12/08/2017

WEEK-END 01/2017-2018

Het eerste week-end van het nieuwe seizoen!

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 21/09/2017Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 11/08/2017 om 19u00
Plaats: Vergaderlokaal West Point 3500 Hasselt

VERBETERING AAN WEEK-END 19/2017-2017 – Aanvulling
III. Laattijdige betaling 3de rekening seizoen 2016-2017
Schrappen alles wat betreft VC Sluizen

IV. Kostenbedoening
Schrappen alles wat betreft VC Sluizen 

I. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, , Fernand Oeyen, Marc Martens, Roberto Cavatorti, Marc Smets, Deborah Maris als waarnemer Willy Poosen, en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: Hassan Affrane, Valère Mantels en waarnemer Jos Billen (SC)

1. Verslag vorig zitting 19/06/2017: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven Century Hasselt en Mees 80 ( kalendewijziging zie I,4)

3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. Speciale regeling
De bekerwedstrijden 2017/2018 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en
volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.

b. Ploegen voor 1/8 finales:
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 15 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min –   strafschoppen) en de vrijgelote ploeg.

c. 02/09/2017 om 15u00 Bekerwedstrijden 1ste ronde
Vrij gelote ploeg:FC Total Energy 

Tuinwijk VV – Binnenste Buitenland
Aviaclub – OH Bergmans
VK Wieze Boys A – FC Vini’s
Cosmos Spouwen – Pool Keroma B
Pool Keroma A – SV De Conde
K FC Vlam Eisden – RP Products
FC Klotbroek – Sporting Caetsbeek
FC Beukenhof – Weerstand Zonhoven
FC Berg – Huwa-San Bilzen
FC Global Impact – Century Hasselt
UD Barcelona - FC Tamara
Sting Waterschei - Stokrooie United
VC Sluizen – Kotem VV
Mees 80 – Sporting Calcio
FC Hutte Houthalen - VK Wieze Boys B

4. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap:
Reeks I
09/09/2017 15u00 Century Hasselt – Mees 80 ipv Mees 80 – Century Hasselt
13/01/2018 15u00 Mees 80 – Century Hasselt ipv Century Hasselt – Mees 80

5. Samenstelling Povinciale Commissie, Comités en Controle- & Steuncellen
Samenstelling Provinciale Commissie
Voorzitter: Valère Mantels
Ondervoorzitter: Marc Smets
Secretaris: Benny Croes
Schatbewaarster: Deborah Maris
Leden: alle bestuursleden en waarnemer Willy Poosen (SC)

Samenstelling Comité Sport & Discipline
Voorzitter: Dominique Peeters
Ondervoorzitter: Roberto Cavatorti
Secretaris: Benny Croes
Leden: Hassan Affrane, Fernand Oeyen, Marc Martens, Roberto Cavatorti en Willy Poosen als waarnemer van het Scheidrechter Comité

Samenstelling Scheidsrechters Comité
Voorzitter: Jos Billen
Lid: Willy Poosen
Secretaris: Benny Croes
Aanduiding: Willy Poosen

Terrein en Accommodatie Keuring
Benny Croes en Willy Poosen

 Administrative Controle
Benny Croes en Willy Poosen

6. Zittingen Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie
De zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie zullen, in principe de
eerste en de derde woensdag van de maand om 19u30 doorgaan, tenzij anders meegedeeld,
in een vergaderzaal van sporthal OLYMPIA, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt.

7. Bijkomende richtlijnen wedstrijden KLBS
a. Forfait wedstrijden - schorsingen
In KLBS wordt een wedstrijd waarbij een ploeg forfait geeft beschouwd als een gespeelde wedstrijd.
Dit houdt in dat schorsingen voor deze wedstrijd uitgezeten zijn

b. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden per sms aan het nummer 0492/887414 (secretaris KLBS).

c. Wedstrijdbladen
Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker) mogen enkel dewedstrijdbladen, bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden. - Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om 24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd. - Het tweede is voor de scheidsrechter, - Het derde voor de thuisploeg - Het vierde voor de bezoekers. Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair, correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat. Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.

