16/08/2012

WEEK-END 01 / 2012 - 2013

Het nieuwe seizoen staat voor de deur.
In de aanloop dit Week-End - lees het aandachtig!

 

                            WEEK-END 01/2011-2012
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 16 augustus 2012.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 14/08/2012 om 19u00
Plaats: Vergaderlokaal de Lork, Genkersteenweg 284a, 3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Geen zitting

II.Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Marc Smets, Dominique Peeters, Roger Cleuren, Valère Mantels, Marc Martens, Inge Hermans als waarnemers Jos Billen en Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd : Fernand Oeyen

1. Verslag vorig zitting 18/06/2012 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven KBVB: uitnodigingskaarten.

    - Schrijven KBVB: toekenning stamnummer aan Ataspor en Eisden Cité
    - Schrijven KFC Vlam Eisden: wijziging terrein (zie IV, 1)

    - Schrijven Cops Peter: overgang Inw Regl Art 27 (zie III,3)
    - Schrijven Mulders Marc: overgang Inw Regl Art 27 (zie III,3)

    - Schrijven VK Wieze Boys A en Palmaers Bilzen: wijziging kalender (zie IV, 11)

    - Schrijven SV De Conde en Welkenhuysen Tuinwijk: wijziging kalender (zie IV, 11)

    - Schrijven ZD Hansa flex: omwisseling bekerwedstrijd (zie III, 10)

3. Overgangen in gevolge Art 27 van het Inwendig Reglement KLBS
    Volgende spelers verlaten hun huidige club via Art 27 punt 4 van het Inw Regl
    KLBS:

    COPS Peter (°26/11/1976) – Transport Jacobs
    MULDERS Marc (°24/05/1976) – Sporting Caetsbeek

4. Samenstelling Povinciale Commissie, Comités en Controle- & Steuncellen

 

    Samenstelling Provinciale Commissie

    Voorzitter: Valère Mantels

    Secretaris: Benny Croes

    Schatbewaarster:   Inge Hermans

    Leden: alle bestuursleden en waarnemer Willy Poosen (SC)

    Samenstelling Comité Sport & Discipline

    Permanente leden: Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Dominique Peeters
    (voorzitter), en Willy Poosen als waarnemers van het Scheidrechters Comité
    Secretaris: Benny Croes

 

    Samenstelling Comité Minnelijke Schikkingen

    Permanente leden: Marc Martens en Marc Smets (voorzitter)

 

    Samenstelling Scheidsrechters Comité

    Voorzitter: Jos Billen

    Secretaris: Benny Croes

    Aanduiding: Willy Poosen

    Lid: Hendrik Hendrix


    Terrein en Accommodatie Keuring

    Benny Croes en Hendrik Hendrix

 

    Administratieve Controle

    Fernand Oeyen

 

5. Zittingen Comités Minnelijke Schikking, Sport & Discipline en de Provinciale
    Commissie

    De zittingen van de Comités Minnelijke Schikking, Sport & Discipline en de
    Provinciale Commissie zullen plaats hebben op de hierna volgende data in het
      Bondsgebouw KBVB/VFV Boekstraat 130, 3500 Hasselt om 19u30 tenzij anders
    meegedeeld.
    Indien een comité, bij gebrek aan agenda, geen zitting heeft zullen de
    desbetreffende permanente en gelegenheidsbestuursleden KLBS hiervan tijdig
    verwittigd worden door de secretaris KLBS.


    17/09/2012
    02/10/2012 en 15/10/2012
    06/11/2012 en 19/11/2012
    04/12/2012 en 17/12/2012
    21/01/2013 gevolgd door Buitengewone Algemene Vergadering en
                      Nieuwjaarsreceptie
    05/02/2013 en 18/02/2013
    05/03/2013 en 18/03/2013
    02/04/2013 en 15/04/2013
    07/05/2013 en 20/05/2013
    04/06/2013 en 17/06/2013 gevolgd door Statutaire Algemene Vergadering

6. Gelegenheidsbestuursleden - Beurtrol clubs
    September 2012: Kotem VV, VV Voeren, ZD Hansa Flex, UD Barcelona

    Oktober 2012      : FC Olympia Tongeren, FC Global Impact, Transport Jacobs,
                               Ataspor
    November 2012 : Welkenhuysen Tuinwijk, Genk 96, VK Grammenrode, Sporting
                               Caetsbeek
    December 2012 : FC Beukenhof, Weerstand Zonhoven, FC Gors Opleeuw,
                              SK Bosporus
    Januari 2013       : FC Heideweelde, KFC Vlam Eisden, Freya Vreren, FC Berg
    Februari 2013     : Palmaers Bilzen, Pool Keroma, Eisden Cité, Mees 80

    Maart 2013         : RP Products, Hellas 2000, ’t Siebelke Rommershoven, SV Vrolingen
    April 2013           : VK Wieze Boys, VC Sluizen, FC Klotbroek, Kanaalboys Rotem

    Mei 2013             : FC Tamara, Cosmos Spouwen, OH Bergmans, Het Spoor

    De taak van gelegenheidsbestuurlid KLBS dient ingevuld te worden door
    bestuursleden van de desbetreffende clubs.

