16/08/2013

WEEK-END 01 / 2013 - 2014

Het nieuwe seizoen komt eraan....en dus ook Week-End. Lees dit Week-End aandachtig; het bevat belangrijke informatie voor het nieuwe seizoen.

                            WEEK-END 01/2013-2014
                                                                                           

                                                                                         Sint-Truiden, 16 augustus 2013.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 14/08/2013 om 19u00
Plaats: Vergaderlokaal de Lork, Genkersteenweg 284a, 3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Geen zitting

II.Comité Sport & Discipline<!--[endif]-->

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Marc Smets, Dominique Peeters, Fernand Oeyen, Valère Mantels, Marc Martens,
                Roberto Cavatorti, Inge Hermans als waarnemers Jos Billen en Willy Poosen (SC) en
                secretaris Benny Croes

Verontschuldigd : Roger Cleuren

1. Verslag vorig zitting 17/06/2013 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven KBVB: uitnodigingskaarten.

    - Schrijven ’t Siebelke Romershoven en Aviaclub: wijziging kalender (zie III, 10)

    - Schrijven Kotshove VV: omwisseling bekerwedstrijd (zie III, 9)

3. Samenstelling Povinciale Commissie, Comités en Controle- & Steuncellen

 

    Samenstelling Provinciale Commissie

    Voorzitter: Valère Mantels
    Onder Voorzitter: Roger Cleuren

    Secretaris: Benny Croes

    Schatbewaarster:   Inge Hermans

    Leden: alle bestuursleden en waarnemer Willy Poosen (SC)
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

    Samenstelling Comité Sport &Discipline

    Permanente leden: Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Dominique Peeters
    (voorzitter), en Willy Poosen als waarnemers van het Scheidrechters Comité
    Secretaris: Benny Croes

 

    Samenstelling Comité MinnelijkeSchikkingen

    Permanente leden: Roberto Cavatorti, Marc Martens en Marc Smets (voorzitter)

 

    Samenstelling Scheidsrechters Comité

    Voorzitter: Jos Billen

    Secretaris: Benny Croes

    Aanduiding: Willy Poosen

   
   Terrein en Accommodatie Keuring

    Benny Croes en Willy Poosen

 

    Administrative Controle

    Fernand Oeyen

 

4. Zittingen Comités Minnelijke Schikking, Sport & Discipline en de Provinciale Commissie

    De zittingen van de Comités Minnelijke Schikking, Sport & Discipline en de Provinciale Commissie
    zullen plaats hebben, op de hierna volgende data in het Bondsgebouw KBVB/VFV Boekstraat 130,
    3500 Hasselt om 19u30, tenzij anders meegedeeld.
    Indien een comité, bij gebrek aan agenda, geen zitting heeft zullen de desbetreffende permanente
    en gelegenheidsbestuursleden KLBS hiervan tijdig verwittigd worden door de secretaris KLBS.


    16/09/2013
    01/10/2013 en 21/10/2013
    05/11/2013 en 18/11/2013
    03/12/2013 en 16/12/2013
    07/01/2014 en 13/01/2014 gevolgd door Bijzondere Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie
    04/02/2014 en 19/02/2014
    04/03/2014 en 19/03/2014
    01/04/2014 en 21/04/2014 gevolgd door zone/sector vergadering en bekerfinale
    06/05/2014 en 19/05/2014
    03/06/2014 en 16/06/2014 gevolgd door Statutaire Algemene Vergadering

5. Beurtrol clubs gelegenheidsbestuursleden Raad van Bestuur KLBS
    September 2013 : Kotem VV, VV Voeren, ZD Hansa Flex, Kanaalboys Rotem
    Oktober2013      : FC Berg, FC Beukenhof, Cosmos Spouwen, Eisden Cité
    November2013   : FC Heideweelde, FC Global Impact, FC Klotbroek, FC Gors Opleeuw,
    December2013   : FC Olympia Tongeren, FC Tamara, Genk 96, Freya Vreren
    Januari2014       : Het Spoor, Hellas 2000, K FCVlam Eisden
    Februari2014     : Pool Keroma, Mees 80, Weerstand Zonhoven, Kotshove VV
    Maart2014         : Palmaers Bilzen, VCSluizen, SK Bosporus, Sporting Caetsbeek

