20/06/2014

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 16/06/2014 - VERSLAG

Dit verslag bevat belangrijke informatie voor volgend seizoen.

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                   Tel:011/592260
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                 Sint-Truiden, 20 juni 2014

 

 

VERSLAG   ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS - VOETBAL

 

Plaats : Bondsgebouw KBVB Afd Limburg, Boekstraat 130 , 3500 Hasselt.
Datum/uur: 16 juni 2014 om 20u00

1. Dagorde

 

   Welkomstwoord van de voorzitter
   Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

   Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

   Jaarverslagen financieel en sportief

   Verslag commissarissen financieel beleid

   Voorstelling nieuwe clubs: Binnenste Buitenland en Sting Waterschei
   Voorstel tot schrapping van clubs: Eisden Cité en SK Bosporus
   Samenstelling Raad van bestuur: kandidatuur Patrick Magné
   Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement
   Woord van de vertegenwoordiger PC- Limburg (niet aanwezig)
   Huldigingen
   Gelegenheidsbestuursleden KLBS

   Bespreking en inlichtingen seizoen 2014/2015
   Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter

  Voorzitter V. Mantels heet de aanwezigen welkom, waarna hij iedereen bedankt
  voor het geleverde werk tijdens het vorige seizoen en meteen de focus richt op
  het komende seizoen, tijdens het welke de nieuwe regionale werking van start
  gaat. Tot slot wenst de voorzitter de aanwezigen een vruchtbare vergadering .
 
3. Aanwezigheden

   a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS   behalve D. Peeters (verontschuldigd) en
                   de heren J. Billen en   W.Poosen scheidsrechterscomité KLBS)

   b. Clubs: alle clubs behalve: Eisden Cité, Genk 96, SK Bosporus,   VC Sluizen

    en Weerstand Zonhoven
    de nieuwe club Binnente Buitenland als waarnemer   

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

   De heren Raymond Kuijpers (Kotem VV) en Raf Van Der Velden(RP Products)
   bieden hun diensten aan.

5. Jaarverslagen

   a. Sportief (B. Croes)
       Korte weergave van het vooraf, via de website verspreidde
       jaarverslag en de aanpassingen. Voor nadere informatie: zie website.

   b. Financieel (I. Hermans)
      Op dit ogenblik is het saldo van de rekeningen ongeveer hetzelfde als een
       jaar geleden. Traditie getrouw zijn er nog enkele openstaande rekeningen.
       Eisden Cité en SK Bosporus hebben nog openstaande rekeningen.  

6. Verslag commissarissen financieel beleid

      Controle commissarissen M. Martens en D. Peeters controleerden de
        boekhouding en stelden noch gebreken of noch onvolkomenheden vast.

7. Huldigingen

a. Kampioenen:
    Reeks I (algemeen kampioen): Kotem VV
    Reeks II: FC Klotbroek
    Reeks III: Ingevolge de beslissing tot schrapping van Eisden Cité werd in
                   deze reeks geen kampioen gehuldigd

b. Beker KLBS: Kotem VV

c. Beker sportiviteit: OH Bergmans

8. Voorstelling nieuwe club

    De nieuwe clubs Binneste Buitenland en Sting Waterschei werden kort
    voorgesteld en welkom geheten binnen de KLBS.

9. Voorstel en beslissing tot schrapping van clubs Eisden Cité en
    SK Bosporus

    Ingevolge wanbetaling tov KLBS worden Eisden Cité en SK Bosporus
    voorgesteld tot schrapping.
    De aanwezige leden van KLBS-voetbal beslissen meerderheid tegen
    minderheid (29 voor/00 tegen/02 onthoudingen) tot schrapping van
    Eisden Cité en SK Bosporus.

10. Samenstelling Raad van Bestuur

   Patrick Magné wordt verkozen als bestuurslid (28 voor/01 tegen/02
   onthoudingen).

11. Gelegenheidsbestuursleden KLBS
    Bij gebrek aan kandidaten voor de invulling van de vacante plaatsen in de
    Raad van Bestuur KLBS, zal, ten einde de goede werking van de Comités
    Minnelijke Schikking en Sport & Discipline te verzekeren, ook gedurende het
    seizoen 2014/15 een beroep gedaan worden op gelegenheidsbestuursleden
    KLBS. Dit zijn bestuursleden van de clubs, die volgens beurtrol (zie Week-
    End) zetelen in één van beide comités.

12. Intern Reglement

     De voorgestelde wijzigingen en toevoegingen (volledige tekst werd eerder
     verspreid via de website) werden goedgekeurd.     

     Goedgekeurde wijzigingen en toevoegingen:
     Art 1   (28 voor/01 tegen/02 onthoudingen)
     Art 8 (24/05/02)
     Art 10 (25/04/02)
     Art 18 (29/00/02)
     Art 27 (27/02/02)
     Art 36 (29/00/02)
     Art 65 (29/00/02)
     Art 78 (28/01/02)

     Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

13. Bespreking en inlichtingen seizoen 2014/2015

   a. C ompetitie
 
    1. Reeks indeling
        Het stoppen van SV Rusticana, FC Banneux, Freya Vreren en Kotshove
        VV, het jaar inactiviteit van Hellas 2000 en VV Voeren en de schrapping
        van Eisden Cité en SK Bosporus en de aansluiting van nieuwe clubs
        Binnenste Buitenland en Sting Waterschei brengen het totaal van de
        actieve clubs op 34 die 36 ploegen in lijn brengen. Wat aanleiding geeft
        tot DRIE (03) reeksen van 12 ploegen.
 
