07/12/2005

Week-End 7/2005-2006

Het zevende Week-End van dit seizoen is ter beschikking.

                                               WEEK-END(7/2005-2006)

 

                                                                                    Hasselt,7 december 2005.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.05/12/05 ? Tennis Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Marcel Asnong, Roger Vernijns, Freddy Daniels

Roger Cleuren, Val?re Mantels

 

Verontsch : Kris Asnong, Fernand Oeyen, Jean Brebels, Robert Caubergh

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 21/11/05 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 22/11/05: KRC Genk: voorstellen groepstarieven

         - 26/11/05: VNA Winterslag: wijziging aanvangsuur wedstrijd 07/01/06

                                      zie punt 8

         - Diverse e-mail:

                   o.a.    Heideweelde: inzake Primo Club Card

                            RP Products: wijziging e-mail

                            SV Vrolingen: ivm wedstrijd 17/12/05

                            Hellas 2000: ivm boete wedstrijd 05/11/05

                            Ay-Yildiz Kolderbos: ivm wijziging secretariaat

                            Etc.

         Allen rechtstreeks beantwoord of terug te vinden in mededelingen hierna.

 

3.Oproeping club CBW Zonhoven:

 Protest CBW Zonhoven tegen ambtshalve sanctie wegens opstellen niet aangesloten

         speler Jan ACHTEN(?20/05/83) tijdens wedstrijd FC Gors Opleeuw-CBW Zonhoven

         van 05/11/05.Zie WE 6 punt 8

         Opgeroepen: speler Jan ACHTEN en afgevaardigde Stijn ENGELEN van CBW Zon-

         hoven.

         Aanwezig:speler en afgevaardigde.

Uitspraak :na inzage van de bewijsstukken, verklaringen en eigen onderzoek wordt

aanvaard dat de op het scheidsrechtersblad vermelde Achten Jan (effectieven)

en Achten Hendrik (reserven), beide met dezelfde geboortedatum en zelfde rugnummer ??n en dezelfde persoon zijn, te weten ACHTEN Hendrik Jan

(?20/05/83), speelgerechtigd voor de wedstrijd van 05/11/05. Dat het feit bijgevolg dient aanzien als een foutieve vermelding , gedaan door de bezoekende afgevaardigde.

Derhalve wordt de sanctie zoals vermeld in vorig WE lastens club CBW Zonhoven

opgeheven. De uitslag van de wedstrijd FC Gors Opleeuw ? CBW Zonhoven blijft

behouden op 1-3, de winstpunten blijven toegekend aan CBW Zonhoven en de

boete van ? 12,50 komt te vervallen.

         Anderzijds dient toegevoegd aan administratieve boete:

                   ? 5,00 lastens club CBW Zonhoven wegens ernstige fout met administratieve

gevolgen bij het invullen van het scheidsrechtersblad

 

4.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

 

Geschorst vanaf 14/12/05

 

??n(1) speelzaterdag:

         Nunzio GRAVANO(?09/12/77)                             Swijsen-Schepers M.80

 

 

         Twee (2) speelzaterdagen

         Danny HEELEN(?17/07/72)                                A.F.I. Waterschei

         Peter CARTUYVELS(?22/07/78)                          Aviaclub                           

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

         Schorsing voor 1 speelzaterdag

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 05/12/05:

         Lorenzo MEROLA(?04/03/63)                             Vlam Eisden

         Jan WETZELS(?11/03/53)                                 Vlam Eisden

         Werner POISKET(?28/09/78)                             SV Vrolingen

         Marc BECKERS(?01/06/78)                                VNA Winterslag

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 21/11/05:

         Gino WOUTERS(?22/10/77)                               Wieze Boys

 

         Vanaf 05/12/05:

         Ren? BAETEN(?05/02/71)                                 Olympia Tongeren

         Ioannis GOUNARIS(?22/08/77)                           Hellas 2000

         Kurt CONINX(?02/10/77)                                  ZD Overath

 

6.Administratieve overtredingen:

         Wordt verwezen naar de volgende uitgave van WE        

 

   Kostenbedoening

         Swijsen-Schepers M.80:      ? 5,00

         A.F.I.Waterschei:               ? 5,00

         Aviaclub:                          ? 5,00

         Vlam Eisden:                      5+5 = ? 10,00

         SV Vrolingen:                     ? 5,00

         VNA Winterslag:                 ? 5,00

         Wieze Boys:                      ? 5,00

         Olympia Tongeren:              ? 5,00

         Hellas 2000:                      ? 5,00

         ZD Overath:                      ? 5,00

 

7.Financieel verslag:

         Toestand rekeningen en budgettaire evaluatie dd.29/11/05.

