03/09/2020

WEEK-END 01/2020-2021

Het eerste Week-End van het seizoen bevat zoals steeds belangrijke Info voor het komende seizoen.

Lees het aandachtig en volledig!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 31/08/2020 om 19u00
Plaats: Cafetaria Calcio, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Voorzitter: Valère Mantels
Regio Genk +: Roberto Cavatorti en Fernand Oeyen
Regio N-W: Marc Kosten, Maarten Put en Peter Put
Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets
secretaris Benny Croes
Jos Billen en Willy Poosen (SC

1. BEHANDELDE PUNTEN
Briefwisseling
Finale beker KLBS (naweeen)
Voorbereiding Algemene Vergadering
Regio nieuws

2. Briefwisseling: schrijven Century Hasselt en Aviaclub: kalenderwijziging (zie III, 4)
                         schrijven FC Solar Assistance: kalenderwijziging (zie III, 4)
                         schrijven FC Hutte Houthalen: verandering van regio (zie III,

3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. Winnaar Beker KLBS seizoen 2019/2020: VK Wieze Boys A na forfait van Century Hasselt voor de finale.

b. Beker seizoen 2020/2021
(1).Speciale regeling
De bekerwedstrijden 2020/2021 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 14 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min – strafschoppen), de beste verliezer en de vrij gelote ploeg.

(2). Beste verliezer
Beste doelpuntensaldo, bij gelijkheid geschoorde doelpunten, is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo, nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen, is er nog gelijkheid dan bepaalt het lot.

(3). Bekerwedstrijden 1ste ronde (31/08/2020)
15u00 Cosmos Spouwen – Weerstand Zonhoven
15u00 VK Wieze Boys A – FC Beukenhof
15u00 Stokrooie United – FC Total Energy
15u00 SV De Conde – Sporting Caetsbeek
15u00 RP Products – Mees 80
15u00 FC Vini’s – Sting Waterschei
15u00 Huwa San Bilzen – F Tamara
15u00 UD Barcelona – K FC Vlam Eisden
15u30 FC Solar Assistance – FC Klotbroek
15u00 Pool Keroma A – VK Wieze Boys B
15u00 OH Bergmans – Pool Keroma B
15u00 Aviaclub– Century Hasselt
15u00 El Toro – Boca Houthalen
15u00 FC Berg – Tuinwijk VV

VRIJ: FC Hutte Houthalen

4. KALENDERWIJZIGINGEN
a. Beker
05/09/2020 om 15u00 Aviaclub – Century Hasselt ipv Century Hasselt -  Aviaclub

b. Kampioenschap:
Reeks II
12/09/2020 om 15u30: FC Solar Assistance – Aviaclub op natuurgras ipv kunstgras

5. Samenstelling Povinciale Commissie, Comités en Controle- & Steuncellen

Samenstelling Provinciale Commissie
Voorzitter: Valère Mantels
Ondervoorzitter: Marc Smets
Secretaris: Benny Croes
Schatbewaarster: Heidi Croes
Leden: alle bestuursleden en waarnemer Willy Poosen (SC)

Samenstelling Comité Sport & Discipline
Voorzitter: Dominique Peeters
Ondervoorzitter: Roberto Cavatorti
Secretaris: Benny Croes
Leden: Roberto Cavatort, Marc Kosten, David Magné, Marc Martens, Fernand Oeyen, Dominique Peeters, Maarten Put, Peter Put, Marc Smets en Willy Poosen als waarnemer van het Scheidrechter Comité

Samenstelling Scheidsrechters Comité
Voorzitter: Jos Billen
Lid: Willy Poosen
Secretaris: Benny Croes
Aanduiding: Willy Poosen

Terrein en Accommodatie Keuring
Benny Croes en Willy Poosen 

Administrative Controle
Benny Croes en Willy Poosen

6. Zittingen Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie
De zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie zullen 
deeerste en de derde dinsdag van de maand om 19u30 doorgaan, tenzij anders meegedeeld,
in een vergaderzaal van sportcomplex OLYMPIA, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt.

