12/06/2024

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 24 JUNI 2024 BUNDEL

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS 24/06/2024

Uitnodiging
Dagorde
Jaarverslag sportief
Aanpassingen Intern Reglement KLBS
Statuten VZW KLBS
Aandachtspunten terreinen en accommodaties 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes
                     Dekkenstraat 73, 3800 Sint - Truiden
                     Tel.:011/592260  e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                  Sint - Truiden, 08 juni 2023.

KLBS ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING - UITNODIGING
De clubs worden uitgenodigd op de verplichte Algemene Statutaire Vergadering  
Plaats: Cafetaria Sporting Calcio Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 GENK
Datum/uur: Maandag 24 juni 2024 om 19u30

De aanwezigheid van de clubs is verplicht
Maximaal TWEE (02) personen per club

De dagorde volgt hierna.

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
Plaats: Cafetaria Sporting Calcio Genk, Steenbeukstraat 20 3600 Genk
Datum/uur: 24 juni 2024 om 19u30

Dagorde
1.Welkomwoord van de voorzitter
2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
3.Vergadering van de Regio’s - Agenda punten (niet beperkend):
   - De Regio’s en hun werking, waar willen jullie naar toe?
   - Hoe moet het Bestuur KLBS tot stand? Maw hoe komen de bestuursleden er?
   - Wat dient te veranderen in de werking van KLBS?
4.Verslagen van de Regio’s
5.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
6.Jaarverslagen financieel en sportief
7.Voorstelling en aanvaarding nieuwe club RS Cassablanca
8 Samenstelling Raad van bestuur
9.Stijgers en dalers
10.Huldigingen
11.Werking KLBS – VZW
12.Goedkeuring statuten VZW KLBS
13.Aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS
     Art II.5
     Art II.6.1
     Art X.1.2.2
14.Verzekering ARENA seizoen 2024/2025
15.Informatisering wedstrijdbladen
16.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2024/2025
     Reeksindelingen
     Competitie
     Beker
17.Lottrekking 1ste ronde beker
18.Lottrekking 2de ronde beker
19.Rondvraag
20.Slotwoord van de voorzitter.

Namens het KLBS,
Secretaris g.c.
Benny Croes

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes
                     Dekkenstraat 73
                     Tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                    Sint- Truiden, 07 juni 2024

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2023-2024  

1.Samenstelling ProvincialeCommissie
   Voorzitter: Marcel Raymakers
   Ondervoorzitter:  Marc Smets
   Schatbewaarder:  Heidi Croes
   Secretaris g.c.:  Benny Croes
   Leden: Roberto Cavatorti, Marc Maertens, David Magné, Maarten Put,
               Jeroen Claes, Dominique Peeters en Fernand Oeyen.
 
2.Aantal zittingen : 10
Aanwezigheden:
M. Raymakers                                 10
R Cavatorti                                      08
J. Claes                                            05
B Croes                                           10
M Maertens                                    09
D Magné                                         09
M Smets                                          07
F Oeyen                                          10
D Peeters                                         08
W Poosen (waarnemer SC)              10
M Put                                               06

3.KLBS was vertegenwoordigd op:
Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding

4.Aantal clubs: 23
TWEE (02) clubs traden aan met een A en een B ploeg: VK Wieze Boys en Pool Keroma
a. Ploegen per reeks:
Reeks 1: 12
Reeks 2: 13
b. Beker KLBS: alle ploegen.
c. Algemene forfaits: in de loop van het seizoen haakte FC Total Energy Projects af.
e Aantal leden : dd.31/05/2024:1143

5.Verslagen
Aantal scheidsrechter verslagen: 15
Aantal sancties gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking": 13
Verzet tegen minnelijke schikking: 01
Ingediende klachten: 02

6.Statistische gegevens-algemeen
a. Aantal effectief betwiste wedstrijden: 294
b. Stopgezet: 04
c. Aantal FF (competitie + beker): 24 waarvan 14 tijdig, 01 laattijdig en 09 bij de laatste
                                                     drie wedstrijden van het seizoen

7.Repressief gedeelte
Schorsingen (kampioenschap + beker)
Aantal rode kaarten: 16
01 speeldag: 06
02 speeldagen: 04
03 speeldagen: 02
04 speeldagen: 01
05 speeldagen: 01
06 speeldagen: 03
08 speeldagen: 01