7. Bijkomende richtlijnen voor de competitie 2012/2013
  a. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
   
  De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet
      onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club
      medegedeeld worden per sms aan het nummer
     
0492/887414 (secretaris KLBS).

  b. Wedstrijdbladen
      Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker) mogen enkel de
      wedtrijdbladen
, bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt
      worden.
      - Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG
        volgend op de wedstrijd om 24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden
        bezorgd.
      - Het tweede is voor de scheidsrechter,
      - Het derde voor de thuisploeg
      - Het vierde voor de bezoekers.

      Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een scheidsrechtersblad
      ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid van de
      thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair correct ingevuld
      scheidsrechtersblad over te maken aan het secretariaat.

      Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad dan
      moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de

      afgevaardigde.

 

  c. Aanduidingen scheidsrechters
      De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de
      website www.klbs.be
      - Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
      - Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze
                                                               wedstrijd.
      - Het cijfer achter de letter “A” geeft het aantal “blokken” aan waarop de
        scheidsrechter recht heeft als verplaatsingsonkosten (aantal blokken X € 2,50).
      Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.

      Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de
        verplaatsingskosten en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat
      iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten zal dragen.

      De vaste scheidsrechtersvergoeding bedraagt voor het seizoen 2012-2013:
      € 22,00

  d. Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten-
      - Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van
        de wedstrijd)
      - Tijdig invullen scheidsrechterblad:
         - bezoekers ten laatste 20 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
         - thuisploeg ten laatste 10 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
      - Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de thuisploeg mag de
        scheidsrechter maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur
        wachten met aanvangen van de wedstrijd.

      - Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de
        wedstrijd
      - Ontvangst van de tegenstander

      - Beschikbaarheid afgevaardigde(n)

      - Houding in de neutrale en de instructiezone
      - Houding en gedrag spelers en supporters
       - Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook III, 3, e)
      - Toestand van de accommodatie:
        - neutrale zone
        - beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
        - instructiezone
        - plaatsen van de wisselspelers
        - omheining
        - belijning
        - kleedkamers
      - Algemene organisatie

  e. Personen in de neutrale/instructiezone  
      Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden
      (afgevaardigden, trainers, verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met
      hun functie overeenstemmende armband dragen en een identiteitsbewijs
      voorleggen aan de scheidsrechter. Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten
      tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de terreinafgevaardigde.
      De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt
      van het scheidsrechtersblad en de scheidsrechter maakt een verslag op.

      - Armbanden
            terreinafgevaardigde --------  wit
            afgevaardigde bezoekers----  drie kleur
            commissarissen--------------- clubkleuren
            verzorger---------------------- geel
            trainer-------------------------   rood
 
  f. Juwelen en festivalbandjes

      Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden. De scheidsrechter en
      hij alleen beslist of hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van
      het feit of ze naar zijn mening gevaarlijk zijn of niet.

  g. Kunstgrasvelden
      De volgende ploegen spelen op kunstgrasvelden, aangepast schoeisel is vereist:

      FC Banneux

       Aviaclub

      VK Grammenrode

  h. Controle door KLBS
       Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd
      worden op organisatie en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en
      supporters (zie III,7,d & e hiervoor). Verslagen worden opgesteld en via de
      secretaris KLBS overgemaakt aan het bestuur KLBS, dat in het voorkomend geval
      zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen en sancties opleggen.

  i. Officiële identiteitsbewijzen
      Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
      - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
      - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in
        geval van verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander
         officieel document;
      - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB;

      - de Primo-kaart wordt niet meer aanvaard als geldig identiteitsbewijs.

 

..j. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter
      -
Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd
        leidt, of hij nu actieve scheidsrechter is of niet.

      - De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding,
        doch ontvangt geen verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat

        De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te
        laat komende scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder
        11,00 EUR als wedstrijdvergoeding. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen
        verplaatsingskosten.
        De te laat komende scheidsrechter ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn
        verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd,
        en kan deze niet aanvangen
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding,
        terwijl de gekwetste scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt. De
        gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten. De gekwetste
        scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd
        De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn
         vergoeding en verplaatsingskosten. De gelegenheidsscheidsrechter die de
        wedstrijd verder zal leiden, heeft geen recht op een vergoeding of
        verplaatsingskosten.
      - Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid
         De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding,
        doch geen verplaatsingskosten.
      - Afgelaste wedstrijd
        De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide
        scheidsrechter een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of
        verplaatsingskosten.

  k. Prioriteit van uitrusting

        Indien twee ploegen dezelfde basisuitrusting (vermeld op de website KLBS)
        hebben dient bij de onderlinge duels de thuisploeg van uitrusting te wisselen.

8. Reglementswijzigingen ten opzichte van vorig seizoen komende vanuit de KBVB
    Een fout moet beoordeeld worden op basis van de intensiteit en de houding van de
    speler. En dus niet op de aan -of afwezigheid van de wil om de bal te spelen. In het
    geval van een fout door onvoorzichtigheid, zal er geen sanctie volgen. Wanneer er
    zich een fout voordoet door roekeloosheid van de speler, zal deze een gele kaart
    krijgen. Een buitensporige overtreding zal een rode kaart tot gevolg hebben.

