09/07/2010

Verslag Algemene Statutaire Vergadering 2010

Verslag van de Algemene Statutaire Vergadering KLBS-voetbal van 21/06/2010

   VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS- VOETBAL
                                                                                           
                                                                                                     Sint-Truiden,09 juli 2010.

1. Plaats en Datum : Lokalen KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt op 21/06/10 om 20u00

2. Dagorde:


    Welkomstwoord van de voorzitter

    Opname van aanwezigheden

    Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

    Jaarverslagen financieel en sportief

    Verslag commissarissen financieel beleid
     Huldigingen

     Voorstelling en aanvaarding nieuwe clubs (SK Bosporus en VC Sluizen)

    Samenstelling Raad van bestuur. Kandidatuur: Valère Mantels

    Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement.

    Eventueel woord vertegenwoordiger PC-Limburg

    Bespreking en inlichtingen seizoen 2010/2011

    Slotwoord van de voorzitter.

 

3. Welkomstwoord van de voorzitter

    Na de aanwezigen welkom geheten te hebben vroeg Voorzitter Marcel Raymaekers een minuut
    stilte ter nagedachtenis voor de overleden binnen de KLBS-voetbal familie, waarna hij iedereen
    dankte voor het geleverde werk in het vorige seizoen en de aanwezigen een vruchtbare
    vergadering wenste.


4. Aanwezigheden:

    a. Bestuur: alle bestuursleden behalve Freddy Daniels (verontschuldigd)

                     Martin Appeltans (vertegenwoordiger van het scheidsrechterscomité)

    b. Clubs: alle clubs behalve Kotem VV en VK Grammenrode
                  nieuwe club SV Sluizen als waarnemer

 

5. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

    Dhrn H. Santermans (BVC Park Houthalen) en Kim Mommen (FC Gors Opleeuw)

 

6. Jaarverslagen:

    a. Sportief (B. Croes)
        Korte weergave van het vooraf via de website verspreidde jaarverslag. Voor nadere informatie:
        zie website.

    b. Financieel (E. Schreurs)
        Op dit ogenblik is er een tegoed van ongeveer € 20.000. In vergelijking met de financiële
        situatie van vorig jaar is dit een vermindering met bijna € 4000. Al gaat een vergelijking met
        de situatie vorig jaar op het zelfde tijdstip niet echt op, toen waren de afsluitende rekeningen
        van het seizoen al geïnd, wat dit jaar slechts gedeeltelijk het geval is gezien het laattijdig
        einde van de kompetitie, toch is het een feit dat in het afgelopen seizoen extra uitgaven
         werden gedaan voor de vervanging van de informatica middelen en de werking van het
        scheidsrechterscomité. Daar waar de eerste uitgaven eenmalig zijn, zullen de tweede jaarlijks
        weerkeren. Alhoewel de financiële situatie gezond is zal deze extra uitgave toch
        gecompenseerd dienen te worden door een, zij het beperkte verhoging van de bijdragen van
        de clubs.

7. Verslag commissarissen financieel beleid
 
 
  Controle commissarissen M. Martens en D. Peeters hebben de boekhouding gecontroleerd en
    geen gebreken of onvolkomenheden vastgesteld.
    Boekhouding jaargang 2009 goedgekeurd.

 

8. Huldigingen

    a. Kampioenen:

        Reeks I (algemeen kampioen): FC Olympia Tongeren
        Reeks II:                                 SV De Conde
        Reeks III:                                FC Beukenhof

    b. Beker KLBS: Century Hasselt

 

9. Voorstelling en aanvaarding nieuwe clubs

    De nieuwe clubs SK Bosporus en VC Sluizen werden kort voorgesteld door de voorzitter waarna
    ze door de vergadering als lid van KLBS-voetbal werden aanvaard.

 

10. Samenstelling Raad van bestuur

      V. Mantels (voorgedragen door het bestuur) wordt aanvaard als bestuurslid.

 

11. Intern Reglement
      De voorgestelde wijzigingen en toevoegingen (volledige tekst werd eerder verspreid via de
      website) evenals de hernummering en de uitgave als een nieuw Intern Reglement werden
      goedgekeurd. Nieuw Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

 

12. Woord vertegenwoordiger PC Limburg: N/A

 

13. Bespreking en inlichtingen seizoen 2010/2011

      a. Kompetitie
          1. Reeks indeling
              Het definitief of tijdelijk stoppen van DRIE (03) ploegen (Citroën Steegen/CS Bilzen,
              Vanhelmont Sport/Errea Heusden, VC Mireille) en de aansluiting van TWEE (02) nieuwe
              clubs (SK Bosporus en VC Sluizen) brengt het totaal van de actieve clubs op 41. Wat
              aanleiding geeft tot TWEE (02) reeksen van 14 en EEN (01) reeks van 13 ploegen:
              Reeks I: BVC Park Houthalen, Century Hasselt, FC Banneux, FC Berg, FC Heideweelde,
                           FC Olympia Tongeren, Ford Keroma A, Het Spoor, Kotem Vrij Vooruit,
                           RP Products, SV De Conde, SV Rusticana, VK Wieze Boys A, VNA Winterslag
              Reeks II: FC Beukenhof, FC Global Impact, FC Tamara, Genk 96, Hellas 2000,
                            OH Bergmans, Sporting Caetsbeek, Stock Bilzen, Swijsen-Schepers M80,
                            UD Barcelona-Heca NV, VV Voeren, Weerstand Zonhoven,
                            Welkenhuysen Tuinwijk, ZD Overath
              Reeks III: Aviaclub, Cosmos Spouwen, FC Gors Opleeuw, Ford keroma B,
                             Kanaalboys Rotem, KFC Vlam Eisden, RVG Hoeselt, SK Bosporus, SV Vrolingen,
                             Transport Jacobs, VC Sluizen, VK Grammenrode, VK Wieze Boys B

