02/06/2018

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING - INFORMATIE BUNDEL

Lees dit document en deze waarnaar verwezen wordt aandachtig.

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL  
                                 18/06/2018

Uitnodiging en dagorde 

Jaarverslag sportief 

Privacyverklaring KLBS 

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Toegepaste boetes seizoen 2018/2019

Reglement beker van de sportiviteit 2018/2019 

Verzekering ARENA 01/08/2018 – 31/07/2019

Aandachtspunten terreinen en accommodaties

 

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 

Plaats: Cafetaria Calcio Genk, steenbeukstraat 20, 3600 Genk
Datum/uur: 18 juni 2018 om 20u00

Dagorde: 

1.Welkomwoord van de voorzitter 

2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig) 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers 

4.Jaarverslagen financieel en sportief 

5.Verslag commissarissen financieel beleid 

6.Schrapping van clubs ingevolge einde activiteiten (Kotem VV, VC Sluizen) 

7.Aanvaarding privacyverklaring KLBS

8.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement. 

9.Huldigingen 10.Werking KLBS (Comités) 

11.Verzekering ARENA seizoen 2018/2019 

12.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2018/2019 

13.Slotwoord van de voorzitter.

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                    Dekkenstraat 73
                     tel.:011/592260
                    e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                  Sint- Truiden, 02 juni 2018

  

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2017-2018  

1.Samenstelling ProvincialeCommissie
 Voorzitter: Valère Mantels 
 Ondervoorzitter:  Marc Smets    
Schatbewaarder:  Deborah Maris en Heidi Croes    
Secretaris g.c.:  Benny Croes    
Leden: Fernand Oeyen, Marc Maertens, Dominique Peeters, Hassan Affrane en Roberto Cavatorti

2.Aantal zittingen : 16 huidige algemene vergadering niet inbegrepen
Aanwezigheden:
R Cavatorti                                     16
B Croes                                          16
W Poosen (waarnemer SC)               16
D Peeters                                        14
F Oeyen                                          13
M Smets                                         13
M Maertens                                     11
V Mantels                                       11
H Affrane                                        08
D. Maris                                          01
H. Croes                                         01

3.KLBS was vertegenwoordigd op:
Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding

4.Aantal clubs: 28
TWEE (02) clubs traden aan met een A en een B ploeg: VK Wieze Boys en Pool Keroma

a. Ploegen per reeks:
Reeks 1: 14
Reeks 2: 16

b. Beker KLBS: alle ploegen.

c. Algemeen forfait tijdens de terugronde: Sporting Calcio 96

d. Gestopte club: Kotem VV en VC Sluizen

e. Nieuwe clubs seizoen 2018/2019: Geen

f.  Aantal leden : dd.31/05/2018:1364

5.Verslagen
Aantal scheidsrechtersverslagen: 27
Aantal sancties gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking": 33
Verzet minnelijke schikking: 2
Ingediende klachten: geen

6.Statistische gegevens-algemeen
a. Aantal effectief betwiste wedstrijden: 441
b. Stopgezet: 02
c. Te herspelen: geen
d. Aantal FF (competitie+beker): 36 waarvan 14 tijdig, 13 laattijdig en 9 (laatste 3 wedstrijden)

7.Repressief gedeelte
Aantal rode kaarten: 24
Aantal gele kaarten: 942

Schorsingen (kampioenschap + beker) 
01 speeldag: 14 (ambtshalve inbegrepen)
02 speeldagen: 07
03 speeldagen: 06
04 speeldagen: 03
05 speeldagen: 02
07 speeldagen: 01
Blaam: 05
Berisping: 01
Verbod neutrale zone voor 01 speeldag: 1
Verbod neutrale zone voor 2 speeldagen: 2
05 jaar verbod tot aansluiting met uitbreiding naar de KBVB en Futsal: 02

8.Financiële sancties (boete):
Afwezig bijzondere algemene vergadering: 02
Afwezig horing: 14
Oorzaak stopzetten wedstrijd: 04
Houding op terrein: 03
Houding na de wedstrijd: 03
Wanordelijkheden: 04
Gebrek aan organisatie: 05
Laattijdige betaling rekeningen: 5
Weigering tot medewerking (gedeeltelijk): 01

9. Ambtshalve sancties:
Omzetten uitslag in enkele FF: 11

10. Nazichtscheidsrechterbladen
Schorsingen gele kaarten:
2x geel zelfde wedstrijd: 49
3de gele kaarten: 116
6de gele kaart: 13
Totaal: 178

11. Overige reglementaire boetes:
Wedstrijdblad te laat: 17
Uitslag te laat: 11
Geen uitslag:02
FF: 36
Opstelling niet verzekerde speler: 6

12. Kostenbedoening Zie verslagen in Week-End.

13. Transfers
Vlaams Decreet: geen

14. Meldingen
Aanmaning tot betaling: 10

15. Kampioenen en Bekerwinnaars
Reeks 1: Algemeen kampioen KLBS: Century Hasselt
             
Vice VK Wieze Boys A

Reeks 2: Kampioen: Sting Waterschei 
             
 Vice: FC Vini’s

Beker KLBS: Kotem VV

Beker van de Sportiviteit: Pool Keroma A

Een dikke proficiat aan de bekerwinnaars,de kampioenen en de vice-kampioenen. 

