05/06/2013

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS 17/06/2013

Algemene Statutaire Vergadering 17/06/2013 - aanwezigheid verplicht!

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIREVERGADERING KLBS-VOETBAL

Uitnodiging en dagorde

Jaarverslag sportief

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Overzicht Beker van de Sportiviteit seizoen 2012/2013

Toegepaste boetes seizoen 2013/2014

Reglement beker van de sportiviteit 2013/2014

Aandachtspunten terreinen en accommodaties

 

KLBS KONINKLIJKELIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
AfdelingVoetbal - KBVB Stamnr.:4592s

Secretariaat: Benny Croes
                      Dekkenstraat 73, 3800 Sint - Truiden
                      Tel.:011/592260  e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                  Sint- Truiden, 05 juni 2013.

 

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN

De algemene statutaire vergadering van de voetbalafdeling/KLBS gaat door op MAANDAG17 JUNI 2012 in het bondsgebouw van de KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt .

 

                            Aanvang: 20u00

 

Dagorde :

 

1.Welkomwoord van de voorzitter

 

2.Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

 

3.Aanduiding van TWEE(02) officiële stemopnemers

 

4.Jaarverslagen financieel en sportief

 

5.Verslag commissarissen financieel beleid

 

6. Voorstelling nieuwe club (Kotshove VV)

 

7. Voorstelling tot schrapping van club  Ataspor ingevolge wanbetalingen

 

8.Samenstelling Raad van bestuur: kandidatuur: Roberto Cavatorti

 

9.Gelegenheidsbestuursleden KLBS

 

10. Vernieuwde werking KLBS vanaf seizoen 2014-2015

 

11.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement.

 

12.Woord van de vertegenwoordiger PC-Limburg

 

13. Huldigingen

 

14.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2013/2014

 

15.Slotwoord van de voorzitter.

Namens het KLBS,

Secretaris g.c.

Benny Croes

 

KLBS    KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
AfdelingVoetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73 3800 Sint-Truiden
                   Tel.011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com

__________________________________________________________________

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2012-2013

 

1.Samenstelling ProvincialeCommissie

   Voorzitter:            Valère Mantels

     Ondervoorzitter:    Roger Cleuren

   Schatbewaarder:   Inge Hermans

   Secretarisg.c.:     Benny Croes
   Leden:Fernand Oeyen, Marc Martens, Dominique Peeters, Marc Smets en Roberto
              Cavatorti vanaf 21/01/2013

 

2.Aantal zittingen : 18 huidige algemene vergadering niet inbegrepen

   Aanwezigheden:

      M Smets, W Poosen (waarnemer SC)                                                        18

      V Mantels, B Croes, R Cleuren                                                                 17
      F Oeyen, D Peeters                                                                                   14

      Roberto Cavatorti                                                                                    08/09
      I Hermans, J Billen (waarnemer SC),                                                          02
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

3.KLBS was vertegenwoordigd op:

   Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding

   Vergaderingen VLB Raad van Bestuur te Berchem

   Nieuwjaarsreceptie KBVB Hasselt
   VLB algemene statutaire vergaderingen.

   Uitreiking VLB awards op 17/03/2012 in Beveren– Waas

 

4.Organisaties
   KLBS organiseerde op 10/12/2012 in Zwartberg in samenwerking met Transport Jacobs de
   interactieve uiteenzetting “clinic”over de VLB sportverzekering.

5.Aantal clubs: 42
   TWEE (02)verenigingen traden aan met een A-en een B ploeg : VK Wieze Boys en Pool Keroma   
   Ploegen per reeks:

         Reeks 1:        14

         Reeks 2:        14

         Reeks 3:        16

         Beker KLBS: alle ploegen.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

   Gestopte clubs: SV Vrolingen en VK Grammenrode

   Club inactief in het seizoen 2013/2014: FC Banneux

...Club in aanleg tot schrapping: Ataspor

 

   Nieuwe club seizoen 2013/2014: Kotshove VV 

   Aantal leden : dd.31/05/2012:1836
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

6.Verslagen

         Aantal scheidsrechtersverslagen: 55

         Aantal sancties gegeven dmv een"voorstel tot minnelijke schikking": 47
        Verzet minnelijke schikking: 06

         Ingediende klachten: 0ntvankelijk en gegrond: 02
                                         Ontvankelijk maar niet gegrond:00
         Hoger beroep: 00

         Gehoorde clubs: 04 – VK Grammenrode, K FCVlam Eisden, Eisden Cité en Ataspor
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

7.Statistische gegevens-algemeen

   Aantal effectief betwiste wedstrijden: 586

   Stopgezet: 11
   Aantal te herspelen wedstrijden: 01

   Aantal FF: Competitie+beker: 28 waarvan 09 tijdig en 19 laattijdig              
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