         Vergeleken met het voorziene budget voor 2005 is over het algemeen de situatie

         gunstig.

         De voorgelegde rapportering door schatbewaarder K.Asnong wordt dan ook unaniem

         goedgekeurd.

 

8.Kalender:

         Wedstrijden te spelen op 17/12/05:               

               

1/8ste finale Beker

14u30 VNA Winterslag B ? SV Heylen Bricks

14u30 Century Hasselt ? Citro?n Steegen

14u30 Wieze Boys A ? RP Products

14u30 FC Heideweelde ? Kotem VV

14u30 FC Friuli ? Vlam Eisden

14u30 A.F.I. Waterschei ? ZD Overath

14u30 Olympia Tongeren ? SV De Conde

14u30 Welkenhuyzen ? OH Rus Games

 

Inhaalwedstrijden/te herspelen competitie

Reeks 1

14u30 UD Barcelona ? FC Beukenhof

13u30           Vanhelmont Sport ? FC Berg

 

Reeks 2

14u30 BM Knapen ? Transport Jacobs

14u30 FC Mondeoflowers ? Swijsen-Schepers M.80

14u30 Ford Keroma A ? VK Grammenrode

14u30 SV Vrolingen ? FC Banneux

 

Reeks 3

14u30 Aviaclub ? Merem Bilzen

14u30 Ay-Yildiz Kolderbos ? Sporting Caetsbeek

 

Uurwijziging

         Reeks 3          07/01/06:       VNA Winterslag B ? Century Hasselt

aanvang 13u00        ipv 14u30

 

 

9.Mededelingen:

 

a) wijziging e-mail secretaris RP Products:

 

         nieuw adres:   marc.kosten@telenet.be

 

 

b) Speelgerechtigdheid

         Naar aanleiding van de algemene afgelasting van 26/11/05 enkele algemene geheugen-

         steuntjes in verband met de speelgerechtigdheid van spelers:

         Het is NIET zo dat een schorsing gebonden is aan een bepaalde wedstrijd.

         Een schorsing gaat in vanaf een bepaalde datum.

         Indien er een afgelasting is, of er is geen wedstrijd voorzien voor de club van de be-

         trokken speler wordt de schorsing automatisch overgedragen naar de eerstvolgende

         wedstrijd van zijn club (schorsing voor ??n speeldag of voor een teveel aan gele kaar-

         ten) en wordt desgevallend indien geschorst voor meerdere speeldata, de afgelaste

         wedstrijd NIET in mindering gebracht van de nog te lopen schorsingdagen.

 

         Denk er aan dat een schorsing voor een teveel aan gele kaarten of voor twee gele kaar-

         ten tijdens dezelfde wedstrijd gescheiden blijft al naar gelang het een competitewed-

         strijd betreft of een bekerwedstrijd.

         Schorsingen voor een onmiddellijke rode kaart gelden voor al de wedstrijden.

 

         Wat WEL verbonden is aan de datum van een wedstrijd, is de al dan niet kwalificatie

         van een speler.

         Een speler mag enkel deelnemen aan een later op de kalender geplaatste wedstrijd

indien hij op de datum waarop de wedstrijd normaal had moeten doorgaan, voldaan

had aan de reglementaire wachttijd( dus speelgerechtigd was)

 

Bovendien en algemeen wordt er op gewezen dat de beperkingen inzake het mogen opstellen van spelers niet uit het oog mag worden verloren:

Spelers tegelijk aangesloten bij de KBVB en de KLBS, mogen NIET aantreden bij de

KLBS indien

-          Hij geen 16 jaar oud is op 1 september voorafgaand.

