17/07/2021

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2021 - Verslag

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat: Benny Croes
                           Dekkenstraat 73
                   3800 Sint-Truiden
                           Tel:011/592260
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                       Sint-Truiden, 17 juli 2021

 

 

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS – VOETBAL

Plaats: Cafetaria STA Genk,
           Steenbeukstraat 20, Genk
Datum/uur: 12 juli 2021 om 20u00

1.Dagorde
Welkomstwoord van de voorzitter a.i.
Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Jaarverslagen financieel en sportief
Werking KLBS (Comités)
Verzekering ARENA seizoen 2021/2022
Bespreking en inlichtingen seizoen 2021/2022
Corona-maatregelen
Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter
Voorzitter a.i. M Smets heet de aanwezigen welkom. Verontschuldigt voorzitter Valère Mantels die in het zonnige, warme maar tevens corona-rode Spanje verblijft. Hij bedankt iedereen voor het geleverde werk in het voorbije erg korte seizoen, dat een non-seizoen werd ingevolge corona. We verloren weliswaar enkele clubs, maar dankzij het werk van de bestuursleden blijft de grote meerderheid actief en kunnen we vooruitblikken naar een hopelijk min of meer normale KLBS beker en competitie. De beker van de sportiviteit kan ook het komende seizoen rekenen op de sponsoring van Decathlon en onze voorzitter heeft contacten gelegd om dit naar de toekomst toe te bestendigen. Vervolgens wenst hij de aanwezigen een vruchtbare vergadering.

3. Aanwezigheden
a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS behalve voorzitter V. Mantels ,D. Peeters, M. Put, P.Put en H. Croes (verontschuldigd)
b. Clubs:
Aanwezig: 20
Afwezig: 04. ( Boca Houthalen, Cosmos Spouwen, FC Hutte Houthalen, Weerstand Zonhoven).

4. Jaarverslagen
a. Sportief (B. Croes)
Erg kort daar het ingevolge de coronamaatregelen een non-jaar was Het verslag werd vooraf, via de website verspreid.
Voor nadere informatie: zie website.

b. Financieel (H Croes)
Op 14 juni 2021 is het saldo van de rekeningen € 1349,86 negatief ten opzichte van 31 december 2020. Dit is bijna uitsluitend te wijten aan de nog openstaande 2de rekening van het seizoen 2020-2021 van TWEE (02) clubs, namelijk K FC Vlam Eisden en Sting Waterschei.
Mits inning van de nog verschuldigde bedragen zou het saldo € - 65,38 bedragen.

5. Werking KLBS (Comités)
Comité Minnelijke Schikkingen
: heeft geen zitting meer. Zijn taak wordt,
naar analogie met de KBVB/VV Afd Limburg overgenomen door het secretariaat KLBS
Comité Sport & Discipline: wordt gevormd door alle bestuursleden

6. Verzekering ARENA seizoen 2021-2022
Alles, ook de premies, betreft identiek aan het voorbije seizoen.
Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifteformulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA"
De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.
De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.
Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interessant zijn, maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.

7. Clubs
a. 24 clubs schreven in voor het seizoen 2021/2022
b. FC Vlam Eisden en Mees 80 vroegen het statuut van in-actieve club aan voor het seizoen 20221-2022.
c. Sting Waterschei stopt zijn activiteiten in KLBS

8. Bespreking en inlichtingen seizoen 2021/2022
Met 24 clubs en Pool Keroma en VK Wieze Boys die aantreden met TWEE (02) ploegen komen volgend seizoen 26 ploegen aan de aftrap.

a. Kampioenschap
Reeks I zal gevormd worden door 12 en Reeks II door 14 ploegen.
Reeks I
:
VK Wieze Boys A, RP Products, Century Hasselt, FC Berg, SV De Conde, FC Tamara, UD Barcelona, Pool Keroma A, UD Barcelona, Weerstand Zonhoven, FC Vini’s, El Toro en VK Wieze Boys B

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden.
Bijkomende dalers, naast deze volgens Art 56 van het Intern Reglement KLBS zijn mogelijk als het aantal ploegen afneemt.

Reeks II
:
FC Klotbroek, Aviaclub, Stokrooie United, Sporting Caetsbeek, Tuinwijk VV
Pool Keroma B, FC Beukenhof, Cosmos Spouwen, FC Solar Assistance,
FC Hutte Houthalen, Huwa-San Bilzen, FC Total Energy en OH Bergmans

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden.
Bijkomende stijgers, naast deze volgens Art 56 van het Intern Reglement KLBS zijn mogelijk indien het aantal clubs toeneemt of indien clubs in reeks I hun activiteiten beëindigen.

Kalender
Aanvang: 04/09/2021
Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 30/10/2021 tot en met 29/01/2022
Geen wedstrijden op en 25/12/2021, 01/01/2022 en 05/03/2022.
Andere vrije speeldagen Reeks I: 06/11/2021 en 08/01/2022
Bijzondere Algemene Vergadering:17/01/2022
Algemene Statutaire Vergadering: 20/06/2022

b. KLBS Beker
De KLBS beker zal in het seizoen 2021/2022 betwist worden volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Na de eerste ronde (04/09/2021) gaan de winnaars en de beste verliezer en de vrij gelote ploeg door naar de 1/8 finales.