8.Financiële sancties (boete):
Afwezig algemene vergadering: 01
Oorzaak stopzetten wedstrijd: 04
Wanordelijkheden: 00
Gebrek aan organisatie: 03
Laattijdige aanvang wedstrijd: 01
Laattijdig wedstrijdblad: 05
Laattijdige betaling rekeningen: 06

9. Ambtshalve sancties:
Omzetten uitslag in enkele FF: 06

10. Nazichtscheidsrechterbladen
Aantal gele kaarten: 632
Schorsingen gele kaarten:
2x geel zelfde wedstrijd: 39
2de gele kaart (beker) 06
3de gele kaart: 78
6de gele kaart: 09
Totaal: 132

11. Overige reglementaire boetes:
Uitslag te laat: 10
Geen uitslag:01

12. Kostenbedoening
Zie verslagen in Week-End.

13.Transfers
Transfers tussen Kerst en Nieuwjaar: 04
Vlaams Decreet: 00

14.Kampioenen en Bekerwinnaars
     Kampioen Reeks I: Century Hasselt
     Kampioen Reeks II: FC Berg
     Bekerwinnaar: Century Hasselt
     Beker van de Sportiviteit: K VK Wieze Boys A

15.Afsluiter
Tot slot wens ik iedereen een succesvol, sportief en gezond seizoen 2024/2025.

Namens KLBS

CROES Benny
Secretaris,g.c.

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL
                                  24/06/2024

AANPASSINGEN INTERN REGLEMENT KLBS

ART II.5: De bestuursleden, evenals de voorzitter KLBS worden voorgedragen door de regionale comités worden en benoemd door de clubs op de statutaire algemene vergadering van juni voor respectievelijk DRIE (03)– bestuursleden- en VIER (04) - voorzitter - jaar en zijn herkiesbaar.
De voorzitter wordt rechtstreeks verkozen en benoemd door de statutaire algemene vergadering van juni voor VIER (04) jaar en is herkiesbaar.
De minimale duur dat een bestuurslid zetelt is 1 jaar (geen tussentijdse vervanging mogelijk).

ART II.6.1: Enkel de Provinciale Commissie, het bestuur, is bevoegd inzake de voetbalaangelegenheden; onder meer de organisatie van de competitie, indeling der reeksen, opstellen van de kalender, vastleggen van het aantal stijgers en dalers, behandeling der klachten, behalve voor deze van disciplinaire aard die behandeld worden door het Comité Sport en Discipline

ART X.1.2.2: .bij een forfait later dan onder punt 31 X.1.2.1:
€ 75,00 Euro + scheidsrechterkosten aan de tegenstrever en
€ 10,00 Euro aan KLBS.

Miro- VZW KLBS - STATUTEN

OPRICHTING

 

De ondergetekenden:

CAVATORTI Roberto, NN 55.11.22-033.55 wonende Molenweg 6, 3520 Zonhoven:
CROES Benny, NN54.06.19-187.31, wonende Dekkenstraat 73, 3800 Sint-Truiden;
PEETERS Dominicus, NN 62.09.30-245.26 wonende Guido Gezellestraat 9, 3500 Hasselt

Zijn overeengekomen op 24 juni 2024, om in overeenstemming met de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – hierna het WVV genoemd – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 04 april 2019, de vereniging zonder winstoogmerk “Koninklijke Limburgse Bedrijfssportbond” op te richten waarvan de statuten als volgt luiden:CAVATORTI Roberto CROES Benny PEETERS Dominicus

 • TITEL I: Benaming, zetel, doel en duur
 • Artikel 1: Benaming

De vereniging draagt de naam “Koninklijke Limburgse Bedrijfssportbond ", afgekort "KLBS".

 • Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, Dekkenstraat 73, 3800 Sint-Truiden.

 • Artikel 3: Doel van de vereniging

Het belangeloze doel van de vzw is het organiseren van voetbalwedstrijden in competitie verband.Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen. Uitkeringen van vermogensvoordeel aan stichters, bestuurders of leden zijn niet toegestaan.

 • Artikel 4: Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 • TITEL II: Leden
 • Artikel 5: De leden

De vereniging bestaat enkel uit clubs verder genoemd leden.
De vereniging telt minimaal 4 leden.
Alle leden maken deel uit van de algemene vergadering.
Iedere voetbalvereniging, al dan niet verbonden aan een bedrijf, kan lid worden van KLBS indien ze aan de administratieve, sportieve, financiële en de voor de KBVB / VV vereiste formaliteiten voldoet.
Het bestuur controleert de voorwaarden en aanvaardt de kandidaat-leden.
De clubs van de oprichters van de vereniging zijn de eerste leden.

