Intern reglement

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND

VOETBAL

KBVB stamnummer 4592

 

TITEL I ALGEMEEN

Art.I.1 KLBS

Art.I.2 ZETEL KLBS

Art.I.3 ONTBINDING (MINIMUM AANTAL LEDEN)

Art.I.4 MAATSCHAPPELIJK JAAR

Art.I.5 ALGEMENE VERGADERING

Art.I.6 HET INTERN REGLEMENT KLBS

Art.I.7 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN EEN ART VAN HET INTERN REGLEMENT KLBS

Art.I.8 VERPLICHTE VERZEKERING

Art.I.9 BEDRAGEN (AANPASSINGEN)

Art.I.10 RELATIE MET KBVB/VV

Art.I.11 GEVALLEN NIET VOORZIEN IN DIT REGLEMENT

TITEL II BESTUURSORGANEN

Art.II.I SAMENSTELLING EN ORGANISATIE

Art.II.2 PROVINCIALE COMMISSIE

Art.II.3 SECRETARIS GERECHTIGDE CORRESPONDENT (G.C.)

Art.II.4 SCHATBEWAAR(D)(ST)ER

Art.II.5 BESTUURSLEDEN KLBS

Art.II.6 PROVINCIALE COMMISSIE  - BEVOEGDHEDEN

Art.II.7 PROVINCIALE COMMISSIE – WERKING

Art.II.8 COMITES EN SUBCOMMISSIES

Art.II.9 (COMITE) MINNELIJKE SCHIKKINGEN

Art.II.10 COMITE SPORT EN DISCIPLINE

Art.II.11 SCHEIDSRECHTER COMITE

Art.II.12 Subcommissie Keuring Terreinen en Accommodaties

Art.II.13 Subcommissie Administratieve Controle

Art.II.14 Subcommissie Financiële Controle

Art.II.15 De REGIO’S – Regionale Comités

TITEL III CLUBS EN HUN WERKING

Art.III.1 AANSLUITING CLUBS

Art.III.2 SOORTEN CLUBS

Art.III.3 NAAMSWIJZIGING

Art.III.4 BESTUURSLEDEN VAN EEN CLUB

Art.III.5 LEDENLIJST VAN EEN CLUB

Art.III.6 VERPLICHTE VERZEKERING – PROCEDURE

Art.III.7 TUCHT, FAIRPLAY EN RACISME

Art.III.8 VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ SCHADE - VERLIES – ONGEVALLEN

Art.III.9 AlGEMEEN FORFAIT, INACTIVITEIT EN/OF ONTSLAG (PROCEDURE)

Art.III.10 PROCEDURE AANLEG TOT SCHRAPPING

TITEL IV SPELERS

Art.IV.1 LEEFTIJDSGRENS SPELERS

Art.IV.2 KWALIFICATIE VAN EEN SPELER

Art.IV.3 WIE MAG OPTREDEN ALS SPELER?

Art.IV.4 SPEELGERECHTIGHEID BIJ UITGESTELDE WEDSTRIJD

Art.IV.5 TRANSFERTMOGELIJKHEDEN

Art.IV.6 SPELERS (OOK) AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B/VV

Art.IV.7 OPSTELLING VAN SPELERS DOOR CLUBS WELKE MEERDERE ELFTALLEN IN LIJN BRENGEN

Art.IV.8 CLUBS MET EEN A, B (OF MERDERE) PLOEGEN – INTERNE OVERGANGEN VAN SPELERS

TITEL V VOETBALKAMPIOENSCHAPPEN

Art.V.1 KLBS – VOETBALKAMPIOENSCHAPPEN

Art.V.2 DEELNAME AAN KAMPIOENSCHAPPEN

Art.V.3 INSCHRIJVINGSDATUM

Art.V.4 JAARLIJKSE FINANCIELE BIJDRAGE (INSCHRIJVINGSGELD)

Art.V.5 AANVANGSDATUM KAMPIOENSCHAP

Art.V.6 TERREINEN -  BESCHIKBAARHEID  - VERANTWOORDELIJKHEDEN

Art.V.7 ALGEMENE AFGELASTINGEN

Art.V.8 VOORAFGAANDE KEURINGEN

TITEL VI WEDSTRIJDEN

Art.VI.1 BEZOCHTE CLUB (THUISCLUB)

Art.VI.2 OFFICIEEL AFGEVAARDIGDE THUISPLOEG

Art.VI.3 PERSONEN IN DE NEUTRALE / INSTRUCTIEZONE

Art.VI.4 UITRUSTING SPELERS

Art.VI.5 PRIORITEIT VAN UITRUSTING

Art.VI.6 IDENTITEITSCONTROLE

Art.VI.7 OFFICIELE IDENTITEISBEWIJZEN

Art.VI.8 AANVANGSUUR VAN DE WEDSTRIJDEN

Art.VI.9 DUUR VAN EEN OFFICIELE WEDSTRIJD

Art.VI.10 MAXIMUM AANTAL WISSELS

Art.VI.11 WEDSTRIJDBLAD

Art.VI.12 WEDSTRIJDBLAD (INVULLING)

Art.VI.13 WEDSTRIJBLAD (BEHANDELING)

Art.VI.14 UITSLAGEN OFFICIELE WEDSTRIJDEN

Art.VI.15 UITGESTELDE WEDSTRIJDEN

TITEL VII VOETBALKOMPETITIE

Art.VII.1 KAMPIOENSCHAP – VERLOOP – RANGSCHIKKING

Art.VII.2 STIJGERS EN DALERS

Art.VII.3 BERPERKINGEN INZAKE HET OPSTELLEN VAN EEN NIEUWE SPELER

Art.VII.4 SCHRAPPING – ONTSLAG – ALGEMEEN FORFAIT

Art.VII.5 LAATSTE SPEELDAG

TITEL VIII BEKER

Art.VIII.1 THUISVOORDEEL

Art.VIII.2 BEPERKINGEN INZAKE HET OPSTELLEN VAN SPELERS IN DE FINALE

TITEL IX SCHEIDSRECHTERS

Art.IX.1 AANDUIDINGEN SCHEIDSRECHTERS

Art.IX.2 SCHEIDSRECHTERSKOSTEN

Art.IX.3 AFWEZIGHEID VAN EEN SCHEIDSRECHTER

Art.IX.4 GELEGENHEIDSSCHEIDRECHTER

TITEL X FORFAITS

Art.X.1 FORFAITS

TITEL XI BESTRAFFING – SANCTIES EN DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

Art.XI.1 WEDERKERIGHEID STRAFFEN KBVB/VV EN KLBS

Art.XI.2 FORFAIT WEDSTRIJDEN  – SCHORSINGEN

Art.XI.3 GELE KAARTEN

Art.XI.4 RODE KAARTEN (RECHTSTREEKSE)

Art.XI.5 GELE EN RODE KAARTEN VOOR PLOEGOFFICIALS

Art.XI.6 AMBTSHALVE SANCTIES

Art.XI.7 CLUBS MET EEN A, B (OF MEERDERE) PLOEGEN – GESCHORSTE SPELERS

TITEL XII: KLACHTEN –VERZET – BEROEP

Art.XII.1 KLACHTEN – PROCEDURE

Art.XII.2 WEIGERING VOORSTEL VAN MINNELIJKE SCHIKKING OF EEN AMBTHALVE SANCTIE (AANTEKENEN VERZET)

Art.XII.3 HOGER BEROEP BIJ DE KBVB

 

 

TITEL I ALGEMEEN

 

Art.I.1 KLBS

De Koninklijke Limburgse Bedrijfssportbond (KLBS) is een onafhankelijke feitelijke vereniging met reglementen die bindend zijn voor de clubs en hun leden.

Art.I.2 ZETEL KLBS

De zetel van KLBS is gevestigd bij de dienstdoende secretaris.

Art.I.3 ONTBINDING (MINIMUM AANTAL LEDEN)

Indien het aantal aangesloten actieve clubs tot minder dan VIER (04) zou dalen wordt KLBS ontbonden.

Art.I.4 MAATSCHAPPELIJK JAAR

Het maatschappelijk jaar loopt gelijk met het boekhoudkundig jaar, van 01 januari t.e.m.31 december

Art.I.5 ALGEMENE VERGADERING

I.5.1 Algemene vergaderingen
De verplichte statutaire algemene vergadering zal gehouden worden tijdens de maand juni.
Een verplichte buitengewone algemene vergadering zal, indien nodig, gehouden worden tijdens de maand januari.