   April 2014           : VK Wieze Boys, RP Products, Transport Jacobs, OH Bergmans
   Mei 2014            : Welkenhuysen Tuinwijk, VNA Winterslag, ’t Siebelke Romershoven  

6. Bijkomende richtlijnen voor de competitie 2013/2014
  a. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
    
  De uitslag van een officiële wedstrijd(kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd
      en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club  medegedeeld worden per sms aan het
      nummer   0492/887414
(secretaris KLBS).

  b. Wedstrijdbladen
      Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker) mogen enkel de wedstrijdbladen,
      bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden.
      - Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd
         om24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd.
      - Het tweede is voor de scheidsrechter,
      - Het derde voor de thuisploeg
      - Het vierde voor de bezoekers.

      Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt
      worden aan het secretariaat. Bij afwezigheidvan de  thuisploeg hebben de bezoekers de plicht
      om een reglementair, correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat.

      Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad dan moet de KAPITEIN
      het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde. 

  c. Aanduidingenscheidsrechters
      De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be
      - Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
      - Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.
      - Het cijfer achter de letter “A”geeft het aantal “blokken” aan waarop de scheidsrechter recht heeft
        als verplaatsingsonkosten (aantal blokken X € 2,80).
      Deze melding kan wijzigen en is derhalve op tevolgen.

      Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de verplaatsingskosten
      en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel
      verplaatsingskosten zal dragen.

      De vaste scheidsrechtersvergoeding bedraagt voor het seizoen 2013-2014: €22,00

  d. Wedstrijdorganisatie en houding -aandachtspunten-
      - Tijdig aanwezig zijn(minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
      - Tijdig invullen wedstrijdblad:
         - thuiploeg ten laatste 20 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
         - bezoekers ten laatste 10 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
      - Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de aanwezige ploeg mag de scheidsrechter
         maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de wedstrijd.

      - Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
      - Ontvangst van de tegenstander            
      - Beschikbaarheid afgevaardigde(n)

      - Houding in de neutrale ende instructiezone
      - Houding en gedrag spelers ensupporters
      - Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook III, 6, e)
      - Toestand van de accommodatie:
        - neutrale zone
        - beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
        - instructiezone
        - plaatsen van de wisselspelers
        - omheining
        - belijning
        - kleedkamers
      - Algemene organisatie

  e. Personen in de neutrale/instructiezone  
      Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden, trainers,
      verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met hun functie overeenstemmende armband dragen,
      op het wedstrijdblad vermeld worden en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter.
      Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de
      terreinafgevaardigde. De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt
      van het wedstrijd en de scheidsrechter maakt een verslag op.

      - Armbanden
            terreinafgevaardigde --------  wit
            afgevaardigde bezoekers----  drie kleur
            commissarissen---------------clubkleuren
           verzorger---------------------- geel
           trainer-------------------------   rood

       De personen in de neutrale/instructiezone hebben een voorbeeld functie.
       Roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale/instructiezone is niet aanvaardbaar.


  f. Juwelen en festivalbandjes

      Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden. De scheidsrechter en hij alleen beslist of
      hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van het feit of ze naar zijn mening gevaarlijk
      zijn of niet.

  g. Kunstgrasvelden
      De volgende ploeg speelt op een kunstgrasveld, aangepast schoeisel is vereist:

       Aviaclub

 

   h. Controle door KLBS
      Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op organisatie
      en houding van de ploegen, spelers,verantwoordelijken en supporters (zie III,6 d & e hiervoor).
      Verslagen worden opgesteld en via de secretaris KLBS overgemaakt aan het bestuur KLBS, dat in het
      voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen en sancties opleggen.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

  i. Officiële identiteitsbewijzen
      Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
      - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
      - elk vervangdocument met foto,afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies
         of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
      - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB;

     

  j. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter
      -
Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve
        scheidsrechter is of niet.

