Globale verzekering KLBS bij ARENA

 

1. Algemeen

 

2. Basisprincipes

 

3. Digitaal aansluitingsformulier

 

4. Aangifte procedure & formulier

 

5. Presentatie verzekering ARENA op 16/01/2017

 

 

1. ALGEMEEN

 

Een globale verzekering voor KLBS Voetbal en zijn clubs werd afgesloten bij ARENA.

Deze verzekering is verplicht voor clubs behalve voor deze waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten, die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering.

Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.

 

2. BASIS PRINCIPES

 

a. De polis loopt van 01/08/20XY tot en met 31/07/20X(Y+1)

 

b. Klik hier voor de algemene voorwaarden ivm de afgesloten polis Lichamelijke Ongevallen (L.O) – Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.)

 

c. Klik hier voor de algemene voorwaarden ivm de afgesloten polis Rechtsbijstand (R.B.).

 

d. Klik hier voor de Bijzondere Voorwaarden betreffende de afgesloten polissen, met meer detail betreffende wat verzekerd is voor en tot welke bedragen, evenals de te betalen premie voor elke mogelijke verzekeringsoptie.

 

e. De aansluiting van spelers en bestuursleden gebeurt met het digitaal verzekeringsformulier, beschikbaar via deze link en eveneens te vinden onder “formulieren”, dat elektronisch (via e-mail) dient overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.

 

f. De aangifte van een ongeval gebeurt met het ongevallenformulier, beschikbaar via deze link en eveneens te vinden onder “formulieren”, dat dient overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.

 

g. Alle spelers en bestuursleden die op 01/08/20XY op de website KLBS staan dienen verzekerd te worden.

 

h. De spelers zullen minimaal verzekerd worden volgens Basis Polis 1 spelers (BP1S).

 

i. Voor spelers en bestuursleden, die aangesloten worden na 01/08/20XY dient samen met het aansluitingsformulier/de aansluitingskaart het digitaal verzekeringsformulier overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.

 

j. Spelers en/of bestuursleden aangesloten na 01/08/20XY kunnen de plaats innemen van reeds op de lijst staande spelers/bestuursleden mits een administratieve kost van € 2,00. De gegevens van de te schrappen speler(s)/bestuursli(e)d(en) zullen samen met het digitaal verzekeringsformulier overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.

 

k. De kosten voor de spelers en bestuursleden aangesloten op 01/08/20XY worden verrekend op de 1ste factuur/rekening van het seizoen 20XY/20X(Y+1).

 

l. De kosten voor aansluitingen van spelers en/of bestuursleden na 01/08/20X(Y+1) worden in rekening gebracht op de 2de of 3de factuur/rekening van het seizoen 20XY/20X(Y+1) in functie van de aansluitingsdatum.

 

3. DIGITAAL AANSLUITINGSFORMULIER

 

a. Het digitaal verzekeringsformulier, beschikbaar via deze link en eveneens te vinden onder “formulieren”, dient elektronisch (via e-mail) overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.

 

b. Eens het aansluitingsformulier “gedownload” en “opgeslagen” op de computer kan erin gewerkt worden.

 

c. Het digitaal aansluitingsformulier bestaat uit TWEE (02) delen:

 

(1). Eerste deel: Clubgegevens

 

(a). Uiterlijk op 31/07/20XY voor het seizoen 20XY/20X(Y+1) over te maken aan de secretaris KLBS.

 

(b). Inhoud:

 

Naam van de club

Stamnummer van de club

POC(Point of Contact) van de club: Naam, Voornaam, Tel/GSM, e-mail

B.A. uitbating kantine/voedsel vergiftiging: JA / NEEN

B.A. objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing: JA / NEEN

 

(c). Indien een club wenst gebruik te maken van een of de verzekeringen B.A. wordt door ARENA contact opgenomen met de contactpersoon (POC) van de club om de nodige administratieve formaliteiten (contract) te regelen.

 

(2). Tweede deel: Gegevens te verzekeren leden

(a). Uiterlijk 31/07/20XY voor het seizoen 20XY/20X(Y+1) over temaken aan de secretaris KLBS, met vermelding van de gegevens van al de spelers en bestuursleden en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hen.

 

(b). Over te maken bij elke aansluiting van een speler of een bestuurslid na 01/08/20XY (in de loop van het seizoen)

 

(c). Inhoud:

 

De gegevens van de leden worden lijn per lijn ingebracht.Voor de gekozen verzekering(en) van een lid wordt in de overeenstemmende kolommen een “1” ingebracht.

