31/01/2020

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 20/01/2020 - VERSLAG

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   Tel.:011/592260
                   GSM: 0492/887414
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com ___________________________________________________________

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: Cafetaria Calcio Genk Steenbeukstraat 20, 3600 Genk.
Datum/uur: 20 januari 2020 om 20u00

1. Agenda:
Welkomwoord van de voorzitter
Opname van de aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Boekhoudkundig verslag 2019
Mededelingen van de secretaris
Werking KLBS - Regio werking
Toekenning organisatie finale beker KLBS
Lottrekking ½ finales
Slotwoord van de voorzitter
Nieuwjaarsreceptie.

2. Aanwezigen
Voltallig bestuur KLBS met uitzondering van voorzitter Valère Mantels die verontschuldigd is, het volledig scheidsrechtercomité
Alle clubs behalve: Cosmos Spouwen, FC Tamara, FC Total Energy, K FC Vlam Eisden en Sting Waterschei.

3.Welkomstwoord van de ondervoorzitter
Door de afwezigheid van de voorzitter leidt ondervoorzitter Marc Smets de vergadering.
Hij heet iedereen hartelijk welkom,wenst elkeen een vreugdevol, gezond en sportief 2020 en een positieve en constructieve vergadering.

4.Boekhoudkundig verslag door de schatbewaarster
Het boekhoudkundig jaar 2019 werd afgesloten met een klein negatief saldo van € 245,18
Dit negatief saldo is onder andere te wijten aan de terugbetaling van de éénmalige waarborg (€ 175,00) aan een club die gestopt is.

 5.Mededelingen vanwege de secretaris

a. Kalender
(1).Uitgestelde wedstrijden
Uitgestelde wedstrijden worden zo vlug mogelijk voorzien op de kalender.
Voor Reeks I komen 08/02/2020 en 22/02/2020 hiervoor in aanmerking. voor zover ze combineerbaar zijn met de bekerwedstrijden.
Het is de bedoeling de competitie af te sluiten eind april te laatste begin mei.
(2).Aanvang seizoen 2020/2021
De eerste wedstrijd van het seizoen 2020/2021, beker of competitie zal gespeeld worden op 29/08/2020.
26 Dec 2020 en 02 Jan 21 winterstop
(3). Kalendercommissie
Kandidaturen voor de kalendercommissie – opmaak van de kalender - worden ingewacht tegen uiterlijk 01/06/2020.

b. Procedure aansluitingen
(1) Speler
Het elektronisch aansluitingsformulier (zie website www.klbs.be onder “formulieren”)dient duidelijk leesbaar, best per computer, ingevuld, ondertekend door de speler en de secretaris g.c van de club en voorzien van een DUIDELIJKE copy van de voorkant van de identiteitskaart overgemaakt te worden aan de secretaris g.c. KLBS.
De te volgen procedure staat duidelijk vermeld onderaan het aansluitingsformulier.
(2) Bestuurslid
Voor de aansluiting van een bestuurslid, dient een volledig ingevulde en door het bestuurslid en de secretaris g.c. van de club ondertekende BLAUWE kaart (beide luiken) overgemaakt te worden aan de secretaris g.c. KLBS.

c. Verzekering
(1) Hartfalen
Alle clubs met uitzondering van Cosmos Spouwen hebben hun leden ook laten verzekeren voor hartfalen.
Iedere club is vanzelfsprekend vrij in haar keuze.
(2) Aangifte formulier lichamelijk ongevallen
Het aangifte formulier lichamelijke ongevallen dient duidelijk leesbaar (in drukletters), volledig ingevuld, o.a. naam, voornaam en adres getuigen, gedateerd en ondertekend door het slachtoffer en de gerechtigde correspondent van de club overgemaakt te worden aan de secretaris g.c. KLBS.
Onvolledige en onvoldoende leesbare formulieren worden niet meer aanvaard.

d. Wedstrijdbladen
Vul het wedstrijdblad in, in BLOKLETTERS en behandel het zoals voorgeschreven in Art 45 van het Intern Reglement en de Bijkomende Richtlijnen KLBS (zie website).
Controleer de gegevens op het wedstrijdblad op hun juistheid en volledigheid alvorens het wedstrijdblad te ondertekenen.
Is er geen bezoekende afgevaardigde, dan moet het wedstrijdblad ondertekend worden door de kapitein van de ploeg.
Doe het wedstrijdblad op de post voor de lichting van de brievenbus op maandag.

e. Scheidsrechters
(1).Aanwezigheid
Indien een scheidsrechter uitzonderlijk niet tijdig (30 min voor het normale aanvangsuur van de wedstrijd) kan aanwezig zijn verwittigt hij Willy Poosen(verantwoordelijke aanduiding scheidsrechters) die de desbetreffende thuisploeg op de hoogte breng.
(2).Pascontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een controle van de identiteitskaarten (pascontrole) gebeuren.
Indien onregelmatigheden vastgesteld worden dienen deze onmiddellijk gemeld aan de scheidsrechter die deze zal nagaan en er melding van maken op het wedstrijdblad.
(3) Dug-out – instructie (technische) zone
Is er geen technische zone dan moet IEDEREEN, behalve de officieel afgevaardigden, plaats nemen achter de omheining (niemand anders in de neutrale zone)
Enkel personen vermeld op het wedstrijdblad en voorzien van de voorgeschreven armbanden mogen plaats nemen in de technische/neutrale zone. Personen in de technische/neutrale zone hebben een voorbeeld functie, zij horen zich dan ook zo te gedragen. Roken en het gebruik van alcoholische dranken is de technische/neutrale zone is verboden.
(4) Gedrag t.o.v de scheidsrechter
De clubs dienen de scheidsrechter met het nodige respect te behandelen: - tijdig aanwezig zijn (minimum 45 min voor de aanvang van de wedstrijd) om hem op te vangen. - hem begeleiden voor, tijdens en na de wedstrijd
(5) Nieuwe scheidsrechters
Ons scheidsrechterskorpsje kan best enkele nieuwe krachten gebruiken. Aarzel niet kandidaten aan te brengen bij Willy POOSEN.