I.5.2 Samenstelling:
Zijn samengesteld uit de afgevaardigden van de actieve clubs, de leden van het Provinciale Commissie (P.C.) en de leden van het de Scheidsrechter Comité. .
Worden geleid door de voorzitter van KLBS of zijn vervanger

I.5.3 Bevoegdheid:
De algemene vergaderingen zijn bevoegd voor:
Goedkeuring van het Intern Reglement en zijn wijzigingen;
Verkiezing van de voorzitter van de Provinciale Commissie/KLBS;
Aanvaarding of weigering van de door de Regio’s voorgedragen afgevaardigden voor de Provinciale Commissie;
Toetreding en schrapping van clubs;
Goedkeuring van de organisatie van de kampioenschappen;
Goedkeuring jaarrekening en begroting voor het volgend jaar;
Huldigen winnaars competities
Punten naar oordeel van Provinciale Commissie.

I.5.4 Stemrecht, quorum
Al de actieve clubs hebben EEN (01) stem bij de stemmingen.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der geldige stemmen, behoudens een voorstel tot wijziging van het Interne Reglement waarvoor een 2/3 meerderheid vereist is.

Art.I.6 HET INTERN REGLEMENT KLBS

De organisatie en werking van KLBS is vastgelegd in het Intern Reglement KLBS.

Art.I.7 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN EEN ART VAN HET INTERN REGLEMENT KLBS

I.7.1 Indienen van een voorstel tot wijziging van een Art van het Intern Reglement KLBS.

I.7.1.1 Een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS kan rechtmatig, hetzij door iedere actieve club, via haar regionaal comité, hetzij door een regionaal comité, hetzij door de Provinciale Commissie KLBS, worden ingediend bij de secretaris KLBS.

I.7.1.2 De indienende club moet lid zijn van KLBS.

I.7.1.3 Het voorstel moet op straffe van nietigheid ondertekend zijn door de secretaris g.c. van de respectievelijk de club of het regionaal comité.

I.7.1.4.  Elk voorstel, van een actieve club tot wijziging van een Art zal door het respectievelijk regionaal comité, met haar advies overgemaakt worden aan de Provinciale Commissie KLBS.

I.7.2 Te volgen procedure:

I.7.2.1 Het voorstel dient te worden ingediend laatste tegen 01/04 bij de secretaris KLBS.

I.7.2.2 1ste vergadering april: 1ste interne behandeling/bespreking van de voorstellen binnen het bestuur KLBS.

I.7.2.3. Voor 15/04: uitsturen van de voorstellen met de toevoegingen van het bestuur KLBS naar de clubs secretarissen van de   regionale comités voor commentaar, op- en aanmerkingen tegen uiterlijk 01/05 bij de secretaris KLBS.

I.7.2.4 1ste vergadering mei: 2de interne: behandeling/bespreking van de voorstellen samen met de commentaren, op- en   aanmerkingen van de clubs binnen het bestuur KLBS. Beslissing tot al dan niet uitnodigen van de indieners van   voorstellen voor een informatie/consultatief gesprek.

I.7.2.5 2de vergadering mei: eventuele informatieve/consultatieve gesprekken met de indieners van de voorstellen. Beslissing over de vorm waarin het voorstel zal voorgelegd worden aan de Statutaire Algemene Vergadering, al dan niet vergezeld  van commentaren van het bestuur KLBS.

I.7.2.6 Eind mei/begin juni verspreiding van de voorstellen ter wijziging van de Art van het Intern Reglement KLBS, samen met de andere documenten voor de Statutaire Algemene Vergadering naar de clubs.

I.7.2.7 Statutaire Algemene Vergadering: voorleggen van het voorstel en stemming na een open discussie (indiener – bestuur KLBS – regionale comités - clubs)

I.7.2.8 Een voorstel tot wijziging van het Intern Reglement wordt enkel goedgekeurd na stemming op de Statutaire Algemene Vergadering waarbij een 2/3 meerderheid werd behaald.

Art.I.8 VERPLICHTE VERZEKERING

De globale, door KLBS  afgesloten verzekering  is verplicht voor alle clubs en hun leden.
Enkel clubs die verzekerd zijn via hun werkgever kunnen hierop een uitzondering vormen, voor zover de verzekering van de werkgever minimaal gelijkwaardig is aan de globale verzekering afgesloten door KLBS.

Art.I.9 BEDRAGEN (AANPASSINGEN)

Alle bedragen voorzien in dit Intern Reglement kunnen worden aangepast naargelang de noodwendigheden.

Art.I.10 RELATIE MET KBVB/VV

De artikelen van de overeenkomst gesloten tussen de KBVB/VV en KLBS .en die in dit reglement niet besproken worden, zijn doorslaggevend bij eventuele betwistingen.

Art.I.11 GEVALLEN NIET VOORZIEN IN DIT REGLEMENT

Alle gevallen niet voorzien in dit reglement zullen door de Provinciale Commissie beslecht worden.

TITEL II BESTUURSORGANEN

Art.II.I SAMENSTELLING EN ORGANISATIE

II.1.1 KLBS wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, genoemd de Provinciale Commissie.

II.1.2 Binnen de Provinciale Commissie kunnen een aantal comités en subcommissies worden gevormd met een specifieke taak.
II.1.2.1.De comités en subcommissies van permanente aard zijn:
II.1.2.1.1 Comité Minnelijke Schikkingen
II.1.2.1.2 Comité Sport en Discipline
II.1.2.1.3 Scheidsrechter Comité
II.1.2.1.4 Subcommissie Keuring Terreinen en Accommodaties
II.1.2.1.5 Subcommissie Administratieve Controle
II.1.2.1.6 Subcommissie Financiële Controle
II.1.2.2Daarnaast kunnen, indien de behoefte zich voordoet, andere comités en subcommissies gevormd en inwerking worden gesteld door de Provinciale Commissie.

II.1.3. De regionale comités zijn de organen waarin de clubs zich, volgens geografische ligging (regio), groeperen om hun te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen.

Art.II.2 PROVINCIALE COMMISSIE

II.2.1 De Provinciale Commissie bestaat uit maximaal ELF (11) bestuursleden, zijnde TIEN (10), door de regionale comités voorgedragen afgevaardigden à rato van het aantal clubs  per regio en een, door de algemene vergadering rechtstreeks te verkiezen, voorzitter.

II.2.2 De afgevaardigden van de regio’s kiezen één van hun als ondervoorzitter.

II.2.3 De secretaris en penningmeester worden aangesteld door dit beheersorgaan en zijn niet aan herkiezing onderworpen.

Art.II.3 SECRETARIS GERECHTIGDE CORRESPONDENT (G.C.)

II.3.1 De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer.

II.3.2 Van iedere vergadering van de Provinciale Commissie stelt hij een verslag op, aangevuld met de verslagen van de comitézittingen welke vooraf ter kennisgeving werden overgemaakt.

II.3.3 De aansluitende publicatie van het globale verslag, notulen en officiële berichten (Week-End) gebeurt uitsluitend via internet. Als referentiedatum geldt de datum van publicatie op internet.

II.3.4 Hij is belast met de briefwisseling welke enkel aan hem dient te worden gericht.

II.3.5 Alle stukken welke de afdeling aanbelangen dienen door hem te worden ondertekend.

Art.II.4 SCHATBEWAAR(D)(ST)ER

II.4.1 De schatbewaar(d)(st)er houdt een financieel dagboek bij waarin alle inkomsten en uitgaven zijn aangetekend.

II.4.2 Iedere semester zal hij/zij het bestuur een financieel verslag voorleggen waarin de inkomsten en de uitgaven gedetailleerd vermeld worden.

II.4.3 Op aanvraag, doch minstens EEN (01) maal per jaar zullen TWEE (02) commissarissen de boeken aan een nazicht onderwerpen.

II.4.4 Bij aanvang van ieder kalenderjaar is hij/zij genoodzaakt een gedetailleerde begroting aan de Provinciale Commissie voor te leggen.

Art.II.5 BESTUURSLEDEN KLBS

II.5.1 De bestuursleden evenals de voorzitter KLBS worden voorgedragen door de regionale comités en benoemd door de clubs op de statutaire algemene vergadering van juni voor respectievelijk DRIE (03) – bestuursleden- en VIER (04) - voorzitter - jaar en zijn her verkiesbaar.
De minimale duur dat een bestuurslid zetelt is 1 jaar (geen tussentijdse vervanging mogelijk).

II.5.2 Aantal bestuursleden per regio
Het aantal bestuursleden waarop een regio recht heeft wordt mathematisch, op de volgende wijze bepaald: aantal clubs in KLBS - voetbal gedeeld door 10 (aantal verkozen bestuursleden zonder de voorzitter) = X aantal clubs per regio gedeeld door X geeft, na afronding het aantal mogelijke bestuursleden per regio. afronding (< 0,5 = 0, = of >0,5 = +1) Indien door de afronding er maximaal meer dan 10 (11) bestuursleden zouden zijn wordt een bestuurslid van de regio met de kleinste breuk geschrapt.