      - De officieel aangeduide scheidsrechteris en blijft afwezig
       De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch ontvangt geen
        verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat

       De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende
        scheidsrechter die de leiding dient over tenemen ontvangen ieder 11,00 EUR als
        wedstrijdvergoeding. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
        De te laat komende scheidsrechter ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn
        verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet
         aanvangen
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de gekwetste
        scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen
        verplaatsingskosten. De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd
        De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en
        verplaatsingskosten. De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen
        recht op een vergoeding of verplaatsingskosten.
      - Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00EUR als wedstrijdvergoeding,   doch geen
        verplaatsingskosten.
      - Afgelaste wedstrijd
       De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide  scheidsrechter een
        wedstrijd uitstelt, ontvangt geenwedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

7.Reglementswijzigingen ten opzichte van vorig seizoen komende vanuit de KBVB
    Het blijft buitenspel als een bal afwijkt op een verdedigende speler, maar het buitenspel wordt
    opgeheven als die de bal vrijwillig, en niet in een duel met een aanvallende speler, speelt….
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

8. Wijzigingenin het Inwendig Reglement KLBS

     De Statutaire Algemene Vergadering van 17/06/2013 besliste de hiernavolgende Art van het
     Inwendig Reglement KLBS te wijzig en/of toe te voegen.
     Art 8  
     Art 37  
     Art 42
     Art 45
     Art 48
     Art 54
     Art 55
     Art 72
     Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

    

9. Beker (1ste ronde)

   De wedstrijden worden gespeeld op 31/08/2013 om 15u00 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

   Winnaars en VIER (04) beste verliezers (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten,   lot) gaan door naar
   de 1/16 finales)

     Genk 96 Vrij
     
     VNA Winterslag - OH Bergmans
     FC Gors Opleeuw - Freya Vreren
     FC Global Impact - Hellas 2000
     SV De Conde - Kotshove VV
     FC Klotbroek – ZD Hansa Flex

     UD Barcelona - Pool Keroma B
     Transport Jacobs - ’t Siebelke Romershoven
     VV Voeren - SK Bosporus
     SV Rusticana -      VK Wieze Boys B
     KFC Vlam Eisden - Weerstand Zonhoven
     Kanaalboys Rotem - Sporting Caetsbeek
     Eisden Cité - Cosmos Spouwen

     Aviaclub - VC Sluizen  

     

10 Kalenderwijziging
     Beker:1ste ronde
    31/08/2013 15u00 SV De Conde -Kotshove VV ipv Kotshove VV - SV De Conde    
 
    Kampioenschap:
    Reeks II
    07/09/2013 15u00 FC Global Impact -Voeren VV ipv Voeren VV - FC Global Impact
    14/09/2013 15u00 VC Sluizen - SK Bosporus ipv SK Bosporus - VC Sluizen
    21/09/2013 15u00 SK Bosporus - VNA Winterslag ipv VNA Winterslag -SK Bosporus
    28/09/2013 15u00 Weerstand Zonhoven- SK Bosporus ipv  SK Bosporus - Weerstand Zonhoven
                     15u00 FC Global Impact - SV De Conde ipv13u00
    19/10/2013 15u00 FC Global Impact -VNA Winterslag ipv VNA Winterslag - FC Global Impact 
    02/11/2013 15u00 SK Bosporus -UD Barcelona ipv UD Barcelona - SK Bosporus
    09/11/2013 14u30 SV Rusticana - FCGlobal Impact ipv FC Global Impact - SV Rusticana 
    14/12/2013 14u30 Voeren VV - FCGlobal Impact ipv FC Global Impact - Voeren VV
    04/01/2014 15u00 SK Bosporus - VC Sluizen ipv VC Sluizen - SK Bosporus
    11/01/2014 14u30 VNA Winterslag - SK Bosporus ipv SK Bosporus - VNA Winterslag
    18/01/2014 15u00 SK Bosporus -Weerstand Zonhoven ipv Weerstand Zonhoven - SK Bosporus
    15/02/2014 15u00 VNA Winterslag - FCGlobal Impact ipv FC Global Impact - VNA Winterslag
    22/02/2014 15u00 UD Barcelona - SK Bosporus ipv SK Bosporus - UD Barcelona
    01/03/2014 15u00 FC Global Impact -SV Rusticana ipv SV Rusticana - FC Global Impact
 
