19/08/2015

WEEK-END 01/2015-2016

Dit week-end bevat belangrijke informatie ivm het nieuwe seizoen.

 

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 14/08/2015 om 19u00
Plaats: Vergaderlokaal de Lork, Genkersteenweg 284a, 3500 Hasselt

I. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Dominique Peeters, Valère Mantels, Hassan Affrane, Patrick Magné, Marc Smets,
                 Roberto Cavatorti als waarnemers Jos Billen, Willy Poosen, Daniel Rouffa (SC) en
                 secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: Fernand Oeyen, Inge Hermans en Marc Martens

1. Verslag vorig zitting 15/06/2015 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
- Schrijven Palmaers Bilzen: wijziging terrein en aanvangsuur competitiewedstrijd (zie I, 9)
- Schrijven RP Products: wijziging aanvangsuur competitiewedstrijden (zie I, 9)
- Schrijven FC Tamara en RP Products : omwisseling competitiewedstrijden (zie I, 9)
- Schrijven FC Tamara en Century Hasselt: omwisseling competitiewedstrijden (zie I, 9)
- Schrijven ’t Siebelke Romershoven: wijziging aanvangsuren competitiewedstrijden (zie I, 9)
  
3. Samenstelling Povinciale Commissie, Comités en Controle- & Steuncellen

Samenstelling Provinciale Commissie

Voorzitter: Valère Mantels
Secretaris: Benny Croes
Schatbewaarster: Inge Hermans
Leden: alle bestuursleden en waarnemer Willy Poosen (SC)

Samenstelling Comité Sport & Discipline

Voorzitter: Dominique Peeters
Ondervoorzitter: Marc Smets
Secretaris: Benny Croes
Leden: Hassan Affrane, Magné Patrick, Fernand Oeyen, Marc Martens, Roberto Cavatorti en
           Willy Poosen als waarnemer van het Scheidrechter Comité

Samenstelling Scheidsrechters Comité

Voorzitter: Jos Billen
Leden: Daniel Rouffa en Willy Poosen
Secretaris: Benny Croes
Aanduiding: Willy Poosen
   
Terrein en Accommodatie Keuring

Benny Croes en Willy Poosen 

Administrative Controle

Benny Croes en Willy Poosen

4. Zittingen Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie
De zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie zullen, in principe de eerste en de derde woensdag van de maand om 19u30 doorgaan, tenzij anders meegedeeld in lokaal KWINT, Heuvenstraat 9 bus 2, 3520 Zonhoven.

5. Bijkomende richtlijnen wedstrijden KLBS

a. Forfait wedstrijden - schorsingen
In KLBS wordt een wedstrijd waarbij een ploeg forfait geeft beschouwd als een gespeelde wedstrijd.
Dit houdt in dat schorsingen voor deze wedstrijd uitgezeten zijn.

b.Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk
voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden per sms aan het nummer 0492/887414
(secretaris KLBS).

c. Wedstrijdbladen
Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker, intra reeks II wedstrijden) mogen enkel de
wedstrijdbladen
, bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden.
- Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om 24u00 
  aan de secretaris KLBS - voetbal worden bezorgd.
- Het tweede is voor de scheidsrechter,
- Het derde voor de thuisploeg
- Het vierde voor de bezoekers.

Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair, correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat.
Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.

d. Aanduidingen scheidsrechters
De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be
- Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
- Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.
- Het cijfer achter de letter “A” geeft het aantal “blokken” aan waarop de scheidsrechter recht heeft
  als verplaatsingsonkosten (aantal blokken X € 2,80).
Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.

Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de verplaatsingskosten en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten zal dragen.

De vaste scheidsrechtervergoeding bedraagt voor het seizoen 2015-2016: € 22,00

e. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter
-
Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve scheidsrechter
   is of niet.
- De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
 
 De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch ontvangt geen
   verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat
   De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende 
   scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 11,00 EUR als wedstrijdvergoeding.
   De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten. De te laat komende scheidsrechter
   ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet  aanvangen
   De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de gekwetste
   scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen
   verplaatsingskosten. De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd
 
  De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en
   verplaatsingskosten.
   De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen recht op 
   een vergoeding of verplaatsingskosten.
- Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid
   De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch geen
   verplaatsingskosten.
- Afgelaste wedstrijd
   De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter
   een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

f. Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten-
- Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
- Tijdig invullen scheidsrechterblad:
- thuisploeg ten laatste 20 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
- bezoekers ten laatste 10 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
- Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de aanwezige ploeg mag de scheidsrechter
   maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de wedstrijd.
- Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
- Ontvangst van de tegenstander
- Beschikbaarheid afgevaardigde(n)
- Houding in de neutrale en de instructiezone
- Houding en gedrag spelers en supporters
- Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook I, 5, g)
- Toestand van de accommodatie:
- Neutrale zone
- Beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
- Instructiezone
- Plaatsen van de wisselspelers
- Omheining
- Belijning
- Kleedkamers
- Algemene organisatie

g. Personen in de neutrale/instructiezone
Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden, trainers, verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met hun functie overeenstemmende armband dragen, op het wedstrijdblad vermeld worden en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter.
Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de terreinafgevaardigde. De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt van het wedstrijd en de scheidsrechter maakt een verslag op.