II.5.3 Indien een regio niet al zijn bestuur plaatsen invult mogen deze opgevuld worden door een andere regio.

II.5.4 Een kandidaat bestuurslid  of voorzitter voor de Provinciale Commissie, moet op datum van benoeming minstens 18 jaar oud zijn, minstens 1 jaar toegewezen zijn aan zijn club en mag niet geschorst zijn.

II.5.5 De bestuursleden worden benoemd door de statutaire algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.

II.5.6 Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

II.5.7 De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun mandaat worden vergoed, mits beslissing van de Provinciale Commissie.

II.5.8 Wordt een bestuurslid in de loop van zijn mandaat geschorst voor lange duur (ACHT (08) weken of meer), dan wordt hij/zij ambtshalve ontslagen als bestuurslid KLBS.

II.5.9 Indien een bestuurslid gedurende een seizoen geen 50% aanwezigheid haalt verliest het, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden (vb langdurige ziekte) automatisch zijn mandaat.

II.5.10 De kandidaturen voor bestuurslid en voorzitter dienen uiterlijk op 01 juni bij de secretaris KLBS toe te komen.

II.5.11 Gemandateerd bestuurslid
II.5.11.1 De voorzitter KLBS is permanent gemandateerd, de andere bestuursleden worden in functie van de behoefte wedstrijd per wedstrijd gemandateerd door de Provinciale Commissie.

II.5.11.2 Indien een gemandateerd bestuurslid of een lid van het scheidsrechtercomité wangedrag of wantoestanden vaststelt die niet thuishoren op en/of rond het veld, maar onbestraft bleven omdat ze aan het oog van de scheidsrechter ontsnapten (bvb. feiten die achter de rug gebeuren) stelt het een verslag, analoog met het scheidsrechterverslag, op en maakt dat over aan de secretaris KLBS ten laatste de dag na de wedstrijd.

II.5.11.3 Dit verslag zal, naar analogie met het scheidsrechterverslag, behandeld worden door de desbetreffende comités (Minnelijke Schikking en Sport & Discipline).

II.5.12 Bestuursleden tijdens de wedstrijden

II.5.12.1 De bestuursleden mogen tijdens de wedstrijden een officiële functie uitoefenen en ook als speler worden opgesteld onder dezelfde voorwaarden als voorzien in Titel V: SPELERS van dit Intern Reglement.

II.5.12.2 Bestuursleden die bij een wedstrijd aanwezig zijn zullen steeds een neutrale houding aannemen en zich onthouden van commentaren.

Art.II.6 PROVINCIALE COMMISSIE  - BEVOEGDHEDEN

II.6.1 Enkel de Provinciale Commissie het bestuur is bevoegd inzake de voetbalaangelegenheden; onder meer de organisatie van de competitie, indeling der reeksen, opstellen van de kalender, vastleggen van het aantal stijgers en dalers, behandeling der klachten, behalve voor deze van disciplinaire aard die behandeld worden door het Comité Sport en Discipline.

II.6.2 Al de door dit reglement of door de algemene reglementen van het voetbalkampioenschap niet voorziene gevallen, zullen door de Provinciale Commissie van KLBS bestuur beslecht worden.

Art.II.7 PROVINCIALE COMMISSIE – WERKING

II.7.1 VERGADERINGEN
De Provinciale Commissie  vergadert naargelang de noodwendigheden, maar minstens een maal per maand (behalve tijdens de maand juli).

II.7.2 STEMGERECHTIGHEID
De bestuursleden hebben  recht op een stem in geval er beslissingen dienen genomen bij stemming.
De beslissingen worden genomen met gewone  meerderheid van stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

II.7.3 Beslissingen betreffende zaken of leden van de club van een bestuurslid
Bij het behandelen van en beslissen over een zaak in verband met leden van een club waartoe ook bestuursleden behoren, dienen deze laatsten zolang de vergadering te verlaten.

Art.II.8 COMITES EN SUBCOMMISSIES

II.8.1 Ondergeschikt aan de Provinciale Commissie is er het beleidsniveau van de comités en de subcommissies.

II.8.2 Deze comités en subcommissies worden gevormd volgens de behoefte en met een specifieke taak.

II.8.3 Ieder comité of subcommissie kiest een voorzitter en een secretaris uit hun leden

II.8.4 Zij kunnen afzonderlijk vergaderen.

II.8.5 De verslagen van iedere comité- of subcommissiezitting worden ter kennisgeving en voor het nodige gevolg overgemaakt aan de eerstvolgende zitting van de Provinciale Commissie.

Art.II.9 (COMITE) MINNELIJKE SCHIKKINGEN

II.9.1 Het disciplinaire aspect minnelijke schikkingen wordt behandeld door de secretaris KLBS.

II.9.2 De secretaris KLBS - voetbal stelt, na onderzoek, minnelijke schikkingen voor gaande tot  maximum ACHT (08) effectieve speeldagen en/of een boete van maximum 150,00 Euro,  en legt ambtshalve schorsingen op.

Art.II.10 COMITE SPORT EN DISCIPLINE

II.10.1 Het Comité Sport en Discipline, bestaande uit de afgevaardigden van de regio’s
II.10.2 Het is bevoegd voor alle disciplinaire zaken waarvoor geen minnelijke schikkingen mogelijk zijn.

Art.II.11 SCHEIDSRECHTER COMITE

II.11.1 De leden van het Scheidsrechter Comité worden rechtstreeks aangeduid door de Provinciale Commissie.

II.11.2 Het Scheidsrechter Comité is bevoegd voor alle zaken welke betrekking hebben op de functionering van de scheidsrechters binnen de KLBS.

Art.II.12 Subcommissie Keuring Terreinen en Accommodaties

II.12.1 De leden van de subcommissie Keuring Terreinen en Accommodaties worden rechtstreeks aangeduid door de Provinciale Commissie.

II.12.2 Deze subcommissie controleert de door clubs gebruikte terreinen en accommodaties naar hun conformiteit met het Bondsreglement van de KBVB/VV en het Intern Reglement KLBS.

Art.II.13 Subcommissie Administratieve Controle

II.13.1 De leden van de subcommissie Administratieve Controle worden rechtstreeks aangeduid door de Provinciale Commissie

II.13.2 Deze subcommissie doet het nazicht van de vermeldingen op de wedstrijdbladen op hun juistheid en conformiteit met de geldende voorschriften.

Art.II.14 Subcommissie Financiële Controle

II.14.1 De leden van de subcommissie Financiële Controle worden rechtstreeks aangeduid door de Provinciale Commissie.

II.II.14.2 Deze subcommissie controleert de financiële bewegingen bij KLBS.

14.3 Op aanvraag, doch minstens EEN (01) maal per jaar zal de boekhouding van KLBS door TWEE (02) leden van deze subcommissie gecontroleerd worden.

Art.II.15 De REGIO’S – Regionale Comités

II.15.1 Regionaal comité

II.15.1.1 Een regionaal comité is samengesteld uit leden van de clubs uit de betreffende regio.

II.15.1.2 Het regionaal comité kiest uit haar leden een voorzitter en secretaris g. c.

II.15.1.3 Als zelfstandige entiteit wordt er naar eigen behoefte overleg georganiseerd.

II.15.2 Voorziene regionale comités
II.15.2.1 Er worden DRIE (03) regionale comités voorzien:
II.15.2.1.1 Regionaal Comité Noord-West (RCNW)
II.15.2.1.2 Regionaal Comité Genk + (RCG +)
II.15.2.1.3 Regionaal Comité Zuid  (RCZ)

II.15.3 Taken/ bevoegdheden van een regionaal comité:
II.15.3.5.1 Aanduiden van de regionale afgevaardigden;
II.15.3.5.2 Verwerken, bespreken van informatie vanuit de PC en indien gevraagd het standpunt van het  regionaal comité bepalen ten aanzien van een bevraging van de PC;
II.15.3.5.3 Gemotiveerde adviezen ontwikkelen tav de PC;
II.15.3.5.4 Gemotiveerde voorstellen tot wijziging interne reglement indienen;
II.15.3.5.5 Begeleiden van terreinkeuringen;
II.15.3.5.6 Adviseren bij de kandidaturen van nieuwe clubs;
II.15.3.5.7 Begeleiden van nieuwe clubs;
II.15.3.5.8 Bemiddelen en oplossingen geven aan structurele en organisatorische problemen van of tussen clubs uit eigen regio;
II.15.3.5.9 Antennefunctie en informatiepunt bij afgelasting wedstrijden.