7. Bijkomende richtlijnen wedstrijden KLBS
a. Forfait wedstrijden - schorsingen
In KLBS wordt een wedstrijd waarbij een ploeg forfait geeft beschouwd als een gespeelde wedstrijd.
Dit houdt in dat schorsingen voor deze wedstrijd uitgezeten zijn.

b. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden per sms aan het nummer 0492/887414 (secretaris KLBS).

c. Wedstrijdbladen
Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker) mogen enkel de wedstrijdbladen, bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden.
- Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om 24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd. - Het tweede is voor de scheidsrechter,
- Het derde voor de thuisploeg
- Het vierde voor de bezoekers.
Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat.
Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair, correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat. Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.

d. Aanduidingen scheidsrechters
De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be
- Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
- Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.
- Het cijfer achter de letter “A” geeft het aantal “blokken” aan waarop de scheidsrechter recht heeft als verplaatsingsonkosten (aantal blokken X € 3,00).
Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.
Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de verplaatsingskosten en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten zal dragen.
De vaste scheidsrechtervergoeding bedraagt voor het seizoen 2020 -2021: € 25,00

e. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter
- Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve
   scheidsrechter is of niet.

- De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
  De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 25,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch ontvangt geen verplaatsingskosten.

- De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat
   De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen
   ieder 12,50 EUR als wedstrijdvergoeding.
   De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
   De te laat komende scheidsrechter    ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn verplaatsingskosten.

- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet aanvangen
   De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 25,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de gekwetste scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt.
   De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
   De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.

- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd
     De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en verplaatsingskosten.
     De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen  recht op een vergoeding of verplaatsingskosten.

- Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid
   De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 25,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch geen verplaatsingskosten.

- Afgelaste wedstrijd
   De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

f. Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten-
- Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
- Tijdig invullen wedstrijdblad:
  - thuisploeg ten laatste 25 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
  - bezoekers ten laatste 15 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
- Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de aanwezige ploeg mag de scheidsrechter maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de wedstrijd.
- Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
- Ontvangst van de tegenstander - Drank voor beide ploegen en de scheidsrechter tijdens de rust
- Beschikbaarheid afgevaardigde(n)
- Houding in de neutrale en de instructiezone
- Houding en gedrag spelers en supporters
- Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook III, 10, g & h)
- Toestand van de accommodatie:
  - neutrale zone
  - beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
  - instructiezone
  - plaatsen van de wisselspelers 
  - omheining
  - belijning
  - kleedkamers
- Algemene organisatie

g. Personen in de neutrale/instructiezone
Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden, trainers, verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met hun functie overeenstemmende armband dragen, op het wedstrijdblad vermeld worden en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter.
Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de terreinafgevaardigde.
De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt van het wedstrijd en de scheidsrechter maakt een verslag op.
- Armbanden
           terreinafgevaardigde -------- wit
           afgevaardigde bezoekers---- drie kleur
           commissarissen--------------- clubkleuren
           verzorger---------------------- geel
           trainer------------------------- rood

De personen in de neutrale/instructiezone hebben een voorbeeld functie.
Roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale/instructiezone is niet aanvaardbaar.

h. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole gebeuren door de scheidsrechter samen met de TWEE (02) afgevaardigden.
Hebben de bezoekers geen afgevaardigde dan neemt de kapitein van de ploeg deze taak over.
Wil een afgevaardigde, of in het voorkomend geval de kapitein van de bezoekers niet meewerken dan moet de scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad onder mededelingen.

i. Officiële identiteitsbewijzen
Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
     - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
     - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies
         of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
     - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.   

j. Juwelen en festivalbandjes
Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden.
De scheidsrechter en hij alleen beslist of hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van het feit of ze naar zijn mening gevaarlijk zijn of niet.

k. Kunstgrasvelden
De volgende ploegen spelen op een kunstgrasveld, aangepast schoeisel is vereist:
     Aviaclub
     FC Solar Assistance
     FC Tamara
     Huwa-San Bilzen (W-E 01/2020-2021 Verbering 1)

l. Controle door KLBS
Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op organisatie en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en supporters (zie III, 8 f & g hiervoor).
Verslagen worden opgesteld en via de secretaris KLBS overgemaakt aan het bestuur KLBS, dat in het voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen en sancties opleggen.

