01/06/2014

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 16/06/2014 - DEEL 2

Voorstel wijzigingen intern reglement - Beker van de sportiviteit 2013/2014

INTERNE REGLEMENT KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND AFDELING VOETBAL
K.B.V.B. stamnummer 4592

Voorstellen tot wijzingen

Art.1

K.L.B.S.-voetbal is een afdeling van de Vlaamse Liga van Bedrijfssport bonden (VLB). Een club die toetreedt tot K.L.B.S.-voetbal wordt, automatisch lid van de VLB, bij aanvaarding door zijn beheerraad. De statuten van de VLB zijn bindend.

Art 8 (Er 3 dd 17/06/2013)

Indienen van een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS
Een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS kan rechtmatig, hetzij door iedere actieve club, rechtstreeks of via haar regionaal comité, hetzij door een regionaal comité, hetzij door de Provinciale Commissie KLBS, worden ingediend bij de secretaris KLBS.
De indienende club moet volwaardig lid zijn van KLBS. en haar Het voorstel moet op straffe van nietigheid ondertekend zijn door haar de secretaris g.c. van de respectievelijk de club of het regionaal comité.
Te volgen procedure:
- Het voorstel dient te worden ingediend laatste tegen 01/04 bij de secretaris
  KLBS.
- 1ste vergadering april: 1ste interne behandeling/bespreking van de voorstellen
  binnen het bestuur KLBS
- Voor 15/04: uitsturen van de voorstellen met de toevoegingen van het   bestuur
  KLBS naar de clubs secretarissen van de regionale comités (secretarissen) voor
  commentaar, op- en aanmerkingen tegen uiterlijk 01/05 bij de secretaris KLBS.
- 1ste vergadering mei: 2de interne: behandeling/bespreking van de   voorstellen
   samen met de commentaren, op- en aanmerkingen van de clubs binnen het
   bestuur KLBS. Beslissing tot al dan niet uitnodigen van de indieners van
   voorstellen voor een informatie/consultatief gesprek.
- 2de vergadering mei: eventuele informatieve/consultatieve gesprekken met de
   indieners van de voorstellen. Beslissing over de vorm waarin het voorstel zal
   voorgelegd worden aan de Statutaire Algemene Vergadering, al dan niet
   vergezeld van commentaren van het bestuurKLBS.
- Eind mei/begin juni verspreiding van de voorstellen ter wijziging van de Art van
   het Inw Regl KLBS, samen met de andere documenten voor de Statutaire
   Algemene Vergadering naar de clubs.
- Statutaire Algemene Vergadering: voorleggen van het voorstel en stemming na
   een open discussie (indiener – bestuur KLBS – regionale comités - clubs)

Art.10 (Er1 dd 20/06/2011)
Samenstelling, organisatie en bevoegdheden van de bestuursorganen

1. KLBS-voetbal wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, genoemd de Provinciale Commissie. De Provinciale Commissie bestaat die maximaal uit ELF (11) verkozen leden bestaat , zijnde TIEN (10), door de regionale comités voorgedragen afgevaardigden à rato van TWEE (02) per regio en een, door de algemene vergadering rechttreeks te verkiezen, voorzitter. De functie van ondervoorzitter wordt ingevuld door de voorzitters van de comités zoals vermeld onder punt 2 hierna .  De secretaris en penningmeester worden aangesteld door dit beheersorgaan en zijn niet aan herkiezing onderworpen. Binnen de Provinciale Commissie kunnen een aantal subcommissies worden gevormd met een specifieke taak. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen en leggen steeds hun bevindingen voor aan de eerstvolgende vergadering van de Provinciale Commissie.

2. Ondergeschikt aan de Provinciale Commissie is er het beleidsniveau van de comités en de subcommissies.

Binnen de Provinciale Commissie kunnen een aantal comités en subcommissies worden gevormd met een specifieke taak. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen en leggen steeds hun bevindingen voor aan de eerstvolgende vergadering van de Provinciale Commissie.

