05/06/2015

VERPLICHTE ALGEMENE VERGADERING (Deel 2)

Documentenbundel (deel 2)

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING INTERN REGLEMENT KLBS

Art 8 (Er 3 dd 17/06/2013) (Er 4 dd 16/06/2014)

Indienen van een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS

Een voorstel tot wijziging van een Art van het Inwendig Reglement KLBS kan rechtmatig, hetzij door iedere actieve club, rechtstreeks of via haar regionaal comité, hetzij door een regionaal comité, hetzij door de Provinciale Commissie KLBS, worden ingediend bij de secretaris KLBS.

De indienende club moet volwaardig lid zijn van KLBS. en haar Het voorstel moet op straffe van nietigheid ondertekend zijn door haar de secretaris g.c. van de respectievelijk de club of het regionaal comité.

Te volgen procedure:

- Het voorstel dient te worden ingediend laatste tegen 01/04 bij de secretaris
  KLBS.
- 1ste vergadering april: 1ste interne behandeling/bespreking van de voorstellen
  binnen het bestuur KLBS
- Voor 15/04: uitsturen van de voorstellen met de toevoegingen van het   bestuur
  KLBS naar de clubs secretarissen van de regionale comités(secretarissen) voor
  commentaar, op- en aanmerkingen tegen uiterlijk 01/05 bij de secretaris KLBS.
- 1ste vergadering mei: 2de interne: behandeling/bespreking van de   voorstellen
   samen met de commentaren, op- en aanmerkingen van de clubs binnen het
   bestuur KLBS. Beslissing tot al dan niet uitnodigen van de indieners van
   voorstellen voor een informatie/consultatief gesprek.
- 2de vergadering mei: eventuele informatieve/consultatieve gesprekken met de
   indieners van de voorstellen. Beslissing over de vorm waarin het voorstel zal
   voorgelegd worden aan de Statutaire Algemene Vergadering, al dan niet
   vergezeld van commentaren van het bestuur KLBS.
- Eind mei/begin juni verspreiding van de voorstellen ter wijziging van de Art van
   het Inw Regl KLBS, samen met de andere documenten voor de Statutaire
   Algemene Vergadering naar de clubs.
- Statutaire Algemene Vergadering: voorleggen van het voorstel en stemming na
  een open discussie (indiener – bestuur KLBS – regionale comités - clubs)
- Een voorstel tot wijziging Inwendig Reglement wordt enkel
  goedgekeurd na stemming op de Statutaire Algemene   Vergadering
   waarbij een 2/3 meerderheid werd behaald.

Art.45 (Er 3 dd 17/06/2013)

De bezochte club zal zorgen voor het scheidsrechterswedstrijdblad, dat tijdig en correct dient ingevuld, en de scheidsrechterskosten regelen volgens de bestaande overeenkomsten. Hij dient eveneens te zorgen voor de benodigheden. De verbandkist, in regel, moet gedurende de wedstrijd op het terrein aanwezig zijn. Bij niet naleving zal de scheidsrechter een verslag opmaken.
 
1.Tijdig invullen wedstrijdblad:.
   thuisploeg ten laatste 20 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
    bezoekers ten laatste 10 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar

2.Indien het wedstrijdblad te laat ingevuld wordt neemt de
     scheidsrechter daar nota van op het wedstrijdblad onder
   aanmerkingen, hierbij vermeldt hij welke ploeg verantwoordelijk is
   voor het laattijdige invullen.

23.Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad,
   dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van
   de afgevaardigde.

34.Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad
   ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid
   van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair
   correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat.

Art.48 (Er 2 dd 18/06/2012) (Er 3 dd17/06/2013)

De spelers welke de tegelijkertijd aangesloten zijn bij de KBVB of iedere buitenlandse nationale voetbalbond (lid UEFA) en de KLBS -voetbal behoren in de eerste plaats aan hun werkende club.

Nochtans mogen zij die ten volle ZESTIEN (16) jaar oud zijn eveneens de kleuren van hun bedrijfssportclub verdedigen, behalve:

1. wanneer zij nog geen TWINTIG (20) jaar oud zijn en er op hen beroep wordt gedaan om daags nadien dat weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag, te spelen voor hun werkende club

2. indien er op hen beroep gedaan wordt om daags nadien dat  weekend, dit wil zeggen van vrijdag t.e.m. zondag, nadien te spelen in 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste , 2de, 3de provinciale afdeling en alle buitenlandse afdelingen.  

Inbreuken zullen het verlies van de wedstrijd met forfaitscore tot gevolg hebben.

