04/06/2017

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 19 Juni 2017 - INFORMATIE BUNDEL

Lees de inhoud van deze bundel aandachtig. Hij bevat belangrijke informatie voor de algemene vergadering en volgend seizoen!


                                  19/06/2017 

Uitnodiging en dagorde 

Jaarverslag sportief 

Voorstel naamsverandering KLBS

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Toegepaste boetes seizoen 2017/2018

Reglement beker van de sportiviteit 2017/2018 

Verzekering ARENA 01/08/2017 – 31/07/2018

Aandachtspunten terreinen en accommodaties

 

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 

Dagorde:
1.Welkomwoord van de voorzitter

2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig) 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers 

4.Jaarverslagen financieel en sportief 

5.Verslag commissarissen financieel beleid 

6.Schrapping van clubs ingevolge einde activiteiten (VNA Winterslag) 

7.Voorstelling nieuwe clubs: FC Hutte Houthalen en FC Vinni’s 

8.Stemming naamsverandering Koninklijke Limburgse BedrijfsvoetBalSportbond (KLBS)
   en de bijhorende aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS 

9.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement. 

10.Huldigingen

11.Werking KLBS (Comités) 

12.Verzekering ARENA seizoen 2017/2018 

13.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2017/2018 

14.Slotwoord van de voorzitter.

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND Afdeling Voetbal 
KBVB Stamnr.:4592                                                               Sint- Truiden, 03 juni 2017
Secretariaat:
Benny Croes
Dekkenstraat 73
3800 Sint-Truiden
tel.:011/592260
e-mail: klbssrt@hotmail.com 

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2016-2017  

1.Samenstelling ProvincialeCommissie  
Voorzitter:           Valère Mantels    
Ondervoorzitter:  Dominique Peeters    
Schatbewaarder:  Inge Hermans en Deborah Maris
Secretaris g.c.:     Benny Croes    
Leden: Fernand Oeyen, Marc Martens, Marc Smets, Hassan Affrane , Roberto Cavatorti

2.Aantal zittingen : 18 huidige algemene vergadering niet inbegrepen
Aanwezigheden:
R Cavatorti                                     17
D Peeters                                       17
B Croes                                          16
V Mantels                                       16
M Maertens                                     15
M Smets                                         14
W Poosen (waarnemer SC)               14
F Oeyen                                           14
H Affrane                                         11
J Billen (waarnemer SC)                    02
I. Hermans                                      01
D. Maris                                           01

3.KLBS was vertegenwoordigd op:
Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding

4.Aantal clubs: 28
TWEE (02) clubs traden aan met een A en een B ploeg: VK Wieze Boys en Pool Keroma
a. Ploegen per reeks:
Reeks 1: 14
Reeks 2: 16
b. Beker KLBS: alle ploegen.
c. Gestopte club: VNA Winterslag
d. Nieuwe clubs seizoen 2017/2018: FC Hutte Houthalen en FC Vinni’s
e Aantal leden : dd.31/05/2017:1383

5.Verslagen
Aantal scheidsrechtersverslagen: 36
Aantal sancties gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking": 38
Verzet minnelijke schikking: geen
Ingediende klachten: 04 waarvan 01 werd ingetrokken

6.Statistische gegevens-algemeen
a. Aantal effectief betwiste wedstrijden: 423
b. Stopgezet: 01
c. Te herspelen: geen
d. Aantal FF (competitie+beker): 26 waarvan 10tijdig en 16 laattijdig

7.Repressief gedeelte Schorsingen (kampioenschap + beker)
Aantal rode kaarten: 20
01 speeldag: 10 (ambtshalve inbegrepen)
02 speeldagen: 07
03 speeldagen: 04
04 speeldagen: 02
06 speeldagen: 01
05 jaar: 01
Blaam: 01
Berisping: 03
Uitsluiting voldoende: 01

8.Financiële sancties (boete):
Afwezig bijzondere algemene vergadering: 01
Afwezig horing: 01
Oorzaak stopzetten wedstrijd: 02
Houding op terrein: 02
Houding na de wedstrijd: 03
Wanordelijkheden: 01
Gebrek aan organisatie: 01
Laattijdige betaling rekeningen: 04
Weigering tot medewerking: 01

9.Ambtshalve sancties:
Omzetten uitslag in enkele FF: 05

10.Nazichtscheidsrechtersbladen
Schorsingen gele kaarten: 2x geel zelfde wedstrijd : 56
3de gele kaarten: 109
6de gele kaart: 18
9de gele kaart: 01
2x geel/beker:03
totaal: 187

11. Overige reglementaire boetes:
wedstrijdblad te laat: 14
uitslag te laat: 11
geen uitslag:04
FF: 26
opstelling niet verzekerde speler: 17

12.Kostenbedoening
Zie verslagen in Week-End.