9. Wijzigingen in het Inwendig Reglement KLBS

     De Statutaire Algemene Vergadering van 18/06/2012 besliste de hiernavolgende
     Art van het Inwendig Reglement KLBS te wijzigen of toe te voegen.
     Art 27)
     Art 48
     Art 53)
     Art 61
     Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

     Specifiek wat betreft Art 48:
     De clubs die op een speler beroep doen die ook speelt in 1ste, 2de, 3de,4de nationale
     of 1ste, 2de, 3de provinciale afdeling of buitenlandse afdelingen dienen, ten laatste
     voor hij zijn eerste wedstrijd speelt in de KLBS, de gegevens van deze speler over
     te maken aan de secretaris KLBS met vermelding van de club waarbij hij
     aangesloten is en speelt in de KBVB of in het buitenland.
     Deze gegevens zullen op de ledenlijst op de website KLBS vermeld worden na de
     aansluitingsdatum van de speler.
     De controle op overtredingen tegen Art 48 dient te gebeuren door de clubs. Zij dienen ook de
     nodige bewijzen te leveren (cfr klacht). Het betuur KLBS zal geen controle uitvoeren .

10. Beker (1ste ronde)

 

      Wedstrijden gespeeld op 01/09/2012 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

      Winnaars en DRIE (03) beste verliezers (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten,
      lot ) gaan door naar de 1/16 finales)

 

      13u30 ’t Siebelke Romershoven – FC Gors Opleeuw
      15u00 Genk 96 - ZD Hansa Flex (ZD Hansa Flex stond, bij gebrek aan terrein, het

                                                     thuisvoordeel af)

     15u00 VK Grammenrode FC Banneux
     15u00 Freya Vreren - VV Voeren
     15u00 Transport Jacobs – Pool Keroma A
     15u00 Eisden Cité - Hellas 2000

     15u00 UD Barcelona - KFC Vlam Eisden

     15u00 FC Klotbroek – Aviaclub

     15u00 VK Wieze Boys B –. Pool Keroma B
     15u00 SK Bosporus – Ataspor

     15u00 VNA Winterslag - Cosmos Spouwen

     15u00 VC Sluizen - Weerstand Zonhoven

     15u00 SV Vrolingen - Sporting Caetsbeek
     15u00 OH Bergmans - Kanaalboys Rotem
     15u00 Mees 80 - FC Global Impact

 

11 Kalenderwijziging

     Reeks I

     De wedstrijd SV De Conde – Welkenhuysen Tuinwijk zal uitzonderlijk gespeeld
    worden op vrijdag 07/09/2012 om 20u00 ipv zaterdag 08/09/2012 om 15u00.
    De wedstrijd VK Wieze Boys A – Palmaers Bilzen van 10/11/2012 zal gespeeld
    worden op 05/01/2013 om 14u30

    Reeks III
    De wedstrijd Transport Jacobs - Aviaclub van 08/09/2012 zal gespeeld worden
    om 13u30 ipv 15u00.

IV.Administratief


1.Terreinwijziging - KFC Vlam Eisden
    KFC Vlam Eisden zal voortaan zijn thuiswedstrijden spelen op Eisden Sport,
    Poelsweg 12, 3630 Maasmechelen

2. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn

    voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB.
    Maw zij zijn verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die

    jaarlijks (eind november/begin december) worden opgestuurd door de VLB en het
    gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.

3. Gebruik informatica – e-mails
    Vanaf het seizoen 2012-2013 zal het gebruik van informatica middelen om
    geleidelijk aan de normale briefwisseling vervangen.
    Zo zullen vanaf volgend seizoen de rekeningen/facturen en de oproepingen voor
    zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie nog enkel

    per e-mail verstuurd worden.
    Ook aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen mogen vanaf dit seizoen
    per e-mail verstuurd worden naar de secretaris KLBS. Let wel de procedures
    betreffende de aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen wordt niet
    gewijzigd (dienen ondertekend te zijn en de desbetreffende termijnen zijn te
    respecteren) enkel de verzendingswijze verandert (documenten na ondertekening
    inscannen (liefst PDF file) en vervolgens per e-mail overmaken)

3. Facturen/rekeningen KLBS

    De 1ste factuur/rekening van het seizoen 2012-2013 zal in de 2de helft van augustus
    per e-mail verstuurd worden naar de clubs. Facturen/rekeningen worden niet langer
    per brief verstuurd.

4. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening/factuur
     De betaling van de 3de rekening/factuur van FC Global Impact werd niet ontvangen
    op uiterlijk 06/07/2012. De boete van € 12,50 wordt verdubbeld.

5.Kostenbedoening

   FC Global Impact: (IV,4) € 12,50

6.Mededeling
    Uw secretaris is van 29/08/2012 tot en met 13/09/2012 in het buitenland.
   Maatregelen werden genomen zodat de continuiteit verzekerd is. (GSM, website,
   post...)


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 19/09/2012