II.15.4 Regionale comités - werking
II.15.4.1 Ze zijn geen tegenhanger van de andere comités of subcommissies, maar functioneren ter ondersteuning ervan, om het werk van de officiële organismen te vergemakkelijken en te verbeteren en om advies te verlenen

II.15.4.2 Ze zullen de belangen van de clubs behartigen, de sportgeest binnen KLBS - voetbal onderhouden en de onderlinge verstandhouding tussen de clubs bevorderen.

II.15.4.3 Van elk overleg wordt een verslag opgemaakt dat ter kennisgeving en voor het nodige gevolg overgemaakt aan de eerstvolgende zitting van de Provinciale Commissie.

TITEL III CLUBS EN HUN WERKING

Art.III.1 AANSLUITING CLUBS

III.1.1 Iedere  voetbalvereniging, al dan niet verbonden aan een bedrijf, kan lid worden, en blijven, van KLBS indien ze aan administratieve, sportieve en financiële vereisten voldoet en de voor de KBVB / VV vereiste formaliteiten te vervullen.

III.1.2 De eenmalige waarborg bij toetreding bedraagt € 175,00

Art.III.2 SOORTEN CLUBS

III.2.2 Bij KLBS-voetbal zijn er TWEE (02) soorten clubs: actieve en inactieve clubs.
III.2.2.1 Actieve clubs voldoen aan de vereisten en nemen deel aan de kampioenschappen van KLBS.
III.2.2.2 Inactieve clubs voldoen aan de vereisten maar kiezen er tijdelijk voor om niet aan de kampioenschappen van KLBS deel te nemen.

Art.III.3 NAAMSWIJZIGING

III.3.1 Een naamswijziging is mogelijk indien de club minstens DRIE (03) jaar droeg.

III.3.2 De aanvraag voor een verandering of wijziging van naam, die ingaat vanaf het volgend seizoen, moet door de club uiterlijk op 01/05 schriftelijk aangevraagd worden aan het secretariaat KLBS.

Art.III.4 BESTUURSLEDEN VAN EEN CLUB

III.4.1 Iedere club dient minimum VIJF (05) bestuursleden te hebben.

III.4.2 Uit de bestuursleden worden een voorzitter, secretaris g.c. en een schatbewaarder gekozen.

III.4.3 De bestuursleden, tevens verantwoordelijken van de club, dienen een blauwe bestuurslidkaart te ondertekenen.

Art.III.5 LEDENLIJST VAN EEN CLUB

De ledenlijst van iedere club is deze zoals ze vermeld wordt op de website van KLBS.
Het zijn enkel deze lijsten die uitmaken of een persoon lid is van een club en bij uitbreiding van KLBS en sedert welke datum.

Art.III.6 VERPLICHTE VERZEKERING – PROCEDURE

III.6.1 De door KLBS- voetbal  bij ARENA afgesloten globale verzekering voor KLBS en zijn clubs bij ARENA, is verplicht voor de clubs en al hun leden behalve voor deze clubs waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering.

III.6.2 Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.

III.6.3 Gezien voorgaande zullen de clubs tegen uiterlijk 31/07 aan de secretaris KLBS voor al hun spelers en bestuursleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hun overmaken met het  digitaal verzekeringsformulier dat  op de website KLBS staat.

III.6.4 Voor spelers en bestuursleden, die aangesloten worden na 31/07 dient samen met het aansluitingsformulier/de aansluitingskaart het digitaal verzekeringsformulier overgemaakt  aan de secretaris KLBS.

III.6.5 Alle bestuursleden en de op de wedstijdbladen vermelde spelers dienen verzekerd te worden.

III.6.6 De spelers zullen minimaal verzekerd worden volgens Basis Polis 1 (BP 1).

III.6.7 Verrekening kosten:
III.6.7.1 De kosten voor de spelers en bestuursleden aangesloten op 31/07 worden verrekend op de 1ste factuur/rekening van het seizoen.
III.6.7.2 De kosten voor deze aansluitingen na 31/07 worden in rekening gebracht op de 2de of 3de factuur/rekening van het seizoen  in functie van de aansluitingsdatum.

III.6.8 Het bij een ongeval, dient het aangifte formulier lichamelijke ongevallen (AFLO), dat op de website KLBS staat, ingevuld en overgemaakt  aan de secretaris KLBS.

Art.III.7 TUCHT, FAIRPLAY EN RACISME

III.7.1 Het clubbestuur is verantwoordelijk voor het gedrag en de houding van zijn aangesloten leden.

III.7.2 Iedere club is gehouden haar leden en supporters de regels betreffende tucht, fairplay en discriminatie op te leggen.

III.7.3 De clubs verbinden er zich toe neutraal te blijven op politiek, filosofisch, godsdienstig en levensbeschouwelijk vlak.

III.7.4 Elke discriminatie van een land, een persoon of een groep personen op basis van gender, huidskleur, zogenaamd ras, afkomst, etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale positie, geboorte, vermogen, leeftijd, het geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging of syndicale overtuiging, taal of om elke andere reden die wettelijke bescherming in België geniet, is verboden, evenals alle verbale en non-verbale uitingen, die hetzij kwetsend of beledigend zijn ten aanzien van een persoon of groep van personen.

III.7.5 Een schending van deze principes kan aanleiding geven tot een disciplinaire sanctie met inbegrip van een schorsing of schrapping, zonder dat enig opzet vereist is.

III.7.6 Zelfs indien de kwetsende of beledigende uitlating louter individueel is, hebben de clubs de plicht om alle nuttige/nodige maatregelen te nemen om de in gebreke zijnde leden, medewerkers, toeschouwers en andere aanwezigen te identificeren opdat ten aanzien van hen maatregelen kunnen worden genomen.

III.7.7 De clubs nemen deze verbintenis in hun statuten/ huishoudelijk reglement/ reglement van inwendige orde op ten aanzien van hun leden, medewerkers, toeschouwers en andere aanwezigen, en zijn verantwoordelijk voor de naleving ervan door deze personen.

Art.III.8 VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ SCHADE - VERLIES – ONGEVALLEN

III.8.1 De clubs zijn verantwoordelijk voor alle schade en of verlies welke zij aan instellingen en of accommodatie veroorzaken.
III.8.2 Zij ontslaan de KLBS volledig van iedere verantwoordelijkheid voor ongevallen en dienen daarvoor  de nodige verzekeringen af te sluiten.

Art.III.9 AlGEMEEN FORFAIT, INACTIVITEIT EN/OF ONTSLAG (PROCEDURE)

Het algemeen forfait, de aanvraag tot inactiviteit  en /of het ontslag van een club/ploeg dient schriftelijk, ondertekend door de secretaris g.c en een ander bestuurslid ingediend te worden bij de secretaris KLBS.

Art.III.10 PROCEDURE AANLEG TOT SCHRAPPING

III.10.1 Tegen een club die haar financiële verplichtingen niet nakomt tegenover KLBS wordt automatisch de procedure aanleg tot schrapping opgestart.

III.10.2 Indien deze procedure tegen een club opgestart werd (versturen aangetekend schrijven ter melding van de schorsing van de club), wordt de éénmalige waarborg van deze club verhoogd van €175,00 naar € 400,00.

III.10.3 Deze waarborg dient ontvangen te zijn op de rekening van KLBS alvorens de club haar activiteiten mag hervatten in de loop van het seizoen of zich mag inschrijven voor het volgend seizoen.

TITEL IV SPELERS

Art.IV.1 LEEFTIJDSGRENS SPELERS

Het is de clubs toegelaten spelers aan te sluiten en actief te laten deelnemen aan wedstrijden vanaf de leeftijd van ZESTIEN (16) jaar.

Art.IV.2 KWALIFICATIE VAN EEN SPELER

Elke speler is speelgerechtigd op zaterdag voor  wedstrijd van de officiële KLBS voetbalcompetitie als het aansluitingsformulier / de – kaart, conform de geldende procedure, volledig ingevuld en ondertekend door de speler en de secretaris, gerechtigde correspondent van de club, bij de secretaris KLBS uiterlijk toekomt op de voorafgaande woensdagavond 24h00, lokale tijd.

Art.IV.3 WIE MAG OPTREDEN ALS SPELER?

IV.3.1 Enkel spelers voorkomend op de website van KLBS gepubliceerde ledenlijst mogen aan wedstrijden deelnemen.

IV.3.2 Reglementair geregistreerde bestuursleden van de club, die niet op de spelerslijst voorkomen, kunnen hun eigen onvolledig elftal aanvullen, doch dan mogen in totaal niet meer dan ELF (11) namen ingevuld worden op het wedstrijdblad.