13.Transfers
Vlaams Decreet: geen

14.Meldingen
Aanmaning tot betaling aan KLBS: 06

15.Kampioenen en Bekerwinnaars
Reeks 1: Algemeen kampioen KLBS: Century Hasselt
              
Vice VK Wieze Boys A
Reeks 2: Kampioen: K FC Vlam Eisden
            
 Vice: Huwa San Bilzen
Beker KLBS: VK Wieze Boys A
Beker van de Sportiviteit: RP PRODUCTS

Een dikke proficiat aan de bekerwinnaars,de kampioenen en de vice-kampioenen. 

16.Afsluiter
Tot slot wens ik iedereen een prettige verlof en een succesvol en sportief seizoen 2017/2018.

Namens KLBS

CROES Benny
Secretaris,g.c.


VOORSTEL NAAMSVERANDERING KLBS 

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSVOETBALSPORTBOND

Wijzigingen Intern Reglement ingevolge naamsverandering KLBS

Art.18 (Er 4 dd 16/06/2014)
Iedere bedrijfssportvoetbalclub kan worden aangenomen door de KLBS - voetbal mits de door de KBVB vereiste formaliteiten te vervullen en aan de KLBS voetbal de voorziene waarborg te betalen ten bedrage van 75 175,00 Euro.

Indien een club haar benaming verandert of wijzigt, moet zij die nieuwe benaming behouden gedurende minstens VIJF (05) jaar. Aanvulling toepasbaar met terugwerkende kracht op al de eerdere toegestane naamswijzigingen.

Art.19
Worden beschouwd als eigen en volwaardige bedrijfsvoetbalspelers: Alle werknemers van de firma of instelling waaruit de bedrijfsvoetbalclub ontsproten is en die als firmalid ingeschreven zijn. Dit geldt eveneens voor de familierelaties van de werknemers in eerste lijn, zoals vaders, zonen, broers en voor vrouwelijke werkneemsters ook de echtgenoot of partner. Deze leden dienen bij aansluiting een gele lidkaart te ondertekenen. Zij moeten bij de firma, bedrijf of instelling ingeschreven zijn in het personeelsregister van de betrokken werkgever en dienen hiervan op eerste verzoek een bewijs voor te leggen.

Art.20
Elke bedrijfsvoetbalclub mag zijn spelerspotentieel verhogen door middel van het aansluiten van aanvullende spelers. Dit zijn spelers die niet tot de firma, het bedrijf of de instelling behoren. Deze leden dienen bij aansluiting een groene lidkaart te ondertekenen.

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING INTERN REGLEMENT KLBS Juni 2017

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSVOETBALSPORTBOND

BEHEER

Art.10 (Er1 dd 20/06/2011) (Er 4 dd 16/06/2014)

Samenstelling, organisatie en bevoegdheden van de bestuursorganen
1.KLBS-voetbal wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, genoemd de Provinciale Commissie. De Provinciale Commissie bestaat die maximaal uit ELF (11) verkozen leden bestaat, zijnde TIEN (10), door de regionale comités voorgedragen afgevaardigden à rato van het aantal clubs TWEE (02) per regio zie Art 10 punt 4) en een, door de algemene vergadering rechtstreeks te verkiezen, voorzitter.
De functie van ondervoorzitter wordt ingevuld door de voorzitters van de comités zoals vermeld onder punt 2 hierna.
De secretaris en penningmeester worden aangesteld door dit beheersorgaan en zijn niet aan herkiezing onderworpen.

2.Ondergeschikt aan de Provinciale Commissie is er het beleidsniveau van de comités en de subcommissies.
Binnen de Provinciale Commissie kunnen een aantal comités en subcommissies worden gevormd met een specifieke taak. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen en leggen steeds hun bevindingen voor aan de eerstvolgende vergadering van de Provinciale Commissie.