-          Hij geen 20 jaar is en de dag nadien moet spelen bij de KBVB

-          Hij daags nadien moet aantreden in 1ste provinciale of hoger.(art.41 Int.regl)

-          Hij dat weekend geschorst is bij de KBVB ingevolge waarschuwingen of iedere

andere bij de KBVB opgelopen schorsing.(art.42 Int.regl.)

         Om sancties te treffen tegen de hiervoor vier vermelde overtredingen dient er een

         klacht te worden ingediend door een tegenpartij volgens de vormvoorwaarden voorzien

         in art.43 Int.Regl.

 

         In al de overige vermelde gevallen wordt ambtshalve opgetreden door KLBS.

 

         Ploegen nog actief in de beker dienen te weten dat bij het bereiken van de ? finale

         en finale, aan deze twee laatste wedstrijden enkel spelers mogen deelnemen welke

         werden aangesloten tot en met de 1/4 finale en dat aan de finale, behoudens de doel-

man, enkel spelers mogen deelnemen welke minimaal 7 wedstrijden hebben gespeeld

in het lopende seizoen van de KLBS competitie.

 

c) Aanduiding commissarissen nazicht boekhouding:

                   Controle boekhouding in de loop van het seizoen te doen door:

                   de heren Marcel Asnong en Roger Vernijns.

 

d) Overeenkomstig het interne reglement van KLBS kunnen clubs met een A en B-ploeg, dus

         Wieze Boys, Ford Keroma en VNA Winterslag tijdens de winterstop de kwalificatie van

hun spelers wijzigen van A naar B of omgekeerd.

 

e) Het bestuur is verontrust over de werking van club Ay-Yildiz Kolderbos.

         In het kader van de voorziene begeleiding van clubs werd er beslist de bestuursleden

         van deze club voor een horing uit te nodigen voor de eerstvolgende zitting indien

         daar de ruimte voor kan worden gemaakt of alleszins zo snel als mogelijk.

 

f) Verslag dhr.Raymakers zitting Limburgse Verstandhouding op heden:

         - de Limburgse Verstandhouding laat weten dat haar nieuwjaarsreceptie doorgaat op

                   16/01/06.

                   Dit wil zeggen op dezelfde plaats en datum als de bijzondere vergadering en

                   aansluitende nieuwjaarsreceptie van KLBS. Nochtans had KLBS deze datum al

                   een half jaar geleden laten vastleggen, met toezegging, bij de KBVB.

                   Wij betreuren deze handelswijze van de Limburgse Verstandhouding.

                   In een telefonisch onderhoud werden verontschuldigingen aangeboden.

 

- De PSC laat weten dat er een nieuwe cursus voor scheidsrechters van start gaat op

                   21 januari 2006.

                   Zoals in het vorige WE gemeld zou PSC het appreci?ren dat er zich ook kandi-

                   daten vanuit KLBS zouden melden.

 

g) Datum Bekerfinale:

         Om de klaarblijkelijke reden van de af te werken competitiekalender zal de oorspronke-

         lijk vooruitgeschoven datum 13/05/06 waarschijnlijk niet haalbaar zijn.

 

         Om deze datum enerzijds niet nodeloos achteruit te schuiven en anderzijds geen

invloed te laten hebben op de kalender wordt geopteerd om de Bekerfinale te laten

doorgaan op Paasmaandag 17/04/06.

Overleg met de KBVB zal nodig zijn.

 

h) Bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie:

         Om de hiervoor vermelde reden werd er een nieuwe datum gezocht en gevonden.

         Deze vergadering en receptie zal dit seizoen doorgaan op dinsdag 10/01/06

         Aanvang 20u00

         Plaats: Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt

 

         Aanwezigheid is verplicht.Maximum 2 personen per ingeschreven ploeg.

 

         Voor de bijzondere vergadering kunnen enkel voorstellen tot reglementswijziging

         worden ingediend welke slaan op de overeenkomst tussen de KBVB en KLBS.Dus

         geen wijzigingen in verband met het interne reglement.

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 21/12/05