van SK
    Bosporus.(27/37)

9. Voorstelling en aanvaarding nieuwe clubs

    De nieuwe clubs Ataspor en Eisden Cité werden kort voorgesteld waarna ze
     door de vergadering als lid van KLBS-voetbal werden aanvaard op voorwaarde
    van aanvaarding door de KBVB. Ataspor (34/37), Eisden Cité (35/37)

10. Samenstelling Raad van Bestuur

     De kandidaten M. Martens (35/37), D. Peeters (35/37) en Marc Smets
     (36/37) worden allen herkozen als bestuurslid.

11. Gelegenheidbestuursleden Raad van Bestuur KLBS

     Bij ontsteltenis van voldoende kandidaten voor de invulling van de vacante
     plaatsen in de Raad van Bestuur KLBS, zal ten einde de goede werking van
     de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline te verzekeren er
     gedurende het seizoen 2012/2013 een beroep gedaan worden op
     gelegenheidsbestuurders KLBS. Dit zijn bestuursleden van de clubs, die
     volgens beurtrol zetelen in één van beide comités.
     Indien een club geen bestuurslid dient af te vaardigen voor een bepaalde zitting (geen
      zitting van één of beide Comités) zal de secretaris KLBS de secretaris van deze club
      zo snel mogelijk verwittigen.

     Gelegenheidsbestuursleden - Beurtrol clubs
      September 2012: Kotem VV, VV Voeren, ZD Hansa Flex, UD Barcelona

      Oktober 2012      : FC Olympia Tongeren, FC Global Impact, Transport Jacobs, Ataspor
      November 2012 : Welkenhuysen Tuinwijk, Genk 96, VK Grammenrode, Sporting Caetsbeek
      December 2012 : FC Beukenhof, Weerstand Zonhoven, FC Gors Opleeuw, SK Bosporus
      Januari 2013       : FC Heideweelde, KFC Vlam Eisden, Freya Vreren, FC Berg
      Februari 2013     : Palmaers Bilzen, Pool Keroma, Eisden Cité, Mees 80

      Maart 2013         : RP Products, Hellas 2000, ’t Siebelke Rommershoven, SV Vrolingen
      April 2013           : VK Wieze Boys, VC Sluizen, FC Klotbroek, Kanaalboys Rotem

      Mei 2013             : FC Tamara, Cosmos Spouwen, OH Bergmans, Het Spoor

12. Gemandateerd bestuurslid

     Vanaf het seizoen 2012/2013 zal gebruik gemaakt worden van gemandateerde
     bestuursleden KLBS en zal de bevoegdheid van de leden van het
     Scheidsrechterscomité uitgebreid worden.
      Indien een gemandateerd bestuurslid of een lid van het Scheidsrechterscomité
      wangedrag of wantoestanden vaststelt die niet thuishoren op en/of rond het
      veld,maar onbestraft bleven omdat ze aan het oog van de scheidsrechter
      ontsnapten (bvb feiten die achter de rug gebeuren) stelt het een verslag
      analoog met het scheidsrechtersverslag op en maakt dat over aan de secretaris
      KLBS ten laatste de dag na de wedstrijd.
     Dit verslag zal, naar analogie met het scheidsrechtersverslag, behandeld worden
      door de desbetreffende comités (Minnelijke Schikking en Sport & Discipline).
      De voorzitter KLBS is permanent gemandateerd, de andere bestuursleden
      worden in functie van de behoefte wedstrijd per wedstrijd gemandateerd door
      de Provinciale Commissie.

