26/08/2021

WEEK-END 01/2021-2022

1 COMPETITIE 2021-2022

a. De kalender van het seizoen 2021-2022 staat op de website.
Vergewis je van de thuis- en uitwedstrijden van je ploeg(en)

b. FC Solar Assistance speelt zijn thuiswedstrijden om 15u00 (zomer en winter)

c. Huwa –San Bilzen speelt zijn thuiswedstrijden om 15u15 (zomer en winter)

d. De competitiewedstrijd Pool Keroma A – Weerstand Zonhoven van speeldag 8 (13/11/2021) werd op de kalender voorzien op 06/11/2021 om een dubbele bezetting te vermijden.

e. De volgende ploegen spelen hun thuiswedstrijden op een kunstgrasveld, aangepast schoeisel is vereist:
Aviaclub
Boca Houthalen 
FC Solar Assistance
FC Tamara
FC Vini’s
Huwa-San Bilzen

2. KALENDERWIJZIGINGEN
a. Kalenderwijzingen zijn mogelijk mits schriftelijke aanvraag, ondertekend door de secretaris g.c. van beide ploegen, aan de secretaris g.c. KLBS ten laatste 10 kalenderdagen voor de respectievelijke kalenderwijziging.

b. Beker
04/09/2021 15u15 Huwa-San Bilzen – UD Barcelona ipv 15u00
04/09/2021 15u00 RP Products – FC Hutte Houhalen ipv FC Hutte Houthalen – RP Products

c. Competitie
Reeks 2
18/09/2021 15u00 FC Klotbroek – Boca Houthalen ipv Boca Houthalen – FC Klotbroek
15/01/2022 15u00 Boca Houthalen – FC Klotbroek ipv FC Klotbroek – Boca Houthalen

3. BEKER – SEIZOEN 2021-2022
Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a.Speciale regeling
De bekerwedstrijden 2021/2022 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en
volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 13 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min – strafschoppen), de DRIE (03) beste verliezers.

b. Beste verliezers
Beste doelpuntensaldo,
bij gelijkheid geschoorde doelpunten,
is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo,
nog gelijk, aantal gescoorde strafschoppen,
is er nog gelijkheid dan bepaalt het lot.

c. Bekerwedstrijden 1ste ronde (04/09/2021)
15u00 FC Beukenhof - FC Vini’s
15u00 OH Bergmans – Tuinwijk VV
15u00 Sporting Caetsbeek – FC Klotbroek
15u00 RP Products- FC Hutte Houthalen
15u00 Boca Houthalen – Weerstand Zonhoven
15u15 Huwa San Bilzen – UD Barcelona
15u00 Cosmos Spouwen - Pool Keroma A
15u00 Pool Keroma B - FC Berg
15u00 Stokrooie United – Century Hasselt
15u00 Aviaclub - VK Wieze Boys A
15u00 FC Total Energy – SV De Conde
15u00 FC Solar Assistance –El Toro
15u00 FC Tamara - VK Wieze Boys B

4. SAMENSTELLING PROVINCIALE COMMISSIE, COMITES EN CONTROLE- & STEUNCELLEN

Samenstelling Provinciale Commissie
Voorzitter: Valère Mantels
Ondervoorzitter: Marc Smets
Secretaris: Benny Croes
Schatbewaarster: Heidi Croes
Leden: alle bestuursleden en waarnemer Willy Poosen (SC)

Samenstelling Comité Sport & Discipline
Voorzitter: Dominique Peeters
Ondervoorzitter: Roberto Cavatorti
Secretaris: Benny Croes
Leden: Roberto Cavatort, Marc Kosten, David Magné, Marc Martens, Fernand Oeyen,
Dominique Peeters, Maarten Put, Peter Put, Marc Smets en Willy Poosen als waarnemer
van het Scheidrechter Comité

Samenstelling Scheidsrechters Comité
Voorzitter: Jos Billen
Lid: Willy Poosen
Secretaris: Benny Croes
Aanduiding: Willy Poosen

Terrein en Accommodatie Keuring
Benny Croes en Willy Poosen

Administrative Controle
Benny Croes en Willy Poosen

5. ZITTINGEN COMITE SPORT & DISCIPLINE en de PROVINCIALE COMMISSIE
De zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie zullen, in principe de
eerste en de derde dinsdag van de maand om 19u30 doorgaan, tenzij anders meegedeeld,
in een vergaderzaal van sportcomplex OLYMPIA, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt.