d. Aanduidingen scheidsrechters
De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be - Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd - Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd. - Het cijfer achter de letter “A” geeft het aantal “blokken” aan waarop de scheidsrechter recht heeft als verplaatsingsonkosten (aantal blokken X € 2,80). Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen. Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de verplaatsingskosten en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten zal dragen. De vaste scheidsrechtervergoeding bedraagt voor het seizoen 2016-2017: € 22,00

e. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter - Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve    scheidsrechter is of niet. 
- De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch ontvangt geen
verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat
De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 11,00 EUR als wedstrijdvergoeding.   
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
De te laat komende scheidsrechter    ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet aanvangen   
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de gekwetste   scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt.
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten. 
De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd     
De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en verplaatsingskosten.
De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen recht op een vergoeding of verplaatsingskosten. 
Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid   
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch geen verplaatsingskosten. - Afgelaste wedstrijd   
De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

f. Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten
- Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
- Tijdig invullen scheidsrechterblad:
   - thuisploeg ten laatste 20 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
   - bezoekers ten laatste 10 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
- Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de aanwezige ploeg mag de scheidsrechter maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de wedstrijd.
- Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
- Ontvangst van de tegenstander - Drank voor beide ploegen en de scheidsrechter tijdens de rust
- Beschikbaarheid afgevaardigde(n)
- Houding in de neutrale en de instructiezone
- Houding en gedrag spelers en supporters
- Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook I, 7, g)
- Toestand van de accommodatie:
- neutrale zone
- beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
- instructiezone
- plaatsen van de wisselspelers
- omheining
- belijning
- kleedkamers
- algemene organisatie

g. Personen in de neutrale/instructiezone
Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden, trainers, verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met hun functie overeenstemmende armband dragen, op het wedstrijdblad vermeld worden en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter. Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de terreinafgevaardigde. De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt van het wedstrijd en de scheidsrechter maakt een verslag op.
- Armbanden
           terreinafgevaardigde -------- wit
           afgevaardigde bezoekers---- drie kleur
           commissarissen--------------- clubkleuren
           verzorger---------------------- gee
           trainer------------------------- rood
De personen in de neutrale/instructiezone hebben een voorbeeld functie. Roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale/instructiezone is niet aanvaardbaar.

h. Identiteitscontrole Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole gebeuren door de scheidsrechter samen met de TWEE (02) afgevaardigden.
Hebben de bezoekers geen afgevaardigde dan neemt de kapitein van de ploeg deze taak over.
Wil een afgevaardigde, of in het voorkomend geval de kapitein van de bezoekers niet meewerken dan moet de scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad onder mededelingen.

i. Officiële identiteitsbewijzen
Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
     - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
     - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies
        of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
     - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.    

j. Juwelen en festivalbandjes
Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden.
De scheidsrechter en hij alleen beslist of hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van het feit of ze naar zijn mening gevaarlijk zijn of niet.

k. Kunstgrasvelden
De volgende ploegen spelen op een kunstgrasveld, aangepast schoeisel is vereist:
     Aviaclub
     FC Global Impact
     Huwa-San Bilzen

l. Controle door KLBS
µDoorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op organisatie en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en supporters (zie I,5 f & g hiervoor).
Verslagen worden opgesteld en via de secretaris KLBS overgemaakt aan het bestuur KLBS, dat in het voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen en sancties opleggen.

8. Wijzigingen in het Inwendig Reglement KLBS
De Statutaire Algemene Vergadering van 19/06/2017 besliste de hiernavolgende Art van het Inwendig Reglement KLBS te wijzigen of toe te voegen.
Art 10
Art 27
Art 41
Art 76
Art 77
Art 78

Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

9. Wijzigingen reglement KBVB/VFV seizoen 2016/2017
Dit is een herinnering aan doorgevoerde wijzigingen vorig sezoen maar die door (te) velen nog niet gekend zijn.
a. Rode kaart voor de wedstrijd kan:
Wie het voor de wedstrijd al te bont maakt, kan al een rode kaart krijgen.
Is dit een basis speler, mag hij vervangen worden.
Die ploeg is dan één vervanging van de drie toegestane vervangingen kwijt.

b. De speler die aftrapt, hoeft niet de bal eerst naar voor te spelen, hij mag hem ook dadelijk achteruit spelen.