13. Intern Reglement
     De voorgestelde wijzigingen en toevoegingen (volledige tekst werd
     eerder verspreid via de website) werden goedgekeurd.
     Art 27 (37/37)
     Art 48 (23/37)
     Art 53 (30/37)
     Art 61 (37/37)
     Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

14. Woord vertegenwoordiger KBVB/VFV PC - Limburg

     De heer H Reynders looft de goede werking van KLBS voetbal, maar
     benadrukt dat dit enkel mogelijk is indien de clubs de nodige bestuursleden
     afvaardigen. Tevens wijst hij op de verbeterde verstandhouding en
     samenwerking tussen de KBVB en KLBS, die zou kunnen leiden tot de
     deelname van de clubs KLBS aan informatieavonden georganiseerd door de
     KBVB. Verder stelt hij dat ook binnen de KBVB dezelfde fenomenen optreden
     die ook wij kennen (o.a.toenemende agressie naast het veld t.o.v. de
     scheidsrechter) Ten slotte meldt de heer H. Reynders, dat de KBVB volop
     werkt aan de informatisering en hiervoor contacten heeft met Nederland waar
     een proefproject loopt.
 
15. Bespreking en inlichtingen seizoen 2011/2013

   a. C ompetitie
    1. Reeks indeling
        Het heractiveren van SK Bosporus en de aansluiting van TWEE (02)
        nieuwe clubs (Ataspor en Eisden Cité) brengt het totaal van de actieve
        clubs op 42 die 44 ploegen in lijn brengen. Wat aanleiding geeft tot TWEE
        (02) reeksen van 14 en EEN (01) reeks van 16 ploegen:
        Reeks I:   Century Hasselt, FC Berg, FC Beukenhof, FC Heideweelde,
        FC Olympia Tongeren, Het Spoor, FC Tamara, Kotem V V, Palmaers
        Bilzen, RP Products, SV De Conde, SV Rusticana, VK Wieze Boys A,
        Welkenhuysen Tuinwijk
        Reeks II: Cosmos Spouwen, FC Banneux FC Global Impact, Genk 96,
        Hellas 2000, KFC Vlam Eisden, Mees 80, Pool Keroma A, SV Vrolingen,
        VC Sluizen, VK Wieze Boys B, VNA Winterslag, VV Voeren,
        Weerstand Zonhoven
        Reeks III: Ataspor, Aviaclub, Eisden Cité,FC Gors Opleeuw,
        FC Klotbroek, Freya Vreren, Kanaalboys Rotem, OH Bergmans,
        Pool Keroma B, SK Bosporus, Sporting Caetsbeek, Transport Jacobs,
        ’t Siebelke Romershoven, UD Barcelona-Heca NV, VK Grammenrode,
        ZD Hansa Flex

    2. Kalender
        Aanvang: 01/09/2012
        Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 03/11/2012 tot en met
         12/01/2013
        Geen wedstrijden op 29/12/2012

   b. Beker
    1. De beker zal gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling.
    2. Eerste speeldag: 01/09/2012 (1ste ronde: ploegen Reeks II & III)
        Gaan door naar 1/16 finales: winnaars en de DRIE (03) beste verliezers
        (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten, lot)
    3. Volgende voorziene speeldagen
          27/10/2012 (1/16), (ploegen Reeks I + doorgaande ploegen 1ste ronde)
          15/12/2012 (1/8),
          02/02/2013 (1/4),
          23/03/2013 (1/2),
          09/05/2013 (Finale op Hemelvaartdag)

   c. Beker van de sportiviteit
      Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden
     wordt geplaatst onder de rubriek reglementen op de website.

   d. Scheidsrechters
     Alle wedstrijden kregen een aangeduide scheidsrechter. Volgend seizoen zal
     volgens hetzelfde stramien gewerkt worden met hopelijk hetzelfde resultaat.
    De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar
    gemaakt.
    Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter de nodige vermeldingen
    (o.a. gele en rode kaarten, vervangingen, uitslagen, opmerkingen bvb
    laattijdig aanvang van een wedstrijd evenals de oorzaak hiervan) duidelijk op
    het scheidsrechtersblad aan te brengen. De afgevaardigden dienen er zich
    echter te gewissen van de aangebrachte vermeldingen alvorens zij het
    scheidsrechtersblad aftekenen.
     Het is en blijft, hoe dan ook de verantwoordelijkheid van de clubs
       (bestuursleden, trainers, spelers en supporters) om de scheidsrechters op
    de gepaste wijze te ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
     De vaste vergoeding voor de scheidsrechter is volgend seizoen € 22,00
    wat een stijging betekend van € 2,00.
Deze stijging is analoog met de stijging
     van de vaste vergoeding voor de scheidsrechters in de KBVB.
     De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen die in
       KLBS wenst te komen fluiten zijn gegevens over te maken aan de heer Willy
     Poosen van het scheidsrechterscomité of de secretaris KLBS.  

