Info nieuwe clubs

 

 

CONTACTEN KLBS 

Secretariaat:    B.Croes           tel: 011/592260 of 0492887414

                                               e-mail: klbssrt@hotmail.com

                                               website: www.KLBS.be 

Gegevens:      

  1. 1ste inschrijving,waarborg 175,00 €

           Jaarlijkse bijdrage:  50,00 €/club = zuiver bijdrage aan de federatie 

  1. Bijkomende kosten:

            Kosten adminstratie/drukwerk/formulieren KBVB:    75,00 €/seizoen

            Kosten Website en informatica                                  125,00 €/seizoen

            Scheidsrechterswerking                                             50,00 €/seizoen

            Scheidsrechterskost                                                   25,00 €/wedstrijd lastens de thuisspelende club.

            Bijdrage aan de KBVB:                                               25,00 €/seizoen.

            Lidgeld te betalen aan KLBS                                      1,25 €/lid/jaar 

  1. Aansluiting:

            Samenstellen van een dossier,omvattende:

                        - inschrijvingsblad

                        - statuten van de club

                        - ledenlijst van de club

                        - verklaring van inkomsten 

Samenstelling dossier: 

1) Opmaken van een ledenlijst

Al de leden, zowel spelers als anderen zoals bestuursleden, dienen vermeld op een ledenlijst.

De leden moeten alfabetisch gerangschikt volgens: naam, voornaam, geboorteplaats en datum, adres.

Van deze leden dienen er minimaal vijf aangeduid met een bestuursfunctie( voorzitter,

secretaris, penningmeester, en twee gewone best.leden), een bestuursfunctie mag toegekend aan een spelend lid. 

2) Statuten:

Indien de club nog geen statuten zou hebben om bij het dossier te voegen, dienen deze opgemaakt.Zij omvatten: de naam van de club, de zetel, het doel, samenstelling bestuur, het interne reglement van de club en haar werking.

Bij de statuten te voegen als bijlage: de financiële verantwoording.Hierin dient verklaart welke de bestaansmiddelen zijn van de club.

3) Inschrijvingsformulier:

Een door de KLBS opgemaakt inschrijvingsformulier dient ingevuld als bewijs van inschrijving.

Inschrijvingsformulier nieuwe club

Na een verkennend gesprek met de verantwoordelijken van KLBS met een eerste voorlopige beoordeling van de accommodatie, wordt dit dossier na goedkeuring door KLBS , overgemaakt aan de KBVB.

Na goedkeuring door de KBVB en toekenning van een stamnummer dienen alle leden een lidkaart in te vullen en ze na ondertekening door het lid en de secretaris ter validering voor te leggen aan het KLBS secretariaat samen met een copie van het paspoort.Voor de spelers is dit de electronische aansluitingskaart (de vroegere groene lidkaart) en voor de bestuursleden een blauwe lidkaart .

De blauwe kaarten worden tijdig bezorgd.

Verzekering:

Via KLBS als groepering worden alle leden verplicht verzekerd bij ARENA.

Alles wat te maken heeft met de verzekering dient enkel en alleen afgehandeld met het secretariaat van KLBS:


 Benny CROES    
Secretariaat KLBS

Dekkenstraat 73
                                              3800 SINT-TRUIDEN                                               
tel.: 011/592260
GSM: 0492887414
e-mail: klbssrt@hotmail.com

Na ontvangst van uw ledenlijst en uw inschrijving worden deze gegevens door ons doorgegeven aan ARENA.

Na de eerste inschrijving dient u zelf steeds te zorgen voor de melding van nieuwe te verzekeren leden aan het secretariaat KLBS. Enkel de leden waarvoor een verzekeringsaanvraag ingediend werd zijn verzekerd!

Alle gegevens betreffende de verzekering staan op de website KLBS.BE onder Globale verzekering KLBS bij ARENA
 

KOSTEN/RAMING (samenvattend)

                                                                                            €

1ste inschrijving,waarborg                                                    175,00

per seizoen:

inschrijvingsgeld                                                                    50,00

bijdrage informatica/website                                                 125,00

drukwerken en administratiekosten                                       75,00

Scheidsrechterswerking                                                          50,00/seizoen

bijdrage KBVB                                                                         25,00

bijdrage solidariteitsfonds                                                      ongeveer 1,50 per thuiswedstrijd

lidgeld KLBS                                                                            1,25/lid

scheidsrechters
te betalen door de thuisploeg

                                                           vaste vergoeding:       25,00

                                                           verplaatsingskosten:   3,50 per blok (minimaal 7,00)

            opmerking: verplaatsingskosten worden op het einde van het seizoen gelijk verdeeld
                               over alle ploegen maw elke ploeg betaalt evenveel verplaatsingskosten

verzekering:

Basispolis:       ongeveer 08,00 € per speler 

Voorbeelden van boetes

Ontbreken identiteitskaart                               Verlies van de wedstrijd + 12,50/inbreuk

Laattijdige melding uitslag                                 2,50

Laattijdige toekomen  wedstrijdblad                  2,50 + 5,00 per begonnen week

Onvolledig of fout ingevuld wedstrijdblad         2,50 per fout

Niet aanwezig op de algemene vergaderingen  12,50

Schorsing rode kaart                                      10,00 +eventueel verschijningskost

Gele kaart                                                       2,50

Schorsing gele kaarten                                   5,00

Opstelling niet gekwalificeerde speler          12,50

Wanordelijkheden                                         37,50

Laattijdige aanvang wedstrijd                         7,50

Forfait:            voor donderdag 19u              10,00 aan KLBS

                                                                      50,00 aan de tegenstrever

                        na donderdag 19u                10,00 aan KLBS

                                                                      75,00 aan de tegenstrever

                                                                                  + scheidsrechterskost

                        3 laatste wedstrijden              25,00 aan KLBS

                                                                       75,00 aan de tegenstrever

                                                                                  + scheidsrechterskost

                                                           

REGLEMENTEN

 

 KLBS Intern Reglement

 

ACCOMMODATIE

De clubs dienen zich te houden aan het interne reglement van de KLBS en bij uitbreiding aan het reglement van de KBVB.

De ploegen aangesloten bij de KLBS vallen onder hetzelfde regime als de eerste ploegen rechtstreeks aangesloten bij de KBVB.

Bijgevolg dienen de accomodaties gebruikt voor de organisatie van de wedstrijden behorend tot de KLBS kompetitie te voldoen aan de voorschriften zoals vastgelegd in het reglement van de KBVB. Een club mag slechts gebruik maken van een terrein, indien zij voor de duur van het seizoen verzekerd is van het vrij gebruik van het terrein.

Zo moet ondermeer voldaan zijn aan:
- de voorgeschreven afmetingen
- de juiste afbakening uit te voeren met gehydrateerde gebluste kalk, in vloeibare vorm, of elk
  ander door de KBVB toegelaten product
- afmetingen van de doelen, hoogte hoekschopvlaggen
- omheining van minstens één meter hoogte met toegelaten afwijking van 15cm naar beneden
- VERPLICHT: een neutrale zone van drie meter
- voorzien van een technische zone
- plaatsen voor wisselspelers(dug-outs)
- kleedkamers: alle nodige voorzieningen, hygiënisch(controle op de legionella bacterie!), en veilig (elektrische leidingen/verwarming)
De accommodatie wordt door leden van het KLBS comité op voorhand gekeurd.
Voor meer gegevens kan met terecht op de website van de Belgische voetbalbond www.rbfa.be/nl/competities/bondsreglement , onder de hoofding "Infrastructuur".