18/08/2014

WEEK-END 01 - 2014 / 2015

Het nieuwe seizoen komt er aan.

Lees dit Week-End aandachtig.

                            WEEK-END 01/2014-2015
                                                                                           

                                                                                         Sint-Truiden, 17 augustus 2014.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 14/08/2014 om 19u00
Plaats: Vergaderlokaal de Lork, Genkersteenweg 284a, 3500 Hasselt

I. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Marc Smets, Dominique Peeters, Roger Cleuren, Valère Mantels, Marc Martens,
                Roberto Cavatorti, als waarnemers Jos Billen, Willy Poosen en Daniel Rouffa (SC) en
                secretaris Benny Croes

Verontschuldigd : Fernand Oeyen, Inge Hermans en Patrick Magné

1. Verslag vorig zitting 16/06/2014 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven FC Tamara en Kotem VV: omwisseling bekerwedstrijd (zie III, 9)

    - Schrijven SV De Conde en Sting Waterschei: wijziging aanvangsuur bekerwedstrijd (zie III, 9)
    - Schrijven RP Products en SV De Conde : wijziging kalender (zie III, 9)
    - Schrijven RP Products : wijziging aanvangsuur competitiewedstrijd (zie III, 9)

    - Schrijven Cosmos Spouwen: terreinwijziging en wijziging aanvangsuur competitiewedstrijden

                                                (zie I, 6g en  III, 9)

3. Samenstelling Povinciale Commissie, Comités en Controle- & Steuncellen

 

    Samenstelling Provinciale Commissie

    Voorzitter: Valère Mantels
    Onder Voorzitters: Dominique Peeters en Marc Smets

    Secretaris: Benny Croes

    Schatbewaarster:   Inge Hermans

    Leden: alle bestuursleden en waarnemer Willy Poosen (SC)

    Samenstelling Comité Sport & Discipline

    Permanente leden: Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Dominique Peeters
    (voorzitter), en Willy Poosen als waarnemers van het Scheidrechters Comité
    Secretaris: Benny Croes

 

    Samenstelling Comité Minnelijke Schikkingen

    Permanente leden: Roberto Cavatorti, Marc Martens,
Magné Patrick en Marc Smets (voorzitter)

 

    Samenstelling Scheidsrechters Comité

    Voorzitter: Jos Billen
    Leden: Daniel Rouffa en Willy Poosen

    Secretaris: Benny Croes

    Aanduiding: Willy Poosen

   
    Terrein en Accommodatie Keuring

    Benny Croes en Willy Poosen

 

    Administrative Controle

    Benny Croes en Willy Poosen

 

4. Zittingen Comités Minnelijke Schikking, Sport & Discipline en de Provinciale
    Commissie

    De zittingen van de Comités Minnelijke Schikking, Sport & Discipline en de   Provinciale Commissie
    zullen plaats hebben in het Bondsgebouw KBVB/VFV Boekstraat 130,  3500 Hasselt om 19u30,
    tenzij anders meegedeeld. De data van de zittingen worden later meegedeeld.
    Indien een comité, bij gebrek aan agenda, geen zitting heeft zullen de desbetreffende permanente
    en gelegenheidsbestuursleden KLBS hiervan tijdig verwittigd worden door de secretaris KLBS.
   
5. Beurtrol clubs gelegenheidsbestuursleden Raad van Bestuur KLBS

     September 2014 : FC Tamara, ZD Hansa Flex, Kanaalboys Rotem
     Oktober 2014      : FC Berg, FC Beukenhof, Cosmos Spouwen
     November 2014   : FC Heideweelde, FC Global Impact,FC Gors Opleeuw,
     December 2014   : FC Olympia Tongeren, Pool Keroma, Genk 96

     Januari 2015       : Het Spoor, Palmaers Bilzen, ’t Siebelke Romershoven
     Februari 2015      : RP Products, Weerstand Zonhoven, Sting Waterschei
     Maart 2015          : Mees 80, VC Sluizen, Sporting Caetsbeek

