25/06/2013

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 17/06/2013 - VERSLAG

Lees aandachtig dit verslag het bevat belangrijke informatie betreffende het volgende seizoen.

KLBS KONINKLIJKELIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal -KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                   Tel:011/592260
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                 Sint-Truiden, 25 juni 2013

 

 

VERSLAG  ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS -VOETBAL 

 

Plaats : Bondsgebouw KBVB Afd Limburg, Boekstraat 130 , 3500 Hasselt.
Datum/uur: 17 juni 2013 om 20u00

1. Dagorde

   Welkomstwoord van de voorzitter
   Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
   Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
   Jaarverslagen financieel en sportief
   Verslag commissarissen financieel beleid
   Voorstelling nieuwe club: Kotshove VV
   Voorstel tot schrapping van club: Ataspor
   Samenstelling Raad van bestuur: kandidatuur Roberto Cavatorti
   Gelegenheidsbestuursleden KLBS
   Vernieuwde werking KLBS vanaf seizoen 2014-2015
   Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement
   Woord van de vertegenwoordiger PC- Limburg (niet aanwezig)
   Huldigingen   Bespreking en inlichtingen seizoen 2013/2014
   Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter   

  Voorzitter V. Mantels heet de aanwezigen welkom, waarna hij een ogenblik stilstaat bij bij de nagedachtenis van de overledenen binnen de KLBS-voetbalfamilie. Vervolgens bedankt hij iedereen voor het geleverde werk tijdens het
   vorige seizoen. Een seizoen met veel te veel forfaits, wat nefast is voor degoede werking van KLBS en zeker onze naam en organisatie geen deugd doet. De voorzitter verwijst ook naar de nonchalance van te veel ploegen bij het doorgeven van uitslagen, het invullen en versturen van de wedstrijdbladen wat niet enkel tot vermijdbare boetes leidt maar ook de werking van KLBS bemoeilijkt. Vervolgens heeft hij het over de laattijdige betalingen. Deze gewoonte, die enkele ploegen zich eigen hebben gemaakt is niet meer of niet minder dan een pest voor de goede werking van de KLBS. Deze laakbare gewoonte, bezorgt ons niet enkel extra werk, maar brengt ook onzekerheid met zich en hypotekeert onze, toch niet te versmaden werkingstoelage bij de VLB. Gelukkig zijn er ook nog veel clubs die zich wel aan de regels houden. Met deze positieve noot eindigt de voorzitter en wenst de aanwezigen een vruchtbare vergadering.
 
3. Aanwezigheden   

   a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS en de heer W.Poosen
                   (scheidsrechterscomité KLBS)

   b. Clubs: alle clubs behalve: Het Spoor, FC Global Impact, Genk 96, VNA Winterslag, SK Boporus, FC Gors Opleeuw,
                                             ’t Siebelke Romershoven en Ataspor
                 de nieuwe club Kotshove VV als waarnemer   

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

   De heren Jaak Schetz (Century Hasselt) en Hubert Selis (OH Bergmans) bieden hun diensten aan.

5. Jaarverslagen

   a. Sportief (B. Croes)
       Korte weergave van het vooraf, via de website verspreidde jaarverslag en de aanpassingen. Voor nadere informatie: zie
       website.

   b. Financieel (I. Hermans)
      Op dit ogenblik is het tegoed ongeveer hetzelfde als een jaar geleden. Enerzijds waren er minder inkomsten ten gevolge
      van het niet langer innen van lidgelden van de leden van elke club (de VLB int deze nurechtstreeks, anderzijds waren er
      meer inkomsten uit de boetes.
      De clubs Ataspor en Eiden Cité hebben nog openstaande rekeningen.  

6. Verslag commissarissen financieel beleid

      Controle commissarissen M. Martens en D. Peeters controleerden de boekhouding en stelden noch gebreken of noch
      onvolkomenheden vast.

7. Huldigingen

a. Kampioenen:
    Reeks I (algemeen kampioen): Kotem VV
    Reeks II: Pool Keroma A
    Reeks III: FC Klotbroek

b. Beker KLBS: FC Olympia Tongeren

c. Beker sportiviteit: Transport Jacobs

8. Voorstelling nieuwe club

    De nieuwe club Kotshove VV werd kort voorgesteld en welkom geheten binnen de KLBS.