 

Kolom 1: Naam

Kolom 2: Voornaam

Kolom 3: GSL - geslacht  – M of V

Kolom 4: GBT – geboortedatum – dd/mm/jjjj

Kolom 5: Nationaliteit

Kolom 6: Nationaal nr – rijksregisternummer (achterzijde identiteitskaart - formaat nn.nn.nn-nnn.nn)

Kolom 7: Adres – straat en nummer

Kolom 8: Postnr – postnummer

olom 9: Gemeente

Kolom 10: BP1S – Basis polis 1 speler

Kolom 11: BP1BSV-65 – Basis polis 1 bestuurder / scheidsrechter /
                   vrijwillige helpers niet leden -65 jaar
Kolom 12: BP1BSV+65 – Basis polis 2 bestuurder / scheidsrechter /

                   vrijwillige helpers niet leden +65 jaar

Kolom 13: BP2S – Basis polis 2 speler
Kolom 14: BP2BSV-65 – Basis polis 1 bestuurder / scheidsrechter /

                   vrijwillige helpers niet leden -65 jaar
Kolom 15: BP2BSV-65 – Basis polis 2 bestuurder / scheidsrechter /

                   vrijwillige helpers niet leden +65 jaar
Kolom 16: VVS – vaste vergoeding speler
Kolom 17: VVBSV-65 – vaste vergoeding bestuur / scheidsrechter /
                   vrijwillige helpers niet leden -65 jaar

Kolom 18: VVBSV-65 – vaste vergoeding bestuur / scheidsrechter /

                   vrijwillige helpers niet leden +65 jaar
Kolom 19: PB - private beoefening
Kolom 20: HF – hartfalen
Kolom 21: In deze kolom verschijnt automatisch het voor de
                  verzekering van dit lid te betalen bedrag

 

Op de lijn na het laatst ingegeven lid verschijnen, automatisch, in elk van de Kolommen 10 tot en met 20 de deeltotalen voor elk van deze verzekeringen en in de kolom 21 het totaal bedrag te betalen voor de verzekering van de leden en de vrijwillige helpers van de club.

 

Toevoegen van extra lijnen

 

Indien de club meer leden wenst te verzekeren dan de beschikbare 37 lijnen (lijnen 2 t/m 38) dan kunnen extra lijnen toegevoegd worden door gewoon een “Insert” van een nieuwe lijn te doen en de cell in de kolom 21 van de vorige lijn te klikken en slepen naar de nieuw toegevoegde lijnen.

 

4. AANGIFTEFORMULIER ‘LICHAMELIJK ONGEVAL

 

a. Bij een dodelijk ongeval bestaat de verplichting om ARENA en het secretariaat KLBS onmiddellijk op de snelste wijze in te lichten.

 

b. De aangifte van een ongeval moet gebeuren op het aangifteformulier ‘lichamelijk ongeval’.

 

c. Het aangifteformulier ‘lichamelijk ongeval’, beschikbaar via deze link en eveneens te vinden onder “formulieren”, moet, volledig ingevuld – klever van het ziekenfonds niet vergeten –, gedateerd en ondertekend door het slachtoffer en de secretaris g.c. van de club overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS binnen de TIEN (10) dagen.

 

d. Het ingevulde aangifteformulier ‘lichamelijk ongeval’ mag per drager, met de post of elektronisch (PDF file) overgemaakt worden.

 

e. Bewaar steeds een kopij van het aangifteformulier ‘lichamelijk ongeval’
en het originele bij elektronisch versturen.

 

f. De secretaris KLBS vervolledigt het aangifteformulier ‘lichamelijk ongeval’ (vak voorbehouden aan KLBS vzw) en maakt het vervolgens over aan ARENA.

 

g. De verdere afhandeling gebeurt rechtstreeks tussen het slachtoffer en ARENA.

 

h. De verzekerden verplichten er zich toe ARENA gewenste bijkomende inlichtingen te verstrekken.

 

i. Aangezien er praktisch slechts in de kosten tussengekomen wordt nadat het ziekenfonds zijn deel heeft terugbetaald, moet het ongeval ook bij het ziekenfonds aangeven worden.

 

Ga met alle rekeningen (dokter, apotheker, ziekenhuis,…) naar het ziekenfonds en vraag:

 

(1) de terugbetaling waarop je recht hebt

(2) een attest met vermelding van wat je zelf betaald hebt en wat het ziekenfonds betaald heeft.

Houdt de apotheker de tussenkomst van het ziekenfonds rechtstreeks af, dan vraag je ook hem een attest.

 

j. Ben je ingevolge een ongeval tijdelijk werkongeschikten heb je recht op een dagvergoeding, dan moet je:

 

(1) aan het ziekenfonds vragen een attest af te leveren voor uitkering van tijdelijke werkongeschiktheid

(2) aan de werkgever een attest vragen waarop vermeld staat: wat je normaal verdiend zou hebben als je wel gewerkt had en wat de werkgever uitbetaald heeft als gewaarborgd week- en/of maandloon.

 

 

Aangifteformulier ‘lichamelijk ongeval’ binnen de TIEN (10) dagen over te maken aan:

CROES BENNY
Secretariaat KLBS
Dekkenstraat 73
3800 SINT – TRUIDEN
e-mail: klbssrt@hotmail.com

NIET rechtstreeks aan ARENA

 

5. PRESENTATIE VERZEKERING ARENA op 16/01/2017

 

Hier klikken voor de slides van de presentatie over de verzekering bij ARENA.