17/05/2006

Week-End 17/2005-2006

Info 17 ter beschikking

Kampioen Reeks 1 - algemeen kampioen KLBS seizoen

2005-2006: OLYMPIA TONGEREN

Proficiat

                                               WEEK-END(17/2005-2006)

 

                                                                                              Hasselt,17 mei 2006.

 

 

Verslag vergadering comité dd.15/05/2006 - KBVB-Hasselt – 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh, Roger Vernijns, H.Reynders (PC Limburg), Valère Mantels.

 

Verontsch : Kris Asnong

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 02/05/06 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 04/05/06    FC Beukenhof: uitnodiging 50-jarig bestaan Herk Sport

         - 08/05/06     Sanmax: factuur contract website

         - 15/05/06    VLB : annulering verzekering C.S.Italiano

                            FC Friuli: aanvraag naamswijziging

 

3.Klacht:

Door club RP Products.

         Wedstrijd Olympia Tongeren-RP Products van 22/04/06

         Opstellen van een niet speelgerechtigde speler, wegens geschorst bij de KBVB,

         door Olympia Tongeren.     

         Uitspraak:

         Klacht ontvankelijk doch verworpen.

         Betrokken speler Didier LIESENS lid van Olympia Tongeren en eveneens aangesloten bij

         de werkende club (KBVB) Standaard Val-Meer werd bij deze laatste club gesanctioneerd

met een derde gele kaart (categorie eerste elftallen) op 15/04/06.

Deze wedstrijd was de laatste wedstrijd (testwedstrijd) van de reguliere competitie sei-

zoen 2005-2006 voor de club Val-Meer.

Derhalve :De opgelopen waarschuwingen vervallen op het einde van de reguliere

competitie en de schorsing voor cumulatie van waarschuwingen kan door de KBVB niet meer worden uitgevoerd gedurende het lopende seizoen. Zij worden niet overgedragen naar het volgende seizoen.(KBVB, bijlage VI, art.15)

De schorsing voor cumulatie van waarschuwingen slaat enkel op de desbetreffende categorie van wedstrijden (indien de club actief zou zijn in eindrondewedstrijden te

spelen na de reguliere competitie zou de betrokken speler hiervoor speelgerechtigd zijn) (KBVB, bijlage VI, art.9)

Vermits er binnen de schoot van de KBVB op 22/04/06 geen sanctie meer bestaat ten aanzien van betrokken speler is hij bijgevolg op 22/04/06 speelgerechtigd voor de KLBS competitie.

De klacht wordt derhalve verworpen. Uitslag van de wedstrijd (1-0) blijft behouden.

 

4.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

 

         Geschorst vanaf 24/05/06

         Over te dragen naar volgend seizoen!

 

         Twee (2) speelzaterdagen

         Gert ROYEN(°07/02/71)                                    BM Knapen

         Peter DAENEN(°09/08/74)                                 ZD Overath

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

Vanaf 08/05/06 :

         David MAES(°25/12/83)                                   Kotem VV

         Patrick DEXTERS(°23/02/69)                             Kotem VV

         Nicky VANOPPEN(°27/01/87)                             Vanhelmont Sport

 

         Vanaf 15/05/06:

         Bart KENIS(°18/07/76)                                     Terlaemen 04

         Thomas MOONS(°06/06/84)                              Terlaemen 04

         Peter SCHMITZ(°14/01/72)                               UD Barcelona

 

6.Administratieve overtredingen:   

 

Nog te ontvangen scheidsrechtersbladen :

         speeldag 22/04:        C.S.Italiano

         speeldag 29/04:        VNA Winterslag A

 

         speeldag 22/04/06:

         Kotem VV: laattijdige FF

         Hellas 2000: laattijdige FF (behorend tot 3 laatste wedstrijden)

         FC Heideweelde: uitslag laattijdig en s-blad laattijdig, ontvangen 15/05/06

         C.S.Italiano: uitslag laattijdig en s-blad laattijdig, nog niet ontvangen

         Welkenhuyzen: uitslag laattijdig en geen aanvangsuur vermeld

         Wieze Boys (A) : geen terreinbenaming

 

Kostenbedoening :

         Kotem VV:              € 5,00 aan KLBS

                                      50+20 = € 70,00 aan Wieze Boys

         Hellas 2000:             € 25,00 aan KLBS

                                      50+20 = € 70,00 aan VK Grammenrode

         FC Heideweelde:       5+17,50 = € 22,50

         C.S.Italiano:             5+17,50 = € 22,50 nog te verhogen met € 5,00 per week

                                      vertraging in zending scheidsrechtersblad.