9. Voorstel en beslissing tot schrapping van club Ataspor

    Ingevolge wanbetaling tov KLBS en VLB wordt Ataspor voorgesteld tot schrapping.
    De aanwezige leden van KLBS-voetbal beslissen meerderheid tegen minderheid (30 voor/02 tegen) tot schrapping van
     Ataspor.

10. Samenstelling Raad van Bestuur

   Roberto Cavatorti wordt verkozen als bestuurslid (30 voor/02 tegen).

11. Gelegenheidsbestuursleden KLBS
    Bij gebrek aan kandidaten voor de invulling van de vacante plaatsen in deRaad van Bestuur KLBS, zal, ten einde de goede
     werking van de ComitésMinnelijke Schikking en Sport & Discipline te verzekeren, ook gedurende het seizoen 2013/14 een beroep gedaan worden op gelegenheidsbestuursleden KLBS. Dit zijn bestuursleden van de clubs, die volgens beurtrol (zie
    Week- End) zetelen in één van beide comités.

12. Vernieuwde werking KLBS vanaf seizoen 2014-2015
   
Enerzijds zijn er te weinig leden in de Raad van Bestuur KLBS om een degelijke werking van de commissies te verzekeren
en anderzijds klagen declubs wel eens dat ze te weinig betrokken worden bij het KLBS gebeuren. Het bestuur KLBS wil,
samen met de clubs, rustig bouwen aan eenstructurele oplossing om hieraan te verhelpen. Het idee is om via regio’s
    (een vijftal) te werken. Maw er wordt een soort tussenbalk gecreerd, waarin de clubs per regio, een aantal keren per jaar
(bvbij de Nieuwjaarsvergadering, voorafgaand aan de finale beker KLBS) samenzitten om hun problemen en ideeën
een te bespreken.
    Elke regio vaardigt tevens zijn vertegenwoordigers af (bvb 2 per regio) om te zetelen in het Bestuur KLBS, en aldaar de
standpunten, de ideeen en de belangen van de regio te behartigen.
    Het is de bedoeling dat deze structurele wijziging uitmondt in een win-win situatie voor zowel de ploegen als het Bestuur
KLBS. In elk geval zullen de clubs nauwer betrokken worden, waardoor sluimerende problemen snellergedetecteerd kunnen
worden er betere oplossingen op tafel zullen komen.Andere domeinen waarin de regio’s zeker een positieve inbreng zullen hebben zijn, informatie en begeleiding van nieuwe clubs, terreinen en accommodaties, afgelastingen..
    Het Betuur KLBS zal een aantal denkpistes betreffende deze “regionale” benadering op papier zetten en rondsturen naar de
clubs voor commentaren, waarna we zullen samenzitten ter gelegenheid van de Nieuwjaarsvergadering 2014, om de polsslag voor dit idee te nemen, en volgende stappen te bepalen.

13. Intern Reglement
     De voorgestelde wijzigingen en toevoegingen (volledige tekst werd eerderverspreid via de website) werden met
uitzondering van de 2de wijziging aan Art 48 (Art 48 (2)) goedgekeurd.     

      Goedgekeurde wijzigingen en toevoegingen:
     Art 8   (30 voor/02 tegen)
     Art 37 (30/02)
     Art 42 (31/01)
     Art 45 (30/02)
     Art 48 (1) (26/06)
     Art 48 (3) (30/02)
     Art 54 (31/01)
     Art 55 (31/01)
     Art 72 (31/01)

     Verworpen wijziging:
     Art 48 (2) (25 tegen / 02 voor)

     Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

14. Bespreking en inlichtingen seizoen 2013/2014

   a. C ompetitie
 
    1. Reeks indeling
        Het stoppen van SV Vrolingen en VK Grammenrode, het jaar inactiviteit
        van FC Banneux, de schrapping van Ataspor en de aansluiting van
         nieuwe club Kotshove VV brengen het totaal van de actieve clubs op 39
        die 41 ploegen in lijn brengen. Wat aanleiding geeft tot TWEE (02)
        reeksen van 14 ploegen en EEN (01) – Reeks III – van 13 ploegen.
 
