07/06/2016

VERPLICHTE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS - 20 JUNI 2016

Uitnodiging en informatiebundel.

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL   
                               20/06/2016

Uitnodiging en dagorde

Jaarverslag sportief

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Toegepaste boetes seizoen 2016/2017

Reglement beker van de sportiviteit 2016/2017

Aandachtspunten terreinen en accommodaties

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes                      
Dekkenstraat 73, 3800 Sint - Truiden                      
Tel.:011/592260
e-mail: klbssrt@hotmail.com
 

                                                                                                                                                          Sint - Truiden, 07 juni 2016.

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN
De algemene statutaire vergadering van de voetbalafdeling/KLBS gaat door op MAANDAG 20 JUNI 2016 in de Cafetaria KFC Zwartberg, G Gallopinstraat z/n 3600 Genk.

 

                            Aanvang: 20u00

 

Dagorde

1.Welkomwoord van de voorzitter 

2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig) 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers 

4.Jaarverslagen financieel en sportief 

5.Verslag commissarissen financieel beleid 

6.Schrapping van clubs ingevolge einde activiteiten (Kanaalboys Rotem, FC Heideweelde,    AC Baia, ’t Siebelke Romershoven, Transport Jacobs en Hellas 2000)

7.Stemming lidmaatschap KLBS bij VLB en de bijhorende aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS 

8.Gevolgen resultaat stemming lidmaatschap KLBS bij VLB
   - verzekering
   - lidgelden 

9.Samenstelling Raad van bestuur: kandidaturen bestuursleden
   Marc Maertens (Aviaclub) – Regio ZW
   Fernand Oeyen (SV De Conde) – Regio NW         

10.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement. 

11.Huldigingen

12.Werking KLBS (Comités) 

13.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2016/2017 

14.Slotwoord van de voorzitter.

 

Namens het KLBS,

Secretaris g.c.

Benny Croes

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes                   
Dekkenstraat 73                   
tel.:011/592260
e-mail: klbssrt@hotmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sint- Truiden, 07 juni 2016 

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2015-2016  

1.Samenstelling ProvincialeCommissie
Voorzitter:            Valère Mantels    
Ondervoorzitter:  Dominique Peeters    
Schatbewaarder:   Inge Hermans    
Secretaris g.c.:     Benny Croes    
Leden: Fernand Oeyen, Marc Martens, Marc Smets Hassan Affrane , Roberto Cavatorti en Patrick Magné (nam ontslag in de loop van het seizoen)

2.Aantal zittingen : 19 huidige algemene vergadering niet inbegrepen    
Aanwezigheden:          
B Croes                                          19                                                                                                                                                             
D Peeters                                        19                                            
M Smets                                         18     
R Cavatorti                                     17                                                   
V Mantels                                        17     
W Poosen (waarnemer SC)               15        
H Affrane                                        12                 
F Oeyen                                          08                                                               
P Magné                                          03/13                                                                   
J Billen (waarnemer SC)                   02     
M Maertens                                      00                                   

3.KLBS was vertegenwoordigd op:    
Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding    
Vergaderingen VLB Raad van Bestuur te Berchem    
VLB algemene statutaire vergaderingen.

4.Aantal clubs: 31   
TWEE (02) clubs traden aan met een A en een B ploeg: VK Wieze Boys en Pool Keroma   
Ploegen per reeks:         
Reeks 1:          13         
Reeks 2A:        11         
Reeks 2B:        11
       
Beker KLBS: alle ploegen.   

Gestopte clubs: AC Baia (bij de aanvang van de competitie), FC Heideweelde (voor de terug ronde), Kanaalboys Rotem (in de loop van de heen ronde), ’t Siebelke Romershoven, Transport Jacobs en Hellas 2000

 Nieuwe clubs seizoen 2016/2017: geen    

Aantal leden : dd.31/05/2016:1446

5.Verslagen         
Aantal scheidsrechtersverslagen: 28         
Aantal sancties gegeven dmv een"voorstel tot minnelijke schikking": 41        
Verzet minnelijke schikking: geen         
Ingediende klachten: 01         