16.Afsluiter
Tot slot wens ik iedereen een prettige verlof en een succesvol en sportief seizoen 2018/2019.

Namens KLBS
CROES Benny
Secretaris,g.c.

 

PRIVACYVERKLARING KLBS

De privacy van de clubs en de laden heeft KLBS altijd nauw aan het hart gelegen en dat zal ook in de toekomst zo blijven.
Met het invoegen treden van de nieuwe Europese regelgeving in dit domein werd de privacyverklaring KLBS opgesteld.
Deze privacyverklaring kreeg een eigen pagina op de website onder "Pagina's - Privacyverklaring KLBS"
Wij wensen erop te wijzen dat de clubs op hun niveau verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de regelgeving betreffende de privacy.

 

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING INTERN REGLEMEN KLBS 18 Juni 2018

Art. 48

Spelers die actief zijn bij een club die hoger uitkomt dan 4e provinciale bij de KBVB of iedere buitenlandse nationale voetbalbond mogen niet op het wedstrijdblad voorkomen van een KLBS wedstrijd.

Een speler wordt als actief beschouwd als deze na aansluiting bij de KLBS ten minste éénmaal voorkomt op het wedstrijdblad van de KBVB club, waar hij aangesloten is, van het lopende seizoen.

Alle clubs, aangesloten bij de KLBS moeten de namen van hun spelers die spelen in een afdeling hoger dan 4de provinciale en buitenlandse afdelingen overmaken aan de secretaris KLBS met vermelding van de club waarbij ze aangesloten zijn in de KBVB of in het buitenland.

De controle op overtredingen tegen Art 48 dient te gebeuren door de clubs. Bij vaststelling van een overtreding dienen zij een klacht in, conform Art 60 van het Inwendig Reglement KLBS, gestaafd met de nodige bewijzen (copy wedstrijdblad – document of digitaal)

De sanctie voor het schenden van Art48 heeft tot gevolg dat de wedstrijd tijdens dewelke de speler op het KLBS wedstrijdblad stond, met forfaitcijfers verloren wordt. Deze sanctie is met terugwerkende kracht voor het lopende seizoen.

Indien uit een klacht en de bijhorende bewijslast blijkt, dat een club nagelaten heeft een speler die ook speelt in een afdeling hoger dan 4de provinciale of een buitenlandse afdeling, voor zijn eerste wedstrijd in de KLBS, de gegevens van deze speler over te maken aan de secretaris KLBS, met vermelding van de club waarbij hij aangesloten is en speelt in de KBVB of in het buitenland, krijgt deze club een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt € 25,00 - bij één enkele speler, € 37,50 bij meerdere spelers of herhaling.

INGEDIEND DOOR: REGIO NOORD –WEST
MOTIVATIE:
Op dit moment waakt Art 48 in beperkte mate erover dat een vorm van competitievervalsing kan toegepast worden.
Met name spelers aangesloten bij de KBVB en actief in hogere reeksen dan 4e provinciale mogen tijdens hetzelfde weekend niet op het wedstrijdblad van hun werkende club en dat van de KLBS staan.
Dit maakt het nog steeds mogelijk om spelers actief in de hogere reeksen dan 4e provinciale in te zetten tijdens de vrije weekends van de KBVB. (dit seizoen al gebeurd tijdens de bekercompetitie en het paasweekend)
Daarom, om de competitie nog eerlijker te maken dit gezamenlijk standpunt van Regio Noord-West.