        Reeks I (14 ploegen)
      
  Century Hasselt, FC Berg, FC Beukenhof, FC Heideweelde, FC Tamara
        FC Olympia Tongeren, Het Spoor, Kotem VV, Mees 80, Palmaers Bilzen,
        Pool Keroma A, RP Products, VK Wieze Boys A en Welkenhuysen Tuinwijk
 
        Reeks II (14 ploegen)
      
 Cosmos Spouwen,  FC Global Impact, FC Klotbroek, VC Sluizen, Genk 96,
        SV De Conde, SV Rusticana, UD Barcelona, Pool Keroma B, SK Bosporus,,
        VK Wieze Boys B, VNA Winterslag, VV Voeren en Weerstand Zonhoven

        Reeks III (13 ploegen)
       
Aviaclub, Eisden Cité, FC Gors Opleeuw, Freya Vreren, K FC Vlam Eisden,
        Hellas 2000, Kanaalboys Rotem, Kotshove VV, t Siebelke Romershoven,
        O H Bergmans, Sporting Caetsbeek, Transport Jacobs, ZD Hansa flex

    2. Kalender
        Aanvang: 31/08/2013
        Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 02/11/2013 tot en met
         11/01/2014
        Geen wedstrijden op 28/12/2013
 
   b. Beker
 
    1. De beker zal gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling.
    2. Eerste speeldag: 31/08/2013 (1ste ronde: ploegen Reeks II & III)
        Gaan door naar 1/16 finales: winnaars en de VIER (04) beste verliezers
        (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten, lot)
    3. Volgende voorziene speeldagen
          26/10/2013 (1/16), (ploegen Reeks I + doorgaande ploegen 1ste ronde)
          21/12/2013 (1/8),
          08/02/2014 (1/4),
          29/03/2013 (1/2),
          21/04/2014 (Finale op Paasmaandag)

c. Beker van de sportiviteit
    Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden, zal
   geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.
   Naast de beker en de wedstrijdbal, wordt ook het inschrijvingsgeld voor
   volgend seizoen kado gedaan aan de winnaar.  

d. Scheidsrechters
   Op één (extra late afmelding) na kregen alle wedstrijden een aangeduide
   scheidsrechter. Volgend seizoen zal volgens hetzelfde stramien gewerkt
   worden met hopelijk weer een 100% resultaat.
   De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar
   gemaakt.
   Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige
   invulling van het wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd,
   evenals de oorzaak hiervan duidelijk op het wedstrijdblad te vermelden. De
   afgevaardigden dienen zich echter te gewissen van de volledigheid en de
   juistheid van de gegevens alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen.
   Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers,
   spelers en supporters) om de scheidsrechters op de gepaste wijze te
   ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
   De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS
   wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy
   Poosen van het scheidsrechterscomité of de secretaris KLBS.  

f. Neutrale zone en instructie zone
   Daar dit onderwerp een pijnpunt blijft, en een aantal clubs bijven zondigen
   tegen de regels van het gedrag van de personen in deze zones, die zoals
   algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en waarvan het gedrag
   onberispelijk hoort te zijn, wordt er bij de clubs nogmaals op aangedrongen
   de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen en na te (laten)
   leven. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

g. Terreinen en accommodaties
    Voor de aanvang van het seizoen 2013-2014 zal er bij de nieuwe club en de
     clubs die van speelveld veranderden een controle van het terrein en de
    accommodatie gebeuren.     

h. Boetes
    De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden (eerder verspreid via
    website), zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.

i. Belangrijke bemerkingen
 
1. Behalve 31/08/2013 die een gemengde beker- en competitiedatum is,
     maken de overige data van de bekercompetitie deel uit van de
     competitiedagen voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland
    worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij
    het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn
    ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door
    beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te
    komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de
     desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd.

j. Collectieve verzekering en lidgelden via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn

    voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB.
    Maw zij zijn verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die
     jaarlijks (eind juni/begin juli) worden opgestuurd door de VLB en het gedurende
    het jaar, dat loopt van 01/08/2013 t.e.m. 31/07/2014, het toevoegen en/of
    schrappen van leden.

15. Slotwoord van de voorzitter

    In zijn slotwoord bedankt de voorzitter nogmaals de aanwezigen en benadrukt
    het belang van de sportiviteit en de solidariteit. Tot slot wenst hij iedereen
    een aangename avond, een goed verlof en een succesvol volgend seizoen.
<!-
KLBS,

Benny Croes
Secretaris, gc

<!-