8.Repressief gedeelte

     Schorsingen (kampioenschap + beker)

    Aantal rode kaarten: 51
    01 speeldag:             15 (ambtshalve inbegrepen)

    02 speeldagen:         22

    03 speeldagen:         14

    04 speeldagen:         03

    05 speeldagen:         03

    06 speeldagen           01

    08 speeldagen           02
    03 maanden              01
    06 maanden              02
    08 maanden              01
    10 maanden              01

    01 jaar                      01
    03 jaar                      01

    Berisping:                  01
    Blaam:                      01
    Verbod kapitein          01

    Verbod uitoefenen van alle officiële functies: 02

    Verbod neutrale zone: 04 

   Financiële sancties (boete):

   Afwezig bijzondere AV: 07
   Afwezig horing: 17
   Wanordelijkheden: 09
   Oorzaak stopzetten wedstrijd: 11
   Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd: 04
   Houding op terrein: 01
   Houding na de wedtrijd: 02
   Gebrek organisatie: 07
   Laattijdige betaling rekeningen: 24

   Ambtshalve sancties:

   Omzetten uitslag in enkele FF: 58
   Omzetten uitslag in dubbele FF: 02

9.Nazichtscheidsrechtersbladen

   Schorsingen gele kaarten:

    2x zelfde wedstrijd :     67
    3 gele kaarten:          122
    6de gele kaart:             06
    2 geel/beker:               04

                         totaal: 199

    Overige reglementaire boetes:

   wedstrijdblad te laat:           20
   wedstrijdblad onvolledig:    121
   uitslag te laat:                     25
   FF:                                     28

10.Kostenbedoening

   Zie verslagen in Week-End.

11.Transfers

     Vlaams Decreet: 03

     Intern Regl. Art 77 (wijziging kwalificatie A/B):05

12.Meldingen

     Aanmaning tot betaling aan KLBS: 24
     Aanmaning tot betaling aan VLB: 02

13.Kampioenen en Bekerwinnaars

         Reeks 1:

                   Algemeen kampioen KLBS:        Kotem VV

 

                   Vice:                                             FC Olympia Tongeren

            Reeks2:

                   Kampioen:                                   Pool Keroma A

                   Vice:                                             Mees80

         Reeks 3:

                   Kampioen:                                   FCKlotbroek
                   Vice:                                            UDBarcelona
                    Bijkomende stijgers: Pool Keroma B en SK Bosporus 
    
 
          Beker KLBS:                                          FCOlympia Tongeren

 

          Beker van de Sportiviteit:                         Transpoprt Jacobs

 

     Een dikke proficiat aan de bekerwinnaars,de kampioenen,de vice-kampioenen en de bijkomende stijgers.

 

14.Afsluiter

     Tot slot wens ik iedereen een prettige verlofen een succesvol en sportief seizoen
     2013/2014.

 

 

                                                                  Sint-Truiden,05 juni 2013.

                                                                  Secretaris,g.c.

 

 

                                                                  B.Croes

 

INTERNE REGLEMENT

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND

AFDELING VOETBAL

K.B.V.B.stamnummer 4592

VOORSTELLEN TERWIJZIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING (17/06/2013)

Art 8

Indienen van een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS
Een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS kan rechtmatig, hetzij door iedere actieve club, hetzij door de Provinciale Commissie KLBS, worden ingediend bij de secretaris KLBS.
De indienende club moet volwaardig lid zijn van KLBS en haar voorstel moet opstraffe van nietigheid ondertekend zijn door haar secretaris g.c.
Te volgen procedure:
- Het voorstel dient te worden ingediend laatste tegen 01/04 bij de
   secretaris KLBS.
- 1ste vergadering april: 1ste interne behandeling/bespreking van de
   voorstellen binnen het bestuur KLBS
- Voor 15/04: uitsturen van de voorstellen met de toevoegingen van het
   bestuur KLBS naar de clubs (secretarissen)voor commentaar, op- en
   aanmerkingen tegen uiterlijk 01/05 bij desecretaris KLBS.
- 1ste vergadering mei: 2de interne: behandeling/bespreking van de
   voorstellen samen met de commentaren, op- enaanmerkingen van de
   clubs binnen het bestuur KLBS. Beslissing tot al dan niet uitnodigen
   van de indieners van voorstellen vooreen informatie/consultatief
   gesprek.
- 2de vergadering mei: eventuele informatieve/consultatieve gesprekken
   met de indieners van de voorstellen.Beslissing over de vorm waarin
   het voorstel zal voorgelegd worden aan de Statutaire Algemene
   Vergadering, al dan niet vergezeld van commentaren van het bestuur
   KLBS.
- Eind mei/begin juni verspreiding van de voorstellen ter wijziging van
   de Art van het Inw Regl KLBS, samen met de andere documenten voor
   de Statutaire Algemene Vergadering naar de clubs.
- Statutaire Algemene Vergadering: voorleggen van het voorstel en
   stemming na een open discussie (indiener –bestuur KLBS – clubs)