         Welkenhuyzen:         5+2,50 = € 7,50

         Wieze Boys:             € 2,50

 

7.VLB Beker

         Werd betwist in een zonnig BLOSO centrum te Brugge op 06/05/06

         KLBS werd er vertegenwoordigd door de kampioen van seizoen 2004-2005

         VK Wieze Boys.

         Resultaten:     1ste ronde:      WBO(West-Vlaanderen) – KLBS(Wieze Boys)        1-2

 

                            Finale:           KBOV(Oost-Vlaanderen) – KLBS(Wieze Boys)        5-2

 

         Eindrangschikking:     1.KBOV          2.KLBS 3.WBO           4.KSAH(Antwerpen)

 

         KLBS maakte van de gelegenheid gebruik om een wijziging van de organisatie bespreek

         baar te maken:

         Na loting, de 1ste ronde te betwisten in de loop van het seizoen op een datum af te

spreken tussen beide clubs die tegen mekaar werden uitgeloot.

         Finale op de 1ste zaterdag van mei (geen troosting) te betwisten door de 2 winnaars en

         te organiseren door de federaties volgens de huidige beurtrol.

 

8.Vrije Transfer Vlaams decreet:

         Geldig ingediend en behoudens klacht aanvaard:

 

                   Vital NIJSTEN(°06/06/83)

 

 

9.Mededelingen/beslissingen:

 

a) Naamswijziging:

         Aangevraagd door club FC Friuli:

         Nieuwe benaming: Genk 96

         Zal met gunstig advies ter goedkeuring worden overgemaakt aan de KBVB.

 

b) Annulering verzekering:

         VLB laat weten dat de verzekering van club C.S.Italiano met terugwerkende kracht

         vanaf 01/01/2006 wordt geannuleerd en dit wegens het niet betalen van € 154,98

         Ondanks een herinneringsbrief van 23/02/06 en een waarschuwingsbrief van 28/03/06.

         Dit betekent dat de clubleden voor dit kalenderjaar niet verzekerd zijn.

 

c) Dug-outs verplicht te plaatsen:

 

De richtlijnen voor de aard van de plaatsing van dug-outs zoals voorzien in het reglement van de KBVB en van toepassing vanaf seizoen 2006-2007, dus volgend seizoen, impliceren ook de verplichting tot plaatsing van dug-outs op alle terreinen waar wedstrijden van eerste ploegen doorgaan, dus ook voor KLBS.

 

Regel : indien materieel mogelijk moeten de dug-outs zich bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de middellijn. De inrichting dient dezelfde te zijn voor de twee ploegen. Zij moeten, van elkaar gescheiden, gelegen zijn op minstens drie meter van de zijlijn.

Indien echter de neutrale zone slechts een breedte heeft van drie meter, moet elke vaste constructie, voorbehouden aan de wisselspelers en toegelaten officiëlen, met inbegrip van het dak of vooruitstekende gedeelte van het dak, zich buiten deze zone van drie meter bevinden.

 

d) Aan webmaster Sanmax zal gevraagd worden een paar aanpassingen uit te voeren o.a. een

         item “schorsingen” toevoegen inzake de uitgesproken sancties met betrekking tot de

         rode kaarten.

 

e) Er wordt nog een zitting van het comité voorzien op maandag 12/06/06. Een kort verslag

         van deze zitting met afsluiting lopende seizoen, laatste uitslagen, definitieve eindrang-

schikkingen en planning volgende seizoen zal onder vorm van WE 18 kenbaar gemaakt.

         Enkel de secretarissen van de ingeschreven clubs ontvangen bijkomend nog een

gegevensbundel in verband met de algemene vergadering.

Het comité voorziet nu al de aanpassing van een aantal bedragen zoals vermeld in het

interne reglement (optrekken van: waarborg, borg klacht, boete aan KLBS bij FF)

 

         TE ONTHOUDEN:

 

         - Inschrijvingsformulier moet ten laatste ingediend OP 10/06/06

 

- Jaarlijkse algemene vergadering (aanwezigheid verplicht) op:

                   Dinsdag 20/06/05

                  Aanvang : 20u00

                  Bondsgebouw KBVB , Boekstraat 130 te Hasselt

 

-          Kandidaturen voor comitélid en voorstellen tot wijzigingen inzake het interne

reglement dienen toe te komen ten laatste 14 dagen voor de algemene

vergadering dit is 06/06/06

 

         - Alle schulden aan KLBS van het lopende seizoen dienen vereffend.

 

- Het inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen ten bedrage van € 37,50 dient betaald

voor 10/06/06

 

 

 

KLBS

 

Volgende  uitgave Week-End voorzien 14/06/06