IV.3.3 De club blijft verantwoordelijk inzake de verzekering van een zodanig opgestelde speler.

IV.3.4 De Provinciale Commissie zal streng optreden bij elk vastgesteld vergrijp.
Iedere moedwillige overtreding wordt bestraft met het verlies van de wedstrijd met forfaitscore en de reglementaire boete.

  1. 3.5 Alle geschillen voortspruitend uit dit artikel zullen uitsluitend door het Comité Sport & Discipline beslecht worden.

Art.IV.4 SPEELGERECHTIGHEID BIJ UITGESTELDE WEDSTRIJD

Wanneer een uitgestelde wedstrijd gespeeld wordt mogen aan die wedstrijd enkel spelers deelnemen waarvan de aansluitingsdatum de dag waarop de wedstrijd voor de eerste maal werd uitgesteld, dus de eerste maal op de kalender stond, niet overschrijdt.

Art.IV.5 TRANSFERTMOGELIJKHEDEN

IV.5.1 Transfer overeenkomstig het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24/07/96 en van kracht sedert 01/01/97: Het lidmaatschap tussen een speler en zijn club kan jaarlijks worden beëindigd.

IV.5.1.1 Dit gebeurt op straffe van nietigheid per aangetekend schrijven aan de opgezegde club en aan het secretariaat.

IV.5.1.2 De poststempel geldt als bewijs van verzending.

IV.5.1.3 Deze vorm van vrijheidsregeling kan slechts aangewend gedurende een vastgelegde periode van 1 maand.
Wat KLBS betreft is dit gedurende de periode van 01 tot en met 30 april.

IV.5.1.4 Het niet naleven van het decreet wordt bestraft met de sancties zoals voorzien in voormeld decreet.

IV.5.2. Transfer bij gewone overeenkomst:
IV.5.2.1 Na ieder seizoen kan een club de tot dan aangesloten leden en dus vermeld op de ledenlijst, laten schrappen van deze lijst door de bijhorende lidkaart ter vernietiging over te maken aan het secretariaat voor 30 juni. Het lid wordt dan ambtshalve geschrapt van de bondslijsten.

IV.5.2.2 Vanaf de datum van schrapping staat het dit lid vrij om zich aan te sluiten bij gelijk welke andere club.

IV.5.2.3 Na 30 juni en dit tot en met 15 augustus kunnen spelers binnen KLBS enkel nog van club veranderen indien samen met de aansluitingskaart /het aansluitingsformulier bij de nieuwe club ook de aansluitingskaart /het aansluitingsformulier van de oude club wordt overgemaakt aan het secretariaat.

IV.5.2.4 Van 25 tot en met 31december kan een speler veranderen van club (transfert), mits wederzijds akkoord van beide clubs . Gele en rode kaarten evenals schorsingen worden meegenomen naar nieuwe club. De wijzigingen worden gepubliceerd in de uitgave van Week End volgend op 31/12.

IV.5.3 Transfers zijn na 15 augustus en derhalve ook tijdens het voetbalseizoen, uitgesloten, met uitzondering van de transfertperiode van 25 tot en met 31 december en dit met wederzijds akkoord van de desbetreffende clubs.

IV.5.4  Wanneer een club ingevolge schrapping, ontslag, schorsing van activiteit of algemeen forfait in de loop van het kampioenschap wegvalt kunnen de spelers een transfer wegens speciale omstandigheden naar een andere club verkrijgen. Ze zijn speelgerechtigd voor zover aan Titel IV, Art 2 en 4 hiervoor voldaan is.

Art.IV.6 SPELERS (OOK) AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B/VV

IV.6.1 De spelers welke de tegelijkertijd aangesloten zijn bij de KBVB/VV of iedere buitenlandse nationale voetbalbond (lid UEFA) en de KLBS behoren in de eerste plaats aan hun werkende club.

IV.6.2 Zij die ten volle ZESTIEN (16) jaar oud zijn mogen eveneens de kleuren van hun bedrijfssportclub verdedigen, behalve:
IV.6.2.1 wanneer zij nog geen TWINTIG (20) jaar oud zijn en er op hen beroep wordt gedaan om dat weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag, te spelen voor hun werkende club.

IV.6.2.2 indien er op hen beroep gedaan wordt om dat weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag te spelen in een afdeling hoger dan 4de provinciale en alle buitenlandse afdelingen.

IV.6.3 Inbreuken zullen het verlies van de wedstrijd met forfaitscore tot gevolg hebben.

IV.6.4 Alle clubs, aangesloten bij de KLBS moeten de namen van hun spelers die spelen in een afdeling hoger dan 4de provinciale en buitenlandse afdelingen overmaken aan de secretaris KLBS met vermelding van de club waarbij ze aangesloten zijn in de KBVB/VV of in het buitenland.

IV.6.5 De controle op overtredingen tegen Art IV.6 dient te gebeuren door de clubs.

IV.6.6 Bij vaststelling van een overtreding dienen zij een klacht in, conform Art XII.1 van het Intern Reglement KLBS, gestaafd met de nodige bewijzen (een uittreksel uit een krantenartikel is geen bewijs, een copy van een wedstrijdblad wel).

IV.6.7 Indien uit een klacht en de bijhorende bewijslast blijkt, dat een club nagelaten heeft een speler die ook speelt in een afdeling hoger dan 4de provinciale of een buitenlandse afdeling, voor zijn eerste wedstrijd in de KLBS, de gegevens van deze speler over te maken aan de secretaris KLBS, met vermelding van de club waarbij hij aangesloten is en speelt in de KBVB/VV of in het buitenland, krijgt deze club een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt € 25,00 - bij één enkele speler, € 37,50 bij meerdere spelers of herhaling).

Art.IV.7 OPSTELLING VAN SPELERS DOOR CLUBS WELKE MEERDERE ELFTALLEN IN LIJN BRENGEN

Tijdens officiële wedstrijden, zowel in de gewone als in de bekerkompetitie, mogen op het wedstrijdblad van hetzij de A ploeg, hetzij de B ploeg maximaal DRIE (3) spelers vermeld worden van de lijst van B ploeg hetzij de A ploeg, m.a.w. van de lijst van de andere ploeg.

Art.IV.8 CLUBS MET EEN A, B (OF MERDERE) PLOEGEN – INTERNE OVERGANGEN VAN SPELERS

IV.8.1 Clubs met een A, B (of meer) ploegen kunnen bij aanvang van elk seizoen spelers intern overdragen wat betreft kwalificatie.

IV.8.2 Deze aanvragen tot wijzigingen, die ingang hebben op eerste competitie/bekerwedstrijd, moeten op het secretariaat toekomen voor 15/8 van het nieuwe seizoen.

IV.8.3 Clubs met een A, B (of meer) ploegen kunnen tijdens het seizoen tussen 25/12 en 31/12 spelers intern overdragen wat betreft kwalificatie.

IV.8.4 Deze aanvragen tot wijzigingen, moeten uiterlijk op 31/12 op het secretariaat KLBS toekomen.
De wijzigingen worden gepubliceerd in de uitgave van Week End volgend op 31/12.

TITEL V VOETBALKAMPIOENSCHAPPEN

Art.V.1 KLBS – VOETBALKAMPIOENSCHAPPEN

De KLBS richt jaarlijks kampioenschappen in.

Art.V.2 DEELNAME AAN KAMPIOENSCHAPPEN

De kampioenschappen staan open voor al de clubs die reglementair aangesloten zijn bij KLBS en de KBVB./VV

Art.V.3 INSCHRIJVINGSDATUM

De inschrijvingen voor de nieuwe competitie dienen uiterlijk op 01 juni op het secretariaat toe te komen.
De bijdrage dient eveneens voor die datum gestort en de lopende rekeningen van het vorige seizoen vereffend.

Art.V.4 JAARLIJKSE FINANCIELE BIJDRAGE (INSCHRIJVINGSGELD)

De jaarlijkse bijdrage bedraagt:
V.4.1 Actieve club: € 50,00 per deelnemend elftal.

V.4.2 Inactieve club: € 10,00 met het recht om vriendschappelijke wedstrijden te spelen tegen aangesloten clubs.

Art.V.5 AANVANGSDATUM KAMPIOENSCHAP

De aanvangsdatum van het kampioenschap zal ieder seizoen door de Provinciale Commissie  bepaald worden.

Art.V.6 TERREINEN -  BESCHIKBAARHEID  - VERANTWOORDELIJKHEDEN

V.6.1 De terreinen moeten volledig in orde zijn en in overeenstemming met de reglementen van de KBVB/VV.
V.6.1.1 Het speelveld moet omgeven zijn door een neutrale zone van 3m die vrij is van alle hindernissen.
V.6.1.2 De neutrale zone moet omheind zijn door een afrastering of een leuning van min 1m hoog.