Art 37

Tegen een club die haar financiële verplichtingen niet nakomt tegenover KLBS- voetbal of tegenover de VLB wordt automatisch de procedure van schrapping opgestart.
Indien dezeprocedure tegen een club opgestart werd (versturen aangetekend schrijven ter melding van deschorsing van de club) , wordt de éénmalige waarborg van deze club verhoogd van € 75,00 naar
€ 300,00. Deze waarborg dient ontvangen te zijn op de rekening van KLBS-voetbal alvorens de club haar activiteiten mag hervatten in de loop van het seizoen of zich mag inschrijven voor het volgend seizoen.

Art 42

De terreinen moeten volledig in orde zijn en in overeenstemming met de reglementen van de KBVB.
1.Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke
   afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de
   terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
   thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden
   van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC
   Limburg (KBVB).
2.Indien een ploeg die normaal zijn thuiswedstrijden op een
   kunstgrasveld speelt, om welke reden dan ook, een thuiswedstrijd
   speelt op natuurgras of omgekeerd een ploeg die normaal zijn
   thuiswedstrijden op natuurgras speelt,om welke reden dan ook, een
   thuiswedstrijd op kunstgras speelt, moeten hiervan de secretaris (g.c.)
   van de tegenstander en de secretaris KLBS, ten laatste op de
   donderdag, voorafgaand aan dewedstrijd om 19u00 hiervan ingelicht
   worden. Bij niet naleving van oorgaande krijgt de thuisploeg een boete
   voor gebrek aan organisatie (beperkt)en bij klacht (Cfr Art 60) van de
   bezoekers verliest de thuisploeg de wedstrijd met Forfait score

Art.45

De bezochte club zal zorgen voor het scheidsrechters wedstrijdblad,dat tijdig en correct dient ingevuld, en de scheidsrechterskosten regelen volgens de bestaande overeenkomsten. Hij dient eveneens te zorgen voor de benodigheden. De verbandkist, in regel, moet gedurende de wedstrijd op het terrein aanwezig zijn. Bij niet naleving zal de scheidsrechter een verslag opmaken.
1.Tijdig invullen wedstrijdblad:.
   thuisploeg ten laatste 20 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
   bezoekers ten laatste 10 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
2.Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad
   dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van
   de afgevaardigde.
3.Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad
   ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid
   van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair
   correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat
.

Art.48(1) (voorstelwijziging ingediend door FC Olympia Tongeren)

De spelers welke tegelijkertijd aangesloten zijn bij de KBVB en de KLBS -voetbal behoren in de eerste plaats aan hun werkende club.
Nochtans mogen zij die ten volle ZESTIEN (16) jaar oud zijn eveneens de kleuren van hun bedrijfssportclub verdedigen, behalve:
1. wanneer zij nog geen TWINTIG (20) jaar oud zijn en er op hen beroep wordt gedaan om daags nadien te spelen voor hun werkende club
2. indien er op hen beroep gedaan wordt om daags nadien dat weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag,te speleni n 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste, 2de, 3deprovinciale afdeling van de KBVB en alle buitenlandse afdelingen

Inbreuken zullen het verlies van de wedstrijd met forfaitscore tot gevolg hebben.

Alleclubs, aangesloten bij de KLBS moeten de namen van hun spelers die spelen in1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste, 2de, 3deprovinciale afdeling en buitenlandse afdelingen overmaken aan de secretaris KLBS met vermelding van de club waarbij ze aangesloten zijn in de KBVB of in het buitenland.

Art.48 (2) (voorstelwijziging ingediend door FC Olympia Tongeren)

De spelers welke tegelijkertijd aangesloten zijn bij de KBVB en de KLBS -voetbal behoren in de eerste plaats aan hun werkende club.
Nochtans mogen zij die ten volle ZESTIEN (16) jaar oud zijn eveneens de kleuren van hun bedrijfssportclub verdedigen, behalve:
1. wanneer zij nog geen TWINTIG (20) jaar oud zijn en er op hen beroep wordt gedaan om daags nadien te spelen voor hun werkende club
2. indien er op hen beroep gedaan wordt om daags nadien te spelen in 1ste, 2de,3de, 4de nationale of 1ste, 2de , 3de provinciale afdeling van de KBVB en alle buitenlandse afdelingen

Inbreuken zullen het verlies van de wedstrijd met forfaitscore tot gevolg hebben.

