21/06/2018

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2018 - Verslag

Lees dit verslag aandachtig!

Het bevat belangrijke informatie voor het volgende seizoe!

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Sekretariaat: Benny Croes
                    Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                    Tel:011/592260
                     e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________                                   Sint-Truiden, 21 juni 2018

                                              

 

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS – VOETBAL
Plaats: Cafetaria Sporting Calcio Genk, Steenbeukstraat 20, Genk
Datum/uur: 18 juni 2018 om 20u00

1.Dagorde
Welkomstwoord van de voorzitter
Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
Jaarverslagen financieel en sportief
Verslag commissarissen financieel beleid
Schrapping van club ingevolge inactiviteit (Kotem VV en VC Sluizen)
Aanvaarding privacyverklaring KLBS
Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement
Huldigingen
Werking KLBS (Comités)
Verzekering ARENA seizoen 2018/2019
Bespreking en inlichtingen seizoen 2018/2019
Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter
Voorzitter V. Mantels heet de aanwezigen welkom. Hij bedankt iedereen omdat de weg naar de vergadering genomen hebben en geen gebruik maakten van het mogelijk excuus van de wedstrijd van de Rode Duivels op het WK in de vooravond. Verder wijst hij er op dat er bewust gekozen werd om de clubs per regio samen te zetten. Gevolgd door een woord van dank voor het geleverde werk tijdens het vorige seizoen en afsluitend met de aanwezigen een vruchtbare vergadering te wensen.

3. Aanwezigheden
a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS behalve M. Smets en W. Poosen (verontschuldigd)
b. Clubs: Aanwezig: 20
Afwezig: 06 (Binnenste Buitenland, Cosmos Spouwen, FC Beukenhof, FC Total Energy, FC Vini’s en Tuinwijk VV) Van Calcio Genk 96 is er geen nieuws, schreven niet in voor de komende competitie en reageerden evenmin op mails van de secretaris KLBS.

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
De heren Raf Vandervelden (RP Products) en Armando Gagliardi (OH Bergmans) bieden hun diensten aan.

5. Jaarverslagen
a. Sportief (B. Croes)
Korte weergave van het vooraf, via de website verspreidde jaarverslag .
Voor nadere informatie: zie website.

b. Financieel (H Croes)
Op dit ogenblik is het saldo van de rekeningen licht negatief ten opzichte van 31 december 2017, maar dit is een moment opname want een aantal clubs moet de3de rekeningen van het seizoen nog geïnd worden en er zijn ook nog enkele facturen te betalen.

6. Verslag commissarissen financieel beleid
Controle commissarissen D. Peeters en M Martenscontroleerde de boekhouding en stelden noch gebreken of noch onvolkomenheden vast.

7. Privacyverklaring KLBS
De privacyverklaring KLBS wordt aanvaard.

8. Huldigingen
a. Kampioenen:   
Reeks I (algemeen kampioen): Century Hasselt   
Reeks II: Sting Waterschei
b. Beker KLBS:
Kotem VV
c. Beker sportiviteit:
Pool Keroma A

9. Schrapping van clubs ingevolge inactiviteit
Kotem VV en VC Sluizen worden geschrapt ingevolge stopzetting van activiteiten in KLBS.
Het financiële luik wordt afgehandeld.

10. Voorstellen tot wijziging Intern Reglement
Goedgekeurde wijziging
Art 70, (19 ja, 01 neen, 00 blanco–ongeldig)
Verworpen wijziging
Art 48 (15 neen, 05 ja, 00 blanco-ongeldig) 1

11. Werking KLBS (Comités)
Bij gebrek aan kandidaten voor de invulling van de vacante plaatsen in de Raad van Bestuur KLBS, heeft de de Raad van Bestuur KLBS een te beperkte bezetting om de goede werking van de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline, zoals voorzien in het intern reglement te verzekeren. Daarom zal, zoals vorig, ook volgend seizoen en dit tot de bezetting van de Raad van Bestuur het toelaat over te gaan tot de voorziene werking in het intern reglement zijn werking aanpassen als volgt:
Comité Minnelijke Schikkingen: heeft geen zitting meer. Zijn taak wordt, naar analogie met de KBVB/VV Afd Limburg overgenomen door het secretariaat KLBS
Comité Sport & Discipline: wordt gevormd door bestuursleden

12. Verzekering ARENA seizoen 2018-2019
Alles, ook de premies, betreft identiek aan het voorbije seizoen. Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifteformulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA"
De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten. De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken. Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interessant zijn, maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.

13. Bespreking en inlichtingen seizoen 2018/2019
26 clubs schreven in voor het seizoen 2018/2019.
Daar Pool Keroma en VK Wieze Boys aantreden met TWEE (02) ploegen komen volgend seizoen 28 ploegen aan de aftrap.
a. Kampioenschap
Er zullen TWEE (02) reeksen van 14 ploegen gevormd worden.
Reeks I
:
VK Wieze Boys A, RP Products, Century Hasselt, K FC Vlam Eisden, FC Berg, SV De Conde, FC Tamara, UD Barcelona, Pool Keroma A, Huwa-San Bilzen, Weerstand Zonhoven, OH Bergmans, Sting Waterschei. en FC Vini’s De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden. De TWEE (02) laatst geklasseerde ploegen zakken naar Reeks II. Bijkomende dalers zijn mogelijk als het aantal ploegen afneemt.
Reeks II:
FC Klotbroek, Mees 80, Aviaclub, Stokrooie United, Sporting Caetsbeek, Pool Keroma B, Binnenste Buitenland, FC Total Energy, FC Beukenhof, VK Wieze Boys B, Cosmos Spouwen, Tuinwijk VV, FC Global Impact en FC Hutte Houthalen.