Art.70 (Er 5 dd 15/06/2015)

Ieder forfait zal voor de in fout zijnde club het verlies van de wedstrijd met de forfaitscore voor gevolg hebben. Verder zullen de hierna vermelde boetes van toepassing zijn:

 1. bij algemeen forfait, wanneer dit ook ingediend wordt voor aanvang van de kompetitie en na opstelling van de kalender 50,00 Euro
 2. bij algemeen forfait voor aanvang van de terugronde 25,00 Euro
 3. 3.bij een forfait aangekondigd voor donderdag 19u00 voorafgaandelijk aan de daaropvolgende speeldag 10,00 Euro aan KLBS voetbal en 25,00 50,00 Euro aan de tegenstrever
 4. 4.bij een forfait later dan onder punt 3: 10,00 Euro aan KLBS voetbal en 75,00 Euro + scheidsrechterskosten aan de tegenstrever.
 5. 5. bij een forfait voor een wedstrijd behorend tot de DRIE (03) laatste van de kompetitie, te begrijpen volgens de kalender en per reeks, 25,00 Euro aan KLBS voetbal en 75,00 Euro + scheidsrechterskosten aan de tegenstrever.
 6. 6. indien een club DRIE (03) keer achtereenvolgens of VIJF (05) keer in de loop van het seizoen forfait verklaart, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven.

INGEDIEND DOOR: BESTUUR KLBS
MOTIVATIE:
De KBVB heeft het referentieartikel in het bondsreglement herzien in dezelfde zin met als motivatie dat een forfait in de loop van het seizoen evenveel, zoniet meer ongemakken met zich brengt als een voor de aanvang van het seizoen.

HUIDIGE ARTIKELS IN HET INTERN REGLEMENT KLBS

Art.48 (Er 2 dd 18/06/2012) (Er 3 dd17/06/2013)(Er 5 dd 15/06/2015) (Er 7 dd 16/01/2017)

De spelers welke de tegelijkertijd aangesloten zijn bij de KBVB of iedere buitenlandse nationale voetbalbond (lid UEFA) en de KLBS -voetbal behoren in de eerste plaats aan hun werkende club.

Nochtans mogen zij die ten volle ZESTIEN (16) jaar oud zijn eveneens de kleuren van hun bedrijfssportclub verdedigen, behalve:

 1. wanneer zij nog geen TWINTIG (20) jaar oud zijn en er op hen beroep wordt gedaan om daags nadien dat weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag, te spelen voor hun werkende club
 2. indien er op hen beroep gedaan wordt om daags nadien dat weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag te spelen in een afdeling hoger dan 4de provinciale 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste , 2de, 3deprovinciale afdeling en alle buitenlandse afdelingen.

Inbreuken zullen het verlies van de wedstrijd met forfaitscore tot gevolg hebben.

Alle clubs, aangesloten bij de KLBS moeten de namen van hun spelers die spelen in een afdeling hoger dan 4de provinciale 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste , 2de, 3de provinciale afdeling en buitenlandse afdelingen overmaken aan de secretaris KLBS met vermelding van de club waarbij ze aangesloten zijn in de KBVB of in het buitenland.

De controle op overtredingen tegen Art 48 dient te gebeuren door de clubs. Bij vaststelling van een overtreding dienen zij een klacht in, conform Art 60 van het Inwendig Reglement KLBS, gestaafd met de nodige bewijzen (een uittreksel uit een krantenartikel is geen bewijs, een copy van een wedstrijdblad wel).

Indien uit een klacht en de bijhorende bewijslast blijkt, dat een club nagelaten heeft een speler die ook speelt in een afdeling hoger dan 4de provinciale 1ste,2de, 3de,4de nationale of 1ste, 2de,3de provinciale afdeling of een buitenlandse afdeling, voor zijn eerste wedstrijd in de KLBS, de gegevens van deze speler over te maken aan de secretaris KLBS, met vermelding van de club waarbij hij aangesloten is en speelt in de KBVB of in het buitenland, krijgt deze club een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt € 25,00 - bij één enkele speler, € 37,50 bij meerdere spelers of herhaling).

Art.70 (Er 5 dd 15/06/2015)

Ieder forfait zal voor de in fout zijnde club het verlies van de wedstrijd met de forfait- score voor gevolg hebben. Verder zullen de hierna vermelde boetes van toepassing zijn:

 1. bij algemeen forfait voor aanvang van de kompetitie en na opstelling van de kalender 50,00 Euro
 2. bij algemeen forfait voor aanvang van de terugronde 25,00 Euro
 3. bij een forfait aangekondigd voor donderdag 19u00 voorafgaandelijk aan de daarop volgende speeldag 10,00 Euro aan KLBS voetbal en 25,00 50,00 Euro aan de tegenstrever
 4. bij een forfait later dan onder punt 3: 10,00 Euro aan KLBS voetbal en 75,00 Euro + scheidsrechterskosten aan de tegenstrever.
 5. bij een forfait voor een wedstrijd behorend tot de DRIE (03) laatste van de kompetitie, te begrijpen volgens de kalender en per reeks, 25,00 Euro aan KLBS voetbal en 75,00 Euro + scheidsrechterskosten aan de tegenstrever.
 6. indien een club DRIE (03) keer achtereenvolgens of VIJF (05) keer in de loop van het seizoen forfait verklaart, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven.