f. Halve finales en finale Beker KLBS
De halve finales worden betwist in heen- en terugwedstrijden op 08/02/2020 en 22/02/2020.
Bij gelijke stand tellen de uit geschoorde doelpunten dubbel.
Is de stand dan nog gelijk dan beslissen strafschoppen.
Zowel bij de halve finales als de finale wordt de scheidsrechter bijgestaan door lijnrechters.

g. Reglementswijzigingen
Voorstellen ter aanpassing/wijziging van het Intern Reglement KLBS kunnen het ganse jaar door, schriftelijk en liefst via de regio’s, aan de secretaris KLBS gericht worden.
De afsluitingsdatum voor behandeling op de algemene vergadering van juni 2020 is 01/04/2020.

h. Nieuwe ploegen
Er is zeker ruimte voor nieuwe ploegen in de competitie KLBS.
Kandidaat clubs kunnen zich altijd melden bij de secretaris KLBS.

i. Secretaris g.c. club
De secretaris g.c. van een club heeft, zoals algemeen geweten, een sleutelfunctie en bijhorend een sleutelverantwoordelijkheid bij de club.
Hij is o.a. de eindverantwoordelijke voor de controle van de juistheid van:
- de inschrijving en de briefwisseling van de club; - de aansluitingen van spelers en bestuursleden;
- de aangifte formulieren lichamelijke ongevallen;
- het versturen van de wedstrijdbladen.
Een gezonde delegatie kan vanzelfsprekend, maar de eindverantwoordelijkheid blijft.

6. Werking KLBS - Regio werking
Wij willen allen een goed georganiseerde competitie en continuïteit naar de toekomst toe.
Daarvoor heeft KLBS nood aan een stevige structuur en een aansturing door een efficiënt en representatief bestuur, zodat standvastigheid en rechtszekerheid, maar ook transparantie verzekerd zijn.
Die structuur, Provinciale Commissie (PC) – Regio’s - Clubs en omgekeerd hebben we, maar hélaas loopt de werking mank. De clubs moeten zich vertegenwoordigd voelen in de PC via hun afgevaardigden van de regio’s. Dit is op dit ogenblik onvoldoende het geval.
De huidige PC, gevormd door leden van 3 clubs, is onderbemand (een regio is niet en een tweede levert slechts 1 persoon), waardoor bepaalde taken, zoals o.a. het comité Minnelijke Schikkingen en logistieke cel (o.a. terreinkeuringen), tegen beter weten, in maar noodgedwongen moeten overgenomen worden door de secretaris. Hierdoor wordt het takenpakket van de secretaris groter en groter, eigenlijk te groot, wat de werking van KLBS, op termijn niet ten goede komt.
Wat is er dan nodig?
Een voldoende en representatieve vertegenwoordiging van alle clubs, via hun respectievelijke regio’s zodat er geen sprake kan zijn van dominantie van enkele clubs.
De PC heeft behoefte aan nieuwe, volwaardige, gemotiveerde en bekwame leden, die willen bijdragen tot de goede werking van KLBS.
Hélaas hebben we geen zekerheid dat het voorgaande zich ook zal realiseren, vandaar dat, in het belang van KLBS het niet lager kan getolereerd worden dat het reglement, dat door jullie, de clubs werd goedgekeurd op de algemene vergadering ruim 5 jaar geleden, niet wordt nageleefd. Met andere woorden het niet invullen van de plaatsen in de PC is een overtreding van het Intern Reglement, en zoals voor elke overtreding zal ook voor deze een boete voorzien worden.
Het voorstel dat op tafel ligt, komt erop neer dat, indien een regio haar plaatsen in de PC niet invult, maw weigert deel te nemen aan het bestuur KLBS, de boete neer komt op ongeveer €100,00/jaar per club van die regio.
Maar het is niet de bedoeling boetes uit te delen en te innen, wel een kwalitatieve competitie te hebben en te behouden.
Een essentieel element daarvan is een goed draaiende organisatie, aangestuurd door een slagkrachtige PC.
Hopelijk komt er een kentering en wordt de structuur van KLBS eindelijk ingevuld. Evolueert ze van de quasi, holle doos die ze nu is naar een volwaardig, uitgebalanceerd, dynamisch geheel, waarin iedereen zijn gading vindt.

7. Lottrekking ½ finales beker KLBS
08/02/2020
15u00 Pool Keroma A - VK Wieze Boys A
15u00 K FC Vlam Eisden - Century Hasselt

22/02/2020
15u00 VK Wieze Boys A – Pool Keroma A
15u00 Century – Hasselt – K FC Vlam Eisden

8. Finale beker KLBS
De organisatie van de finale van de beker KLBS op 13/04/2020 (Paasmaandag) wordt toegewezen aan UD Barcelona. De finale zal doorgaan in de accommodatie van UD Barcelona

9. Slotwoord van de voorzitter
Bestuursleden van de clubs neem jullie verantwoordelijkheid en zorg dat jullie regio en derhalve ook jullie club vertegenwoordigd is in het bestuur KLBS.
Ik wens jullie nog een fijne avond, een goede thuiskomst.

10. Nieuwjaarsreceptie.

De jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering werd afgesloten met de traditionele receptie. Met een speciale dank aan Sporting Calcio Genk, voor de ontvangst en verzorging en de Regio Genk + voor de coördinatie.

  

KLBS

Benny Croes
Secretaris g.c.