13/01/2013

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING KLBS 21/01/2013

21/01/2013 om 20u00 Bijzondere algemene vergadering KLBS gevolgd door de nieuwjaarsreceptie.

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                      Dekkenstraat 73, 3800 Sint - Truiden
                      Tel.:011/592260  e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                  Sint - Truiden, 10 januari 2013.

 

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN

De Bijzondere Algemene Vergadering van de voetbalafdeling/KLBS gaat door op MAANDAG 21 Januari 2013 in het bondsgebouw van de KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt .

 

                            Aanvang: 20u00

 

Dagorde :

 

1.Welkomwoord van de voorzitter

 

2.Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

 

3.Boekhoudkundig verslag 2012

 

4.Verslag commissarissen financieel beleid

 

5.Samenstelling Raad van bestuur.
   Kandidatuur: Roberto Cavatorti

 

6.Procedure “voorstel tot wijziging Interne Reglement”.(procedure in bijlage)

7.Mededelingen van de secretaris

 

8. Woord van de vertegenwoordiger van KBVB/VFV KLVH

 

8.Slotwoord van de voorzitter & opening van de Nieuwjaarsreceptie.


Namens het KLBS,

Secretaris g.c.

 

 

Benny Croes

 

 

                                                                                                        Bijlage A


VOORSTEL TOT WIJZIGING INWENDIG REGLEMENT KLBS VOETBAL

Art 8: Indienen van een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS

Een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS kan rechtmatig, hetzij door iedere actieve club, hetzij door de Provinciale Commissie KLBS, worden ingediend bij de secretaris KLBS.
De indienende club moet volwaardig lid zijn van KLBS en haar voorstel moet,op straffe van nietigheid ondertekend zijn door haar secretaris g.c.

Te volgen procedure:

- Het voorstel dient te worden ingediend laatste tegen 01/04 bij de
  secretaris KLBS.

- 1ste vergadering april: 1ste interne behandeling/bespreking van de
   voorstellen binnen het bestuur KLBS

- Voor 15/04: uitsturen van de voorstellen met de toevoegingen van het
   bestuur KLBS naar de clubs (secretarissen) voor commentaar, op- en
   aanmerkingen tegen uiterlijk 01/05 bij de secretaris KLBS.

- 1ste vergadering mei: 2de interne: behandeling/bespreking van de
   voorstellen samen met de commentaren, op- en aanmerkingen van de
   clubs binnen het bestuur KLBS. Beslissing tot al dan niet uitnodigen van
   de indieners van voorstellen voor een informatie/consultatief gesprek.

- 2de vergadering mei: eventuele informatieve/consultatieve gesprekken
   met de indieners van de voorstellen. Beslissing over de vorm waarin het
   voorstel zal voorgelegd worden aan de Statutaire Algemene
   Vergadering, al dan niet vergezeld van commentaren van het bestuur
   KLBS.

- Eind mei/begin juni verspreiding van de voorstellen ter wijziging van de
   Art van het Inw Regl KLBS, samen met de andere documenten voor de
   Statutaire Algemene Vergadering naar de clubs.

- Statutaire Algemene Vergadering: voorleggen van het voorstel en
   stemming na een open discussie (indiener – bestuur KLBS – clubs)