25/01/2023

Bijzondere Algemene Vergadering 2023 - Verslag

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat: Benny Croes
                           Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                           Tel:011/592260
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                       Sint-Truiden, 25 januari 2023

 

 

VERSLAG BIJZONDEREZ ALGEMENE VERGADERING KLBS

Plaats: Cafetaria STA Genk, Steenbeukstraat 20, Genk
Datum/uur: 23 januari 2023 om 20u00

1.Dagorde
Welkomwoord van de voorzitter
Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Regio werking
Boekhoudkundig verslag 2022
Mededelingen van de secretaris
- Kalender 2022/2023, 2023/2024
- Verzekering (o.a. hartfalen, invullen formulieren…)
- Wedstrijdbladen
- Scheidsrechters (pascontrole, dug-out, gedrag tov de scheidsrechter, nieuw
  bloed.)
- Halve finales en finale beker (met lijnrechters)
- Reglementswijzigingen - voorstellen tot wijziging (via de regio)
- Nieuwe ploegen
- De secretaris g.c. van de club
Toekenning organisatie finale beker KLBS
Lottrekking ½ finales beker KLBS
Woordje van de voorzitter van de KLV
Slotwoord van de voorzitter
Nieuwjaarsreceptie.

2. Welkomstwoord van de voorzitter
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de heren Stefan Mooren, voorzitter KLV en Jean Jeurissen voorzitter POC (Provinciaal Organisatie Comité KLV) en wenst ons een vruchtbare vergadering.

3. Aanwezigheden
a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS behalve (Marc Kosten verontschuldigd)
b. Clubs:
Aanwezig: 20
Afwezig: 02. (Boca Houthalen en RP Products).

4 Regio Werking
De regio-werking staat op een laag pitje. Sinds corona waren er, hélaas, geen bijeenkomsten meer, maar de regio werking is en blijft belangrijk. Ten einde de regio-werking weer aan te zwengelen zijn bij de aanvang van deze bijzondere algemene vergadering 30 min voorzien voor de regio’s en hun bestuur om de draad weer op te nemen.

5. Boekhoudkundig verslag 2022
Op 31 december 2022 was saldo van de rekeningen negatief ten opzichte van 31 december 2021 ten belope van 3361,18 (nog te innen verhoging bijdrage clubs (+ € 25,00 Cfr Alg Verg Juni 2022, minder inkomsten ten gevolge van minder clubs (- 5 op 2 jaar), toename werkingskosten ( kosten vergaderingen en verplaatsingen), terugbetaling eenmalige waarborgen (DRIE (03) clubs). Een sanering van de uitgaven wordt doorgevoerd.

6. Mededelingen van de secretaris
a. Kalender 2022/2023 en 2023/2024
Kompetitie:
Inhaal wedstrijden op 25/02/2023 en voor de ploegen die niet meer in de beker zitten op de data van de ½ finales beker, 11/02/2023 en 04/03/2023
KLBS beker
11/02/2023 & 04/03/2023 (1/2);
10/04/2023 finale (Paasmaandag)
Beker van de sportiviteit
Decathlon blijft sponsor voor de Beker van de sportiviteit. De eerste VIJF (05) ploegen krijgen een cadeau check ( € 300,00, € 200,00, € 125,00, € 75,00, € 50,00) voor de aankoop van uitrusting in de vesting van Decathlon Hasselt.
Seizoen 2023/2024
Eerste wedstrijd op 02/09/2023 (beker of kompetitie)
b. Verzekering
Elke club heeft nu de optie hartfalen afgesloten.
De behandeling van de dossiers verloopt nog met vertraging. Het is enkele weken wachten op het dossiernummer.
Vul de formulieren volledig en juist in en in BLOKLETTERS.
De aangifte gebeurt via de contactpersoon van de club en de secretaris g.c. KLBS naar NV ARENA, maar de verdere afhandeling dient rechtstreeks door het slachtoffer met NV ARENA, met gebruik van het dossiernummer te gebeuren.
c. Wedstrijdbladen
De scheidsrechter vult de vervangingen en gegeven kaarten in op het wedstrijdblad maar het is de verantwoordelijkheid van de afgevaardigden of de kapitein van de bezoekers, indien deze van afgevaardigde hebben, om de juistheid en volledigheid van de gegevens te controleren en eventuele vergissingen onmiddellijk te melden aan de scheidsrechter, alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen.
d. Scheidsrechters
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers, spelers en supporters) om de scheidsrechters op de gepaste wijze te ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS
wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy
Poosen van het scheidsrechters comité of de secretaris KLBS.
e. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole door de scheidsrechter samen met de afgevaardigden van beide ploegen gebeuren.
Indien de bezoekende ploeg geen afgevaardigde heeft neemt de kapitein van de ploeg deze taak over. Wanneer een afgevaardigde weigert deel te nemen aan de identiteitscontrole dient de scheidsrechter dit te vermelden op het wedstrijdblad onder aanmerkingen.
Maakt een scheidsrechter geen aanstalte om een identiteitscontrole te doen, dan is het aan de afgevaardigden van beide ploegen om hem hierop te wijzen en aan te dringen op de identiteitscontrole. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.
f. Neutrale zone en instructie zone
Nog te veel clubs blijven zondigen tegen de regels van de aanwezigheid in en het gedrag van de personen in deze zones, die zoals, algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en waarvan het gedrag onberispelijk hoort te zijn. Daarom wordt er bij de clubs eens te meer op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen en na te (laten) leven.
Personen, niet vermeld op het wedstrijdblad of geen drager van de voorziene armband hebben niets verloren in de neutrale/technische zone en dienen er dan ook uit verwijderd te worden door de afgevaardigde van de thuisploeg.
De scheidsrechters kregen de richtlijn overtredingen in dit verband roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale of technische te melden via een verslag. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.
g. Terreinen en accommodaties
Bij enkele clubs is de afstand tussen de kleedkamers en de terreinen erg groot wat voor moeilijkheden zorgt bij de pascontrole en de rust. Indien het door lokale omstandigheden niet mogelijk is hieraan te verhelpen dient de  thuisploeg, bij monde van de officieel afgevaardigde van de thuisploeg, duidelijke afspraken te maken met de scheidsrechter en de bezoekers zodat de pascontrole vlot en tijdig kan verlopen en er geen misverstanden zijn bij de rust.
Onlangs kwetste zich een speler aan een dug-out. Alhoewel dit een uitzonderlijk geval is wordt er bij de clubs op aangedrongen eventuele scherpe randen van de dug-outs te bekleden.
h. ½Finales Beker KLBS
Met lijnrechters
i. Wijzigingen Intern Reglement KLBS
Voorstellen tot wijziging Intern Reglement dienen ingediend te worden  volgens de voorgeschreven procedure.(via de regio’s)
j. Nieuwe ploegen
Enkele clubs, actief in de KBVB/Voetbal Vlaanderen kondigden aan dat ze op het einde van dit seizoen hun activiteiten aldaar stoppen. Aan de regio’s om hun warm te maken om KLBS te vervoegen.
k. Secretaris g.c. van de club
De secretaris g.c. is de contactpersoon van de club. Alle communicatie met het bestuur KLBS loopt via hem. Hij is de eindverantwoordelijke voor de controle en het overmaken van alle documenten van de club en de leden van de club naar het secretariaat KLBS.