- Armbanden
           terreinafgevaardigde -------- wit
           afgevaardigde bezoekers---- drie kleur
           commissarissen--------------- clubkleuren
           verzorger---------------------- geel
           trainer------------------------- rood

De personen in de neutrale/instructiezone hebben een voorbeeld functie.
Roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale/instructiezone is niet aanvaardbaar.

h. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole gebeuren door de scheidsrechter samen met de TWEE (02) afgevaardigden.
Hebben de bezoekers geen afgevaardigde dan neemt de kapitein van de ploeg deze taak over.
Wil een afgevaardigde, of in het voorkomend geval de kapitein van de bezoekers niet meewerken dan moet de scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad onder mededelingen.

i. Officiële identiteitsbewijzen
Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
     - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
     - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies
       of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
     - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.    

j. Juwelen en festivalbandjes
Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden. De scheidsrechter en hij alleen beslist of hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van het feit of ze naar zijn mening gevaarlijk zijn of niet.

k. Kunstgrasvelden
De volgende ploegen spelen op een kunstgrasveld, aangepast schoeisel is vereist:

     Aviaclub
     FC Global Impact
     FC Total Energy
     Palmaers Bilzen

l. Controle door KLBS
Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op organisatie en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en supporters (zie I,5 f & g hiervoor).
Verslagen worden opgesteld en via de secretaris KLBS overgemaakt aan het bestuur KLBS, dat in het
voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen en sancties opleggen.

6. Wijzigingen in het Inwendig Reglement KLBS

De Statutaire Algemene Vergadering van 15/06/2015 besliste de hiernavolgende Art van het
Inwendig Reglement KLBS te wijzigen of toe te voegen.
Art 8
Art 45
Art 48
Art 70
Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

7. BEKER (1ste ronde) - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. Speciale regelingen

Bepaling van winnaar en verliezer
:

Overwinning 3 punten, gelijkspel 1 punt, verlies 0. Bij een gelijke puntenstand is het doelsaldo
doorslaggevend. Is de stand dan nog gelijk dan tellen de op verplaatsing geschoorde doelpunten
dubbel, blijft de stand dan nog gelijk dan zal de winnaar bepaald worden via strafschoppen.

Afvallende ploegen voor 1/16 finales:
De DRIE (03) slechtste verliezers (minste punten, slechtste doelsaldo, minst gemaakte
doelpunten, lot ) gaan niet door naar de 1/16 finales.

b. Kalender
05/09/2015

15u00 FC Global Impact – VC Sluizen
15u00 Aviaclub - Transport Jacobs
15u00 Genk 96 – Welkenhuysen Tuinwijk
15u00 FC Beukenhof – FC Heideweelde
15u00 KFC Vlam Eisden – OH Bergmans
15u00 VK Wieze Boys B – VNA Winterslag
15u00 Sporting Caetsbeek – FC Total Energy
15u00 Kanaalboys Rotem - Pool Keroma B
15u00 Binnenste Buitenland – United Stokrooie
15u00 ‘t Siebelke Romershoven – AC Baia
15u00 FC Klotbroek – Sting Waterschei    
    
12/09/2015

15u00 VC Sluizen - FC Global Impact
15u00 Transport Jacobs – Aviaclub
15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – Genk 96
15u00 FC Heideweelde – FC Beukenhof
15u00 OH Bergmans – K FC Vlam Eisden
15u00 VNA Winterslag - VK Wieze Boys B
13u30 FC Total Energy – Sporting Caetsbeek
15u00 Pool Keroma B – Kanaalboys Rotem
15u00 United Stokrooie - Binnenste Buitenland
15u00 AC Baia – ’t Siebelke Romershoven
15u00 Sting Waterschei - FC Klotbroek

8. INTRA-REEKS 2 WEDSTRIJDEN - Zie ook website onder “Informatie en documenten” - “Intra Reeks 2 wedstrijden”

a. Speciale regelingen

Statuut van deze wedstrijden

Deze wedstrijden zijn verplichte wedstrijden, die gespeeld worden volgens de reglementen van KLBS en de KBVB.
Voor deze wedstrijden worden scheidsrechters aangeduid volgens hetzelfde principe als de competitie.

Schorsingen
Bij deze wedstrijden kunnen geen schorsingen uitgezeten worden.
Schorsingen van lange duur (van datum tot datum) zijn wel van toepassing.