        Reeks I (12 ploegen)
      
  Century Hasselt, FC Berg, FC Heideweelde, FC Klotbroek, FC Tamara
        FC Olympia Tongeren, Het Spoor, Kotem VV, Mees 80, RP Products,
        SV De Conde en VK Wieze Boys A  

        Reeks II (12 ploegen)
      
 Cosmos Spouwen,  FC Beukenhof, FC Global Impact, Palmaers Bilzen,
        Pool Keroma A, Pool Keroma B, VC Sluizen, UD Barcelona, ZD Hansa flex,
        VNA Winterslag,   Weerstand Zonhoven en Welkenhuysen Tuinwijk.

        Reeks III (12 ploegen)
       
Aviaclub, Binnenste Buitenland, FC Gors Opleeuw,   Genk 96, Kanaalboys
        Rotem, K FC Vlam Eisden, O H Bergmans, Sting Waterschei, ’t Siebelke
        Romershoven, Sporting Caetsbeek, Transport Jacobs en VK Wieze Boys B

    2. Kalender
        Aanvang: 30/08/2014
        Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 08/11/2014 tot en met
        10/01/2015
        Geen wedstrijden op 01/11/2014 en 27/12/2014
 
   b. Beker
 
    1. De eerste ronde van de beker wordt betwist is een poulesysteem,
        NEGEN (09) poules van VIER (04) ploegen in heen en terugwedstrijden.
        Per poule wordt een klassement opgesteld volgens de regels van de
        competitie.
        De winnaars van de poules en de ZEVEN (07) beste 2de geplaatste
        ploegen spelen de 1/8ste finales

     2. Vanaf de 1/8ste finales wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
 
     3. Data van de poulewedstrijden: 30/08/2014, 06/09/2014, 13/09/2014,
         20/09/2014,27/09/2014, 04/10/2014)
 
     4. Volgende voorziene speeldagen
          20/12/2014 (1/8),
          07/02/2015 (1/4),
          14/03/2015 (1/2),
          05/04/2015 (Finale op Paasmaandag)

c. Beker van de sportiviteit
   Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden, zal
   geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.
   Naast de beker en de wedstrijdbal, wordt ook het inschrijvingsgeld voor
   volgend seizoen kado gedaan aan de winnaar.  

d. Scheidsrechters
   Op drie (extra late afmelding) na kregen alle wedstrijden een aangeduide
   scheidsrechter. Het scheidsrechtercomité verzekert een permanente
   opvolging van de scheidsrechters en streeft doorlopend naar verbetering.
   De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar
   gemaakt.
   Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige
   invulling van het wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd,
   evenals de oorzaak hiervan duidelijk op het wedstrijdblad te vermelden. De
   afgevaardigden dienen zich echter te gewissen van de volledigheid en de
   juistheid van de gegevens alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen.
   Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers,
   spelers en supporters) om de scheidsrechters op de gepaste wijze te
   ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
   De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS
   wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy
   Poosen van het scheidsrechterscomité of de secretaris KLBS.  

f. Neutrale zone en instructie zone
   Daar dit onderwerp een pijnpunt blijft, en een aantal clubs bijven zondigen
   tegen de regels van het gedrag van de personen in deze zones, die zoals
   algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en waarvan het gedrag
   onberispelijk hoort te zijn, wordt er bij de clubs nogmaals op aangedrongen
   de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen en na te (laten)
   leven. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

g. Terreinen en accommodaties
    Voor de aanvang van het seizoen 2014-2015 zal er bij de nieuwe clubs en
    de clubs die van speelveld veranderden een controle van het terrein en de
    accommodatie gebeuren.     

h. Boetes
    De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden (eerder verspreid via
    website), zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.

i. Belangrijke bemerkingen
 
1. De data van de bekercompetitie maken deel uit van de competitiedagen
     voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland
    worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij
    het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn
    ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door
    beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te
    komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de
    desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd.

j. Collectieve verzekering en lidgelden via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn

    voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB.
    Maw zij zijn verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die
    jaarlijks (eind juni/begin juli) worden opgestuurd door de VLB en het gedurende
    het jaar, dat loopt van 01/08/2014 t.e.m. 31/07/2015, het toevoegen en/of
    schrappen van leden.

14. Slotwoord van de voorzitter

    In zijn slotwoord bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun vertrouwen
    en benadrukt het belang van de sportiviteit, de solidariteit en de regionale
    werking. Tot slot wenst hij iedereen een aangename avond, een goede
    thuiskomst, een goed verlof en een succesvol volgend seizoen.

KLBS,

Benny Croes
Secretaris, gc