     April 2015            : VK Wieze Boys, Welkenhuysen Tuinwijk, Binnenste Buitenland
     Mei 2015             : Kotem VV, VNA Winterslag, K FC Vlam Eisden

6. Bijkomende richtlijnen voor de competitie 2014/2015
  a. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
   
  De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd
      en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club  medegedeeld worden per sms aan het
      nummer   0492/887414
(secretaris KLBS).

  b. Wedstrijdbladen
      Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker) mogen enkel de wedstrijdbladen,
      bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden.
      - Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd
        om 24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd.
      - Het tweede is voor de scheidsrechter,
      - Het derde voor de thuisploeg
      - Het vierde voor de bezoekers.

      Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad   ingevuld en overgemaakt
      worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid van de  thuisploeg hebben de bezoekers de plicht
      om een reglementair, correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat.

      Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad dan moet de KAPITEIN
      het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.

 

  c. Aanduidingen scheidsrechters
      De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be
      - Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
      - Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.
      - Het cijfer achter de letter “A” geeft het aantal “blokken” aan waarop de scheidsrechter recht heeft
        als verplaatsingsonkosten (aantal blokken X € 2,80).
      Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.

      Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de verplaatsingskosten
      en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel
      verplaatsingskosten zal dragen.

      De vaste scheidsrechtersvergoeding bedraagt voor het seizoen 2014-2015: € 22,00

  d. Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten-
      - Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
      - Tijdig invullen scheidsrechterblad:
         - thuiploeg ten laatste 20 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
         - bezoekers ten laatste 10 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
      - Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de aanwezige ploeg mag de scheidsrechter
         maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de wedstrijd.

      - Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
      - Ontvangst van de tegenstander

      - Beschikbaarheid afgevaardigde(n)

      - Houding in de neutrale en de instructiezone
      - Houding en gedrag spelers en supporters
       - Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook III, 6, e)
      - Toestand van de accommodatie:
        - neutrale zone
        - beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
        - instructiezone
        - plaatsen van de wisselspelers
        - omheining
        - belijning
        - kleedkamers
      - Algemene organisatie

  e. Personen in de neutrale/instructiezone  
      Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden, trainers,
      verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met hun functie overeenstemmende armband dragen,
      op het wedstrijdblad vermeld worden en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter.
      Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de
      terreinafgevaardigde. De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt
      van het wedstrijd en de scheidsrechter maakt een verslag op.

      - Armbanden
            terreinafgevaardigde --------  wit
            afgevaardigde bezoekers----  drie kleur
            commissarissen--------------- clubkleuren
            verzorger---------------------- geel
            trainer-------------------------   rood

       De personen in de neutrale/instructiezone hebben een voorbeeld functie.
       Roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale/instructiezone is niet aanvaardbaar.


  f. Juwelen en festivalbandjes

      Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden. De scheidsrechter en hij alleen beslist of
      hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van het feit of ze naar zijn mening gevaarlijk
      zijn of niet.

  g. Kunstgrasvelden
      De volgende ploegen spelen op een kunstgrasveld, aangepast schoeisel is vereist:

      Aviaclub
      FC Global Impact

 

   h. Controle door KLBS
      Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op organisatie
      en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en supporters (zie III,6 d & e hiervoor).
      Verslagen worden opgesteld en via de secretaris KLBS overgemaakt aan het bestuur KLBS, dat in het
      voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen en sancties opleggen.

  i. Officiële identiteitsbewijzen
      Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
      - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
      - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies
         of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
      - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB;

     

  j. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter
      -
Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve
        scheidsrechter is of niet.