8. Wijzigingen in het Inwendig Reglement KLBS
De Statutaire Algemene Vergadering van 31/08/2020 besliste:
- Art 23 van het Intern Reglement KLBS (kwalificatie van een speler) te wijzigen ;
- Art 56 toe te voegen van het Intern Reglement KLBS (stijgers en dalers);
- Art 57 toe te voegen aan het Intern reglement KLBS (thuisvoordeel eerste 2 rondes Beker KLBS)

Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

9. Wijzigingen reglement KBVB/ VV seizoen 2020/2021
Zie website in Informatie bundel algemene vergadering

10. MAATREGELEN INGEVOLGE CORONA
a. De nationale, stedelijke/gemeentelijke coronamaatregelen en de opgelegd door de KBVB/VV, zie www.dynamoproject.be/nieuws/alle-corona-nieuws-voor-sportclubs-op-een-rijtje,moeten steeds gerespecteerd worden.

b. Het KLBS corona protocol (zie website in Informatie bundel algemene vergadering) herneemt de minimaal te nemen maatregelen.
Deze maatregelen kunnen vanzelfsprekend wijzigen in de loop van de tijd.

11. Afwezigheden op de algemene vergadering (31/08/2020).
Cosmos Spouwen
FC Beukenhof
FC Hutte Houthalen
Tuinwijk VV
K FC Vlam Eisden

Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50

12. Verandering van regio
FC Hutte Houthalen vraagt om over te gaan van de Regio NW naar Regio Genk+.
Deze aanvraag wordt aanvaard.
Door deze overgang tellen de DRIE (03) regio's elk NEGEN (09) clubs en hebben elk recht op DRIE (03) bestuursleden KLBS.

IV. Administratief

1. Collectieve verzekering van KLBS bij ARENA
De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club aan de secretaris KLBS met het voorziene formulier (zie website KLBS). Maw zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, over te maken tegen uiterlijk 31 juli van elk jaar en het gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.
In de loop van het seizoen (na 31 juli) mag een nieuw, nog niet verzekerd lid (speler / bestuurslid) de plaats innemen van een verzekerd lid (speler / bestuurslid), dat dan geschrapt wordt uit de verzekering.
In dit geval worden een administratiekost van € 2,00 per wijziging en het eventuele verschil in verzekeringstarief aangerekend.
Indien een niet verzekerd lid (speler/bestuurslid) op het wedstrijdblad vermeld wordt krijgt de club een boete van € 10,00 voor het eerste geval. Bij herhaling wordt deze boete verhoogd (X 2 voor het 2de geval, X 3 voor het 3de en zo voort).

2. Gebruik informatica – e-mails
De rekeningen/facturen en de oproepingen voor zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie worden enkel per e-mail verstuurd. Ook aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen mogen per e-mail verstuurd worden naar de secretaris KLBS.
Let wel de procedures betreffende de aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen wordt niet gewijzigd (dienen ondertekend te zijn en de desbetreffende termijnen zijn te respecteren) enkel de verzendingswijze verandert (documenten na ondertekening inscannen (liefst PDF file) en vervolgens per e-mail overmaken)

3. Ambshalve sancties
29/08/2020: Century Hasselt: tijdig forfait
Beslissingen: Uitslag finale Beker KLBS VK Wieze Boys A – Century Hasselt 5 – 0
                    boete tijdig forfait verschuldigd aan de organiserende club (UD Barcelona)

4. Kostenbedoening
Century Hasselt: (IV, 3) € 60,00 waarvan € 50,00 aan UD Barcelona
Cosmos Spouwen: (III, 11) € 12,50
FC Beukenhof: (III, 11) € 12,50
FC Hutte Houthalen: (III, 11) € 12,50
Tuinwijk VV: (III, 11) € 12,50
K FC Vlam Eisden: (III, 11) € 12,50


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 18/09/2020