 

 

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2018-2019)

EURO

   

DISCIPLINAIRE BOETES

 

Gele kaart

2,5

Schorsing 2X geel in één wedstrijd = rood

5

Schorsing 3 gele kaarten competitie

5

Schorsing 2 gele kaarten beker

5

Schorsing 6de gele kaart competitie

10

Schorsing 4de gele kaart beker

10

Schorsing 9de gele kaart competitie

15

Schorsing rode kaart

10

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd

7,5

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

 

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter

5

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter (herhaling) X 2, 3,...

 

Gebrek aan organisatie (beperkt)

25

Gebrek aan organisatie (ernstig)

37,5

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter

6,25

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter (herhaling) X 2,3....

 

Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein)

37,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident

7,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident (herhaling) X 2,3...

 

Oorzaak onderbreken wedstrijd - bezinningsmoment

7,5

Oorzaak onderbreken wedstrijd -bezinningsmoment - herhaling X 2,3,...

 

Oorzaak stopzetten wedstrijd

10

Oorzaak stopzetten wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

 

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd (herhaling) X 2,3....

 

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS (herhaling) X 2,3.....

 

Opstellen niet gekwalificeerde speler

12,5

Gebruik van een niet gekwalificeerde afgevaardige/trainer/verzorger/terreincommissaris

12,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

2,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

25

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….

Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen

25

Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…)

6,25

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….)

12,5

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..

 

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……)

12,5

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…

Tijdig Forfait (voor Do 19u00)

10 + 50

Laattijdig Forfait

10 + 75 +

 

Scheidskost

Forfait één van de 3 laatste wedstrijden van de competitie

25 + 75 +

 

Scheidskost

   

ADMINISTRATIEVE BOETES

 

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

 

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

 

Laattijdige uitslag

2,5

Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..

 

Geen uitslag voor zondag 12u00

5

Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....

 

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00)

2,5

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..

 

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)

7,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)(herhaling X 2,3,….

 

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)

12,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)(herhaing X 2,3…

 

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End)

25

   

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET WEDSTRIJDBLAD

 

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

 

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

 

Fout in de naam

2,5

Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….

 

Fout in voornaam

2,5

Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…

 

Fout in de geboortedatum

2,5

Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…

 

Geen geboortedatum

2,5

Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…

 

Geen/foutief bloknummer

2,5

Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…

 

Geen/foutief stamboeknummer

2,5

Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…

 

Geen/onvolledige hoofding

2,5

Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...

 

Geen datum/uur

2,5

Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…

 

Verkeerde datum/uur

2,5

Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….

 

Geen terreinbenaming

2,5

Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….

 

Geen reeks vermelding

2,5

Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…

 

Geen afdeling

2,5

Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…

 

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein

2,5

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….

 

Omwisseling naam en voornaam

2,5

Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...

 

Omwisseling thuisploeg en bezoekers

2,5

Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….

 

Wedstijdblad niet ingevuld in drukletters

2,5

Wedstrijdblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..

 

Onvolledig wedstrijdblad

2,5

Onvolledig wedstrijdblad (herhaling) X 2,3,…

 

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein

2,5

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (herhaling) X 2,3....

   

REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2018 - 2019)

 
   

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing

 

Art.2 Geel: 1

 

Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3

 

Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15

 

Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5

Art.6 Wanordelijkheden: 15

 

Art.7 Gebrek aan organisatie: 10

 

Art.8 Forfait: uitsluiting

 

Art.9 Gebrek aan medewerking: 10

 

Art.10 Blaam: 3

 

Art.11 Berisping: 2

 

Art.12 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10

 

Art.13 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5

 

Art.14 Oorzaak onderbreken wedstrijd (bezinningsmoment): 10

 

Art.15 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15

 

Art.16 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3

Art.17 Niet op de algemene vergaderingen: 5

 
   

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

 
   

 
VERZEKERING ARENA 01/08/2018 - 31/07/2019

Voor het seizoen van 01/08/2018 tem 31/07/2019 blijft alles, ook de premies, wat betreft de verzekering ARENA identiek aan het voorbije seizoen.
Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifte formulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be  op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA""
De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.
De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.
Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interssant zijn , maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES

KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES
Voor de aanvang van het seizoen 2018/2019 zal een keuring gebeuren van de terreinen en accommodaties van de clubs die vanaf volgend seizoen hun thuiswedstrijden op een andere locatie spelen.

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN
Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene, veilige manier kunnen uitvoeren.