07/07/2016

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2016 - Verslag

Lees dit verslag aandachtig.

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB
Stamnr.:4592
Sekretariaat:
Benny Croes
Dekkenstraat 73, 3800 Sint-Truiden                           
Tel:011/592260                   
e-mail: klbssrt@hotmail.com

                                                                                                                                                              Sint-Truiden, 07 juli 2016 

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS – VOETBAL
Plaats: Cafetaria K FC Zwartberg (Transport Jacobs)            
            G.Gallopinstraat z/n 3600 Genk.
Datum/uur: 20 juni 2016 om 20u00

1.Dagorde
Welkomstwoord van de voorzitter
Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
Jaarverslagen financieel en sportief
Verslag commissarissen financieel beleid
Voorstel tot schrapping van clubs ingevolge inactiviteit: Kanaalboys Rotem Transport Jacobs, FC Heideweelde, ’t Siebelke Romershoven, Hellas 2000 en AC Baia
Stemming lidmaatschap KLBS bij VLB en bijhorende aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS
Gevolgen resultaat stemming lidmaatschap KLBS bij VLB
- verzekering
- lidgelden
Samenstelling Raad van bestuur: kandidaturen
                       Marc Martens (Aviaclub) – Regio ZW
                       Fernand Oeyen (SV De Conde) – Regio NW         
Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement         
Huldigingen         
Werking KLBS (Comités)         
Bespreking en inlichtingen seizoen 2016/2017         
Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter
Voorzitter V. Mantels heet de aanwezigen welkom, waarna hij iedereen bedankt voor het geleverde werk tijdens het vorige seizoen en de aanwezigen een vruchtbare vergadering wenst. De vergadering is meer dan de klassieke afsluiting van een seizoen en de vooruitblik naar het volgende, belangrijke wijzigingen zijn op til en de genomen beslissingen hebben grote gevolgen voor KLBS. Gelieve derhalve op te letten zodat jullie achteraf niet voor verrassingen komen te staan.

3. Aanwezigheden
a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS behalve D. Peeters(verontschuldigd) en de heer J. Billen (voorzitter Scheidsrechter Comité) b. Clubs: alle clubs behalve: Cosmos Spouwen en K FC Vlam Eisden  

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
De heren Raf Vandervelden (RP Products) en Evert Vanecht (FC Total Energy) bieden hun diensten aan.

5. Jaarverslagen
a. Sportief (B. Croes)
Korte weergave van het vooraf, via de website verspreidde jaarverslag . Voor nadere informatie: zie website.

b. Financieel (I. Hermans)
Op dit ogenblik is het saldo van de rekeningen negatief ten opzichte van een jaar geleden voor een bedrag ten belopen van de investering die werd gedaan in de nieuwe website.

6. Verslag commissarissen financieel beleid
Controle commissaris D. Peeters controleerde de boekhouding en stelde noch gebreken of noch onvolkomenheden vast.

7. Huldigingen
a. Kampioenen:   
Reeks I (algemeen kampioen): VK Wieze Boys A   
Reeks IIa en algemeen kampioen Reeks II: VNA Winterslag   
Reeks IIb: VC Sluizen

b. Beker KLBS: Sting Waterschei

c. Beker sportiviteit: FC Global Impact

8. Schrapping van clubs ingevolge inactiviteit
Kanaalboys Rotem, Transport Jacobs, FC Heideweelde, Hellas 2000, AC Baia en ‘t Siebelke Romershoven worden geschrapt ingevolge stopzetting van activiteiten in KLBS.   

9. Stemming lidmaatschap VLB en bijhorende aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS.
a. Stemming lidmaatschap VLB (00 ja/25 neen/ 01 ongeldig)
Gezien het resultaat van de stemming zal KLBS –Voetbal uit de VLB stappen op 01/08/2016.

b. Noodzakelijke aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS in gevolge de uitstap uit VLB 
Art.1 Goedgekeurd (25 ja / 01 blanco)
K.L.B.S.-voetbal is een onafhankelijke VZW met statuten die bindend zijn voor de leden en hun clubs. een afdeling van de Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (VLB). Een club die toetreedt tot K.L.B.S.-voetbal wordt, automatisch lid van de VLB, bij aanvaarding door zijn beheerraad. De statuten van de VLB zijn bindend. 

Art.9 Verplichte verzekering Goedgekeurd (25 ja / 01 blanco)
De globale verzekering die KLBS – voetbal afgesloten heeft is verplicht voor alle leden en hun clubs.E
E
nkel de clubs die verzekerd zijn via hun werkgever kunnen hierop een uitzondering vormen, voor zover de verzekering van de werkgever minimaal gelijkwaardig is aan de globale verzekering afgesloten door KLBS – voetbal.
 