V.6.2 Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

V.6.3 Indien een ploeg die normaal zijn thuiswedstrijden op een kunstgrasveld speelt, om welke reden dan ook, een thuiswedstrijd speelt op natuurgras of omgekeerd een ploeg die normaal zijn thuiswedstrijden op natuurgras speelt, om welke reden dan ook, een thuiswedstrijd op kunstgras speelt, moeten hiervan de secretaris (g.c.) van de tegenstander en de secretaris KLBS, ten laatste op de donderdag, voorafgaand aan de wedstrijd om 19u00 hiervan ingelicht worden.

V.6.4 Bij niet naleving van voorgaande krijgt de thuisploeg een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt) en bij klacht ( Titel XII Art.1.) van de bezoekers verliest de thuisploeg de wedstrijd met Forfait score.

Art.V.7 ALGEMENE AFGELASTINGEN

V.7.1 De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.

V.7.2 In uitzonderlijke omstandigheden kan de Provinciale Commissie beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.

V.7.3 Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be

Art.V.8 VOORAFGAANDE KEURINGEN

Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient voor zaterdagmorgen 10u30 contact opgenomen te worden met de verantwoordelijke voor de aanduiding van de scheidsrechters.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.

TITEL VI WEDSTRIJDEN

Art.VI.1 BEZOCHTE CLUB (THUISCLUB)

VI.1.1 De bezochte club is deze waarvan de naam het eerst voorkomt op de kalender, zelfs wanneer de wedstrijd betwist wordt op het terrein van de bezoekende club.

VI.1.2 Zij dient eveneens te zorgen voor de benodigdheden. Een verbandkist, in regel, moet gedurende de wedstrijd op de accommodatie aanwezig zijn.

VI.1. 3 Bij niet naleving zal de scheidsrechter een verslag opmaken.

Art.VI.2 OFFICIEEL AFGEVAARDIGDE THUISPLOEG

VI.2.1 De thuisploeg moet een officieel afgevaardigde voorzien.

VI.2.2 De officieel afgevaardigde thuisploeg, welke verplicht een witte armband dient te dragen, zal de orde verzekeren, eventueel bijgestaan door EEN (01) of TWEE (02) commissarissen voorzien van een armband in clubkleuren.

VI.2.3 De officieel afgevaardigde thuisploeg kan zo nodig de medewerking vragen van de officieel afgevaardigde bezoekers, die deze niet mag weigeren.

Art.VI.3 PERSONEN IN DE NEUTRALE / INSTRUCTIEZONE

VI.3.1 Alle personen die zich binnen de neutrale- /instructiezone bevinden moeten: hun identiteitskaart ter beschikking stellen van de scheidsrechter en de bij hun functie horende armband dragen.

VI.3.2 Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de officieel afgevaardigde thuisploeg . De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt van het wedstrijd en de scheidsrechter maakt een verslag op.

VI.3.3 Armbanden:
VI.3.3.1 officieel afgevaardigde thuisploeg -------- wit
VI.3.3.2 officieel afgevaardigde bezoekers--------- drie kleur
VI.3.3.3 commissarissen---------------------------- clubkleuren
VI.3.3.4 verzorger----------------------------------- geel
VI.3.3.5 trainer-------------------------------------- rood

VI.3.4 De personen in de neutrale/instructiezone hebben een voorbeeld functie en dienen een strikt neutrale houding aan te nemen.

VI.3.5 Roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale/instructiezone is niet aanvaardbaar.

VI.3.6 Bij niet naleving laat de scheidsrechter hen verwijderen en stelt een verslag op.

Art.VI.4 UITRUSTING SPELERS

VI.4.1 De clubverantwoordelijken zullen in het bijzonder waken over de uitrusting van hun spelers.

VI.4.2 Het is verplicht bij voor officiële wedstrijden een in de rug duidelijk genummerde trui te dragen.

VI.4.3 Het dragen van beenbeschermers is verplicht in alle wedstrijden.

VI.4.4 Het dragen van juwelen en feestbandjes tijdens de wedstrijden is verboden.

VI.4.5 Spelers die niet voldoen aan de voorschriften zullen verzocht worden onmiddellijk hun uitrusting in orde te brengen, zo niet worden zij uitgesloten.

Art.VI.5 PRIORITEIT VAN UITRUSTING

VI.5.1 Indien twee ploegen dezelfde basisuitrusting (vermeld op de website KLBS) hebben, dient bij de onderlinge duels de thuisploeg van uitrusting te wisselen.

VI.5.2 In de KLBS kampioenschappen moet enkel de trui duidelijk verschillen

Art.VI.6 IDENTITEITSCONTROLE

VI.6.1 Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole gebeuren door de scheidsrechter samen met de TWEE (02) afgevaardigden. Hebben de bezoekers geen afgevaardigde dan neemt de kapitein van de ploeg deze taak over.

VI.6.2 Wil een afgevaardigde, of in het voorkomend geval de kapitein van de bezoekers niet meewerken, dan moet de scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad onder mededelingen.

Art.VI.7 OFFICIELE IDENTITEISBEWIJZEN

Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
VI.7.1 elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;

VI.7.2 elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies of diefstal van  de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;

VI.7.3 elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB/VV.

Art.VI.8 AANVANGSUUR VAN DE WEDSTRIJDEN

VI.8.1 Het normale aanvangsuur van de wedstrijden KLBS is 15u00 (14u30 in de winter).

VI.8.2 Afwijkingen van deze uren moeten uitzonderingen blijven. (bvb. TWEE (02) KLBS-voetbal ploegen die een zelfde veld delen kunnen uitzonderlijk samen thuis spelen).

VI.8.3 Een scheidsrechter kan, mits akkoord van de aanwezige ploeg een wedstrijd maximaal TIEN (10) minuten later dan voorzien laten aanvangen.

Art.VI.9 DUUR VAN EEN OFFICIELE WEDSTRIJD

De duur van een officiële wedstrijd is tweemaal 40 minuten.

Art.VI.10 MAXIMUM AANTAL WISSELS

Bij KLBS bedraagt het maximum aantal wissels VIER (04).

Art.VI.11 WEDSTRIJDBLAD

VI.11.1. Voor iedere officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) wordt een wedstrijdblad (rood - bestaande uit VIER (04) exemplaren)opgemaakt, volgens de reglementen van de KBVB/VV.
VI.11.1.1 Het eerste blad moet door de bezochte club overgemaakt worden aan de secretaris KLBS -voetbal.
VI.11.1.2 Het tweede is voor de scheidsrechter
VI.11.1.3 Het derde voor de thuisploeg
VI.11.1.4 Het vierde voor de bezoekers.

Art.VI.12 WEDSTRIJDBLAD (INVULLING)

VI.12.1 De bezochte club zal zorgen voor het wedstrijdblad, dat tijdig en correct dient ingevuld, en de scheidsrechterkosten regelen volgens de bestaande overeenkomsten.

VI.12.2 Tijdig invullen wedstrijdblad:
VI.12.2.1 thuisploeg ten laatste 25 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
VI.12.2.2 bezoekers ten laatste 15 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar.

VI.12.3 Indien het wedstrijdblad te laat ingevuld wordt neemt de scheidsrechter daar nota van op het wedstrijdblad onder aanmerkingen, hierbij vermeldend welke ploeg verantwoordelijk is voor het laattijdig invullen.

VI.12.4 Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad, dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.

VI.12.5 Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat KLBS.

Art.VI.13 WEDSTRIJBLAD (BEHANDELING)

VI.13.1 Het eerste blad van het wedstrijdblad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om 24u00 aan de secretaris KLBS worden bezorgd.

VI.13.2 Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat.

VI.13.3 Indien een wedstrijdblad niet binnen de DRIE (03) weken na een wedstrijd bezorgt wordt bij de secretaris KLBS krijgt de club, naast de voorziene boetes, een blaam.

VI.13.4 Bij herhaling krijgt de clubs de voorziene boetes en verliest ze bovendien de wedstrijd met forfait cijfers.

Art.VI.14 UITSLAGEN OFFICIELE WEDSTRIJDEN

De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden per sms aan het secretariaat KLBS-voetbal.

Art.VI.15 UITGESTELDE WEDSTRIJDEN

VI.15.1 In geval van niet bespeelbaar terrein zullen de uitgestelde wedstrijden op een datum aan te duiden door Provinciale Commissie betwist worden.

VI.15.2 In de mate van het mogelijke en rekening houdend met een gelijklopende afwikkeling van het kampioenschap zal de eerste vrije datum hiervoor bij voorkeur in aanmerking komen.