Gele kaarten

Gele kaarten, met inbegrip van 2X geel in een zelfde wedstrijd worden niet in rekening gebracht bij de gele kaarten van de competitie of de beker.

Rode kaarten en incidenten

Rode kaarten (rechtstreekse uitsluiting) en incidenten bij deze wedstrijden worden behandeld zoals rode kaarten en incidenten in de competitie of de beker. 

Beker van de Sportiviteit

Voor de beker van de sportiviteit worden deze wedstrijden op gelijke voet behandeld met de competitie- en bekerwedstrijden.

Kalender

19/09/2015 15u00 ’t Siebelke Romershoven – Sting Waterschei
26/09/2015 15u00 FC Total Energy – Kanaalboys Rotem
03/10/2015 15u00 FC Global Impact – Sporting Caetsbeek
10/10/2015 15u00 FC Klotbroek – Binnenste Buitenland
17/10/2015 15u00 VNA Winterslag – VC Sluizen
24/10/2015 15u00 Pool Keroma B – FC Heideweelde
07/11/2015 14u30 Genk 96 – Aviaclub
14/11/2015 14u30 Stokrooie United – K FC Vlam Eisden
21/11/2015 14u30 Welkenhuysen Tuinwijk – AC Baia
28/11/2015 14u30 VK Wieze Boys B – Transport Jacobs
05/12/2015 14u30 OH Bergmans – FC Beukenhof
12/12/2015 14u30 Sting Waterschei – ’t Siebelke Romershoven
09/01/2016 14u30 Kanaalboys Rotem – FC Total Energy
16/01/2016 15u00 Sporting Caetsbeek – FC Global Impact
23/01/2016 15u00 Binnenste Buitenland – FC Klotbroek
30/01/2016 15u00 VC Sluizen – VNA Winterslag
13/02/2016 15u00 FC Heideweelde – Pool Keroma B
20/02/2016 15u00 Aviaclub – Genk 96
27/02/2016 15u00 K FC Vlam Eisden – Stokrooie United
05/03/2016 15u00 AC Baia – Welkenhuysen Tuinwijk
12/03/2016 15u00 Transport Jacobs – VK Wieze Boys B
19/03/2016 15u00 FC Beukenhof – OH Bergmans

9. KALENDERWIJZIGINGEN

Kampioenschap:
Reeks I
De wedstrijd Palmaers Bilzen – Kotem VV van 05/09/2015 zal om 15u15 zal gespeeld worden op natuurgras ipv om 15u00 op kunstgras.
De wedstrijd RP Products – FC Tamara van 28/11/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 02/04/2016 om 15u00
De wedstrijd FC Tamara – RP Products van 02/04/2016 om 15u00 zal gespeeld worden op 28/11/2015 om 14u30
De wedstrijd FC Tamara – Century Hasselt van 05/12/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 09/04/2016 om 15u00
De wedstrijd Century Hasselt – FC Tamara van 09/04/2016 om 15u00 zal gespeeld worden op 05/12/2015 om 14u30
19/03/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – Mees 80
09/04/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – VK Wieze Boys A 

Reeks IIB
27/02/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – VK Wieze Boys B
19/03/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – Pool Keroma B

 

II.Administratief

1.Terreinwijzigingen
De volgende ploegen spelen hun thuiswedstrijden op een ander terrein dan vorig seizoen:
Binnenste Buitenland
Cosmos Spouwen
FC Tamara
Genk 96
’t Siebelke Romershoven
De aangepaste gegevens staan op de website.

2. Collectieve verzekering via de VLB

De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB. Maw zij zijn verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die jaarlijks (eind juni/begin juli) worden opgestuurd door de VLB en het gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.

3. Gebruik informatica – e-mails
De rekeningen/facturen en de oproepingen voor zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie worden enkel per e-mail verstuurd.
Ook aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen mogen per e-mail verstuurd worden naar de secretaris KLBS. Let wel de procedures betreffende de aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen wordt niet gewijzigd (dienen ondertekend te zijn en de desbetreffende termijnen zijn te respecteren) enkel de verzendingswijze verandert (documenten na ondertekening inscannen (liefst PDF file) en vervolgens per e-mail overmaken)

4. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening/factuur seizoen 2014/2015
Van de volgende clubs werd de betaling van de 3de rekening/factuur seizoen 2014/2015 niet
ontvangen op 01/07/2015 (2de uiterste datum van ontvangst betaling)
FC Klotbroek
Genk 96

De boete van € 12,50 wordt verdubbeld.

Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 04/09/2015 wordt de procedure aanleg tot
schrapping opgestart.

5. Kostenbedoening

FC Klotbroek: (IV, 4) € 12,50
Genk 96: (IV, 4) € 12,50

  

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 17/09/2015