 • Artikel 6: Lidgeld

De maximale jaarlijkse bijdrage van de leden wordt vastgelegd op.€ 100,00

 • Artikel 7: Beëindiging van het lidmaatschap

Aan een lidmaatschap komt een einde:
Wanneer het lid zijn ontslag aanbiedt, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris g.c..
Wanneer dit geagendeerd wordt op de algemene vergadering waar 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn, en waar minstens 2/3de van de uitgebrachte stemmen akkoord gaan met het uitsluiten van het lid.

 • Artikel 8: Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft volgende bevoegdheden:

 • de statutenwijziging
 • goedkeuring van het Intern Reglement en zijn wijzigingen
 • verkiezing en benoeming van de voorzitter van het bestuur
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
 • de kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders.
 • de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting.
 • toetreding en uitsluiting van een lid.
 • goedkeuring van de organisatie van de kampioenschappen
 • huldigen winnaars competities.
 • de ontbinding van de vereniging.
 • punten naar oordeel van het bestuur.
 • alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
 • Artikel 9: Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering zal plaatshebben in de loop van de maand juni.
De goedgekeurde jaarrekening zal neergelegd worden bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank binnen de maand na goedkeuring.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden er om vraagt.

 • Artikel 10: Bijeenroeping

De bijeenroeping gebeurt tenminste 15 dagen voor de dag van de vergadering en wordt elektronisch verstuurd, tenzij het lid uitdrukkelijk vraagt dit per post te ontvangen. Deze uitnodiging bevat de datum, plaats en agenda van de vergadering. Elk voorstel, dat ondertekend is door 1/5 van de leden wordt op de agenda geplaatst. Agendapunten voorgedragen door de leden moeten minstens 8 dagen voor de algemene vergadering worden ingediend bij de voorzitter.
Ook bestuurders die niet tot een lid behoren, worden -zonder stemrecht- uitgenodigd voor de algemene vergadering.
Tijdens de algemene vergadering kunnen enkel extra agendapunten worden toegevoegd onder volgende twee voorwaarden: alle leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle aanwezigen moeten akkoord gaan.

 • Artikel 11: Voorzitterschap

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur is. Bij verhindering van de  voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, is die ook verhinderd dan zit de oudst aanwezige bestuurder de algemene vergadering voor.

 • Artikel 12: Volmachten

Elk lid dat niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Hierbij geldt, dat een aanwezig lid slechts één afwezig lid kan vertegenwoordigen.

 • Artikel 13: Stemming

De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, uitgezonderd bij het wijzigen van de statuten of het doel van de vzw, bij het uitsluiten van een lid of bij de ontbinding van de vereniging.

 • Een wijziging van de statuten kan enkel goedgekeurd worden wanneer minstens 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens 2/3de van de uitgebrachte stemmen hiermee akkoord gaat, onthoudingen worden hierbij noch in de teller, noch in de noemer meegerekend. Wordt dit aantal niet behaald, dan kan een tweede vergadering geldig besluiten tot wijziging van de statuten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Hetzelfde stemquorum als voor de eerste vergadering blijft geldig. Deze vergadering kan niet plaatsvinden binnen de eerste vijftien dagen volgend op de eerste algemene vergadering;
 • Het doel van de vereniging kan enkel gewijzigd worden wanneer minstens 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens 2/3de van de uitgebrachte stemmen hiermee akkoord gaat, onthoudingen worden hierbij noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.
 • Alle andere gewone beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezigen. Onthoudingen en ongeldige stemmen tellen dus niet mee. Bij staking van stemmen  is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 • Artikel 14: Aanwezigheid van derden

Externen kunnen als waarnemer door het bestuur worden uitgenodigd op de algemene vergadering als dit in het belang van de vzw is.

 • Artikel 15: Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen. Deze notulen van de algemene vergadering worden vermeld op de website van de vereniging www.klbs.be . De notulen zijn steeds ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging beschikbaar. Een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering kan door het bestuur worden verstrekt aan elke derde die aantoont dat hij er belang bij heeft.