Disciplinaire comités

Een Comité Minnelijke Schikking , bestaande uit maximaal VIJF (05) verkozen leden, bevoegd voor disciplinaire zaken, dat na onderzoek, kan bestraffen met maximum VIER (04) ACHT (08) effectieve speeldagen en/of een boete van maximum 50,00 150,00 Euro. voor de clubs en maximum 150,00 Euro voor de niet-voorziene boetes.

Een Sport Comité Sport en Discipline, bestaande uit maximaal VIJF (05) verkozen leden, bevoegd voor alle disciplinaire zaken doorverwezen door het Comité Minnelijke Schikking en voor deze welke de bevoegdheid van dit laatste comité overschrijden.

Een Scheidsrechter Comité bevoegd voor alle zaken welke betrekking hebben op de functionering van de scheidsrechters binnen de KLBS voetbal.

De comités Minnelijke Schikkingen en Sport en Discipline worden samengesteld uit leden welke zetelen in de Provinciale Commissie.
De leden van het Scheidsrechter Comité of worden rechtstreeks, volgens de noodwendigheden, aangeduid door de Provinciale Commissie.

Ieder comité kiest uit haar leden een voorzitter.
De voorzitters van de Comités Minnelijke Schikkingen en Sport en Discipline worden ambtshalve ondervoorzitter van de Provinciale Commissie.
De verslagen van iedere comitézitting worden ter kennisgeving en voor het nodige gevolg overgemaakt aan de eerstvolgende zitting van de Provinciale Commissie.

3.De regio’s – regionale comités
Het regionaal comité is het orgaan waarin de actieve clubs zich, volgens geografische ligging (regio), groeperen om hun te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen. Er worden DRIE (03) VIJF (05) regionale comités voorzien:
Regionaal Comité Noord-West (RCNW)
Regionaal Comité Noord – Oost (RCNO)
Regionaal Comité Genk + (RCG +)
Regionaal Comite Zuid - West (RCZW)
Regionaal Comité Zuid – Oost (RCZO)

Ze zijn geen tegenhanger van een disciplinair comité of commissie, maar functioneren ter ondersteuning ervan, om het werk van de officiële organismen te vergemakkelijken en te verbeteren en om advies te verlenen. Ze zullen de belangen van de clubs behartigen, de sportgeest binnen KLBS onderhouden en de onderlinge verstandhouding tussen de clubs bevorderen.
Een regionaal comité is samengesteld uit clubleden van de clubs uit de betreffende regio. Het regionaal comité kiest uit haar leden een voorzitter en secretaris g. c.
Als zelfstandige entiteit wordt er naar eigen behoefte overleg georganiseerd.

Taken/ bevoegdheden van het regionaal comité:
-Aanduiden van 2 regionale afgevaardigden;
-Verwerken, bespreken van informatie vanuit de PC en indien gevraagd standpunt van het regionaal comité bepalen ten aanzien van een bevraging van de PC;
-Gemotiveerde adviezen ontwikkelen tav de PC;
-Gemotiveerde voorstellen tot wijziging interne reglement indienen;
-Begeleiden van terreinkeuringen;
-Adviseren bij de kandidaturen van nieuwe clubs
-Begeleiden van nieuwe clubs
-Bemiddelen en oplossingen geven aan structurele en organisatorische problemen van of tussen clubs uit eigen regio;
-Antennefunctie en informatiepunt bij afgelasting wedstrijden.

4. Aantal bestuursleden per regio
Het aantal bestuursleden waarop een regio recht heeft wordt mathematisch, op de volgende wijze bepaald: aantal clubs in KLBS gedeeld door 10 (aantal verkozen bestuursleden zonder de voorzitter) = X aantal clubs per regio gedeeld door X geeft, na afronding het aantal mogelijke bestuursleden per regio. afronding (< 0,5 = 0, = of >0,5 = +1) Indien door de afronding er maximaal meer dan 10 (11) bestuursleden zouden zijn wordt een bestuurslid van de regio met de kleinste breuk geschrapt.

5.De regio waartoe de voorzitter behoort blijft gerechtigd om TWEE (02) andere leden af te vaardigen in de PC.