6.Statistische gegevens-algemeen   
Aantal effectief betwiste wedstrijden: 413   
Stopgezet: 03   
Te herspelen: geen   
Aantal FF (competitie+beker): 16 waarvan 07tijdig en 09 laattijdig              

7.Repressief gedeelte     
Schorsingen (kampioenschap + beker)    
Aantal rode kaarten: 27    
01 speeldag:            14 (ambtshalve inbegrepen)    
02 speeldagen:         09    
03 speeldagen:         04    
04 speeldagen:         02    
05 speeldagen:         01   
07 speeldagen:         01       
Verbod neutrale zone: 09  

8.Financiële sancties (boete):   
Afwezig bijzondere algemene vergadering: 02   
Afwezig horing: 02   
Oorzaak stopzetten wedstrijd: 06   
Houding op terrein: 01   
Houding na de wedstrijd: 03   
Wanordelijkheden: 01   
Laattijdige betaling rekeningen: 07

9.Ambtshalve sancties:   
Omzetten uitslag in enkele FF: 03   

10.Nazicht scheidsrechtersbladen   
Schorsingen gele kaarten:   
2x zelfde wedstrijd :    43     
3 gele kaarten:           74    
6de gele kaart:             04     
2 geel/beker:              08   
4 geel/beker:               01                         
totaal: 130    

Overige reglementaire boetes:   
wedstrijdblad te laat:           07      
uitslag te laat:                     12 
geen uitslag:                       08   
FF:                                     16

11.Kostenbedoening    
Zie verslagen in Week-End.

12.Transfers      
Vlaams Decreet: 01      
Intern Regl. Art 77 (wijziging kwalificatie A/B): geen

13.Meldingen      
Aanmaning tot betaling aan KLBS: 03     
Aanmaning tot betaling aan VLB: 04

14.Kampioenen en Bekerwinnaars
Reeks 1:                  
Algemeen kampioen KLBS:                           VK Wieze Boys A                                       
Vice:                                                              RP Products                                                  
Reeks 2A:                
Kampioen en algemeen kampioen reeks 2: VNA Winterslag                                        
Vice:                                                              FC Global Impact        
Reeks 2B:                 
Kampioen:                                                    VC Sluizen                                         
Vice:                                                              FC Total Energy             

Beker KLBS:                                                   Sting Waterschei

Beker van de Sportiviteit:                                FC Global Impact 

Een dikke proficiat aan de bekerwinnaars,de kampioenen en de vice-kampioenen. 

15.Afsluiter     
Tot slot wens ik iedereen een prettige verlof en een succesvol en sportief seizoen 2016/2017.

Sint -Truiden, 07 juni 2016.

Secretaris,g.c.  

B.Croes

 

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING INTERN REGLEMENT KLBS20 Juni 2016

Voorstellen tot wijziging Art.76:

Voorstel 1 (Ingediend door de Regio ZW)

Aansluiting en opstelling van spelers door clubs welke meerder elftallen in lijn brengen.

Tijdens officiële wedstrijden, zowel in de gewone kompetitie als in de bekerkompetitie, dienen op het scheidsrechtersblad wedstrijdblad bij de effectieven van hetzij de A- ploeg, hetzij de B- ploeg steeds minimum ZEVEN (7) spelers vermeld die als dusdanig voor aanvang van de kompetitie werden aangeduid als hetzij A- speler hetzij B- speler vermeld te zijn. Bijgevolg dienen er steeds ZEVEN (7) spelers opgesteld die behoren tot categorie A of B naargelang het gaat om een wedstrijd van de A- of B ploeg. Bovendien dient deze A- of B ploeg op het terrein steeds vertegenwoordigd door minstens ZEVEN (7) spelers van respectievelijk categorie A of B en dit ook na de toegelaten vervangingen.

Deze wijziging is de logica zelf en brengt Art 76 in lijn met Art 23 (speelgerechtigheid van een speler) en Art 77 (Overgang van een speler van de A naar de B ploeg van een club)

Voorstel 2 (ingediend door de Regio Genk)

Aansluiting en opstelling van spelers door clubs welke meerder elftallen in lijn brengen.