Disciplinaire comités

Een Comité Minnelijke Schikking , bestaande uit maximaal VIJF (05) verkozen leden,   bevoegd voor disciplinaire zaken, dat na onderzoek, kan bestraffen met maximum VIER (04) ACHT (08) effectieve speeldagen en/of een boete van maximum 50,00 150,00 Euro. voor de clubs en maximum 150,00 Euro voor de niet-voorziene boetes.

Een Sport Comité Sport en Discipline, bestaande uit maximaal VIJF (05) verkozen leden,  bevoegd voor alle disciplinaire zaken doorverwezen door het Comité Minnelijke Schikking en voor deze welke de bevoegdheid van dit laatste comité overschrijden.

Een ScheidsrechtersComité bevoegd voor alle zaken welke betrekking hebben op de functionering van de scheidsrechters binnen de KLBS voetbal.

De comités Minnelijke Schikkingen en Sport en Discipline worden samengesteld uit leden welke zetelen in de Provinciale Commissie. De leden van het ScheidsrechtersComité of worden rechtstreeks, volgens de noodwendigheden, aangeduid door de Provinciale Commissie. Ieder comité kiest uit haar leden een voorzitter. De voorzitters van de Comités Minnelijke Schikkingen en Sport en Discipline worden ambtshalve ondervoorzitter van de Provinciale Commissie . De verslagen van iedere comitézitting worden ter kennisgeving en voor het nodige gevolg overgemaakt aan de eerstvolgende zitting van de Provinciale Commissie.

3.De regio’s – regionale comités
Het regionaal comité is het orgaan waarin de actieve clubs zich, volgens geografische ligging (regio), groeperen om hun te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen.
Er worden VIJF (05) regionale comités voorzien:
Regionaal Comité Noord-West (RCNW)
Regionaal Comité Noord-Oost (RCNO)
Regionaal Comité Genk (RCG)
Regionaal Comite Zuid-West (RCZW)
Regionaal Comité Zuid-Oost (RCZO)
Ze zijn geen tegenhanger van een disciplinair comité of commissie, maar functioneren ter ondersteuning ervan, om het werk van de officiële organismen te vergemakkelijken en te verbeteren en om advies te verlenen. Ze zullen de belangen van de clubs behartigen, de sportgeest binnen KLBS onderhouden en de onderlinge verstandhouding tussen de clubs bevorderen.

Een regionaal comité is samengesteld uit clubleden van de clubs uit de betreffende regio. Het regionaal comité kiest uit haar leden een voorzitter en secretaris g. c. Als zelfstandige entiteit wordt er naar eigen behoefte overleg georganiseerd.

Taken/ bevoegdheden van het regionaal comité:

-          Aanduiden van 2 regionale afgevaardigden;

-          Verwerken, bespreken van informatie vanuit de PC en indien gevraagd standpunt van het regionaal comité bepalen ten aanzien van een bevraging van de PC;

-          Gemotiveerde adviezen ontwikkelen tav de PC;

-          Gemotiveerde voorstellen tot wijziging interne reglement indienen;

-          Begeleiden van terreinkeuringen;

-          Adviseren bij de kandidaturen van nieuwe clubs

-          Begeleiden van nieuwe clubs

-          Bemiddelen en oplossingen geven aan structurele en organisatorische problemen van of tussen clubs uit eigen regio;

-          Antennefunctie en informatiepunt bij afgelasting wedstrijden.

 4. Een kandidaat lid of voorzitter voor de PC, moet op datum van benoeming minstens 18 jaar oud zijn, minstens 1 jaar toegewezen zijn aan zijn club en mag niet geschorst zijn. De leden van de Provinciale Commissie en a fortiori van de comités worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun mandaat worden vergoed, mits beslissing van de Provinciale Commissie.

5.De bestuursleden KLBS evenals de voorzitter KLBS worden voorgedragen door de regionale comités en benoemd door de clubs op de algemene vergadering van juni voor respectievelijk DRIE (03) – bestuursleden-   en VIER (04) - voorzitter - jaar en zijn herverkiesbaar. De minimale duur dat een bestuurslid zetelt is 1 jaar (geen tussentijdse vervanging mogelijk).