Art.36 Goedgekeurd (25 ja / 01 blanco) Tegen een club die haar financiële verplichtingen niet nakomt tegenover KLBS- voetbal of tegenover de VLB wordt automatisch de procedure van schrapping opgestart.
Indien deze procedure tegen een club opgestart werd (versturen aangetekend schrijven ter melding van de schorsing van de club), wordt de éénmalige waarborg van deze club verhoogd van € 75,00 175,00 naar € 300,00 400,00.
Deze waarborg dient ontvangen te zijn op de rekening van KLBS-voetbal alvorens de club haar activiteiten mag hervatten in de loop van het seizoen of zich mag inschrijven voor het volgend seizoen. De aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS komen op de website KLBS. 

10. Gevolgen uitstap uit de VLB
a. Verzekering
Door de uitstap uit de VLB worden KLBS en de clubs van KLBS niet langer verzekerd bij Ethias via VLB. Een globale verzekering voor KLBS en zijn clubs werd afgesloten bij ARENA.
Deze verzekering is verplicht voor clubs behalve voor deze waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten, die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering. Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.

Gezien voorgaande zullen de clubs:
(1) het schrijven ontvangen van Ethias betreffende de verzekeringsperiode 01/08/2016 - 31/07/2017 als nietig beschouwen en NIET antwoorden aan de VLB.
(2) tegen uiterlijk 31/07/2016 aan de secretaris KLBS van al hun spelers en bestuursleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hun overmaken met het digitaal formulier.

Het digitaal verzekeringsformulier wordt overgemaakt aan alle secretarissen en komt op de website KLBS.
Alle spelers en bestuursleden die op 31/07/2016 op de website KLBS staan dienen verzekerd te worden.
De spelers zullen minimaal verzekerd worden volgens Basis Polis 1 (BP 1)  

De kosten voor de spelers en bestuursleden aangesloten op 31/07/2016 worden verrekend op de 1ste factuur/rekening van het seizoen 2016/2017.
Voor spelers en bestuursleden, die aangesloten worden na 31/07/2016 dient samen met het aansluitingsformulier/de aansluitingskaart het digitaal verzekeringsformulier overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS. De desbetreffende kosten voor deze aansluitingen worden in rekening gebracht op de 2de of 3de factuur/rekening van het seizoen 2016/2017 in functie van de aansluitingsdatum.

Het bij een ongeval in te vullen en aan de secretaris KLBS over te maken ongevallenformulier wordt overgemaakt aan de secretarissen en komt op de website KLBS. Er komt een pagina op de website KLBS met alle nodige informatie betreffende de verzekering en de te volgen procedures.

b. Lidgelden
De clubs dienen niet langer de € 3,00 lidgeld/persoon te betalen aan de VLB Het opgeschorte lidgeld KLBS (€ 1,25/persoon) zal vanaf het seizoen 2017/2018 weer geïnd worden

11. Samenstelling Raad van Bestuur
Bestuursleden: Marc Martens (25 ja / 01 blanco)
                       Fernand Oeyen (23 ja /02 neen / 01 banco)

12. Intern Reglement
De voorgestelde wijzigingen en toevoegingen (volledige tekst werd eerder verspreid via de website) werden goedgekeurd. 
Goedgekeurde wijzigingen en toevoegingen:
Art 76 voorstel 1 - schrappen lijst aanvang seizoen (22 ja / 03 neen/ 01 blanco)
Art 76 voorstel 2 - elftallen beschouwd als onafhankelijke ploegen met eigen spelerslijst – schrappen Art 77 en 78 (17 ja / 08                             neen / 01 blanco)

Ingevolge de goedkeuring van Art 76 voorstel 2 is Art 76 voorstel 1 niet langer relevant en komt het te vervallen.
De aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS komen op de website KLBS.

