31/01/2019

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 21/01/2019 - VERSLAG

Lees dit verslag volledig, het bevat belangrijke informatie!

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB
Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes
                    Dekkenstraat 73
                    Tel.:011/592260
                    GSM: 0492/887414
                    e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: Cafetaria Calcio Genk Steenbeukstraat 20, 3600 Genk.
Datum/uur: 21 januari 2019 om 20u00

1. Agenda:
Welkomwoord van de voorzitter
Opname van de aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Boekhoudkundig verslag 2018
Mededelingen van de secretaris
Werking KLBS - Regio werking
Toekenning organisatie finale beker KLBS
Lottrekking ½ finales
Slotwoord van de voorzitter
Nieuwjaarsreceptie.

2. Aanwezigen
Voltallig bestuur KLBS, het volledig scheidsrechtercomité
Alle clubs behalve: Cosmos Spouwen en Weerstand Zonhoven

3.Welkomstwoord van de voorzitter
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en wenst elkeen een vreugdevol, gezond en sportief 2019.
Hij geeft aan dat deze vergadering in het leven geroepen werd om het Intern Reglement KLBS op te lijnen
met het reglement van de KBVB. Daar deze oplijning heden ten dage voornamelijk gebeurt op de
algemene vergadering in juni heeft deze vergadering hoofdzakelijk tot doel de nodige bijsturingen te doen
betreffende het verloop van de competitie en van gedachte te wisselen bij een hapje en een drankje
ter gelegenheid van nieuwjaar. Onze voorzitter wenst ons allen een positieve en constructieve vergadering.

4. Boekhoudkundig verslag door de schatbewaarster
Het boekhoudkundig jaar 2018 werd afgesloten met een negatief saldo van € 392,85
Dit negatief saldo is voornamelijk het gevolg van de stopzetting van de activiteiten door TWEE (02) clubs
en de daarbij horende terugbetaling van de éénmalige waarborg van € 175,00 per club.

5. Mededelingen vanwege de secretaris
a. Kalender
(1). Uitgestelde wedstrijden
Uitgestelde wedstrijden worden zo vlug mogelijk voorzien op de kalender.
Voor Reeks II komen 02/03/2019 en 09/03/2019 hiervoor in aanmerking.
Voor Reeks I zullen op deze data enkel individueel afgelaste wedstrijden gespeeld worden,
voor zover ze combineerbaar zijn met de bekerwedstrijden.
Het is de bedoeling de competitie af te sluiten eind april te laatste begin mei. liefst met de finale van de beker KLBS.
(2).Aanvang seizoen 2019/2020
De eerste wedstrijd van het seizoen 2019/2020, beker of competitie zal gespeeld worden op 31/08/2019
(3). Kalendercommissie
Kandidaturen voor de kalendercommissie – opmaak van de kalender - worden ingewacht tegen uiterlijk 01/06/2019.
b. Procedure aansluitingen
(1) Speler
Het elektronisch aansluitingsformulier (zie website www.klbs.be onder “formulieren”)
dient duidelijk leesbaar, best per computer, ingevuld, ondertekend door de speler en de secretaris g.c van de club
en voorzien van een DUIDELIJKE copy van de voorkant van de identiteitskaart overgemaakt te worden aan de secretaris g.c. KLBS.
De te volgen procedure staat duidelijk vermeld onderaan het aansluitingsformulier.
(2) Bestuurslid
Voor de aansluiting van een bestuurslid, dient een volledig ingevulde en door het bestuurslid en de secretaris g.c.
van de club ondertekende BLAUWE kaart (beide luiken) overgemaakt te worden aan de secretaris g.c. KLBS.
c. Verzekering
(1) Hartfalen
Alle clubs met uitzondering van Cosmos Spouwen hebben hun leden ook laten verzekeren voor hartfalen.
Iedere club is vanzelfsprekend vrij in haar keuze.
(2) Aangifte formulier lichamelijk ongevallen
Het aangifte formulier lichamelijke ongevallen dient duidelijk leesbaar (in drukletters), volledig ingevuld,
o.a. naam, voornaam en adres getuigen, gedateerd en ondertekend door het slachtoffer en de
gerechtigde correspondent van de club
overgemaakt te worden aan de secretaris g.c. KLBS.
Onvolledige en onvoldoende leesbare formulieren worden niet meer aanvaard.
d.
Wedstrijdbladen
Vul het wedstrijdblad in, in BLOKLETTERS en behandel het zoals voorgeschreven in Art 45 van het Intern Reglement
en de Bijkomende Richtlijnen KLBS (zie website). Controleer de gegevens op het wedstrijdblad op hun juistheid en
volledigheid alvorens het wedstrijdblad te ondertekenen.
Is er geen bezoekende afgevaardigde, dan moet het wedstrijdblad ondertekend worden door de kapitein van de ploeg.
e. Scheidsrechters
(1).Aanwezigheid
Indien een scheidsrechter uitzonderlijk niet tijdig (30 min voor het normale aanvangsuur van de wedstrijd)
kan aanwezig zijn verwittigt hij Willy Poosen(verantwoordelijke aanduiding scheidsrechters) die de
desbetreffende thuisploeg op de hoogte brengt.
(2).Pascontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een controle van de identiteitskaarten (pascontrole) gebeuren.
Indien onregelmatigheden vastgesteld worden dienen deze onmiddellijk gemeld aan de scheidsrechter
die deze zal nagaan en er melding van maken op het wedstrijdblad.
(3) Dug-out – instructie (technische) zone
Is er geen technische zone dan moet IEDEREEN, behalve de officieel afgevaardigden, plaats nemen achter
de omheining (niemand anders in de neutrale zone)
Enkel personen vermeld op het wedstrijdblad en voorzien van de voorgeschreven armbanden mogen plaats
nemen in de technische/neutrale zone.
Personen in de technische/neutrale zone hebben een voorbeeld functie, zij horen zich dan ook zo te gedragen.
Roken en het gebruik van alcoholische dranken is de technische/neutrale zone is verboden.
(4) Gedrag t.o.v de scheidsrechter
De clubs dienen de scheidsrechter met het nodige respect te behandelen:
 - tijdig aanwezig zijn (minimum 45 min voor de aanvang van de wedstrijd)
 - hem op vangen.
 - hem begeleiden voor, tijdens en na de wedstrijd
(5) Nieuwe scheidsrechters
Ons scheidsrechterskorpsje kan best enkele nieuwe krachten gebruiken. Aarzel niet kandidaten aan te brengen bij Willy POOSEN.
f. Halve finales en finale Beker KLBS
De halve finales worden betwist in heen- en terugwedstrijden op 02/03/2019 en 09/03/2019.
Bij gelijke stand tellen de uit geschoorde doelpunten dubbel.
Is de stand dan nog gelijk dan beslissen strafschoppen.
Zowel bij de halve finales als de finale wordt de scheidsrechter bijgestaan door lijnrechters.
g. Reglementswijzigingen
Voorstellen ter aanpassing/wijziging van het Intern Reglement KLBS kunnen het ganse jaar door,
schriftelijk en liefst via de regio’s, aan de secretaris KLBS gericht worden.
De afsluitingsdatum voor behandeling op de algemene vergadering van juni 2019 is 01/04/2019.
h. Nieuwe ploegen
Er is zeker ruimte voor nieuwe ploegen in de competitie KLBS.
Kandidaat clubs kunnen zich altijd melden bij de secretaris KLBS.
i. Secretaris g.c. club
De secretaris g.c. van een club heeft, zoals algemeen geweten, een sleutelfunctie en bijhorend
een sleutelverantwoordelijkheid bij de club.
Hij is o.a. de eindverantwoordelijke voor de controle van de juistheid van:
- de inschrijving en de briefwisseling van de club; - de aansluitingen van spelers en bestuursleden;
- de aangifte formulieren lichamelijke ongevallen;
- het versturen van de wedstrijdbladen.
Een gezonde delegatie kan vanzelfsprekend, maar de eindverantwoordelijkheid blijft.