Volgende voorziene speeldagen
         30/10/2021 (1/8),
         18/12/2021 (1/4),
         05 & 29/02/2022 (1/2),
         19/04/2022 finale (Paasmaandag)

c. Beker van de sportiviteit
Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden, zal
geplaatst worden onder de rubriek “beker” op de website.
Decathlon werd aangetrokken als sponsor voor de Beker van de sportiviteit. De eerste VIJF (05) ploegen krijgen een cadeau check voor de aankoop van uitrusting in de vesting van Decathlon Hasselt.

d. Scheidsrechters
(1) Het scheidsrechtercomité verzekert een permanente opvolging van de
scheidsrechters en streeft doorlopend naar verbetering.
De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar
gemaakt.
Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige invulling van het wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd,
evenals de oorzaak hiervan en de verantwoordelijke ploeg duidelijk op het
wedstrijdblad te vermelden.
De afgevaardigden dienen zich echter te vergewissen van de volledigheid en de juistheid van de gegevens alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen.
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers,
spelers en supporters) om en de scheidsrechters op de gepaste wijze te
ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS
wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy
Poosen van het scheidsrechters comité of de secretaris KLBS.
(2) Scheidsrechters vergoeding
(a) De vaste vergoeding voor de scheidsrechters bedraagt € 25,00
(b) De verplaatsingsvergoeding bedraagt € 2,90 per blok.

f. Neutrale zone en instructie zone
Nog te veel clubs blijven zondigen tegen de regels van de aanwezigheid in en het gedrag van de personen in deze zones, die zoals, algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en waarvan het gedrag onberispelijk hoort te zijn. Daarom wordt er bij de clubs eens te meer op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen en na te (laten) leven.
Personen, niet vermeld op het wedstrijdblad of geen drager van de voorziene armband hebben niets verloren in de neutrale/technische zone en dienen er dan ook uit verwijderd te worden door de afgevaardigde van de thuisploeg.
De scheidsrechters kregen de richtlijn overtredingen in dit verband en/of roken of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale of technische te melden via een verslag. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

g. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole door
scheidsrechter samen met de afgevaardigden van beide ploegen te
gebeuren. Indien de bezoekende ploeg geen afgevaardigde heeft neemt de
kapitein van de ploeg deze taak over. Wanneer een afgevaardigde weigert
deel te nemen aan de identiteitscontrole dient de scheidsrechter dit te
vermelden op het wedstrijdblad onder aanmerkingen. Maakt een scheidsrechter geen aanstalte om een identiteitscontrole te doen, dan is het
aan de afgevaardigden van beide ploegen om hem hierop te wijzen en aan te dringen op de identiteitscontrole. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

h. Terreinen en accommodaties
Een aparte kleedruimte voor de scheidsrechter is een must. Is deze er niet
dan heeft de scheidsrechter het recht de wedstrijd niet te starten. Hij maakt
dan een verslag. De thuisploeg zal de wedstrijd verliezen met forfait cijfers en krijgt een boete voor “gebrek aan organisatie”.
De nieuwe club Boca Houthalen en de club die veranderde van locatie (FC Solar Assistance spelen op terreinen gekeurd door de KBVB/VV. Niettegenstaande dat zal er in de loop van de heenronde een controle van de terreinen en de accommodaties gebeuren.

i. Boetes
De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden (eerder verspreid via
website), zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.

j. Lidgelden
Het lidgeld KLBS (€ 1,25/persoon) zal voor het seizoen 2019/2020 geïnd worden via de 1ste en 3de rekening van het seizoen.

k. Belangrijke bemerkingen
1. De data van de bekercompetitie maken deel uit van de competitiedagen
      voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland
   worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij
   het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn
   ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door
beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te
komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de
desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd.

13.CORONAPROTOCOL

Indien een accommodatie niet in orde is met de coronamaatregelen (Cfr coronaprotocol) en de thuisclub kan of wil hier niet aan verhelpen mag de scheidsrechter weigeren de wedstrijd te laten doorgaan.
De scheidsrechter maakt een verslag over aan de secretaris KLBS.
De thuisploeg verliest de wedstrijd met forfaitcijfers.

14.Slotwoord van de voorzitter

In zijn slotwoord bedankt de voorzitter de aanwezigen voor de constructieve vergadering en het werk dat ze het komende seizoen dag in dag uit zullen leveren voor hun club en KLBS. Een werk dat door de na te leven corona-maatregelen veel eisender en extra uitdagend is en blijft. Hoe dan ook de corona-maatregelen moeten strikt nageleefd worden, er is geen ruimte voor improvisatie of het zal wel loslopen. Tot slot wenst de voorzitter iedereen een goed, verkwikkend en corona-veilig verlof zodat we gezond en wel het volgend seizoen, dat laat ons hopen weer een normaal verloop zal kennen, kunnen aanvatten.


Namens KLBS,

Benny Croes
Secretaris, gc