13. Interludium van de voorzitter
Ik vrees dat ik in herhaling val, maar de inspraak van de clubs in het bestuur KLBS is spijtig genoeg nog altijd onvoldoende. De regiowerking staat in het reglement, is gestemd en is van toepassing. Bij deze richt ik mij specifiek tot de regio’s en clubs die er blijven voor kiezen om aan de zijlijn, neen achter de omheining te blijven staan als het, het bestuur KLBS betreft. Jullie hebben mee de reglementen gestemd, maar als het op de uitvoering aankomt besluiten jullie niet meer mee te spelen en de anderen het werk op te laten knappen. Over wie heb ik het? De Regio’s Genk en ZW hebben een werking en de voorziene vertegenwoordiging in het bestuur KLBS, helaas neemt GENK 96 niet deel aan de Regio werking, de Regio NW heeft een werking, maar slechts EEN (01) van de TWEE (02) bestuur plaatsen is bezet de Regio’s NO en ZO hebben noch een werking, noch een vertegenwoordiging in het bestuur KLBS. Dames en heren het kan toch niet waar zijn dat jullie jullie verantwoordelijkheid niet willen nemen, afzien van inspraak in het bestuur KLBS en jullie stem niet willen laten gelden. Dit is even onbegrijpelijk als onaanvaardbaar. We willen allen vooruit en het beste voor KLBS, maar hélaas zijn we in een patstelling gesukkeld. Hoe lang nog? Ik hoop dat er snel een kentering komt want we kunnen alle hulp gebruiken, zeker nu gekozen is voor een uitstap uit de VLB en met de omvorming van KLBS tot een VZW in het verschiet. Even een vergelijk. Met de 10 regionaal afgevaardigden (5 X 2) en de voorzitter erbij zijn we met zijn elven verkozenen. We zouden dus een stevig elftal kunnen, neen moeten vormen. Hélaas is het onze nogal gebrekkig van aard, want we staan steevast maar met 7 aan de aftrap omdat 4 van onze spelers (2 van NO en 2 van ZO) wel van de geneugten willen genieten maar als het op mouwen opstroppen aankomt hun kat sturen. Logisch dat onze ploeg, met deze instelling weinig benijdenswaardige resultaten behaalt. Vanzelfsprekend willen we deze spelers erbij, maar al onze pogingen, denk maar aan de locomotief functie, draaiden op niets uit. Hoe moet het nu voort met onze ploeg? Stoppen dat is het gemakkelijkste, maar dat willen we natuurlijk niet. De afwezigen straffen, door boetes op te leggen, bepaalde rechten (bvb stemrecht) af te nemen, ze uit te sluiten van bepaalde activiteiten (bvb bekerorganisaties), allemaal opties, maar zullen deze leiden tot een grotere inzet? Waarschijnlijk niet, mogelijk haken deze spelers wel af, en dat is zeker niet wat we willen, want we hebben ze nodig om ons elftal te vormen. Tot daar de beeldvoorstelling van onze situatie. Daar waar de regiowerking een win-win situatie zou moeten geven voor iedereen zijn we nu in een verlies toestand gesukkeld door de apathische houding van 2 regio’s en de desbetreffende clubs. Betreurenswaardig. Een stabiele, duidelijke en doorzichtige structuur met een deelname van eenieder is noodzakelijk voor de goede werking van KLBS. Verder doen zoals we nu bezig zijn is niet houdbaar op termijn. Sanctioneren zal niets positief bijbrengen, integendeel. Daar al onze pogingen zonder resultaat bleven hebben wij duidelijk niet de oplossing, deze ligt bij jullie. Daarom speel ik de bal door naar de clubs van de tot nu toe niet actieve/deelnemende regio’s: “ Hoe zien jullie de oplossing?” Aarzel niet de voorzitter en of de secretaris KLBS te contacteren.
Ik hoop en reken op een positieve reactie, zodat dit mijn laatste donderpreek was. 

14. Werking KLBS (Comités)
Bij gebrek aan kandidaten voor de invulling van de vacante plaatsen in de Raad van Bestuur KLBS, heeft de de Raad van Bestuur KLBS een te beperkte bezetting om de goede werking van de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline, zoals voorzien in het intern reglement te verzekeren. Daarom zal zoals vorig ook volgend seizoen en dit tot de bezetting van de Raad van Bestuur het toelaat over te gaan tot de voorziene werking in het intern reglement zijn werking aanpassen als volgt:
Comité Minnelijke Schikkingen: heeft geen zitting meer. Zijn taak wordt, naar analogie met de KBVB/VFV Afd Limburg overgenomen door het secretariaat KLBS
Comité Sport & Discipline: wordt gevormd door bestuursleden

15. Bespreking en inlichtingen seizoen 2016/2017
28 clubs schreven in voor het seizoen 2016/2017. Daar Pool Keroma en VK Wieze Boys aantreden met TWEE (02) ploegen komen volgend seizoen 30 ploegen aan de aftrap.

a. Kampioenschap
Er zullen een Reeks I (14 ploegen) en een reeks II (16 ploegen) gevormd worden.

Reeks I
:
Kotem VV, VK Wieze Boys A, RP Products, Century Hasselt, FC Berg, SV De Conde, FC Tamara, Mees 80, UD Barcelona, Pool Keroma A, Weerstand Zonhoven, VC Sluizen, VNA Winterslag en FC Global Impact.
De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden.
De laatste TWEE (02) laatst geklasseerde ploegen zakken naar Reeks II. 