   Tevens zullen alle thuiswedstrijden,zomer en winter van FC Global Impact en  SK Bosporus aanvangen
    om 15u00
 
   Reeks III
   07/09/2013 15u00 Aviaclub - "t Siebelke Romershoven ipv ’t Siebelke Romershoven - Aviaclub
   14/12/2013 14u30 ’t Siebelke Romershoven - Aviaclub ipv Aviaclub - "t Siebelke Romershoven

 

IV.Administratief
 1.Terreinwijzigingen
    De volgende ploegen spelen hun thuiswedstrijden op een ander terrein dan voring seizoen:
    Palmaers Bilzen, Cosmos Spouwen, KFC Vlam Eisden en ’t Siebelke Romershoven.
    De aangepaste gegevens staan op de website.

 

 

 

 

2. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het
    doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB. Maw zij zijn verantwoordelijk
    voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die jaarlijks (eind juni/begin juli) worden
    opgestuurd door de VLB en het gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

3. Gebruik informatica – e-mails
    De rekeningen/facturen en de oproepingen voor zittingen van het Comité Sport & Discipline en de
    Provinciale Commissie worden enkel per e-mail verstuurd.
    Ook aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen mogen per e-mail verstuurd worden naar de
    secretaris KLBS. Let wel de procedures betreffende de  aansluitingskaarten, klachten en

    kalenderwijzigingen wordt niet gewijzigd (dienen ondertekend te zijn en de desbetreffende termijnen
    zijn te respecteren) enkel de verzendingswijze verandert (documenten na ondertekening inscannen
    (liefst PDF file) en vervolgens per e-mail overmaken)
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

4. Facturen/rekeningen KLBS

    De 1stefactuur/rekening van het seizoen 2013-2014 zal in de 2de helft van augustus per e-mail
    verstuurd worden naar de clubs. <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

5. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening/factuurseizoen 2013/2014
    Van club Eisden Cité werd de betaling van de 3de rekening/factuur seizoen 2012/2013 niet
    ontvangen op uiterlijk 13/07/2013 (2deuiterste datum van ontvangst betaling)
    De boete van € 12,50 wordt verdubbeld.


6. Schorsing Eisden Cité
   Daar de betaling van de 3de rekening/factuur vanEisden Cité niet werd ontvangen op uiterlijk
    09/08/2013, wordt zoals aangekondigd in Week-End 17 / 2012-2013 de procedure aanleg tot
    schrapping opgestart.
Derhalve wordt Eisden Cité (4592/5560), ingevolge wanbetaling
    geschorst voor onbepaalde duur, vanaf 15/08/2013 en dit tot de openstaande betaling bij
    KLBS vereffend is of tot schrapping van de ingebreken blijvende club beslist wordt op de
    Bijzondere Algemene Vergadering KLBS(13/01/2014).


7.Kostenbedoening

   Eisden Cité:(IV,5) € 12,50 +(IV,6) € 5,80 (aangetekend schrijven): totaal € 18,30

8. Mededeling
   Ingevolge wegenwerken aan de Kanaalweg zal gedurende het ganse seizoen een omleidingsweg
   moeten gevolgd worden voor het bereiken van het terrein RP Products. Deze omleidingsweg wordt
   gegeven op de website van RP Products:www.eendracht-ubbersel.be

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]-->

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 19/09/2013