5. Indien een regio niet al zijn bestuur plaatsen invult mogen deze opgevuld worden door een andere regio.

6. 4.Een kandidaat lid of voorzitter voor de PC, moet op datum van benoeming minstens 18 jaar oud zijn, minstens 1 jaar toegewezen zijn aan zijn club en mag niet geschorst zijn.
De leden van de Provinciale Commissie en a fortiori van de comités worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.
Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun mandaat worden vergoed, mits beslissing van de Provinciale Commissie.

7. 5.De bestuursleden KLBS evenals de voorzitter KLBS worden voorgedragen door de regionale comités en benoemd door de clubs op de algemene vergadering van juni voor respectievelijk DRIE (03) – bestuursleden- en VIER (04) - voorzitter - jaar en zijn her verkiesbaar. De minimale duur dat een bestuurslid zetelt is 1 jaar (geen tussentijdse vervanging mogelijk).

Wordt een bestuurslid in de loop van zijn mandaat geschorst voor lange duur (ACHT (08) weken of meer), dan wordt hij/zij ambtshalve ontslagen als bestuurslid KLBS.

8. 6.Indien een bestuur(d)(st)er gedurende een seizoen geen 50% aanwezigheid haalt verliest hij/zij, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden (vb langdurige ziekte) automatisch zijn/haar mandaat.

9. 7.De kandidaturen voor bestuurslid en voorzitter dienen uiterlijk op 01 juni bij de secretaris KLBS toe te komen.

Ingediend door: bestuur KLBS
Argumentatie: deze aanpassing is noodzakelijk ten gevolge van de beslissing op de bijzondere Algemene vergadering van januari 2017 om van VIJF (05) naar DRIE (03) over te gaan.

Art.27 (Er1 dd 20/06/2011) (Er 2 dd 18/06/2012) (Er 4 dd 16/06/2014)
Transfermogelijkheden:
1. ……..
2.Transfer bij gewone overeenkomst: Na ieder seizoen kan een club de tot dan aangesloten leden en dus vermeld op de ledenlijst, laten schrappen van deze lijst door de bijhorende lidkaart ter vernietiging over te maken aan het secretariaat voor 30 juni. Het lid wordt dan ambtshalve geschrapt van de bondslijsten. Vanaf de datum van schrapping staat het dit lid vrij om zich aan te sluiten bij gelijk welke andere club. Na 30 juni en dit tot en met 15 augustus kunnen spelers binnen KLBS voetbal enkel nog van club veranderen indien samen met de aansluitingskaart /het aansluitingsformulier bij de nieuwe club ook de aansluitingskaart /het aansluitingsformulier van de oude club wordt overgemaakt aan het secretariaat. Van 25 tot en met 31december kan een speler veranderen van club (transfert), mits wederzijds akkoord van beide clubs . Gele en rode kaarten evenals schorsingen worden meegenomen naar nieuwe club. De wijzigingen worden gepubliceerd in de uitgave van Week End volgend op 31/12.

3.Transfers zijn na 15 augustus en derhalve ook tijdens het voetbalseizoen, uitgesloten, met uitzondering van de transfertperiode van 25 tot en met 31 december en dit met wederzijds akkoord van de desbetreffende clubs.

  1. ……….

Ingediend door: Regio Genk Argumentatie: geeft clubs al dan niet in spelersnood de mogelijkheid spelers aan te sluiten die elders gestopt zijn. Is ook heel positief tegenover de clubs die 2 ploegen hebben. Bestuur KLBS: aanvaardbaar voorstel

Art.41

Het kampioenschap wordt gespeeld met heen en terugwedstrijden en met optelling van de punten te weten DRIE (03) punten voor een gewonnen wedstrijd en EEN (01) punt aan iedere club in geval van een gelijk spel. De club die de meeste punten behaalt wordt eerste gerangschikt. Wanneer meerdere clubs evenveel punten behalen, worden zij gerangschikt volgens:
- het grootste aantal overwinningen;
- het beste doelsaldo;
- het grootst aantal gemaakte doelpunten;
- het grootst aantal overwinningen op verplaatsing;
- het beste doelsaldo op verplaatsing;
- het grootst aantal gemaakte doelpunten op verplaatsing.
het aantal gewonnen wedstrijden en verder volgens: het behaalde doelsaldo.
Staan de clubs dan nog gelijk in de stand, dan worden, indien nodig, dit is wanneer de clubs gerangschikt staan op een plaats welke aanleiding geeft tot stijgen of dalen:
- de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen ( 2 X 10 min) en een strafschoppenreeks. testwedstrijden gespeeld volgens de modaliteiten van de KBVB.