   e. Neutrale zone en instructie zone
    Daar dit onderwerp een pijnpunt blijft wordt er bij de clubs nogmaals op
       aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen
       en na te leven. Tevens wordt eraan herinnerd dat de personen in deze zone
     een voorbeeldfunctie hebben en dat hun gedrag onberispelijk moet zijn.

   f. Terreinen en accommodaties
    De clubs werden herinnerd aan de vastgestelde tekortkomingen en
    gebreken (voorafgaand verspreid via website) en het feit dat zij de
    nodige verbeteringen/aanpassingen dienen aan te (laten) brengen.

   g. Gebruik informatica – e-mails
    Vanaf het seizoen 2012-2013 zal het gebruik van informatica middelen om
    geleidelijk aan de normale briefwisseling vervangen.
    Zo zullen vanaf volgend seizoen de rekeningen/facturen en de
    oproepingen voor zittingen van het Comité Sport & Discipline en de
    Provinciale Commissie nog enkel per e-mail verstuurd worden.
    Ook aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen mogen vanaf dit
    seizoen per e-mail verstuurd worden naar de secretaris KLBS. Let wel de
    procedures betreffende de aansluitingskaarten, klachten en
    kalenderwijzigingen wordt niet gewijzigd (dienen ondertekend te zijn en de
    desbetreffende termijnen zijn te respecteren) enkel de verzendingswijze
    verandert (documenten na ondertekening inscannen (liefst PDF file) en
    vervolgens per e-mail overmaken)
    Het is de bedoeling om in de toekomst (mogelijk vanaf volgend seizoen) ook
    de wedstrijdbladen, na inscanning, via e-mail over te laten maken.

   h. Boetes
    De lijst met de boetes die zullen toegepast worden (eerder verspreid
    via website) zal op de website onder de rubriek reglementen geplaatst worden.

   i. Belangrijke bemerkingen
      1.Behalve 01/09/2012 die een gemengde beker- en competitiedatum
       is, maken de overige data van de bekercompetitie deel uit van de
       competitiedagen voor de uitgeschakelde ploegen.
    2.Op de, in de kalender vrije dagen, evenals op Paasmaandag (01 april 2013)
       en 01 mei 2012 en 09 mei 2013 (Hemelvaartdag) kunnen (uitgestelde)
      wedstrijden gepland worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen
      van deze data ligt bij het bestuur KLBS.
   3.Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn
        ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
     4.Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een
      door beide partijen ondertekend document bij de secretaris KLBS toe te
      komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de
        desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken
       wedstrijd per brief of e-mail.
   5.Schorsingen ten gevolge van gele kaarten vervallen op het einde van het
      seizoen. Schorsingen ten gevolge van rode kaarten en ambshalve
      schorsingen worden overgeheveld naar volgend seizoen.

16. Slotwoord van de voorzitter

    In zijn slotwoord bedankt de voorzitter iedereen en in het bijzonder de heer
    H. Reynders voor zijn aanwezigheid, benadrukt het belang van de sportiviteit,
    onderlijnt het belang van een goede en vlotte samenwerking tussen de clubs en
    het bestuur KLBS en wenst iedereen nog een aangename avond en een goed
    verlof


KLBS,

Secretaris, gc

Benny Croes