Tijdens officiële wedstrijden, zowel in de gewone kompetitie als in de bekerkompetitie, dienen op het scheidsrechtersblad bij de effectieven van hetzij de A- ploeg, hetzij de B- ploeg steeds minimum ZEVEN (7) spelers vermeld die als dusdanig voor aanvang van de kompetitie werden aangeduid als hetzij A- speler hetzij B- speler. Bijgevolg dienen er steeds ZEVEN (7) spelers opgesteld die behoren tot categorie A of B naargelang het gaat om een wedstrijd van de A- of B ploeg. Bovendien dient deze A- of B ploeg op het terrein steeds vertegenwoordigd door minstens ZEVEN (7) spelers van respectievelijk categorie A of B en dit ook na de toegelaten vervangingen.

Indien clubs TWEE (02) of meer elftallen in lijn brengen worden deze beschouwd als aparte ploegen met een aparte spelerslijst.

Dit voorstel is een drastische breuk met het verleden. Het privilege van de clubs die met meerdere elftallen aantreden verdwijnt volledig. Indien dit voorstel goedgekeurd wordt, komen meteen de Art 77 en 78 te vervallen.

Art.77 Clubs met een A, B (of meer) ploegen kunnen tijdens het seizoen op 31/12 spelers intern overdragen wat betreft kwalificatie. Deze aanvragen tot wijzigingen, die ingang hebben op 31/12, moeten op het secretariaat toekomen voor 15/12 van het betreffende seizoen. De wijzigingen worden gepubliceerd in de uitgave van WeekEnd volgend op 31/12.

Art.78 (Er 4 dd 16/06/2014) Wordt een speler die behoort tot een club met een A en B ploeg geschorst, dan gelden enkel de zaterdag(en) als geschorste speeldag op dewelke zowel de A als B ploeg een officiële wedstrijd betwisten. de ploeg waarbij hij ingeschreven is, respectievelijk A of B, een officiële wedstrijd betwist. Bijkomend mag hij niet aantreden als speler of een officiële functie bekleden bij een officiële wedstrijd van de andere ploeg van zijn club, tot hij zijn schorsing uitgezeten heeft. 

NOODZAKELIJK WIJZIGING INTERN REGLEMENT KLBS INDIEN DE ALGEMENE VERGADERING BESLIST DAT KLBS NIET LANGER LID BLIJFT VAN DE VLB

Art.1 (Er 5 dd 20/06/2016014)

K.L.B.S.-voetbal is een onafhankelijke VZW met statuten die bindend zijn voor de leden en hun clubs. een afdeling van de Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (VLB). Een club die toetreedt tot K.L.B.S.-voetbal wordt, automatisch lid van de VLB, bij aanvaarding door zijn beheerraad. De statuten van de VLB zijn bindend.

Art.9 Verplichte verzekering (Er 5 dd 20/06/2016014)

De globale verzekering die KLBS – voetbal afgesloten heeft is verplicht voor alle leden en hun clubs. Enkel de clubs die verzekerd zijn via hun werkgever kunnen hierop een uitzondering vormen, voor zover de verzekering van de werkgever minimaal gelijkwaardig is aan de globale verzekering afgesloten door KLBS – voetbal.

Art.36 (Er 3 dd 17/06/2013) (Er 4 dd 16/06/2014) (Er 5 dd 20/06/2016)

Tegen een club die haar financiële verplichtingen niet nakomt tegenover KLBS- voetbal of tegenover de VLB wordt automatisch de procedure van schrapping opgestart. Indien deze procedure tegen een club opgestart werd (versturen aangetekend schrijven ter melding van de schorsing van de club), wordt de éénmalige waarborg van deze club verhoogd van € 75,00 175,00 naar € 300,00 400,00. Deze waarborg dient ontvangen te zijn op de rekening van KLBS-voetbal alvorens de club haar activiteiten mag hervatten in de loop van het seizoen of zich mag inschrijven voor het volgend seizoen.