6. BIJKOMENDE RICHTLIJNEN WEDSTRIJDEN KLBS
a. Forfait wedstrijden - schorsingen
In KLBS wordt een wedstrijd waarbij een ploeg forfait geeft beschouwd als een gespeelde wedstrijd.
Dit houdt in dat schorsingen voor deze wedstrijd uitgezeten zijn.

b. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden per sms aan het nummer 0492/887414 (secretaris KLBS).

c. Wedstrijdbladen
Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker) mogen enkel de wedstrijdbladen,
bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden.
- Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om
24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd.
- Het tweede is voor de scheidsrechter,
- Het derde voor de thuisploeg
- Het vierde voor de bezoekers.
Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair, correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat.
Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.

d. Aanduidingen scheidsrechters
De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be
- Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
- Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.
- Het cijfer achter de letter “A” geeft het aantal “blokken” aan waarop de scheidsrechter recht heeft
als verplaatsingsonkosten (aantal blokken X € 2,90).
Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.
Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de verplaatsingskosten
en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel
verplaatsingskosten zal dragen.
De vaste scheidsrechtervergoeding bedraagt voor het seizoen 2021 -2022: € 25,00

e. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter
-
Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve
scheidsrechter is of niet.

- De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 25,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch ontvangt geen
   verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat
   De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende
   scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 12,50 EUR als wedstrijdvergoeding.
   De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten. De te laat komende scheidsrechter
   ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet
   aanvangen
   De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 25,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de gekwetste
   scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen
   verplaatsingskosten. De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd
    De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en
    verplaatsingskosten. De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen
    recht op een vergoeding of verplaatsingskosten.
- Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid
   De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 25,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch geen
   verplaatsingskosten.
- Afgelaste wedstrijd
   De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter een
   wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

f. Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten-
- Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
- Tijdig invullen wedstrijdblad:
- thuisploeg ten laatste 25 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
- bezoekers ten laatste 15 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
- Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de aanwezige ploeg mag de scheidsrechter maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de wedstrijd.
- Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
- Ontvangst van de tegenstander
- Drank voor beide ploegen en de scheidsrechter tijdens de rust
- Beschikbaarheid afgevaardigde(n)
- Houding in de neutrale en de instructiezone
- Houding en gedrag spelers en supporters
- Nazicht identiteit en dragen van armbanden
- Toestand van de accommodatie:
- neutrale zone
- beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
- instructiezone
- plaatsen van de wisselspelers
- omheining
- belijning
- kleedkamers
- Algemene organisatie

g. Personen in de neutrale/instructiezone
Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden, trainers, verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met hun functie overeenstemmende armband dragen,
op het wedstrijdblad vermeld worden en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter.
Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de
terreinafgevaardigde.
De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt van het wedstrijd en de scheidsrechter maakt een verslag op.

h.  Armbanden
           terreinafgevaardigde -------- wit
           afgevaardigde bezoekers---- drie kleur
           commissarissen--------------- clubkleuren
           verzorger---------------------- geel
           trainer------------------------- rood
De personen in de neutrale/instructiezone hebben een voorbeeld functie.
Roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale/instructiezone is niet aanvaardbaar.

i. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole gebeuren door de scheidsrechter
samen met de TWEE (02) afgevaardigden.
Hebben de bezoekers geen afgevaardigde dan neemt de kapitein van de ploeg deze taak over.
Wil een afgevaardigde, of in het voorkomend geval de kapitein van de bezoekers niet meewerken
dan moet de scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad onder mededelingen.

i. Officiële identiteitsbewijzen
Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
     - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
     - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies
         of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
     - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB. 

j. Juwelen en festivalbandjes
Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden. De scheidsrechter en hij alleen beslist of hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van het feit of ze naar zijn mening gevaarlijk zijn
of niet.

k. Kunstgrasvelden
De volgende ploegen spelen op een kunstgrasveld, aangepast schoeisel is vereist:
     Aviaclub
     Boca Houthalen
     FC Solar Energy
     FC Tamara
     FC Vini’s
     Huwa-San Bilzen

l. Controle door KLBS
Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op organisatie en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en supporters.
Verslagen worden opgesteld en via de secretaris KLBS overgemaakt aan het bestuur KLBS, dat inhet voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen en sancties opleggen.