Wordt een bestuurlid in de loop van zijn mandaat geschorst voor lange duur   (ACHT (08) weken of meer), dan wordt hij/zij ambtshalve ontslagen als bestuurslid KLBS.

6. Indien een bestuur(d)(st)er gedurende een seizoen geen 50% aanwezigheid haalt  verliest hij/zij, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden (vb langdurige ziekte) automatisch zijn/haar mandaat.

De regio waartoe de voorzitter behoort blijft gerechtigd om TWEE (02) andere leden af te vaardigen in de PC.

Indien een regio geen TWEE (02) leden afvaardigt kunnen de vacante plaatsen, op jaarbasis, ingenomen worden door een afgevaardigde van een andere regio met dien verstande dat één regio maximaal VIER (04) vertegenwoordigers mag afvaardigden voor de PC.  

6. De kandidaturen voor bestuurslid en voorzitter dienen uiterlijk op 01 juni bij de secretaris KLBS toe te komen.

Art.18
Iedere bedrijfssportclub kan worden aangenomen door de KLBS - voetbal mits de door de KBVB vereiste formaliteiten te vervullen en aan de KLBS voetbal de voorziene waarborg te betalen ten bedrage van 75 175,00 Euro.

Indien een club haar benaming verandert of wijzigt, moet zij die nieuwe benaming behouden gedurende minstens VIJF (05) jaar. Aanvulling toepasbaar met terugwerkende kracht op al de eerdere toegestane naamswijzigingen.

Art.27 (Er1 dd20/06/2011) (Er 2 dd 18/06/2012)
Transfermogelijkheden:

1. Transfer overeenkomstig het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24/07/96 en van kracht sedert 01/01/97: Het lidmaatschap tussen een speler en zijn club kan jaarlijks worden beëindigd. Dit gebeurt op straffe van nietigheid per aangetekend schrijven aan de opgezegde club en aan het secretariaat. De poststempel geldt als bewijs van verzending. Deze vorm van vrijheidsregeling kan slechts aangewend gedurende een vastgelegde periode van 1 maand. Wat KLBS voetbal betreft is dit gedurende de periode van 01 tot en met 30 april. Het niet naleven van het decreet wordt bestraft met de sancties zoals voorzien in voormeld decreet.

2. Transfer bij gewone overeenkomst: Na ieder seizoen kan een club de tot dan aangesloten leden en dus vermeld op de ledenlijst, laten schrappen van  deze lijst door de bijhorende lidkaart ter vernietiging over te maken aan het secretariaat voor 30 juni. Het lid wordt dan ambtshalve geschrapt van de bondslijsten. Vanaf de datum van schrapping staat het dit lid vrij om zich aan te sluiten bij gelijk welke andere club. Na 30 juni en dit tot en met 15 augustus kunnen spelers binnen KLBS voetbal enkel nog van club veranderen indien samen met de aansluitingskaart /het aansluitingsformulier   bij de nieuwe club ook de aansluitingskaart /het aansluitingsformulier   van de oude club wordt overgemaakt aan het secretariaat.

3. Transfers zijn na 15 augustus en derhalve ook tijdens het voetbalseizoen, uitgesloten.

4. Zodra een speler/amateur de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft, kan hij, zonder het akkoord van de club waaraan hij toegewezen is, een definitieve transfer bekomen.
Hij mag echter niet spelen in officiële wedstrijden bij een andere club tijdens het lopende seizoen.

4.5. Wanneer een club ingevolge schrapping, ontslag, schorsing van activiteit of algemeen forfait in de loop van het kampioenschap wegvalt kunnen de spelers een transfer wegens speciale omstandigheden naar een andere club verkrijgen. Ze zijn speelgerechtigd voor zover aan Art 23 en 26 hiervoor voldaan is.