7. Woordje van de voorzitter van de Koninklijke Limburgse Verstandhouding
De voorzitter van de KLV bedankt ons voor de uitnodiging voor deze algemene vergadering en feliciteert KLBS voor zijn organisatie en werking. Vervolgens schets hij het nieuwe voetbal-landschap dat ontstaan is in Vlaanderen ingevolge de doorgevoerde centralisatie bij Voetbal Vlaanderen. Tevens wijst hij erop dat in de toekomst mogelijk
wel een aantal clubs die hun activiteiten staken om sportieve en/of financiële reden in de KBVB/VV aan de slag zullen gaan in KLBS. Tot slot wenst hij KLBS veel succes en voetbalplezier voor het lopende seizoen en in de toekomst.

8 .Slotwoord van de voorzitter
Samen werken is aangenaam werken en dat heeft KLBS de voorbije 77 jaar altijd nagestreefd. Dat het 75 jarige bestaan in 2021 niet met luister werd gevierd is enkel en alleen te wijten aan de pandemie. In de analen van KLBS zal het dan ook enkel een voetnoot zijn.
Steeds was KLBS lid van de KBVB en heeft zich ook geschikt naar de reglementen van deze. Het intern reglement is gebaseerd op het Bondsreglement, aangevuld met enkele elementen die specifiek zijn voor  KLBS.
Zo zal het ook een voetnoot zijn dat ik op het einde van dit seizoen mijn mandaat als voorzitter afsluit. Ik kondig dat nu reeds aan, zodat er ruim de tijd is om in een opvolger te voorzien.
De ruime helft van het bestaan van KLBS maakte ik deel uit van het bestuur KLBS, eerst als gewoon bestuurslid, vervolgens als secretaris en later als voorzitter. Ik heb deze functie altijd neutraal kunnen uitoefenen om ik, na het stoppen van mijn club van aansluiting enkel symbolisch aangesloten was bij een club omdat dat nu eenmaal noodzakelijk is.
KLBS heeft zijn ups en downs gekend,van een toename van het aantal clubs tot in de 40 naar een geleidelijke afname, van grote problemen betreffende de scheidsrechters met de KBVB, wat bijna de doodsteek werd, naar een vlotte onafhankelijke scheidsrechters werking.
De werking van KLBS is enorm geëvolueerd van alles op papier naar computer en digitaal. Digitaal is snel maar niet persoonlijk en laat het net het persoonlijk element zijn dat de kers op de taart is van elke sport en zeker van voetbal bij KLBS. Daarom is de regio werking, die altijd mijn stokpaardje is geweest, zo belangrijk, want dat is persoonlijk contact en dat is belangrijk voor het voortbestaan van KLBS.
Ik heb altijd gestreefd naar een vlotte samenwerking tussen de PC KLBS en de clubs en omgekeerd, want dat is noodzakelijk opdat jullie, jullie hobby kunnen uitoefenen.
De ruggengraat van onze organisatie is ons Intern Reglement en zijn binding met het Bondsreglement van de KBVB/VV. Het is ons fundament, verzekert onze bedrijfszekerheid en is onze leidraad naar de toekomst.
Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik door al die jaren heen mijn steentje heb bijgedragen aan het welzijn van KLBS.
In de toekomst is er meer dan ooit behoefte aan  organisaties zoals KLBS al vergemakkelijkt de huidige maatschappij hun werking allerminst.
Tot slot nog even dit, op het veld speelt iedereen om te winnen, hou het sportief en verbroeder na de wedstrijd. Hou het vriendschappelijk dan heeft KLBS nog een mooie toekomst.

Namens KLBS,

Benny Croes
Secretaris, g.c.