c. Na een fout die met een kaart wordt bestraft, en enkel dan, mag de verzorger op het veld de speler behandelen. Ze moeten niet meer naar de kant, er wordt gewacht. Dat zal de blessuretijd wel langer maken.

d. Wanneer een speler in zijn eigen zestien iemand een doelrijpe kans ontneemt terwijl hij de bal wil spelen, dan en alleen dan volstaat een gele kaart.
Elke opzettelijke fout zonder de bal te willen spelen blijft een rode kaart.

e. Wie zijn aanloop onderbreekt als hij een strafschop trapt, krijgt geel en ziet zijn strafschop veranderd in een vrijschop voor de tegen partij.
Een doelman die te snel van zijn lijn komt bij een strafschop, krijgt ook geel.

f. Tijdens een strafschoppen reeks mag de doelman gewisseld worden, indien die ploeg nog een wissel te goed heeft. Er moet vooraf ook geen lijst meer doorgegeven worden van wie de strafschoppen gaat trappen.

g. Wanneer een speler zijn schoen wordt uit getrapt of been beschermer verliest, mag hij verder spelen tot dat de bal buiten is.

h. Wanneer een speler terug komt uit buitenspel en de bal speelt op zijn eigenhelft, wordt de vrije trap voor buitenspel genomen op de plaats waar hij de bal speelde of probeerde te spelen.

II.Administratief

1.Terreinwijzigingen
FC Total Energy en Tuinwijk VV spelen hun thuiswedstrijden op een ander terrein dan vorig seizoen
Genk 96, werd Sporting Calcio speelt zijn thuiswedstrijden ook op een ander terrein.
De aangepaste gegevens staan op de website.

2.Collectieve verzekering van KLBS bij ARENA
De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club aan de secretaris KLBS met het voorziene formulier (zie website KLBS). Maw zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, over te maken tegen uiterlijk 31 juli van elk jaar en het gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.

In de loop van het seizoen (na 31 juli) mag een nieuw, nog niet verzekerd lid (speler / bestuurslid) de plaats innemen van een verzekerd lid (speler / bestuurslid), dat dan geschrapt wordt uit de verzekering.
In dit geval worden een administratiekost van € 2,00 per wijziging en het eventuele verschil in verzekeringstarief aangerekend.

Indien een niet verzekerd lid (speler/bestuurslid) op het wedstrijdblad vermeld wordt krijgt de club een boete van € 10,00 voor het eerste geval.
Bij herhaling wordt deze boete verhoogd (X 2 voor het 2de geval, X 3 voor het 3de en zo voort).

3. Gebruik informatica – e-mails
De rekeningen/facturen en de oproepingen voor zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie worden enkel per e-mail verstuurd.
Ook aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen mogen per e-mail verstuurd worden naar de secretaris KLBS.
Let wel de procedures betreffende de aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen wordt niet gewijzigd (dienen ondertekend te zijn en de desbetreffende termijnen zijn te respecteren) enkel de verzendingswijze verandert (documenten na ondertekening inscannen (liefst PDF file) en vervolgens per e-mail overmaken)

4. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening/factuur seizoen 2016/2017
Van de volgende clubs werd de betaling van de 3de rekening/factuur seizoen 2016/2017 nog niet ontvangen op 11/08/2017 (2de uiterste datum van ontvangst betaling was 08/08/2017)
K FC Vlam Eisden
Sting Waterschei De boete van € 12,50 wordt verdubbeld.
Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 02/09/2017 wordt de procedure aanleg tot schrapping opgestart.

5. Kostenbedoening
K FC Vlam Eisden: (IV, 4) € 12,50 
Sting Waterschei: (IV, 4) € 12,50

6.Mededelingen 
a. Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2017 op voorwaarde dat het schriftelijk akkoord van de
secretaris g.c. van de vorige club van de speler gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)

b. Het secretariaat is gesloten van 13/08/2017 tem 18/08/2017.
De brievenbus wordt wel dagelijks gelicht en de post gedagtekend.
Mails zullen slechts sporadisch gelezen worden.
Telefoons worden niet beantwoord.

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 21/09/2017


KLBS