Art.36 (Er 3 dd 17/06/2013)
Tegen een club die haar financiële verplichtingen niet nakomt tegenover KLBS- voetbal of tegenover de VLB wordt automatisch de procedure van schrapping opgestart.
Indien deze procedure tegen een club opgestart werd (versturen aangetekend schrijven ter melding van de schorsing van de club) , wordt de éénmalige waarborg van deze club verhoogd van € 75,00 175,00 naar € 300,00 400,00.
Deze waarborg dient ontvangen te zijn op de rekening van KLBS-voetbal alvorens de club haar activiteiten mag hervatten in de loop van het seizoen of zich mag inschrijven voor het volgend seizoen.

Art.65

Voor iedere wedstrijd wordt een officieel scheidsrechtersblad opgemaakt volgens de reglementen van de KBVB.
Dit blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om 24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd.

Indien een wedstrijdblad niet binnen de DRIE (03) weken na een wedstrijd bezorgt wordt bij de secretaris KLBS – voetbal krijgt de club, naast de voorziene boetes, een blaam. Bij herhaling krijgt de clubs de voorziene boetes en verliest ze bovendien de wedstrijd met forfait cijfers.
 
De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden aan de daartoe bevoegde persoon.

Art.78
Wordt een speler die behoort tot een club met een A en B ploeg geschorst, dan gelden enkel de zaterdag(en) als geschorste speeldag op dewelke zowel de A als B ploeg een officiële wedstrijd betwisten. de ploeg waarbij hij ingeschreven is, repectievelijk A of B, een officiële wedstrijd betwist. Bijkomend mag hij niet aantreden als speler of een officiële functie bekleden bij een officiële wedstrijd van de andere ploeg van zijn club, tot hij zijn schorsing uitgezetten heeft.

 

SEIZOEN 2013/14

STRAF

AANTAL

COEFICIENT

REDEN

SPORTIVITEIT

PUNTEN

WEDSTRIJDEN

SPORTIVITEIT

UITSLUITING

7843

AVIACLUB

23

20

1,15

5452

CENTURY HASSELT

49

23

2,13

5345

COSMOS SPOUWEN

67

22

3,05

5560

EISDEN CITE

61

20

3,05

5308

FC BERG

47

24

1,96

7540

FC BEUKENHOF

70

23

3,04

5466

FC GLOBAL IMPACT

41

24

1,71

5352

FC GORS OPLEEUW

16

21

0,76

5546

FC KLOTBROEK

69

24

2,88

5450

FC HEIDEWEELDE

97

24

4,04

8358

FC OLYMPIA TONGEREN

136

24

5,67

5464

FC TAMARA

49

24

2,04

5317

GENK 96

72

22

3,27

UITGESLOTEN FF

5305

HELLAS 2000

48

20

2,4

UITGESLOTEN FF

5461

HET SPOOR

51

24

2,13

UITGESLOTEN FF

5472

KANAALBOYS ROTEM

19

20

0,95

6257

K FC VLAM EISDEN

28

23

1,22

5399

KOTEM VV

104

24

4,33

5565

KOTSHOVE VV

33

20

1,65

6983

MEES 80

38

23

1,65

5279

OH BERGMANS

12

21

0,57

5446

PALMAERS BILZEN

46

23

2

7872

POOL KEROMA A

57

24

2,38

7872

POOL KEROMA B

50

23

2,17

8644

RP PRODUCTS

39

22

1,77

5422

SPORTING CAETSBEEK

21

21

1

8544

SV DE CONDE

32

24

1,33

5056

SV RUSTICANA

70

23

3,04

UITGESLOTEN FF

8900

TRANSPORT JACOBS

20

21

0,95

5074

t SIEBELKE ROMERSHOVEN

34

21

1,62

UITGESLOTEN FF

5280

UD BARCELONA

52

21

2,48

5533

VC SLUIZEN

78

22

3,55

8147

VK WIEZE BOYS A

34

23

1,48

8147

VK WIEZE BOYS B

57

23

2,48

5390

VNA WINTERSLAG

57

24

2,38

5484

VV VOEREN

18

23

0,78

UITGESLOTEN FF

9178

WEERSTAND ZONHOVEN

36

23

1,57

UITGESLOTEN FF

8750

WELKENHUYZEN

49

21

2,33

UITGESLOTEN FF

9220

ZD HANSA FLEX

29

20

1,45