Alleclubs, aangesloten bij de KLBS moeten de namen van hun spelers die spelen in 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste, 2de , 3deprovinciale afdeling en buitenlandse afdelingen overmaken aan de secretaris KLBS met vermelding van de club waarbij ze aangesloten zijn in de KBVB of in het buitenland.

Art.48 (3)

De spelers welke tegelijkertijd aangesloten zijn bij de KBVB en de KLBS -voetbal behoren in de eerste plaats aan hun werkende club.
Nochtans mogen zij die ten volle ZESTIEN (16) jaar oud zijn eveneens de kleuren van hun bedrijfssportclub verdedigen, behalve:
1. wanneer zij nog geen TWINTIG (20) jaar oud zijn en er op hen beroep wordt gedaan om daags nadien te spelen voor hun werkende club
2. indien er op hen beroep gedaan wordt om daags nadien te spelen in 1ste, 2de,3de, 4de nationale of 1ste, 2de, 3deprovinciale afdeling van de KBVB en alle buitenlandse afdelingen

Inbreuken  zullen het verlies van de wedstrijd met forfaitscore tot gevolg hebben.

Alleclubs, aangesloten bij de KLBS moeten de namen van hun spelers die spelen in 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste, 2de, 3deprovinciale afdeling en buitenlandse afdelingen overmaken aan de secretarisKLBS met vermelding van de club waarbij ze aangesloten zijn in de KBVB of in het buitenland.

De controle op overtredingen tegen Art 48 dient te gebeuren door de clubs. Bij vaststelling van een overtreding dienen zij eenklacht in, conform Art 60 van het Inwendig Reglement KLBS, gestaafd met de nodige bewijzen(een uittreksel uit een krantenartikel is geen bewijs, een copy van een wedstrijdblad wel).
Indien uit een klacht en de bijhorende bewijslast blijkt, dat een club nagelaten heeft een speler
die ook speelt in 1ste, 2de, 3de,4de nationaleof 1ste, 2de, 3de provinciale afdeling of een buitenlandse afdeling, voor zijn eerste wedstrijd in de KLBS, de gegevens van deze speler over te maken aan de secretaris KLBS, met vermelding van de club waarbij hij aangesloten is en speelt in de KBVB of in het buitenland, krijgtdeze club een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt € 25,00 - bij één enkele speler, € 37,50 bij meerdere spelers of herhaling).

Art 54

A anvangsuur van de wedstrijden KLBS

Het normale aanvangsuur van de wedstrijden KLBS is 15u00 (14u30in de winter). Afwijkingen van deze uren moeten uitzonderingen blijven. (bvb 2KLBS ploegen die een zelfde veld delen kunnen uitzonderlijk samen thuisspelen).
Een scheidsrechter kan, mits akkoord van de aanwezige ploeg een wedstrijd maximaalTIEN (10) minuten later dan voorzien laten aanvangen.

Art 55

Prioriteit vanuitrusting.

Indien twee ploegen dezelfde basisuitrusting (vermeld op de website KLBS) hebben, dient bij de onderlinge duels de thuisploeg van uitrusting te wisselen.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Art 72

Het algemeen forfait van een club/ploeg dient schriftelijk, ondertekend door de secretaris g.c en een ander bestuurslid ingediend te worden bij de secretaris KLBS.

BEKER  VAN DE SPORTIVITEIT

CLUB

STRAFPUNTEN / WEDSTRIJDEN / SPORTIVITEITSCOEFICIENT

TRANSPORT JACOBS

11/31/0,35

OH BERGMANS

15/29/0,52

UD BARCELONA

23/31/0,74

ZD HANSA FLEX

26/29/0,90

FC BANNEUX

27/27/1,00

VNA WINTERSLAG

27/26/1,04

WEERSTAND ZONHOVEN

28/26/1,08

MEES 80

31/27/1,15

WELKENHUYZEN TUINWIJK

34/28/1,21

PALMAERS BILZEN

33/27/1,22

KOTEM VRIJ VOORUIT

39/31/1,26

POOL KEROMA A

40/30/1,33

AVIACLUB

43/29/1,48

FC GLOBAL IMPACT

40/25/1,60

SV VROLINGEN

40/25/1,60

VV VOEREN

49/29/1,69

HET SPOOR

51/29/1,76

VK WIEZE BOYS B

49/26/1,88

FC HEIDEWEELDE

57/29/1,97

CENTURY HASSELT