Alle clubs, aangesloten bij de KLBS moeten de namen van hun spelers die spelen in 1ste, 2de, 3de, 4de nationale of 1ste , 2de, 3de provinciale afdeling en buitenlandse afdelingen overmaken aan de secretaris KLBS met vermelding van de club waarbij ze aangesloten zijn in de KBVB of in het buitenland.

De controle op overtredingen tegen Art 48 dient te gebeuren door de clubs. Bij vaststelling van een overtreding dienen zij een klacht in, conform Art 60 van het Inwendig Reglement KLBS, gestaafd met de nodige bewijzen (een uittreksel uit een krantenartikel is geen bewijs, een copy van een wedstrijdblad wel).
Indien uit een klacht en de bijhorende bewijslast blijkt, dat een club nagelaten heeft een speler die ook speelt in 1ste,2de, 3de,4de nationale of 1ste, 2de,3de provinciale afdeling of een buitenlandse afdeling, voor zijn eerste wedstrijd in de KLBS, de gegevens van deze speler over te maken aan de secretaris KLBS, met vermelding van de club waarbij hij aangesloten is en speelt in de KBVB of in het buitenland, krijgt deze club een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt € 25,00 - bij één enkele speler, € 37,50 bij meerdere spelers of herhaling).

 

Art.70

Ieder forfait zal voor de in fout zijnde club het verlies van de wedstrijd met de forfaitscore voor gevolg hebben. Verder zullen de hierna vermelde boetes van toepassing zijn:

1. bij algemeen forfait voor aanvang van de kompetitie en na opstelling van de kalender 50,00 Euro
 
2. bij algemeen forfait voor aanvang van de terugronde 25,00 Euro
 
3. bij een forfait aangekondigd voor donderdag 19u00 voorafgaandelijk aan de daaropvolgende speeldag 10,00 Euro aan KLBS voetbal en 25,00 50,00 Euro aan de tegenstrever

4. bij een forfait later dan onder punt 3: 10,00 Euro aan KLBS voetbal en 75,00 Euro + scheidsrechterskosten aan de tegenstrever.

5. bij een forfait voor een wedstrijd behorend tot de DRIE (03) laatste van de kompetitie, te begrijpen volgens de kalender en per reeks, 25,00 Euro aan KLBS voetbal en 75,00 Euro + scheidsrechterskosten aan de tegenstrever.

6. indien een club DRIE (03) keer achtereenvolgens of VIJF (05) keer in de loop van het seizoen forfait verklaart, wordt zij beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven.

 

SEIZOEN 2014/15

Coëficent

SPORTIVITEIT

Sportiviteit

7843

AVIACLUB

0,86

5583

BINNENSTE BUITENLAND

0,5

WINNAAR

5452

CENTURY HASSELT

3,09

5345

COSMOS SPOUWEN

2,79

5308

FC BERG

1,43

UITGESLOTEN

7540

FC BEUKENHOF

1,07

UITGESLOTEN

5466

FC GLOBAL IMPACT

0,89

5546

FC KLOTBROEK

3,36

UITGESLOTEN

5450

FC HEIDEWEELDE

2,62

UITGESLOTEN

8358

FC OLYMPIA TONGEREN

2,53

5464

FC TAMARA

2,11

5317

GENK 96

1,56

UITGESLOTEN

5461

HET SPOOR

1,07

UITGESLOTEN

5472

KANAALBOYS ROTEM

0,93

UITGESLOTEN

6257

K FC VLAM EISDEN

3,3

5399

KOTEM VV

1,42

6983

MEES 80

1,82

5279

OH BERGMANS

0,71

5446

PALMAERS BILZEN

1,25

7872

POOL KEROMA A

2,07

7872

POOL KEROMA B

1,77

8644

RP PRODUCTS

0,97

5422

SPORTING CAETSBEEK

0,74

5584

STING WATERSCHEI

1,32

8544

SV DE CONDE

2,34

UITGESLOTEN

8900

TRANSPORT JACOBS

1

5074

t SIEBELKE ROMERSHOVEN

1,64

UITGESLOTEN

5280

UD BARCELONA

1,64

5533

VC SLUIZEN

1,55

UITGESLOTEN

8147

VK WIEZE BOYS A

1,47

8147

VK WIEZE BOYS B

1,44

UITGESLOTEN

5390

VNA WINTERSLAG

2,07

9178

WEERSTAND ZONHOVEN

1,32

8750

WELKENHUYZEN

1,74

UITGESLOTEN

9220

ZD HANSA FLEX

0,61