7. Aandachtspunten Inwendig Reglement KLBS
Alhoewel alle artikels van het Intern Reglement KLBS hun belang hebben wensen we toch te wijzen op de volgende:
- Art 23: kwalificatie van een speler (speelgerechtigheid);
- Art 29: maximum aantal wissels;
- Art 42: beschikbaarheid terreinen;
- Art 45: invullen wedstrijdblad;
- Art 46: terreinafgevaardigde;
- Art 48: speler aangesloten bij een club van KBVB of een buitenlandse nationale voetbalbond;
- Art 55: prioriteit van uitrusting;
- Art 65: uitslagen en wedstrijdblad;
- Art 76, 77, 78 aansluiten en opstellen van spelers door clubs met meerdere elftallen;
- en de Bijkomende Richtlijnen KLBS.
Het volledige Intern Reglement en de Bijkomende Richtlijnen KLBS worden gegeven in de rubriek reglementen op de website.

8. Wijzigingen reglement KBVB/ VV seizoen 2021/2022
Onvrijwillig handspel van een aanvaller wordt enkel nog bestraft indien er een doelkans of doelpunt uit voortkomt.

9. MAATREGELEN INGEVOLGE CORONA
a. De nationale, stedelijke/gemeentelijke coronamaatregelen en de opgelegd door de KBVB/VV, zie www.dynamoproject.be/nieuws/alle-corona-nieuws-voor-sportclubs-op-een-rijtje,moeten steeds gerespecteerd worden.

b. De coronamaatregelen zijn in belangrijke mate versoepeld, ook deze met betrekking tot voetbalwedstrijden, waarbij vanaf september 2021 geen speciale maatregelen meer genomen moeten worden

c. Het KLBS corona protocol (zie website in Informatie bundel algemene vergadering) kan dan ook, laat ons hopen definitief, op stal.

d. In de cafetaria’s zijn de voor de horeca geldende maatregelen van toepassing.

10. COLLECTIEVE VERZEKERING VAN KLBS BIJ ARENA
De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het
doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club aan de secretaris KLBS met het voorziene formulier (zie website KLBS). Maw zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, over te maken tegen uiterlijk 31 juli van elk jaar en het gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.
In de loop van het seizoen (na 31 juli) mag een nieuw, nog niet verzekerd lid (speler / bestuurslid) de plaats innemen van een verzekerd lid (speler / bestuurslid), dat dan geschrapt wordt uit de verzekering.
In dit geval worden een administratiekost van € 2,00 per wijziging en het eventuele verschil in verzekeringstarief aangerekend.
Indien een niet verzekerd lid (speler/bestuurslid) op het wedstrijdblad vermeld wordt krijgt de club een boete van € 10,00 voor het eerste geval. Bij herhaling wordt deze boete verhoogd (X 2 voor het 2de geval, X 3 voor het 3de en zo voort).

11. GEBRUIK INFORMATICA – E-MAILS
De rekeningen/facturen en de oproepingen voor zittingen van het Comité Sport & Discipline en de
Provinciale Commissie worden enkel per e-mail verstuurd.
Ook aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen mogen per e-mail verstuurd worden naar de
secretaris KLBS. Let wel de procedures betreffende de aansluitingskaarten, klachten en
kalenderwijzigingen wordt niet gewijzigd (dienen ondertekend te zijn en de desbetreffende termijnen
zijn te respecteren) enkel de verzendingswijze verandert (documenten na ondertekening inscannen
(liefst PDF file) en vervolgens per e-mail overmaken)

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 23/09/2021