      - De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch ontvangt geen
        verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat

        De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende
        scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 11,00 EUR als
        wedstrijdvergoeding. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
        De te laat komende scheidsrechter ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn
        verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet
         aanvangen
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de gekwetste
        scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen
        verplaatsingskosten. De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd
        De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en
        verplaatsingskosten. De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen
        recht op een vergoeding of verplaatsingskosten.
      - Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding,   doch geen
        verplaatsingskosten.
      - Afgelaste wedstrijd
        De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide   scheidsrechter een
        wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

7. Wijzigingen in het Inwendig Reglement KLBS

     De Statutaire Algemene Vergadering van 16/06/2014 besliste de hiernavolgende Art van het
     Inwendig Reglement KLBS te wijzigen of toe te voegen.
     Art 1  
     Art 8  
     Art 10
     Art 18
     Art 27
     Art 36
     Art 65
     Art 78
      Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

8. Beker (1ste ronde poules)

    Zie website onder “Beker 2014/2015 1ste RONDE POULES – WEDSTRIJDEN – RANGSCHIKKINGEN”
     

9 Kalenderwijziging
    Beker:1ste ronde
    30/08/2014 14u00  Sting Waterschei - SV De Conde
    06/09/2014 15u00  FC Tamara - Kotem VV
    13/09/2014 15u00   Kotem VV - FC Tamara
 
    Kampioenschap:
    Reeks I
    15/11/2014 14u30  RP Products – SV De Conde
    03/01/2015 13u30  RP Products - FC Heideweelde
    28/02/2015 14u00  SV De Conde – RP Products

 

    Reeks II
    21/03/2015 15u00   Cosmos Spouwen – Palmaers Bilzen
    11/04/2015 15u00   Cosmos Spouwen – VNA Winterslag

IV.Administratief


1.Terreinwijzigingen
    De volgende ploegen spelen hun thuiswedstrijden op een ander terrein dan vorig seizoen:
    Cosmos Spouwen

    FC Gors Opleeuw

    De aangepaste gegevens staan op de website.

2. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn   voor het
    doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB. Maw zij zijn verantwoordelijk
    voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die jaarlijks (eind juni/begin juli) worden
    opgestuurd door de VLB en het gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.

3. Gebruik informatica – e-mails
    De rekeningen/facturen en de oproepingen voor zittingen van het Comité Sport & Discipline en de
    Provinciale Commissie worden enkel per e-mail verstuurd.
    Ook aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen mogen per e-mail verstuurd worden naar de
    secretaris KLBS. Let wel de procedures betreffende de  aansluitingskaarten, klachten en

    kalenderwijzigingen wordt niet gewijzigd (dienen ondertekend te zijn en de desbetreffende termijnen
    zijn te respecteren) enkel de verzendingswijze verandert (documenten na ondertekening inscannen
    (liefst PDF file) en vervolgens per e-mail overmaken)

4.Laattijdige ontvangst betaling 1ste rekening/factuur seizoen 2014/2015
   Van de volgende clubs werd de betaling van de 1ste rekening/factuur seizoen 2014/2015 niet
   ontvangen op uiterlijk 14/08/2014 ( uiterste datum van ontvangst betaling)
   FC Heideweelde
   FC Olympia Tongeren
   K FC Vlam Eisden
   Sting Waterschei
   Welkenhuysen Tuinwijk


   Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50. Bij niet ontvangst van de betaling van de 1ste
  
 rekening/factuur seizoen 2014/2014 tegen uiterlijk 15/09/2014 (2de uiterte datum van betaling) wordt
   de boete van € 12,50 verdubbeld.
 

5. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening/factuur seizoen 2013/2014
    Van de volgende clubs werd de betaling van de 3de rekening/factuur seizoen 2013/2014 niet
    ontvangen op uiterlijk 08/08/2014 (2de uiterste datum van ontvangst betaling)
    Genk 96
    K FC Vlam Eisden

    De boete van € 12,50 wordt verdubbeld.

    Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 15/09/2014 wordt de procedure aanleg tot
    schrapping opgestart.

6.Kostenbedoening

   FC Heideweelde: (IV, 4) € 12,50
   FC Olympia Tongeren: (IV, 4) € 12,50

   K FC Vlam Eisden: (IV, 4) € 12,50 + (IV, 5) € 12,50: totaal € 25,00

   Sting Waterschei: (IV, 4) € 12,50
   Welkenhuysen Tuinwijk: (IV, 4) € 12,50


KLBS

Het volgende Week-End komt eraan rond 18/09/2014