23/06/2017

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2017 - Verslag

Lees dit verslag aandachtig. Het bevat belangrijke informatie voor het volgende seizoen!

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Sekretariaat: Benny Croes
                    Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                    Tel:011/592260                   
                     e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                                                                                                        Sint-Truiden, 23 juni 2017 

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS – VOETBAL
Plaats: Cafetaria (EX) K FC Zwartberg (Genk 96) G. Gallopinstraat z/n 3600 Genk.
Datum/uur: 19 juni 2017 om 20u00

1.Dagorde
Welkomstwoord van de voorzitter
Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
Jaarverslagen financieel en sportief
Verslag commissarissen financieel beleid
Schrapping van club ingevolge inactiviteit (VNA Winterslag)
Voorstelling nieuwe clubs: FC Hutte Houthalen en FC Vinni’s
Stemming naamsverandering Koninklijke Limburgse voetBalSportbond (KLBS)
en de bijhorende aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS
Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement
Huldigingen
Werking KLBS (Comités)
Verzekering ARENA seizoen 2017/2018
Bespreking en inlichtingen seizoen 2017/2018
Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter
Voorzitter V. Mantels heet de aanwezigen welkom, op deze warme avond en deze warme zaal waarna hij iedereen bedankt voor het geleverde werk tijdens het vorige seizoen en de aanwezigen een vruchtbare vergadering wenst.

3. Aanwezigheden
a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS behalve M; Martens. (verontschuldigd)
b. Clubs: alle clubs behalve: Cosmos Spouwen en FC Total Energy

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
De heren Raf Vandervelden (RP Products) en Patrick Magné (FC Klotbroek) bieden hun diensten aan.

5. Jaarverslagen
a. Sportief (B. Croes) Korte weergave van het vooraf, via de website verspreidde jaarverslag . Voor nadere informatie: zie website.

b. Financieel (D. Maris)
Op dit ogenblik is het saldo van de rekeningen licht positief ten opzichte van 31 december 2016, maar dit is een moment opname er zijn immers nog te betalen facturen en de 3de rekening van het seizoen moet nog geïnd worden.

6. Verslag commissarissen financieel beleid
Controle commissaris D. Peeters controleerde de boekhouding en stelde noch gebreken of noch onvolkomenheden vast.

7. Huldigingen
a. Kampioenen:   
Reeks I (algemeen kampioen): Century Hasselt   
Reeks II: K FC Vlam Eisden

b. Beker KLBS: VK Wieze Boys A

c. Beker sportiviteit: RP Products

8. Schrapping van clubs ingevolge inactiviteit
VNA Winterslag worden geschrapt ingevolge stopzetting van activiteiten in KLBS. 

9. Stemming naamsverandering KLBS en bijhorende aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS (onder voorbehoud van goedkeuring door het Koninlijk Huis).
a. Stemming (23 ja/ 02 neen/ 00 blanco-ongeldig)
Indien het Koninklijk Huis akkoord gaat met het behoud van “Koninklijk” bij de naamsverandering (volledig dossier moet ingediend worden via de KBVB) zal de naamsverandering doorgevoerd worden vanaf het seizoen 2018-2019.
b. Noodzakelijke aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS in gevolge de naamsverandering: Art 18: aanpassing naam Art 19 en 20 te schrappen

10. Voorstellen tot wijziging Intern Reglement
Goedgekeurde wijzigingen en toevoegingen:
Art 10 (22 ja / 02 neen/ 01 blanco-ongeldig)
Art 27 (21 ja / 03 neen/ 01 blanco-ongeldig)
Art 41 (23 ja / 01 neen/ 01 blanco–ongeldig)
Art 76, 77 en 78 (17 ja,07 neen, 01 blanco–ongeldig)

11. Werking KLBS (Comités)
Bij gebrek aan kandidaten voor de invulling van de vacante plaatsen in de Raad van Bestuur KLBS, heeft de de Raad van Bestuur KLBS een te beperkte bezetting om de goede werking van de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline, zoals voorzien in het intern reglement te verzekeren. Daarom zal, zoals vorig, ook volgend seizoen en dit tot de bezetting van de Raad van Bestuur het toelaat over te gaan tot de voorziene werking in het intern reglement zijn werking aanpassen als volgt:
Comité Minnelijke Schikkingen: heeft geen zitting meer. Zijn taak wordt, naar analogie met de KBVB/VV Afd Limburg overgenomen door het secretariaat KLBS
Comité Sport & Discipline: wordt gevormd door bestuursleden

12. Verzekering ARENA seizoen 2017-2018
Alles, ook de premies, betreft identiek aan het voorbije seizoen.
Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifteformulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA"
De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.
De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.
Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interessant zijn, maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.

13. Bespreking en inlichtingen seizoen 2017/2018
29 clubs schreven in voor het seizoen 2017/2018. Daar Pool Keroma en VK Wieze Boys aantreden met TWEE (02) ploegen komen volgend seizoen 31 ploegen aan de aftrap.

a. Kampioenschap Er zullen een Reeks I (15 ploegen) en een reeks II (16 ploegen) gevormd worden.
Reeks I:
Kotem VV, VK Wieze Boys A, RP Products, Century Hasselt, FC Berg, Mees 80 SV De Conde, FC Tamara,
UD Barcelona, Pool Keroma A, Huwa-San Bilzen Weerstand Zonhoven, VC Sluizen, K FC Vlam Eisden en
OH Bergmans..
De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden. De laatste TWEE (02) laatst geklasseerde ploegen zakken naar Reeks II.