 • TITEL III: Het bestuur
 • Artikel 16: Mandaat

De Provinciale Commissie, verder genoemd het bestuur, heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander orgaan van de vereniging zijn toegewezen.
Het bestuur is onder meer bevoegd voor het inrichten van werkgroepen, het aannemen van giften en het instellen van rechtsvorderingen.

 • Artikel 17: Samenstelling

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 leden en de rechtstreeks door de algemene vergadering verkozen voorzitter. Ze worden bestuurders genoemd.
De leden-bestuurders worden voor een termijn 3 jaar en de voorzitter voor 4 jaar benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.
Kandidaten voor het bestuur bezorgen hun kandidatuur voor 01 juni aan de secretaris g.c.. Bestuurders die minstens de helft van de vertegenwoordigde stemmen halen zijn verkozen. Indien er een maximum aantal bestuurders is dan zijn de bestuurders met de meeste stemmen verkozen.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

 • Artikel 18: Functies

Het bestuur kiest onder zijn leden een ondervoorzitter., Het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of als deze afwezig is door de ondervoorzitter. Zo deze er ook niet is door de oudst aanwezige bestuurder.
De secretaris g.c. (gerechtigde correspondent) en penningmeester worden aangesteld door het bestuur, behoren niet noodzakelijk tot een van de leden en zijn niet aan herkiezing onderworpen.

 • Artikel 19: Beëindiging van het mandaat

Het mandaat van bestuurder eindigt:

 • Wanneer de bestuurder ontslag indient, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter en het ontslag zal nadien bekrachtigd moeten worden door de eerstvolgende algemene vergadering;
 • Wanneer een bestuurder ontslagen wordt door de algemene vergadering, die hierover beslist met een gewone meerderheid;
 • Bij rechtsonbekwaamheid.
 • Bij overlijden.

Wanneer door vrijwillig ontslag het aantal bestuurders zakt onder het wettelijke of statutaire minimum, blijft de bestuurder in functie, tot in zijn vervanging is voorzien. De bestuurder wordt dan geacht de taak verder te zetten, volgens het "goede huisvader-principe" tot in vervanging is voorzien. Is er geen vervanging binnen een termijn van 3 maanden, dan kan de bestuurder ervan uitgaan dat zijn ontslag aangenomen is.

 • Artikel 20: Bijeenroeping

De voorzitter of een bestuurder die de voorzitter vervangt zorgt, samen met de secretaris g.c. voor de uitnodiging met agenda. Minstens 2 bestuurders kunnen het bestuur samenroepen.
De oproep gebeurt minstens 5 dagen voor de samenkomst van het bestuur, bij hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden.

 • Artikel 21: Beraadslaging

Het bestuur vergadert als college en kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Onthoudingen worden niet meegeteld in het berekenen van het resultaat. Elke bestuurder heeft de mogelijkheid om zich via de notulen te distantiëren van een beslissing.
Als alle bestuurders aanwezig zijn en eenparig instemmen met extra agendapunten dan kunnen deze besproken worden.
Bij de bespreking van een agendapunt waarbij een aanwezige bestuurder een vermogensrechtelijk voordeel kan hebben, mag deze niet deelnemen aan de bespreking.

 • Artikel 22: Notulen

De besluiten van het bestuur worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen zijn voor de leden ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging in het intern verengingsdossier.

 • Artikel 23: Vertegenwoordiging

Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door het bestuur aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter of van een andere bestuurder.

 • TITEL IV:  Boekhouding
 • Artikel 24: Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar loopt van 24 juni 2024 tot 31 december 2024.

 • Artikel 25: Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.
Het bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

 • TITEL V: Ontbinding
 • Artikel 26: Bestemming van het actief

Ingeval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief overgemaakt aan een door de algemene vergadering aangeduide vereniging, die een gelijkaardig doel nastreeft.

 • Artikel 27: Aanduiding vereffenaars

Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.

 • TITEL VI: Slot
 • Artikel 28: Slotbepaling

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.

24 juni 2024
CAVATORTI Roberto                               CROES Benny                               PEETERS DominicusAANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES

KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES
Er zal een keuring gebeuren van de terreinen en accommodaties van de nieuwe club en de clubs die volgend seizoen hun thuiswedstrijden op een, nog niet door
KLBS gekeurde locatie spelen.

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN
NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN
Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene, veilige manier kunnen uitvoeren.