TITEL VII VOETBALKOMPETITIE

Art.VII.1 KAMPIOENSCHAP – VERLOOP – RANGSCHIKKING

VII.1.1 Het kampioenschap wordt gespeeld met heen en terugwedstrijden en met optelling van de punten te weten DRIE (03) punten voor een gewonnen wedstrijd en EEN (01) punt aan iedere club in geval van een gelijk spel.

VII.1.2 De club die de meeste punten behaalt wordt eerste gerangschikt.

VII.1.3 Wanneer meerdere clubs evenveel punten behalen, worden zij gerangschikt volgens:
VII.1.3.1  het grootste aantal overwinningen;
VII.1.3.2. het beste doelsaldo;
VII.1.3.3 het grootst aantal gemaakte doelpunten;
VII.1.3.4 het grootst aantal overwinningen op verplaatsing;
VII.1.3.5 het beste doelsaldo op verplaatsing;
VII.1.3.6 het grootst aantal gemaakte doelpunten op verplaatsing.

VII.1.4 Staan de clubs dan nog gelijk in de stand, dan wordt, indien nodig, dit is wanneer de clubs gerangschikt staan op een plaats welke aanleiding geeft tot stijgen of dalen, de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen (2 X 10 min) en een strafschoppenreeks, bepalend.

Art.VII.2 STIJGERS EN DALERS

VII.2.1 De kampioen uit Reeks 2 stijgt naar Reeks 1 en de laatste uit Reeks 1 zakt naar Reeks 2
VII.2.2 Voor de 2de uit Reeks 2 zijn er TWEE (02) opties:
VII.2.2.1 hij wenst te stijgen naar Reeks 1, dan zakt de 2de laatste uit Reeks 1 naar Reeks 2
VII.2.2.2 hij wenst niet te stijgen naar Reeks 1:
VII.2.2.2.1 in eerste prioriteit contacteert hij de 3de uit Reeks 2 om in zijn plaats te stijgen:
- deze aanvaardt: dan zakt de 2de laatste uit Reeks 1 naar Reeks 2
- deze weigert
VII.2.2.2.2 in tweede prioriteit contacteert hij de 2de laatste van Reeks 1 om “zijn” plaats in te nemen in Reeks 1, maw om in Reeks 1 te blijven:
VII.2.2.2.2.1 deze aanvaardt: de 2de laatste van Reeks 1 blijft in Reeks 1 en de 2de van Reeks 2 blijft in Reeks 2
VII.2.2.2.2.2 deze weigert: de 2de laatste van Reeks 1 zakt naar Reeks 2 en de 2de van Reeks 2 stijgt naar Reeks 1

Art.VII.3 BERPERKINGEN INZAKE HET OPSTELLEN VAN EEN NIEUWE SPELER

Spelers aangesloten na de VIER (04)de laatste wedstrijd van hun club mogen niet meer deelnemen aan de nog voor dat seizoen resterende competitiewedstrijden van hun club.

Art.VII.4 SCHRAPPING – ONTSLAG – ALGEMEEN FORFAIT

Wanneer een club ingevolge schrapping, ontslag of algemeen forfait in de loop van het kampioenschap wegvalt, worden de uitslagen van al de door haar gespeelde wedstrijden geannuleerd.

Art.VII.5 LAATSTE SPEELDAG

De laatste speeldag van de kompetitie , te beschouwen per reeks, zal steeds een volledige speeldag zijn.

TITEL VIII BEKER

Art.VIII.1 THUISVOORDEEL

In de eerste TWEE (02) rondes van de bekercompetitie wordt het thuisvoordeel steeds toegekend aan de ploeg uit Reeks 2 als deze wordt uitgeloot tegen een ploeg uit Reeks 1.

Art.VIII.2 BEPERKINGEN INZAKE HET OPSTELLEN VAN SPELERS IN DE FINALE

VIII.2.1 Spelers aangesloten na de 1/4de finale mogen niet deelnemen aan de 1/2de finale en de finale.

VIII.2.2 Behoudens de doelman dienen gerechtigde spelers die deelnemen aan de bekerfinale minimaal ZEVEN (07) wedstrijden gespeeld te hebben in dat seizoen van de KLBS voetbalcompetitie.

TITEL IX SCHEIDSRECHTERS

Art.IX.1 AANDUIDINGEN SCHEIDSRECHTERS

IX.1.1 De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be

IX.1.2 Voor de aanduidingen worden, voor elke wedstrijd de letters “A” of “GA” en een cijfer gebruikt.
IX.1.2.1 Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
IX.1.2.2 Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.
IX.1.2.3 Het cijfer achter de letter “A” geeft het aantal “blokken” aan waarop de scheidsrechter recht heeft als   verplaatsingsonkosten (aantal blokken X de eenheidsprijs van een blok).

IX.1.3 Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.

IX.1.4 Op het einde van het seizoen wordt op basis van het totaal van de verplaatsingskosten  een verrekening gemaakt zodat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten draagt.

Art.IX.2 SCHEIDSRECHTERSKOSTEN

IX.2.1 De scheidsrechterkosten zijn voor rekening van de bezochte club.

IX.2.2 De vaste vergoeding en de verplaatsingsvergoeding van de scheidsrechters worden jaarlijks, in lijn met de KBVB/VV vastgelegd voor het volgend seizoen.

IX.2.3Indien een scheidsrechter een terrein, ingevolge niet bespeelbaar afkeurt heeft hij recht op 50% van de vaste vergoeding en zijn verplaatsingsvergoeding.

Art.IX.3 AFWEZIGHEID VAN EEN SCHEIDSRECHTER

IX.3.1 In geval van afwezigheid van de scheidsrechter wordt er gehandeld volgens de reglementen van de KBVB/VV.

IX.3.2 De rangorde voor de keuze van de vervanging van de scheidsrechter is de volgende
IX.3.2.1 een neutrale scheidsrechter;
IX.3.2.2 een scheidsrechter toegewezen aan een van de aanwezige clubs;
IX.3.2.3 een aangeslotene die niet toegewezen is aan een van de betrokken clubs;
IX.3.2.4 een aangeslotene die toegewezen aan een der betrokken clubs;
IX.3.2.5 een toeschouwer.

IX.3.3 De bezoekende club heeft in elk van deze groepen de eerste keuze.

IX.3.4 De aangeslotene of de toeschouwer op wie beroep gedaan wordt, mag die taak weigeren.

IX.3.5 Wanneer niemand anders de wedstrijd wil leiden, neemt de officieel afgevaardigde van de thuisclub, of indien deze buiten de voorziene leeftijd, valt een aangeslotene van de thuisclub, de functie van scheidsrechter waar.

IX.3.6 Er mag geen beroep gedaan worden op personen jonger dan 17 of ouder dan 60 jaar.

Art.IX.4 GELEGENHEIDSSCHEIDRECHTER

IX.4.1 Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve scheidsrechter is of niet.

IX.4.2 De gelegenheidsscheidsrechter heeft recht op de hiernavolgende vergoedingen, maar krijgt geen verplaatsingskosten.
IX.4.2.1 De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig.
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt dezelfde wedstrijdvergoeding als de aangeduide scheidsrechter.
IX.4.2.2 De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat.
De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 50% wedstrijdvergoeding. De te laat komende scheidsrechter ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn verplaatsingskosten.
IX.4.2.3 De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet aanvangen.
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt dezelfde wedstrijdvergoeding als de aangeduide scheidsrechter, terwijl de gekwetste scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt. De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.
IX.4.2.4 De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de wedstrijd.
De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en verplaatsingskosten.
De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen recht op een vergoeding.
IX.4.2.5 Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid.
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt dezelfde wedstrijdvergoeding als een aangeduide scheidsrechter zou ontvangen.
IX.4.2.6 Afgelaste wedstrijd.
De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding.

TITEL X FORFAITS

Art.X.1 FORFAITS

X.1.1 Ieder forfait zal voor de in fout zijnde club het verlies van de wedstrijd met de forfaitscore voor gevolg hebben.

X.1.2 Verder zullen De hierna volgende vermelde boetes zijn van toepassing zijn:
X.1.2.1 bij een forfait aangekondigd voor donderdag 19u00 voorafgaandelijk aan de daaropvolgende speeldag € 50,00Euro aan de tegenstrever  en € 10,00 Euro aan KLBS.
X.1.2.2 bij een forfait later dan onder punt 31: € 75,00 Euro + scheidsrechterkosten aan de tegenstrever en € 10,00 Euro aan KLBS.
X.1.2.3 bij een forfait voor een wedstrijd behorend tot de DRIE (03) laatste van de kompetitie, te begrijpen volgens de kalender en per reeks, € 75,00 + scheidsrechterkosten aan de tegenstrever en € 25,00 Euro aan KLBS.
X.1.2.4 bij een algemeen forfait, wanneer dit ook gegeven wordt: € 50,00 Euro aan KLBS.
X.1.2.5 Indien een club DRIE (03) keer achtereenvolgens of VIJF (05) keer in de loop van het seizoen forfait verklaart, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven.