Reeks II:
FC Klotbroek, FC Vlam Eisden, OH Bergmans, Sting Waterschei, Genk 96, Sporting Caetsbeek Pool Keroma B, Binnenste Buitenland, FC Total Energy, Huwa-San Bilzen, FC Beukenhof, VK Wieze Boys B, Cosmos Spouwen, Aviaclub, Tuinwijk VV en Stokrooie United.
De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden.
De TWEE (02) eerst geklasseerde ploegen stijgen naar Reeks I.

Kalender
Aanvang: 03/09/2016
Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 05/11/2016 tot en met 07/01/2017
Geen wedstrijden op en 31/12/2016

b. KLBS Beker
De KLBS beker zal in het seizoen 2016/2017 betwist worden volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Na de eerste ronde (03/09/2016) gaan de winnaars en de beste verliezende ploeg door naar de 1/8 finales.
Volgende voorziene speeldagen
         12/11/2016 (1/8),
         24/12/2016 (1/4),
         25/02/2017 (1/2),
         17/04/2017 (Paasmaandag)   

c. Beker van de sportiviteit
Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden, zal geplaatst worden onder de rubriek “beker” op de website. Naast de beker wordt ook het inschrijvingsgeld voor volgend seizoen kado gedaan aan de winnaar.

d. Scheidsrechters
Op een na kregen alle wedstrijden een aangeduide scheidsrechter. Het scheidsrechtercomité verzekert een permanente opvolging van de scheidsrechters en streeft doorlopend naar verbetering. De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige invulling van het wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd, evenals de oorzaak hiervan en de verantwoordelijke ploeg duidelijk op het wedstrijdblad te vermelden. De afgevaardigden dienen zich echter te vergewissen van de volledigheid en de juistheid van de gegevens alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers, spelers en supporters) om en de scheidsrechters op de gepaste wijze te ontvangen en met het nodige respect te behandelen. De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy Poosen van het scheidsrechters comité of de secretaris KLBS.

f. Neutrale zone en instructie zone
Daar dit onderwerp een pijnpunt blijft, en een aantal clubs blijven zondigen tegen de regels van de aanwezigheid in en het gedrag van de personen in deze zones, die zoals, algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en waarvan het gedrag onberispelijk hoort te zijn, wordt er bij de clubs eens te meer op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen en na te (laten) leven. Personen, niet vermeld op het wedstrijdblad of geen drager van de voorziene armband hebben niets verloren in de neutrale/technische zone en dienen er dan ook uit verwijderd te worden door de afgevaardigde van de thuisploeg. De scheidsrechters kregen de richtlijn overtredingen in dit verband en/of roken of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale of technische te melden via een verslag. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

g. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole door scheidsrechter samen met de afgevaardigden van beide ploegen te gebeuren. Indien de bezoekende ploeg geen afgevaardigde heeft neemt de kapitein van de ploeg deze taak over. Wanneer een afgevaardigde weigert deel te nemen aan de identiteitscontrole dient de scheidsrechter dit te vermelden op het wedstrijdblad onder aanmerkingen. Maakt een scheidsrechter geen aanstalte om een identiteitscontrole te doen, dan is het aan de afgevaardigden van beide ploegen om hem hierop te wijzen en aan te dringen op de identiteitscontrole. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

h. Terreinen en accommodaties
Een aparte kleedruimte voor de scheidsrechter is een must. Is deze er niet dan heeft de scheidsrechter het recht de wedstrijd niet te starten. Hij maakt dan een verslag en de thuisploeg zal de wedstrijd verliezen met forfait cijfers en krijgt een boete voor “gebrek aan organisatie”. Voor de aanvang van het seizoen 2016-2017 zal bij de clubs die van speelveld veranderden een controle van het terrein en de accommodatie gebeuren.  

i. Boetes
De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden (eerder verspreid via website), zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.

j. Belangrijke bemerkingen
1. De data van de bekercompetitie maken deel uit van de competitiedagenvoor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij    het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd.

16. Presentatie website
Marc Smets gaf een overzicht van hoe onze website opgebouwd is en welke informatie er waar te vinden is.

17. Slotwoord van de voorzitter
In zijn slotwoord bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun vertrouwen en benadrukt het belang van de sportiviteit, de solidariteit, de participatie en de regionale werking. Tot slot wenst hij iedereen een aangename avond, een goede thuiskomst, een goed verlof en een succesvol volgend seizoen.

KLBS,

Benny Croes Secretaris, gc