          2. Kalender
              Aanvang: 04/09/2010
              Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 06/11/2010 tot en met 08/01/2011

              Geen wedstrijden op 25/12/2010 en 01/01/2011.           


      b. Beker
          1. De beker zal gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling.
          2. Eerste speeldag: 04/09/10 (1ste ronde: ploegen Reeks II & III)
              Gaan door naar 1/16 finales: vrijgelote ploeg (bay), winnaars en de VIER (04) beste
              verliezers (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten, lot),  
          3. Volgende voorziene speeldagen

               30/10/10 (1/16), (samenstelling: ploegen Reeks I +   doorgaande ploegen 1ste ronde)
              18/12/10 (1/8),

              26/02/11 (1/4),
              26/03/11 (1/2),
              25/04/10 (Finale op Paasmaandag)

      c. Beker van de sportiviteit
         Vanaf volgend seizoen wordt de beker van de sportiviteit terug ingevoerd. Het reglement
         eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden werd door de vergadering
         aangenomen.Dit reglement zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de
         website.

     

      d. Scheidsrechters
          Na het al bij al tot ieders voldoening verlopen eerste jaar van de eigen aanduiding van
          scheidsrechters zal in het komende seizoen volgens het zelfde stramien gewerkt worden en
          zal het scheidsrechterscomité op basis van de geleerde lessen de nodige bijsturingen
          uitvoeren.
          Het is en blijft, hoe dan ook de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers,
          spelers en supporters) om de scheidsrechters op de gepaste wijze te ontvangen en met het
          nodige respect te behandelen.

       e. Scheidsrechtersbladen
          Vanaf het seizoen 2010/2011 zullen ENKEL nog de nieuwe, tijdens de vergadering
          beschikbaar gestelde scheidsrechtersbladen (bestaande uit VIER (04) exemplaren (TWEEDE
           (02)exemplaar voor de scheidsrechter) gebruikt worden. Een ingevuld voorbeeld zal op de
          website geplaatst worden onder de rubriek reglementen en zal ook aan Week-End 1 -
          2010/2011 (verschijning rond 20/08/2010) toegevoegd worden.

       f. Neutrale zone en instructie zone
          Daar dit onderwerp een pijnpunt was tijdens het vorige seizoen wordt er bij de clubs speciaal
          en nadrukkelijk op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen
          en na te leven.

       g. Terreinen en accommodaties
            De clubs werden herinnerd aan de vastgestelde tekortkomingen en gebreken (voorafgaand
             verspreid via website) en het feit dat zij de nodige verbeteringen/aanpassingen dienen aan
           te laten) brengen en daar waar dit niet (snel) kan, de nodige compenserende maatregelen te
           nemen, en dit in prioriteit voor de begeleiding van de scheidsrechter en de spelers tijdens de
             verplaatsingen kleedkamers-terrein en omgekeerd, en op termijn indien nodig uit te zien
           naar een andere locatie.

       h. Boetes

           De lijst met de boetes die zullen toegepast worden (eerder verspreid via website) werd door
           de vergadering aangenomen. Deze lijst zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen
           van de website.

 

        i. Belangrijke bemerkingen

           1. Behalve 04/09/2010 die een gemengde beker- en kompetitiedatum is, maken de overige
                  data van de bekerkompetitie deel uit van de kompetitiedagen voor de uitgeschakelde
               ploegen.
           2. Op de nu in de kalender vrije dagen (Reeks I: 29/01/2011, Reeks II: 29/03/2011),
               kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland worden.
           3. De eindbeslissing over de al dan niet invulling van deze data ligt bij het bestuur KLBS
           4. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zin ondergeschikt aan het
               kalenderprogramma.
           5. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient door middel van een door
               beide partijen ondertekend schrijven ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van
               de desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd bij de
               secretaris toekomen.


14. Beslissingen betreffende toekomstige competities

      a. Aantal ploegen per reeks

          De vergadering besliste dat als er in de toekomst een vermindering of toename van ploegen
          zou voordoen volgende werkwijze, wat indeling van de reeksen betreft zal toegepast worden
          1. Vermindering van ploegen:
             40 ploegen: Reeks I & II: 14, Reeks III: 12
             39 ploegen: Reeks I: 14, Reeks II: 13, Reeks III: 12
             38 ploegen: Reeks I: 14, Reeks II & III: 12

             37 ploegen: Reeks I: 13, Reeks II & III: 12
             36 ploegen: Reeksen I, II & III: 12 ploegen

          2. Toename van ploegen
             Bij een toename van het aantal ploegen zullen de reeksen in omgekeerde zin aangevuld
              worden. M.a.w. eerst wordt Reeks I op 14 ploegen gebracht, vervolgens Reeks II en
              tenslotte Reeks III.

      b. Laatste wedstrijd kompetitie

           De vergadering besliste, meerderheid tegen minderheid dat de laatste speeldag van de
          kalender niet noodzakelijk de laatste speeldag van de kompetitie dient te zijn, een andere
          uitgestelde volledige speeldag (per reeks) kan en mag dit ook zijn.


15. Slotwoord van de voorzitter

      De voorzitter dankt de aanwezigen voor deze constructieve algemene statutaire vergadering en
      wenst hun nog een aangename avond en een goed verlof.

 

 

KLBS,

 

 

Secretaris, gc

Benny Croes