TITEL XI BESTRAFFING – SANCTIES EN DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

Art.XI.1 WEDERKERIGHEID STRAFFEN KBVB/VV EN KLBS

XI.1.1 De straffen opgelegd door de KBVB/VV zullen onmiddellijk van kracht zijn bij de KLBS, die zich als verwittigd dient te beschouwen door het feit van hun publicatie door de KBVB/VV in het bondsblad “Sportleven”.

XI.1.2 De KLBS mag voorstellen dat zekere door haar uitgesproken straffen zouden worden uitgebreid tot de KBVB/VV. Ieder geval moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke vraag.

Art.XI.2 FORFAIT WEDSTRIJDEN  – SCHORSINGEN

Bij KLBS wordt een wedstrijd waarbij een ploeg forfait geeft beschouwd als een gespeelde wedstrijd.
Dit houdt in dat schorsingen voor deze wedstrijd uitgezeten zijn.

Art.XI.3 GELE KAARTEN

XI.3.1 Elke club is verantwoordelijk voor het bijhouden van de gele kaarten en de schorsingen ten gevolge van deze gele kaarten van haar spelers en bestuursleden.

XI.3.2 De gele kaarten van COMPETITIE en BEKER worden AFZONDERLIJK beschouwd:
XI.3.2.1 Competitie:
XI.3.2.1.1 TWEE (02) gele kaarten in EEN (01) competitiewedstrijd = schorsing volgende competitiewedstrijd.
XI.3.2.1.2 DRIE (03) gele kaarten in competitie = schorsing volgende competitiewedstrijd
XI.3.2.1.3 ZESDE (06) gele kaart in competitie = schorsing volgende TWEE (02) competitiewedstrijden
XI.3.2.1.4 NEGENDE (09) gele kaart in competitie = schorsing volgende DRIE (03) competitiewedstrijden
XI.3.2.1.5 etc
XI.3.2.2 Beker
XI.3.2.2.1 TWEE (02) gele kaarten in EEN (01) bekerwedstrijd = schorsing volgende bekerwedstrijd
XI.3.2.2.2TWEE (02) gele kaarten in bekerwedstrijden = schorsing volgende bekerwedstrijd.
XI.3.2.2.3 VIERDE (04) gele kaart in bekerwedstrijden = schorsing volgende TWEE (02) bekerwedstrijden
XI.3.2.2.4 ect.

XI.3.3 De schorsingen ten gevolge van gele kaarten zijn niet gebonden aan een bepaalde wedstrijd maar zijn van toepassing op de volgende competitie- of bekerwedstrijd naar gelang het geval.

XI.3.4 Schorsingen ten gevolge van gele kaarten worden niet overgeheveld naar het volgend seizoen.

Art.XI.4 RODE KAARTEN (RECHTSTREEKSE)

XI.4.1 Schorsingen ten gevolge van rechtstreekse rode kaarten zijn niet gebonden aan een bepaalde wedstrijd maar van toepassing op de volgende wedstrijd(en na de datum vermeld bij de schorsing in Week-End.

XI.4.2 Schorsingen ten gevolge van rode kaarten worden overgeheveld naar het volgend seizoen.

Art.XI.5 GELE EN RODE KAARTEN VOOR PLOEGOFFICIALS

XI.5.1 Registratie
XI.5.1.1 Op het wedstrijdblad:
De scheidsrechter noteert deze kaarten onder “Aanmerkingen”
XI.5.1.2 Op de website:
Twee (02) mogelijkheden: het bestuurslid is ook ingeschreven als speler of niet.
XI.5.1.2.1 Het bestuurslid is ook ingeschreven als speler:
De kaarten worden ingeschreven achter de naam van betrokkene in de spelerslijst
XI.5.1.2.2 Het bestuurslid is NIET ingeschreven als speler:
Het bestuurslid wordt toegevoegd aan de spelerslijst met achter zijn naam (bestuurslid)
De kaart(en) word(t)(en) vervolgens ingeschreven achter zijn naam in de spelerslijst.

XI.5.2. Beheer
XI.5.2.1 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kaarten opgelopen door spelers of ploegafgevaardigden.
XI.5.2.2 De kaarten zijn cumulatief voor de schorsingen.
XI.5.2.3 Een bestuurslid toegevoegd aan de spelers lijst (bestuurslid achter zijn naam) WORDT GEEN SPELER MAAR BLIJFT ENKEL EEN BESTUURSLID. M.a.w. hij mag zijn ploeg slechts aanvullen in de omstandigheden vermeld in Art IV.3.2 van het Intern Reglement KLBS.

Art.XI.6 AMBTSHALVE SANCTIES

XI.6.1 Schorsingen ten gevolge van ambtshalve sancties zijn niet gebonden aan een bepaalde wedstrijd maar zijn van toepassing op de volgende competitie- of bekerwedstrijd, naar gelang het geval, na de datum vermeld bij de schorsing in Week-End.

XI.6.2 Schorsingen ten gevolge van ambtshalve sancties worden overgeheveld naar het volgend seizoen.

Art.XI.7 CLUBS MET EEN A, B (OF MEERDERE) PLOEGEN – GESCHORSTE SPELERS

XI.7.1 Wordt een speler die behoort tot een club met A, B (of meer) ploegen geschorst, dan gelden enkel de zaterdag(en) op de welke de ploeg waarbij hij ingeschreven is, respectievelijk A, B (of ander) een officiële wedstrijd betwist, als geschorste speeldag.

XI.7.2 De geschorste speler Bijkomend mag hij niet aantreden als speler of een officiële functie bekleden bij een officiële wedstrijd van de andere ploeg(en) van zijn club, tot hij zijn schorsing uitgezeten heeft.

TITEL XII: KLACHTEN –VERZET – BEROEP

Art.XII.1 KLACHTEN – PROCEDURE

XII.1.1 Klachten dienen binnen de VIER (04) werkdagen gezonden per aangetekend schrijven aan het secretariaat KLBS.  Tevens zal binnen dezelfde periode een waarborg  van € 12,50 gestort worden op de rekening van KLBS.

XII.1.2 Klachten betreffende de kwalificatie van spelers dienen met bewijzen gestaafd binnen de DERTIG (30) kalenderdagen volgend op de inbreuk en in elk geval uiterlijk binnen de VIER (4) werkdagen volgend op de laatste wedstrijd van het normaal kampioenschap, per aangetekend schrijven gezonden aan het secretariaat KLBS. Tevens zal binnen dezelfde periode een waarborg  van € 12,50 gestort worden op de rekening van  KLBS.

XII.1.3 De waarborg zal verbeurd verklaard worden indien de klacht niet ontvankelijk of ongegrond wordt bevonden

Art.XII.2 WEIGERING VOORSTEL VAN MINNELIJKE SCHIKKING OF EEN AMBTHALVE SANCTIE (AANTEKENEN VERZET)

XII.2.1 Indien een voorstel van minnelijke schikking of een ambtshalve sanctie niet aanvaard wordt, moet de weigering (verzet) persoonlijk door de betrokken partij (speler, bestuurslid, trainer,…) of door de gerechtigde correspondent (g.c.) van de club per gewone zending kenbaar worden gemaakt aan de secretaris van de KLBS -voetbal binnen een termijn van DRIE (03) werkdagen die aanvangt de eerste werkdag die volgt op de datum van publicatie van de minnelijke schikking of de ambtshalve sanctie in Week-End. Als alternatief kan deze ondertekende weigering ook ingescand en gemaild worden aan de secretaris van de KLBS – voetbal binnen dezelfde termijn.

Art.XII.3 HOGER BEROEP BIJ DE KBVB

XII.3.1 Hoger beroep kan tegen beslissingen van het Comité Sport en Discipline van KLBS, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden bij de KBVB, volgens de voorschriften die gelden voor het instellen van een vordering.

XII.3.2 Hoger beroepen moeten worden ingesteld binnen de ZEVEN (07) dagen, aanvangend op de eerste werkdag die volgt op de kennisgeving van de aangevochten beslissing, per e-mail aan griffie@rbfa.be.


Dit interne reglement vervangt alle voorgaande en werd ingevoerd tijdens de statutaire algemene vergadering van 20 juni 2022.