 Reeks II:
FC Klotbroek, Sting Waterschei, FC Global Impact, Sporting Calcio, Aviaclub, Stokrooie United,
Sporting Caetsbeek, Pool Keroma B, Binnenste Buitenland, FC Total Energy, FC Beukenhof, VK Wieze Boys B, Cosmos Spouwen, Tuinwijk VV, FC Vinni’s en FC Hutte Houthalen.

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden. De TWEE (02) eerst geklasseerde ploegen stijgen naar Reeks I.
Bijkomende stijgers zijn mogelijk indien het aantal clubs toeneemt.
Bijkomende dalers zijn mogelijk als het aantal ploegen afneemt.

Kalender Aanvang: 02/09/2017 Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 04/11/2017 tot en met 06/01/2018 Geen wedstrijden op en 30/12/2017

b. KLBS Beker
De KLBS beker zal in het seizoen 2017/2018 betwist worden volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling. Na de eerste ronde (02/09/2017) gaan de winnaars en de vrij gelote ploeg door naar de 1/8 finales.

Volgende voorziene speeldagen
11/11/2017 (1/8),
23/12/2017 (1/4),
10/02/2018 (1/2),
02/04/2018 (Paasmaandag)

c. Beker van de sportiviteit
Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden, zal geplaatst worden onder de rubriek “beker” op de website. Naast de beker wordt ook het inschrijvingsgeld voor volgend seizoen kado gedaan aan de winnaar.

d. Scheidsrechters
Op een na kregen alle wedstrijden een aangeduide scheidsrechter. Het scheidsrechtercomité verzekert een permanente opvolging van de scheidsrechters en streeft doorlopend naar verbetering. De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige invulling van het wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd, evenals de oorzaak hiervan en de verantwoordelijke ploeg duidelijk op het wedstrijdblad te vermelden. De afgevaardigden dienen zich echter te vergewissen van de volledigheid en de juistheid van de gegevens alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers, spelers en supporters) om en de scheidsrechters op de gepaste wijze te ontvangen en met het nodige respect te behandelen. De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy Poosen van het scheidsrechters comité of de secretaris KLBS.

f. Neutrale zone en instructie zone
Al is er beterschap, dit onderwerp blijft een pijnpunt. Omdat nog te veel clubs blijven zondigen tegen de regels van de aanwezigheid in en het gedrag van de personen in deze zones, die zoals, algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en waarvan het gedrag onberispelijk hoort te zijn, wordt er bij de clubs eens te meer op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen en na te (laten) leven. Personen, niet vermeld op het wedstrijdblad of geen drager van de voorziene armband hebben niets verloren in de neutrale/technische zone en dienen er dan ook uit verwijderd te worden door de afgevaardigde van de thuisploeg. De scheidsrechters kregen de richtlijn overtredingen in dit verband en/of roken of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale of technische te melden via een verslag. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

g. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole door scheidsrechter samen met de afgevaardigden van beide ploegen te gebeuren. Indien de bezoekende ploeg geen afgevaardigde heeft neemt de kapitein van de ploeg deze taak over. Wanneer een afgevaardigde weigert deel te nemen aan de identiteitscontrole dient de scheidsrechter dit te vermelden op het wedstrijdblad onder aanmerkingen. Maakt een scheidsrechter geen aanstalte om een identiteitscontrole te doen, dan is het aan de afgevaardigden van beide ploegen om hem hierop te wijzen en aan te dringen op de identiteitscontrole. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

h. Terreinen en accommodaties
Een aparte kleedruimte voor de scheidsrechter is een must. Is deze er niet dan heeft de scheidsrechter het recht de wedstrijd niet te starten. Hij maakt dan een verslag en de thuisploeg zal de wedstrijd verliezen met forfait cijfers en krijgt een boete voor “gebrek aan organisatie”. Voor de aanvang van het seizoen 2017-2018 zal bij de clubs die van speelveld veranderden en de nieuwe clubs een controle van het terrein en de accommodatie gebeuren.

i. Boetes
De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden (eerder verspreid via website), zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.

b. Lidgelden
Het opgeschorte lidgeld KLBS (€ 1,25/persoon) wordt vanaf het seizoen 2017/2018 weer geïnd, via de 1ste en 3de rekening van het seizoen.

Belangrijke bemerkingen
1. De data van de bekercompetitie maken deel uit van de competitiedagen voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd. 

14. Slotwoord van de voorzitter
In zijn slotwoord bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun vertrouwen, maar wijst er op dat het stemmen van wijzigingen dient gevolgt te worden door de invulling van de wijzigingen maw bij de regio’s wordt aangedrongen op de invulling van hun mandaten in het bestuur KLBS. Tevens benadrukt hij het belang van de sportiviteit, de solidariteit, de participatie en de regionale werking. Tot slot wenst hij iedereen een aangename avond, een goede thuiskomst, een goed verlof en een succesvol volgend seizoen.

Namens KLBS,

Benny Croes
Secretaris, gc