 

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2016-2017)

EURO

   

DISCIPLINAIRE BOETES

 

Gele kaart

2,5

Schorsing 2X geel in één wedstrijd = rood

5

Schorsing 3 gele kaarten competitie

5

Schorsing 2 gele kaarten beker

5

Schorsing 6de gele kaart competitie

10

Schorsing 4de gele kaart beker

10

Schorsing 9de gele kaart competitie

15

Schorsing rode kaart

10

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd

7,5

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

 

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter

5

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter (herhaling) X 2, 3,...

 

Gebrek aan organisatie (beperkt)

25

Gebrek aan organisatie (ernstig)

37,5

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter

6,25

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter (herhaling) X 2,3....

 

Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein)

37,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident

7,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident (herhaling) X 2,3...

 

Oorzaak onderbreken wedstrijd - bezinningsmoment

7,5

Oorzaak onderbreken wedstrijd -bezinningsmoment - herhaling X 2,3,...

 

Oorzaak stopzetten wedstrijd

10

Oorzaak stopzetten wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

 

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd (herhaling) X 2,3....

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS (herhaling) X 2,3.....

 

Opstellen niet gekwalificeerde speler

12,5

Gebruik van een niet gekwalificeerde afgevaardige/trainer/verzorger/terreincommissaris

12,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

2,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

25

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….

Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen

25

Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…)

6,25

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….)

12,5

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..

 

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……)

12,5

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…

Tijdig Forfait (voor Do 19u00)

10 + 50

Laattijdig Forfait

10 + 75 +

 

Scheidskost

Forfait één van de 3 laatste wedstrijden van de competitie

25 + 75 +

 

Scheidskost

   

ADMINISTRATIEVE BOETES

 

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

 

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

 

Laattijdige uitslag

2,5

Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..

 

Geen uitslag voor zondag 12u00

5

Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....

 

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00)

2,5

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..

 

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)

7,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)(herhaling X 2,3,….

 

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)

12,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)(herhaing X 2,3…

 

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End)

25

Laattijdige betaling rekening/factuur VLB (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur VLB (na de uiterste datum vermeld op de herinnering)

25

   
   

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET WEDSTRIJDBLAD

 

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

 

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

 

Fout in de naam

2,5

Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….

 

Fout in voornaam

2,5

Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…

 

Fout in de geboortedatum

2,5

Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…

 

Geen geboortedatum

2,5

Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…

 

Geen/foutief bloknummer

2,5

Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…

 

Geen/foutief stamboeknummer

2,5

Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…

 

Geen/onvolledige hoofding

2,5

Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...

 

Geen datum/uur

2,5

Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…

 

Verkeerde datum/uur

2,5

Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….

 

Geen terreinbenaming

2,5

Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….

 

Geen reeks vermelding

2,5

Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…

 

Geen afdeling

2,5

Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…

 

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein

2,5

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….

 

Omwisseling naam en voornaam

2,5

Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...

 

Omwisseling thuisploeg en bezoekers

2,5

Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….

 

Wedstijdblad niet ingevuld in drukletters

2,5

Wedstrijdblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..

 

Onvolledig wedstrijdblad

2,5

Onvolledig wedstrijdblad (herhaling) X 2,3,…

 

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein

2,5

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (herhaling) X 2,3....

   

REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2016 - 2017)

   

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing

 

Art.2 Geel: 1

 

Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3

 

Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15

 

Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5

Art.6 Wanordelijkheden: 15

 

Art.7 Gebrek aan organisatie: 10

 

Art.8 Forfait: uitsluiting

 

Art.9 Gebrek aan medewerking: 10

 

Art.10 Blaam: 3

 

Art.11 Berisping: 2

 

Art.12 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10

 

Art.13 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5

 

Art.14 Oorzaak onderbreken wedstrijd (bezinningsmoment): 10

 

Art.15 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15

 

Art.16 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3

Art.17 Niet op de algemene vergaderingen: 5

 
   

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

 

 

 

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES

KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES
Voor de aanvang van het seizoen 2016/2017 zal een keuring gebeuren van de terreinen en accommodaties van de clubs die vanaf volgend seizoen hun thuiswedstrijden op een andere locatie spelen.

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN
Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene,veilige manier kunnen uitvoeren.