Ingediend door: bestuur KLBS
Argumentatie: deze aanpassing is noodzakelijk ten gevolge van de aanpassing van Art 1531 – Eindrangschikking van het Bondsreglement van de KBVB/VV.

Art 76

Aansluiting en opstelling van spelers door clubs welke meerder elftallen in lijn brengen.

Tijdens officiële wedstrijden, zowel in de gewone als in de bekerkompetitie, mogen op het wedstrijdblad van hetzij de A ploeg, hetzij de B ploeg maximaal DRIE (3) spelers vermeld worden van de lijst van B ploeg hetzij de A ploeg, maw van de lijst van de andere ploeg.
Indien clubs TWEE (02) of meer elftallen in lijn brengen worden deze beschouwd als aparte ploegen met een aparte spelerslijst.

Art.77 (Er 5 dd 20/06/2016)

Clubs met een A, B (of meer) ploegen kunnen bij aanvang van elk seizoen spelers intern overdragen wat betreft kwalificatie. Deze aanvragen tot wijzigingen, die ingang hebben op eerste competitie/bekerwedstrijd, moeten op het secretariaat toekomen voor 15/8 van het nieuwe seizoen.

Clubs met een A, B (of meer) ploegen kunnen tijdens het seizoen tussen 25/12 en 31/12 spelers intern overdragen wat betreft kwalificatie. Deze aanvragen tot wijzigingen, moeten uiterlijk op 31/12 op het secretariaat KLBS toekomen. De wijzigingen worden gepubliceerd in de uitgave van Week End volgend op 31/12.

Art 78

Wordt een speler die behoort tot een club met A, B (of meer) ploegen geschorst, dan gelden enkel de zaterdag(en) op de welke de ploeg waarbij hij ingeschreven is, respectievelijk A, B (of ander) een officiële wedstrijd betwist, als geschorste speeldag. Bijkomend mag hij niet aantreden als speler of een officiële functie bekleden bij een officiële wedstrijd van de andere ploeg(en) van zijn club, tot hij zijn schorsing uitgezeten heeft.

Ingediend door: Regio NW & aangepast in samenspraak met het bestuur KLBS
Argumentatie:
Het is niet evident om met TWEE (02) volledig gescheiden ploegen, wat spelers betreft, een seizoen rond te maken. Het brengt, voor deze clubs een aanzienlijk flexibiliteitsprobleem met zich. Deze clubs moeten nu immers extra veel spelers aansluiten wat zo wie zo toch al moeilijk is. Vandaar dit aangepast voorstel tot wijziging van Art 76. Het terug invoeren van Art 77, in gewijzigde vorm zodat het in lijn is met Art 27,en Art 78 hangen samen met het voorstel tot aanpassing van Art 76

 

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2017-2018) EURO
   
DISCIPLINAIRE BOETES  
Gele kaart 2,5
Schorsing 2X geel in één wedstrijd = rood 5
Schorsing 3 gele kaarten competitie 5
Schorsing 2 gele kaarten beker 5
Schorsing 6de gele kaart competitie 10
Schorsing 4de gele kaart beker 10
Schorsing 9de gele kaart competitie 15
Schorsing rode kaart 10
Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd 7,5
Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (herhaling) X 2,3,...  
Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter 5
Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter (herhaling) X 2, 3,...  
Gebrek aan organisatie (beperkt) 25
Gebrek aan organisatie (ernstig) 37,5
Gebrek aan begeleiding scheidsrechter 6,25
Gebrek aan begeleiding scheidsrechter (herhaling) X 2,3....  
Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein) 37,5
Onsportieve houding spelers tijdens een incident 7,5
Onsportieve houding spelers tijdens een incident (herhaling) X 2,3...  
Oorzaak onderbreken wedstrijd - bezinningsmoment 7,5
Oorzaak onderbreken wedstrijd -bezinningsmoment - herhaling X 2,3,...  
Oorzaak stopzetten wedstrijd 10
Oorzaak stopzetten wedstrijd (herhaling) X 2,3,...  
Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd 12,5
Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd (herhaling) X 2,3....  
Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd  
bestuurslid KLBS 12,5
Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd     
bestuurslid KLBS (herhaling) X 2,3.....  
Opstellen niet gekwalificeerde speler 12,5
Gebruik van een niet gekwalificeerde afgevaardige/trainer/verzorger/terreincommissaris 12,5
Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging 2,5
Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..  
Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging 25
Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….  
Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen 25
Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…) 6,25
Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) 12,5
Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..  
Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……) 12,5
Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…  
Tijdig Forfait (voor Do 19u00) 10 + 50
Laattijdig Forfait 10 + 75 +
  Scheidskost
Forfait één van de 3 laatste wedstrijden van de competitie 25 + 75 +
  Scheidskost
   