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden. De TWEE (02) eerst geklasseerde ploegen stijgen naar Reeks I. Bijkomende stijgers zijn mogelijk indien het aantal clubs toeneemt of indien clubs in reeks I hun activiteiten beeindigen.

Kalender
Aanvang: 01/09/2018
Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 27/10/2018 tot en met 05/01/2019
Geen wedstrijden op en 29/12/2018.
Bijzondere Algemene Vergadering:21/01/2019
Algemene Statutaire Vergadering: 17/06/2019

b. KLBS Beker
De KLBS beker zal in het seizoen 2017/2018 betwist worden volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling. Na de eerste ronde (01/09/2017) gaan de winnaars en de 2 beste verliezers door naar de 1/8 finales.

Volgende voorziene speeldagen
         01/09/2018 (eerste ronde)
         10/11/2018 (1/8),
         22/12/2018 (1/4),
         02 & 09/03/2019 (1/2),
         22/04/2019 (Paasmaandag)

c. Beker van de sportiviteit
Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden, zal geplaatst worden onder de rubriek “beker” op de website.
Naast de beker wordt ook het inschrijvingsgeld voor volgend seizoen kado gedaan aan de winnaar.

d. Scheidsrechters
Alle wedstrijden kregen een aangeduide scheidsrechter. Het scheidsrechtercomité verzekert een permanente opvolging van de scheidsrechters en streeft doorlopend naar verbetering. De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar gemaakt.
Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige invulling van het wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd, evenals de oorzaak hiervan en de verantwoordelijke ploeg duidelijk op het wedstrijdblad te vermelden.
De afgevaardigden dienen zich echter te vergewissen van de volledigheid en de juistheid van de gegevens alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers, spelers en supporters) om en de scheidsrechters op de gepaste wijze te ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy Poosen van het scheidsrechters comité of de secretaris KLBS.

f. Neutrale zone en instructie zone
Nog te veel clubs blijven zondigen tegen de regels van de aanwezigheid in en het gedrag van de personen in deze zones, die zoals, algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en waarvan het gedrag onberispelijk hoort te zijn. Daarom wordt er bij de clubs eens te meer op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen en na te (laten) leven.
Personen, niet vermeld op het wedstrijdblad of geen drager van de voorziene armband hebben niets verloren in de neutrale/technische zone en dienen er dan ook uit verwijderd te worden door de afgevaardigde van de thuisploeg.
De scheidsrechters kregen de richtlijn overtredingen in dit verband en/of roken of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale of technische te melden via een verslag. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

g. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole door scheidsrechter samen met de afgevaardigden van beide ploegen te gebeuren. Indien de bezoekende ploeg geen afgevaardigde heeft neemt de kapitein van de ploeg deze taak over.
Wanneer een afgevaardigde weigert deel te nemen aan de identiteitscontrole dient de scheidsrechter dit te vermelden op het wedstrijdblad onder aanmerkingen.
Maakt een scheidsrechter geen aanstalte om een identiteitscontrole te doen, dan is het aan de afgevaardigden van beide ploegen om hem hierop te wijzen en aan te dringen op de identiteitscontrole.
Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

h. Terreinen en accommodaties
Een aparte kleedruimte voor de scheidsrechter is een must. Is deze er niet dan heeft de scheidsrechter het recht de wedstrijd niet te starten. Hij maakt dan een verslag. De thuisploeg zal de wedstrijd verliezen met forfait cijfers en krijgt een boete voor “gebrek aan organisatie”. Voor de aanvang van het seizoen 2018-2019 zal bij de clubs die van speelveld veranderden een controle van het terrein en de accommodatie gebeuren.

i. Boetes
De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden (eerder verspreid via website), zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.

j. Lidgelden
Het lidgeld KLBS (€ 1,25/persoon) zal voor het seizoen 2018/2019 geïnd worden via de 1ste en 3de rekening van het seizoen.

k. Belangrijke bemerkingen
1. De data van de bekercompetitie maken deel uit van de competitiedagen 
    voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland worden.
    De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn ondergeschikt aan
    het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd. 

14.Slotwoord van de voorzitter
In zijn slotwoord bedankt de voorzitter de aanwezigen voor het werk dat ze dag in dag uit leveren voor hun club en KLBS. Eens te meer benadrukt hij het belang van ende participatie in de regionale werking .
Het is essentieel voor d goede werking van KLBS dat de regio’s hun mandaten in het bestuur KLBS invullen. Tevens benadrukt hij het belang van de sportiviteit, de solidariteit.
Tot slot wenst hij iedereen een aangename avond, een goede thuiskomst, een goed verlof en een succesvol volgend seizoen.

Namens KLBS,

Benny Croes
Secretaris, gc