6. Werking KLBS - Regio werking
Onze voorzitter plaatst “luisteren” centraal in de werking van KLBS.
Het bestuur luistert naar de signalen die ons via de regio’s bereiken en reageert erop.
Het is echter van even groot belang dat de regio’s en hun clubs een luisterend oor hebben
naar het bestuur KLBS toe, zodat we tot wederzijds luisteren komen.
In de verslagen van de regio’s komen veel verzuchtingen en verlangens tot uiting, meestal duidelijk,
maar regelmatig komen er tussen de regels door verborgen agenda’s, die wijzen in de richting van
“eigen belang eerst” naar boven. Ik vraag jullie, wees objectief en streef naar het beste voor iedereen.
Heb je een voorstel, aarzel niet er mee naar voor te komen. De inhoud wordt zeker besproken evenals,
vanzelfsprekend, de haalbaarheid.
Doe een inspanning en help ons bij het aantrekken van nieuwe kwaliteitsvolle scheidsrechters en ploegen.
Doe je best en breng wat bij aan KLBS. Doe concrete voorstellen en help bij de verwezenlijking ervan.
Zo bvb krijgen wij, bestuur KLBS, geen voet tussen de deur bij het Belang van Limburg en is onze arm,
in geen geval lang genoeg om de uitslagen van KLBS weer in ’t Belang te krijgen.
Tot in den treure weerklinkt vanuit de regio’s de roep om onze uitslagen weer de hun toekomende plaats te geven.
Spijtig genoeg bleef het, tot nu toe bij de roep. Het huidige bestuur kan deze terugkeer niet realiseren,
maar als jullie weten hoe het wel kan, aarzel niet om in actie te komen.
Problemen aan de kaak stellen is iets, bruikbare pistes aanreiken voor het oplossen van deze problemen,
daar hebben we met zijn allen het meest aan.

7. Lottrekking ½ finales beker KLBS
15u00 Century Hasselt - RP Products
15u30 VK Wieze Boys A – Pool Keroma A

8. Finale beker KLBS
De organisatie van de finale van de beker KLBS op 22/04/2019 (Paasmaandag) wordt toegewezen aan
Pool Keroma.
De finale zal doorgaan in de accommodatie van Pool Keroma.

9. Slotwoord van de voorzitter
Bestuursleden van de clubs neem jullie verantwoordelijkheid, spelers, competitiegeest mag en moet er zijn,
maar hou het sportief. Geniet op zaterdag van jullie hobby, maar zorg er ook voor dat actief zijn in KLBS je
de ganse week en bij uitbreiding het ganse jaar een goed gevoel geeft.
Ik wens jullie nog een fijne avond, een goede thuiskomst en tot in juni op de statutaire Algemene Vergadering.

10. Nieuwjaarsreceptie
De jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering werd afgesloten met de traditionele receptie.
Met een speciale dank aan Sporting Calcio Genk, voor de ontvangst en verzorging en de Regio Genk + voor de coördinatie.

  

KLBS

Benny Croes
Secretaris g.c.