ADMINISTRATIEVE BOETES  
Geen rugnummer(s) per speler 2,5
Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….  
Geen rugnummer volledige ploeg 12,5
Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..  
Laattijdige uitslag 2,5
Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..  
Geen uitslag voor zondag 12u00 5
Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....  
Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) 2,5
Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..  
Laattijdig wedstrijdblad (W+1) 7,5
Laattijdig wedstrijdblad (W+1)(herhaling X 2,3,….  
Laattijdig wedstrijdblad (W+2) 12,5
Laattijdig wedstrijdblad (W+2)(herhaing X 2,3…  
Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur) 12,5
Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End) 25
Niet verzekerde speler:bestuurslid op het wedstrijdblad                                                                                                                                                                                                                                                    10
Niet verzekerde speler/besurrslid op het wedstrijdblad (herhaling X 2, 3,....)  
Onvolledig aangifteformulier lichamelijke ongevallen  2,5
Onvolledig aangifteformulier lichalemijke ongevallen (herhaling X 2, 3,....)  
   
ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET WEDSTRIJDBLAD  
Geen rugnummer(s) per speler 2,5
Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….  
Geen rugnummer volledige ploeg 12,5
Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..  
Fout in de naam 2,5
Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….  
Fout in voornaam 2,5
Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…  
Fout in de geboortedatum 2,5
Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…  
Geen geboortedatum 2,5
Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…  
Geen/foutief bloknummer 2,5
Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…  
Geen/foutief stamboeknummer 2,5
Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…  
Geen/onvolledige hoofding 2,5
Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...  
Geen datum/uur 2,5
Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…  
Verkeerde datum/uur 2,5
Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….  
Geen terreinbenaming 2,5
Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….  
Geen reeks vermelding 2,5
Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…  
Geen afdeling 2,5
Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…  
Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein 2,5
Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….  
Omwisseling naam en voornaam 2,5
Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...  
Omwisseling thuisploeg en bezoekers 2,5
Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….  
Wedstijdblad niet ingevuld in drukletters 2,5
Wedstrijdblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..  
Onvolledig wedstrijdblad 2,5
Onvolledig wedstrijdblad (herhaling) X 2,3,…  
Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein 2,5
Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (herhaling) X 2,3....  
   
REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2017 - 2018)  
   
Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing  
Art.2 Geel: 1  
Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3  
Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15  
Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5  
Art.6 Wanordelijkheden: 15  
Art.7 Gebrek aan organisatie: 10  
Art.8 Forfait: uitsluiting  
Art.9 Gebrek aan medewerking: 10  
Art.10 Blaam: 3  
Art.11 Berisping: 2  
Art.12 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10  
Art.13 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5  
Art.14 Oorzaak onderbreken wedstrijd (bezinningsmoment): 10  
Art.15 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15  
Art.16 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3  
Art.17 Niet op de algemene vergaderingen: 5  
   
Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden  
   

 

 VERZEKERING ARENA 01/08/2017 - 31/07/2018

Voor het seizoen van 01/08/2017 tem 31/07/2018 blijft alles, ook de premies, wat betreft de verzekering ARENA identiek aan het voorbije seizoen.
Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifte formulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be  op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA""
De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.
De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.
Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interssant zijn , maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.
 

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES

KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES
Voor de aanvang van het seizoen 2017/2018 zal een keuring gebeuren van de terreinen en accommodaties van de clubs die vanaf volgend seizoen hun thuiswedstrijden op een andere locatie spelen.

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN
Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene, veilige manier kunnen uitvoeren.